Dolgozók Lapja, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-06 / 131. szám

JÓ REGGELT! \ Műsorkalauz 1982. június 6., vasárnap NORBERT napja 1982. június 7., hétfő RÖBERT napja Előzetes a művelődési intézmények levő heti programjából Várható időjárás vasár­nap estig: időnként meg­növekszik a felhőzet, helyi záporok, zivatarok várha­tók, néhány helyen jeges eső is lehet. A mérsékelt, változó irányú szél a ziva­tar idején átmenetileg megerősödik. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérsék­let 13, 18 fok között, a leg­magasabb nappali hőmér­séklet 30 fok közelében va­lószínű. 7- én Tatabányán, a József Attila Könyvtárban 18 óraikor rendezik a Hanglemezhallga- gatók klubja évadzáró hang­versenyét. A műsorban histó- riás énekek hangzanak el. a XVI. szájadból. Vendég: Kiss Tamás koboz- és lantművész. 17 órakor a nemzetiségi nyelv- területen élő gyerekek munká­iból válogatott gvermekraiz- kiállítás nyílik a dorogi József Attila Művelődési Központban. Ugyanitt 19 órakor a Color együttes koncertezik. 8- án a tatabányai Népház Orpheus Színháza August Steindberg: Julie kisasszony című naturalista szomorúiáté- kát mutatta be. 17 órakor a tatabánya-ketrvárosi Bá­nyász Művelődési Otthonban „Bemutatkozunk” címmel az otthon szakkörei szórakoztat­ják az érdeklődőket. „Az egészséges életmód és a fiatal­ság” címmel két helyen tart előadást dr. Bágyoni Attila, az Egészségnevelési , Központ igazgató főorvosa — 9,30 óra­kor az annavölgyi Erkel Mű­velődési Otthonban. 11 órakor a csolnoki Vörös Csillag klub­könyvtárban. 9-én 17 órakor műsoros di­vatbemutatót rendeznek a do­rogi József Attila Művelődé­si Központban. Közreműködik: Csala Zsu­zsa, Hlatky László. Kibédi Ervin. Lórán Lenke, Harango­zó Teri. Poór Péter. 12-én 16 órakor a finnor­szági Espoo-i kórus hangver­senyezik az esztergomi Vár­múzeumban. Másnap ugyan­itt 11 órakor koncerteznek. Bal0S0f@k Az MTESZ cselekvési programja Százhetvenöt évvel ezelőtt, * 1807. június 6-án született Ta- * polcán, es 67 éves korában, * 1874-ben hunyt el Törők Já-* nos publicista, nemzetgazdász, ♦ a Magyar Tudományos Akadé-* mia levelező tagja. | Tanulmányait a pesti és a * ~ grazi egyetemen végezte. Gaz- X X dasági tisztviselő lett, 1839-től J »pedig gazdaképző intézeti ta- X | nár. Előadóként bekapcsoló-2 I * doft a Magyar Gazdaságit Egyesület munkájába, amely-♦ nek 1843-tól titkára volt. Hosz-Í szú éveken át szerkesztette az t 1840-es években a Magyar t «Gazda című hetilapot. Meg- ♦ «szervezte az MGE gyümölcs-, t « állat- és mezőgazdasági gép- t J kiállításait, az országos sző- ♦ jlészkongresszust, s felépítette* ♦ a Hild József tervezte Közte-♦ Jlek-palotát. 1846-ban a Cegléd* X melletti Szőkehalmán Gazda-* X képző Intézetet létesített, | X amelynek első igazgatója volt.* «Szerkesztette az úgynevezett* 5 Szőkehalmi Könyvtárt, mely- I ♦ben a kor legkiválóbb mező-| X gazdasági szakembereinek mű-J Jveit jelentette meg. Az ő% X kezdeményezésére létesített fa- í 2 iskolából indult ki az alföldit í homoknak gyümölcsfákkal* »való megkötése, elhódítása. | S A szabadságharcban alezre-5 Édesként vett részt, majd Pes-* iten és Aradon raboskodott.