Dolgozók Lapja, 1980. december (33. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

* Lfí# V?IÄG PROLETÄWÄI, PGYESUliETEIC! ÖOlMÓK&m 1980. december 2, KEDD AaSf ÄtÜL Pr3®i^Wr KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAKÁCS LAPJA XXXIII. évi., 282. sz. Ara: 1,20 forint ■fei" ( ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának ülését december 2-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdések­ről szóló tájékoztató, valamint az 1981. évi népgaz­dasági terv és állami költségvetés irányelveiről ké­szült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. A közlekedés^ a szállítás. és as ellátás irányítására Országos operatív bizottsásr alakult A Minisztertanács a rendkívüli időjárás okozta közlekedési, szállítási és ellátási fel­adatok irányítására és összehangolására operatív bizottságot létesített a közlekedés­éi postaügyi miniszter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizá­lása érdekében utasította a vasúti-, közúti- és tanácsi szerveket, hogy minden eszközzel nyújtsanak segítséget a közlekedési-, szállí­tási- és hírközlési feladatok ellátásához, amelyek most a legsürgősebb tennivalók kö­zé tartoznak. Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a munkába járás feltételeinek megteremtése és a folyamatos munkarendben dolgozó üzemek, gyárak termelésének megszervezése érdekében is. A rendkívüli nehézségek elhárításához széles körű társadalmi összefogásra van szükség. A bizottság ezért felszólította a he­lyi tanácsokat, üzemeket, termelőszövetkeze­teket, hogy — megszervezve a lakosság köz­reműködését, ideértve a közerők kirendelé­sét is — haladéktalanul kezdjék meg, illet­ve folytassák a munkálatokat. A hadsereg alakulatai is részt vesznek az akadályok elhárításában. A csaknem negyven órája tartó országos havazás szinte teljesen megbénította a -köz­lekedést a Dunántúl legna­gyobb' részién, s másutt Is rendkívüli akadályokra szá­míthatnak az útnak indulók. A hétfőre virradó éjszaka to­vább rosszabbodott a hely- zét: vasárnap este az Ml-es főközlekedési útvonalat is le kellett zárná Bicske és Bia- torbágy között, s éjjel az itt­rekedt gépkocsik kimentésére koncentrálták az erőket. Meg­bénult a közlekedés Vas és Zala megyében, valamint a Bakonyban is. Az eltakarítást mindenütt nagymértékben megnehezítette az erős hófú­vásodat okozó viharos szél és az utason veszteglő számos el­akadt já£jnű. Hétfő reggel — egy-két te­rület kivételével — ország­szerte tovább hullott a hó és jelentősen lecsökkent a hő­mérséklet: 0 és mínusz 8 fok közötti értékeket mérnek. Nyugat-, Közép- és Észak- Dunántúlon, Tolnában, az- or­szág északi vidékein, az Al­földön pedig Bács és Szolnok megyében 80—90 kilométer óránkénti sebességű szél fúj, s magas hó torlaszokat épít az utakon. A közúti igazgatóságok va­lamennyi erőgépe dolgozik. Több megyében a honvédség is bekapcsolódott & legsürgő­sebb munkákba. Az ország számos főútvona­lán csupán igen lassan, hosz- szú szakaszokon égy nyomsá­von haladhatnak a járművek, az alsóbbrendű utak 80—90 százaléka járhatatlan. A MÁV Vezérigazgatóságá­tól kapott tájékoztatás sze­rint a vasúti közlekedésben is súlyos zavarokat okozott az időjárás. A villamosított vo­nalak egyes szakaszain vil­lanyoszlopok dőltek a pályára, s leszakadtak a felső vezeté­kek. A személyforgalmat ugyan változatlanul fenntart­ják, ám a vonatok csupán több órás késéssel érnek ren­deltetési helyükre. Az egyes vasútvonalak állapotáról. a forgalmi helyzetről a pálya­udvarok információs irodái adngk részletes tájékoztatást. A Volán Engels téri pálya­udvaráról számos járatot nem tudtak hétfő reggel elindíta­ni. így többek között Buda­pesten vesztegelt a soproni, a szombathelyi, a pápai, a ka­posvári, a hévízi, a veszprémi, valamint a bécsi távolsági au­tóbusz. Vidékről sem érkezett meg a reggeli járatok jó ré­sze. Számos — vasárnap este. illetve hétfő hajnalban útnak indult — bL-sz még a délelőtti érákban is az országutak nó- a-kadályaiban rekedve várta, hos?y kiszabadítsák. A Balaton partján vasárnap estétől hétfőn reggelig 11 órás küzdelem folyt egy szülő anya kórházba szállításáért. Sió­fokról indult Ba’^onszabadi- b- ■ szülés előtt álló kisma­mához a mentőautó, amikor a 7 -ej útvonalon elakadt, s a segítségére siető három hó­marógép sem tudta kiszaba­dítani. Éjfél után a honvéd­ségtől kértek lánctalpas jár­müveket, miközben a mentő­sök gyalogszerrel indultak el a községbe, hogy segíthesse­nek a minden percben vár­ható szülésnél. Közben (a he­lyi termelőszövetkezet trak­tora a hóakadályig szállította a leendő anyát, s a torlasz másik oldalára érkezett újabb mentőkocsiba szállhatott át végül. így délelőtt 10 órára került a siófoki kórházba, ahol már biztonságban várja kicsinyének világrajöttét. Hétfőre virradó éjszaka a Győr-Sopron megyei Raj>kára, illetve Bősárkányba ugyan­csak vajúdó asszonyokhoz in­dult egy-egy mentőautó. Nagy­teljesítményű hóekék vágták utat előttük, így mindketten idejében kórházba jutottak. Hétfő reggel Jászkisérre egy szülő édesanyához hívták a mentőt, de az elakadt a nagy hóban. Időközben a kismama a lakásán komplikációmente­sen megszülte csecsemőjét. A mentőkocsi, segítségére egy szovjet kétéltű lánctalpas harckocsi sietett. