Dolgozók Lapja, 1983. március (38. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

2 DOLGOZÓK LAPJA 1983. március 1., kedd Habib Izraelben Először vett részt kabinetülésen a lemondott Sáron helyébe lépett új izraeli hadügyminiszter. Moshe Arensz (jobbra), aki eddig országa washingtoni nagykövete volt a vasárnapi megbeszélés előtt külön tanácskozott Begin kormányfővel. II LEMP . első titkárának beszéde ' A párt ereje mindenekelőtt a munkásosztállyal, a dolgozó emberekkel való kapcsolat­ban rejlik. Ezen a térén azon­ban sok még a tennivaló. Ezt hangsúlyozta Wojciech Jaru­zelski hadseregtábornok. a LEMP Központi Bizottságának első titkára a LEMP varsói vajdasági szervezetének kon­ferenciáján, amely a másfél honapja tartó beszámolási kampány u'olsó ilyen tanács­kozása volt. Mint mondotta, a vajdasági pártkonferenciák a parttag­ság tevékenységének élénkülé­séről tettek tanúságot, felszín­re hozva egyben a meg meg­lévő gyenge pontokat. Ez utóbbiak között említette, hogy jó néhány pártszervezet még mindig nem kellően ak­tív. A főtitkár egyben felhívta a figyelmet arra. hogy a párt­nak politikai offenzívába kell átmennie, még akkor is. ha sorai a válságos időszakban létszámban megfogyatkoz­tak. Jaruzelski rámutatott: a LEMP nem tekinti ellenfelé­nek azokat, akik eszmeileg, vagy lélektanilag összerop­panva elhagyták a párt sorait. Ugyanakkor a pártba vissza­térni kívánóknak tettekkel kell bizonvítaniok. hogy mél­tóak a tagságra. örvendetes fejleménynek nevezte, hogy az. utóbbi hónapokban sokan je­lezték a pártba való belépési szándékukat, s közülük csak­nem 60 százalék 30 évnél fia­talabb. Felhívta a figyelmet arra, hogy az értelmiségiek egy ré­szé az elmúlt időszakban ál­lamellenes, a szocializmustól idegen tevékenységet folyta­tott. Mint mondotta, a-párt. az állam messzemenő türel- mességet tanúsít ezen a téren is, ,de nem riad vissza attól, hogy adminisztratív eszközö­ket is igénybe vegyen olya­nokkal szemben, akik nyilván­valóan ellenséges magatartást tanúsítanak. szabotálják a szocializmust. Az alkotóművé­szet nem öncélú intézmény, hiszen létfeltételeit a munká­sok és parasztok teremtik meg — hangoztatta —. Éppen ezért egy munkáspárt nem fo­gadhatja el az úgynevezett „belső emigrációt” és rá kell mutatnia arra. hogy a kultúra és a művészet a szocialista allamban nemzeti ügy, nem pedig magánüzlet. Gazdasági kérdésekkel fog­lalkozva ismételten emlékez­tetett arra. hogy a kormány átfogó infláció-ellenes progra­mot dolgozott ki. A továbbiakban kijelentet­te: nem lesznek elsietett és nagymértékű ármozgások.. Közölte, hogy a vezetésnek nincs szándékában lényeges mértékben emelni az alapvető fogyasztási cikkek, köztük az élelmisz.erek árát. még akkor sem. ha ezek szinten tartásá­hoz jelentős állami dotációra van szükség. Ugvanakkor csak a végzett munka arányában lehet — még a reform viszo­nyai között is — bért emelni, jutalmat fizetni. A notórius munkakerülőket, ha belátható időn belül nem helvezkednek el. közmunkára, például ár- vízvédelmi munkákra kötele­zik. Beszédének befejező külpo­litikai részében Jaruzelski ar­ra emlékeztetett. hogy Len­gyelország továbbra is a szél­sőséges imperialista erők tá­madásának első vonalában van Ezek a körök változatla­nul a lengyel témát kiaknázva fokozzák a nemzetközi bizal­matlanságot. a fegyverkezési hajszát, támadják a Szovjet­uniót és a szocialista közössé­get Tevékenvségük napjaink­ban a