* I Mindvégig kapcsolatban állottá | Széchenyi Istvánnal, akinek» ♦ több művét ő jelentette meg. | Értesítjük a lakosságot, hogy a Tatabánya Vá­rosi Földhivatal elköltözött Tatabánya II., Kossuth- Kertalja 3—5. szám alá (Pus­kin Művelődési Otthonnal szemben). A fogadónapokat 1982. június 9-től (szerda) tartjuk a szokott időben. Megközelíthető a végállomás­ról a 15-ös autóbusszal. A 10— 118-as telefonszolgálat egyelő­re szünetel. Városi Földhivatal Vezető­je. 4725 J-------------------------------------------­T atabányán, a Kossuth La­jos utca és Árpád út ke­reszteződésében pénteken, a déli órákban Haász Károly 47 éves nyugdíjas, helyi la­kos, körültekintés nélkül ha­ladt át az úttesten, s neki­lépett egy bal oldalról érke­ző személygépkocsi oldalá­nak. A baleset következtében Haász Károly 8 napon túl gyógyuló, súlyos fej- és láb- töréses sérülést szenvedett. Ugyanezen a napon a dél­utáni órákban Kecskéd bel­területén Hartmann János, 16 éves helyi lakos, segédmotor­kerékpárjával fordulás köz­ben összeütközött egy előzés­ben lévő személygépkocsival. A fiatalembert 8 napon túl gyógyuló súlyos, töréses sérü­lésekkel szállították kórházba. A személygépkocsi utasa. író László dadi lakos könnyebben megsérült. A járművekben je­lentős anyagi kár keletkezett. Földrengés Lengyelorszigban Pénteken 12 óra 44 perc­kor erős földrengés történt a dél-lengyelországi Bytom tér­ségében. A PAP lengyel táv­irati iroda jelentése szerint a földrengés a legerősebben a város központjában éreztette hatását. A hatóságok közlemé­nye könnyebb személyi sérü­lésekről számol be. A vá­rosban legalább 350 köz- és magánépületben keletkezett kár. A hivatalos jelentés sze­rint a rengések közvetlen ki­váltó oka a Bytomi katlan egyik szénbányája okozta tek­tonikus feszültség. Az MTESZ az elkövetkező években fő feladatának te­kinti, hogy harminckét tagegyesülete, illetőleg több mint 170 ezer tagja hozzájáruljon hazánk műszaki és tudományos fejlődéséhez. Ezért segíti a szakemberek felkészítését, to­vábbképzését, szellemi erőinek mozgósítását, a műszaki-tu­dományos haladást szolgáló szellemi erőtartalékok haszno­sítását. A cselekvési program — amelyet az MTESZ végre­hajtó bizottsága május 26-i ülésén megvitatott és jóváha­gyott — a XIII. küldöttközgyűlésen elhangzottakra, illetve a közgyűlés határozataira épül. Pannónia csúcs először túl a négy mázsán A pénteki versenyről: a 90 kilósok magyar dobogója: közé. pen Baczakó, tőle jobbra Kovács, balra a harmadik hely** zett oroszlányi Kalmár A Merkur sorszámai Trabant Limousin Hycomat Bu­dapest 12 322. Trabant Hycomat Combi Buda­pest 15. Trabant Limousin Budapest 9283, Győr 6756, I>ebrecen 5417. Trabant Limousin Speciál Bu­dapest 7053, Győr 3273, Debrecen 6776. Trabant Combi Budapest 3829, Győr 3406. Wartburg Limousin Budapest 7468, Győr 4075. Wartburg de Luxé Budapest 9148. Győr 4311. Wartburg de Luxé tolótetős Bu­dapest 1689. Wartburg Limousin tolótetős Bu­dapest 1150. Wartburg Tourist Budapest 3804, Győr 1612. Skoda 105 S Budapest 6085, Győr 4929, Debrecen 4686. Skoda 120 L Budapest 8593, Győr 6249, Debrecen 4945. Lada 1200 Budapest 16 459, Deb­recen 10 863, Győr 4468. Lada 1300 Budapest 6498. Deb­recen 4660. Győr 1280. Lada 1500 Budapest 7277, Debre­cen 5600, Győr 1905. Lada 1600 Budapest 2870, Debre­cen 1591. Lada Combi Budapest 3891, Deb­recen 1656. Moszkvics Budapest 11 363. Polski Fiat 126 P Budapest 11 487, Győr 4121. Polski Fiat 1500 Győr 2745. Dácia Budapest 5110, Debrecen 4311. Lottónpreinsnysli A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 23. lottójátékhéten 5 talála- tos szelvény nem volt. A lot­tónyeremények a nyeremény- illeték levonása után a kö­vetkezők: 4 találatos szelvé­nye 42 fogadónak volt, nye­reményük egyenként 200 342 forint, 3 találata 4434 fogadó­nak volt, nyereményük egyen­ként 949 forint, 2 találatos szelvények száma 158 148 db, ezekre egyenként 30 forintot fizetnek. — MINT június 2-i szá­munkban hírt adtunk róla, Kovács Gusztávné KISZ Ér­demérmet kapott az ifjúsági mozgalomban élenjáró mun­kájáért. Közlés pontatlansá­gát ezúttal korrigáljuk: a kitüntetés tulajdonosa a 318- as Szakmunkásképző Intézet igazgatóhelyettese. Vidám-zenés divatbemutató Tatabányán a Sportcsarnok­ban 1982. június 7-én hétfőn 17 és 20 órai kezdettel. Je­gyek kaphatók: a Sportcsar­nok pénztáránál 10—18-ig. A fiatalok boltjában és Kömyén a Ruházati boltban. Vértesalja Áfész Tatabánya. 4701 A kisnehézsúlyú (100 kg) versenyzők a szerencse ke­gyeltjei. Alig kezdték el a versenyt, amikor elborult az ég és a sporcsarnokba végre hűvösebb levegő áramlott. Lehetett volna remekelni, de ez volt az a súlycsoport, ahol egyetlen nagy név sem in­dult A magyar Hlavati András büszkélkedhetett a legszebb „múlttal”. A hu­szonegy esztendős fiú ifjúsá­gi világbajnok volt szakí­tásban és tavaly a' VB-n felnőtt ezüstérmet akasztottak a nyakába. Indult a huszonhárom esz­tendős csehszlovák Maty- kievicz, akinek tavaly 392,5 kg volt a legjobbja. Első nagy versenyén debütált a bolgár Angelov. Korábban a 90 kilogrammosok mezőnyében szerepelt. Készült a nagy mó­kamester, a harmincéves csepeli Gere Géza, aki ápri­lisban Donaueschingenben lö­késben 210.5 kilogrammra ja­vította Sólyomvári hároméves csúcsát. , Már a szakításgyakorlatok során kialakult az élmezőny. Gere Géza 162,5 kilónál be­fejezte. Megpróbálkozott ugyan a 165-tel is, de siker­telenül. Jött is a műsor, meg­fenyegette a súly t, kezébe te­mette az arcát, gyászolt. Hlá- vati majdnem meglepetést okozott: a 170 kilót elsőnek nem bírta. Később sikerült, de tovább nem jutott. Igaz, a bolgár Angelov sem. Utca­hosszal lekörözött mindenkit a szőke Matykievicz. Feje fölött a 182,5 kilóval ilyen szépen mosolyogni súlyeme­lőt még soha sem látott a kö­zönség. Lökésben sem termett sok . bábér a tavalyi magyar baj- ’ noknak: pedig nagyon ked­ves vendég szurkolt neki a lelátón, a balszerencsésen járt szaloniki világbajnok, Sólyomvári János. (Már el­engedték a kórházból a négy­szer egymásután magyar baj­I nokságot nyert versenyzőt). Hlavatit azonban ez sem se­gítette, a 202,5 kilónál ki­szállt. Versenyen kívül meg­próbálkozott a lökés orszá­gos csúcsának megdöntésével, de nem ment neki. A külföldiek párharcában a bolgár Angelov még a sze­mét is becsukta, úgy fo­hászkodott a 215 kilóhoz. Nem sikerült kilökni, így 210 maradt az érvényes gyakor­lata. Ekkor még két és fél kilót tettek a rúd két oldalá­ra. Matykievicz ezt könnye­dén, igazi tehetséghez mél­tón teljesítette. Eredmények: 100 kg: A Pannónia Kupa érmesei: 1. Matykievicz (csehszlovák) 395 , (182,5 212,5) 2. Angelov (bol- • gár) 380, (170. 210). 3. Hla- , vati (magyar) 372,5 (170, i 202,5). j A magyar bajnokság helye­zettjei: bajnok: Hlavati And­rás (Bp. Honvéd, edző: Hor- ; váth József,) 372,5, 2. Gere ( (Csepel SC) 362.5 (162.5 200), 5 3. Sándor (Haladás VSE) 357,5 3 (157,5 200). < Szombaton délután a leg- 2 súlyosabb emberek kezdtek. Először a 110 kilósok léptek z a dobogóra, őket az ólomsú- (’ lyúak követték. Izgalmasnak J ígérkezett a 110-esek csatája IV a Pannónia Kupában és $ magyar bajnokságban. A káft- földiek között két bolgár in-j dúlt. Aszparuhov, a Pannáinál Kupa tavalyi győztese, világ­bajnoki bronzérmes. Vele kellett megharcolnia honfitár­sának, Csalakovnak, hiszen at győztesek közé csak egyikük kerülhetett a versenyszabá­lyok értelmében. Csemegének ígérkezett hogyan bír vefükfc a huszonhat esztendős cseh-r- szlovák Solar Péter. Sérülése miatt csak a né$ zőtérről figyelhette az eseJj ményeket a tatabányai Száláig aki egymás után hatszor? nyert magyar bajnokságot! Mint mondta: már elkezdta az