gazdasági területre összpontosul: mivel nem sike­rűit oolgárháborút kirobban- taniok Lengyelországban, most a gazdaságon keresztül akarnak minél több, s minél érzékenyebb veszteséget okoz­ni. Ezért oly fontos, hogy a LEMP valamennyi tagja a gazdaság helyreállításáért ví­vott küzdelem aktív résztve­vője legyen — hangsúlyozta Jaruzelski. Vasárnap Libanonból Iz­raelbe érkezett és hétfőn megkezdte tanácskozásait Jiehak» Samir külügyminisz­terrel az amerikai elnök kö­zel-keleti különmegbízott­ja. Philip Habib. A jeruzsále- mi rádió jelentese szerint a Libanonban lévő izraeli meg­szálló erők és az arabközi bé­kefenntartó alakulatok kere­tében Libanonban állomásozó Szíriái csapatok kivonása kö­rül folytatott vitában új ame­rikai javaslat született. Ezt Habib állítólag már megtár­gyalta a libanoni féllel. A libanoni falangisták rá­dióállomása ennél már tovább ment.' „Libanoni hivatalos kö­rökre” hivatkozó jelentése ar­ról szól, hogy Habib és a li­banoni kormányzat a követ­kezőkben egyezett meg: Izrael megkapná a radarállomáso­kat, ám ezeket nem izraeli személyzet kezelné, hanem az amerikaiak és Haddad őrnagy keresztény milíciája közösen. A falangista milíciát azonban előbb beolvasztanák a libano­ni hadsereg kötelékébe. Mese Arensz, Izrael volt washingtoni nagyikövete, aki a hétvégén vette át a hadügyi tárcát, a kormány vasárnapi ülésén azt mondotta, hogy „az • elkövetkező hónapok döntő fontosságúak lesznek az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatainak alakulásában.” Lehetséges, hogy az Egye­sült Államoknak „növelnie kell” részvételét a libanoni többnemzetiségű erőkben — erősítette meg hétfő reggeli televíziós nyilatkozatában Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter. A politikus ezúttal sem tudott választ adni arra a kérdésre, meddig tart még az amerikai csapa­tok általa „többé-kevésbé semlegesnek” minősített je­lenléte Libanonban. Weiríberger mindenesetre úgy véli. hogy „van haladás” a tárgyalásokon, s hogy a csa­patkivonások: megkezdése után kiürülő területeket a li­banoni kormány csapatoknak és a nemzetközi rendfenntartó erőknek kell betölteniük. A miniszter nem válaszolt egye­nesen arra a kérdésre, vajon amerikai csapatokat akar­nak-e elhelyezni Dél-Libanon­ban Izrael határainak garan­tálására. A hadügyminiszter biztosí­totta izraeli kollegáját, hogy az Egyesült Államok tu­datában van Izrael stratégiai értékének. Tömbön kívül AZ EL NEM KÖTELEZETT országok kormányképvise­lőinek kétnapos előkészítő megbeszélésével kezdődik meg kedden Űj-Dellnitoen a mozgalom VII. csúcskonferenciájának estemenysorr>oz.ata. Csütörtökön és pénteken a külügyminisz­terek tanácskoznak: meghatározzák a konferencia menetét, s végső formába öntik a dokumentuanokat. Az állaim- és kor­mányfők a hét végiéin érkeznek az indiai fővárosba, hogy azután a jövő héten, március 7— 14. között, ülésezzenek a Vágyaim Bhavan-ban, az Űj-Delhi központjában álló mo­dern kongresszusa palotában. Korántsem túlzás, ha a világsajtó —, amelyet egyéb­ként, vagy másfél ezer tudósító képvisel a színhelyen —, mar jó előre az év egyik legfontosabb nemzetközi politikai ese­ményének minősíti a csúcstalálkozót. Az el nem kötelezet­tek mozgalma ugyanis, fennállásának alig több mint két év­tizede alatt a világpolitika rendkívül jelentős tényezője lett. Tagjai alkotják az Egyesült Nemzetek Szervezetében a több­séget. gyakorlatilag egyesítik az. úgynevezett harmadik Világ országait,, közösen megfogalmazott állásfoglalásuk rendkívül jelentős számot, világméretű probléma megoldásában. S mi­vel a mozgalom különböző társadalmi és politikai rendszerű országokból tevődik össze, amelyek ugyanakkor elfogadnak egy közös programot, igen nagy szerepe van és lehet a bé­kés egymás mellett éles elveinek világméretű megvalósítá­sában éppúgy, minit, a nemzetközi gazdasági kérdések rende­zésében, az egesz, világra kiterjedő problémák megoldásá­ban. El nem kötelezettek helyett talán inkább helyénvaló lenne a „tömbönkivüli” országokról beszélni, hiszen a moz­galom résztvevőd között sok olyan ország van, amely Határo­zottan elkötelezte magát társadalmi, politikai', gazdasági rendjét illetően: vannak közöttük szocialista, szocialista orientációjú államok, de olyanok is. amelyek a tőkés gaz­dasági és politikai rendszer mellett ..kötelezték e!” magukat. Mindannyian elfogadták azonban a mozgalom négy, Belg­rádiján megfogalmazott alapelvét: f üggetlen, a békés egymás mellett élés elvére épülő po­litikát folytatnak: nem csatlakoznak semmilyen katonai tömbhöz, vagy politikai szövetségi rendszerhez; nem engedik meg területükön külföldi katonai támaszpontok létesítését; támogatják a felszabadító mozgalmakat. Valamennyi csúcstalálkozón fontos határozatok születtek az időszerű nemzetközi kérdésekről, a mozgalom résztvevői­nek együttműködéséről —, s nem egy állásfoglalás erőtel­jesen imperialistaellenas hangvételű volt. Az el nem kötele­zettek például elítélték az Egyesült Államok indokínai hábo­rú ját. rámutatlak felelősségére a Közel-Kelet válságának el­húzódásában. Határozott hangon követelték a dél-afrikai probléma, a ramíb’ad kérdés rendezését, annak idején kö­vetelték a portugál gyarmatok szabadságát. Ha a hangvé­telben voltak is erős különbségek, ezek az állásfoglalások fontos állomást jelentettek az el nem kötelezettek mozgal­mának alakulásában. A NEMZETKÖZI HELYZET a legutóbbi havannai csúcsértekezlet óta isimét módosult, kedvezőtlenül alakult. Az Új-Delhiben sorra kerülő tanácskozásnak most meg kell fogalmaznia, hogyan értelmezik a mozgalom résztvevői az el nem kötelezettséget. a tömbönkívüliséget a nyolc­vanas években, miben látják mozgalmuk politikai és aazdasagi céljait. S ez nem lesz könnyű feladat. ...érkezett BELGRAD Beigrádban hétfőn délelőtt megkezdődött a JKSZ Köz­ponti Bizottságának ülése, amelynek napirendjén idő­szerű eszmei-politikai kérdé­sek megvitatása szerepel. A vitaindító beszámolót Kiró Hadzsivaszilev. a JKSZ KB elnökségének tagía törlesztet­te elő. MOSZKVA A moszkvai városi bíróság büntetőtanácsa előtt hétfőn megkezdődött Valerjj Szende- rov állámellenes tevékenység­gel vádolt moszkvai ’ lakos büntetőügyének nyilvános tár­gyalása — erről számolt be a szovjet hírügynökség. A vádirat rámutat, hogy Szenderov kapcsolatba lépett a Népi Munkaszövetség nevű külföldi felforgató szervezet­tel és az onnan kapott ellen­séges. felforgató tartalmú anyagokat terjesztette a Szov­jetunióban, rágalmazó tartal­mú iratokat szerkesztett, és ezeket külföldre juttatta. Az iratokat később külföldi fel­forgató szervezetek a Szov­jetunió elleni ellenséges ak­ciók céljaira ha«*"A”'*k fel. NEW YORK Orvosi jelentések szerint Tennessee Williams, a világ­hírű amerikai drámaíró halá­lát az okozta, hogy egy mű­anyag orr- vagy szemcsep­pentő kapszula a légcsövébe került, elzárta a légutakat, s fulladást okozott. Az