edzéseket és jövőre ugyan-* itt visszahódítja a bajnoki címet. Mellette mindig a ta­tai Mészáros János volt 33 örökös második. Most szá-f mára itt az alkalom, hogy? előlépjen elsőnek. A húszon-} hat esztendős fiút egyedül Végi szoríthatta meg. Szakításban Solar nem ki» meglepetésre 180,5 kilós ered-* ményt ért el. (Ezzel a cseh-} szlovák csúcsot is javította.) A két bolgár csak követni tudta; Csalakov 177,5-öt, Ászé páruhov pedig 172,5-öt szakí-í tofct. Nem ment viszont aí TAC versenyzőjének, Mészáé rosnak. Egyetlen érvényes gyakorlata a 155 kilón volt* ami a tizenegy versenyző kö­zött a legrosszabb eredményi Végi viszont meg sem állá 170 kilóig. Éppen ezért ígér-? kezett izgalmasnak a lökés, hiszen Végi 15 kilós előnnyel rajtolt. * Lökésgyakorlatait t Végi, á Törekvés súlyemelője 202,ä kilón befejezte. Következett Mészáros. A rúd két oldalára 217.5 kiló került. Először ne­hezen vette fel, nem bírta ki­lökni. Másodszorra lekopíraz-J ta ugyanezeket a mozdulato-j kát. Igaz, itt már kevesebb hiányzott — de az a kevés sok volt. Elvesztette a ma­gyar bajnokságot — Elszédültem — mondtál az öltözőben. — A héten öt kilót fogyasztottam, úgy iát-* szik, ez sok, A küzdelem azért folytató-} dott. Aszparuhov harmadik gyakorlata a 220 kilón nem sikerült, érvényes lökése 210 maradt. A világbajnoki öitö-* dik helyezett Solar 215 kiló­iéi fejezte be. Eredményeve^ smét bizonyította a csehszlo­/ákok sporterejét a felsőbb iúlycsoportban. A. nagyon ■rős bolgár Csalakóvnak még 'olt egy gyakorlata. Tanítani ehetne, ahogyan kilökte a 25 kilót. Ezzel összetettben 02.5 kilogrammos ered­ményt ért el. Ö az első, aki bben a súlycsoportban a annónia Kupán négy mázsá­éi többet teljesített. Eredmények: a Pannónia upa érmesei: 1. Csalakov íulgária) 402,5 (177,5. 225) 2. mlar Peter (Csehszlovákia) 15 (180, 215) 3. Niedz Wieckl -.engyelország) 382,5 (167,5, 5). A magyar bajnokság helye- ■ttjei: Bajnok Végi Imre ’örekvés) 372,5, 2. Mészáros tnos (TAC) 362,5. 3. Molnár íklós (NYVSC) 360. Könyvheti pillanatok A Kiváló bolt címmel kitüntetett komáromi Jókai Mór Könyvesbolt a könyvhéten kedvelt találkozóhelye volt az irodalomszeretőknek. Gazdag kínálata vonzot­ta a környékbeli községek lakóit is Tatán a művelődési központ előtt az alkalmi könyvstand fiatalokat, idősebbeket egyaránt vonzott. Az idegen- forgalmi nevezetességeiről híres Tata turistái is meg- megálltak az ünnepi könyvasztal előtt ŰOMMXwu \? MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja — Főszerkesztő t GOMBKÖTŐ GABOR. Telefon: 11-991 Szerkesztőség! Tatabánya V* Fel­«»abádulás tér 4 III emelet. 2801 Postacím : Tatabánya. Pf.: 141. Telefon: 10-053. 10-811 ügyeletes szerkesztő: 18-a* mellék, belpolitikai róva*: 10-es és 27-es mellék, «azdaságpolitikai rovat: 15-ös és 24-es mellék, kulturális rovat: 28-as mellék, sportrovat: 26-os mellék. ifjúságpolitikai rovat: 17-es mellék, fotórovat: 29-es mellék levelezés! rovat: 13-as mellék, hirdetésfelvétel: t4-es mellék. — Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Tatabánya V.. Felszabadulás tér 4. III. emelet. 2801. Postacím: Pf • 141 2801 Felelős kiadó: SZABÓ JÓZSEF. Telefon: 11-010. 10-053, 10-811 Telexszám: 27-243. —Terjeszti a Magyar Posta- Előfizethető a hírlapkézbesl- tő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 34 Ft. negyedévre 10? Ft, fél évre 204 Ft. egy évre «no Ft. — Kéziratokat nem őrzőnk meg, és nem adunk vissza. — Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányai lapnyomdájában. Felelős vezető: Tunyogi József. — INDEX: 25058. — HU ISSN 0133—140X. V

Next

/
Thumbnails
Contents