orvosi vizsgálat tovább folytatódik, s Williams haláláról hivatalos Orvosi jelentést néhány hét múlva adnak ki. Tennessee Williams földi maradványait az egyik St Louis-i temetőben helyezik majd örök nyugalomra. [KOMMENTÁR Moszkvai forduló M oszkvában ma kezdődik a szovjet—kínai külügy- miniszier-helyeUesi konzultáció második for­dulója. Az elmúlt év őszé óta tartó megbeszé­lésektől aligha várható látványos és még kevésbé gyors fordulat, a nemzetközi közvélemény mégis nagy figye­lemmel kíséri ezeket a tárgyalásokat. Elvégre nem kevesebbről van szó, mint ' arról, hogy az Umert és nem egyszer viharos történelmi előzmények után hogyan alakul a Szovjetunió és Kína viszonya, amely befolyásolhatja a világpolitika egészé­nek alakulását is. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha a jelenlegi tárgyalások meglehetősen korlátozott célo­kat tűztek maguk elé: a Szovjetunió és a Kínai Nép- köztársaság államközi kapcsolatainak normalizálását. Tudjuk: ez sem lenne kis feladat. Hiszen'a gya­korlatilag 1969 óta folyó, s a . kínai fél hibájából mindmáig eredménytelen tárgyalásokat Peking 1980 elején egyoldalúan megszakította , „az afganisztáni fejleményekre” hivatkozva. Azóta azonban sok min­den történt. Részben a Pekinget Washington (tajvani fegyverszállítások) és Tokió (tankönyvvita. újí;aíegy- verkezés) irányából ért traumaszerű csalódások, rész­ben — egyéb körülmények mellett — a belpolitikai és személyi változások nyomán a kínai alapállás némi változáson ment át. Ezt mi sem jellemezte jobban, mint az, hogy a KKP legutóbbi kongresszusának anya­gaiból már kimaradltaik a szokásos éles szovjetellenes vádaskodások és helyébe bizonyos tárgyalási készség lépett. A Szovjetunió mindvégig türelmes, elvileg szi­lárd, maradéktalanu 1 konstruktív álláspontja — gondoljunk csak Brezsnyev taskenti és bakui, valamint Jurij Andropov november 22-i beszédére — elvezetett odáig, hogy- a két. ország között legalábbis elkezdődhetett a közeledést, az államközi kapcsolatok normalizálását szolgáló párbeszéd. A jövőben sem Moszkván múlik majd, hogy ez a párbeszéd sikeres legyen. H. E. A mongol hadügyminiszter látogatása Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió honvédelmi mi­nisztere hétfőn Moszkvában fogadta Dzsamszrangin En- don vezérezredest, a Mongol Népköztársaság honvédelmi miniszterét. A találkozón részt vett Nyi- kolaj Ogarkov marsall, a fegyveres erők vezérkarának főnöke, a Szovjetunió honvé­delmi miniszterének első he­lyettese, valamint Szergej Szokolov marsall, ’a Szovjet­unió honvédelmi miniszteré­nek első helyettese. Jelen volt a Mongol Népköztársaság moszkvai nagykövete is. ÉRTESÍTJÜK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT, hogy március 3-tól kezdődően a bevásárló csütörtökön TATABÁNYÁN a Lakberendezési Áruház és a Cipőáruház 19 óráig tart nyitva. 1622 A CSÉB 80 bármilyen foglalkozású dolgozó és minden korosztály száméra agyformán előnyös. Nyugdíjba vonulás után is fenntartható. BIZTOSÍTÁS: NYUGALOMf A BÁBOLNAI MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT pályázatot hirdet belső ellenőri állásokra bábolnai munkahelyre. A pályázat feltétele felsőfokú szakmai végzettség. Az elbírálásnál a több éves gyakorlattal rendelkezőket előnyben részesítjük. Fizetés megegyezés szerint. A pályázatot a kombinát személyzeti és munkaügyi osztályára kérjük megküldeni. Cím: 2943 Bábolna. 1581

Next

/
Thumbnails
Contents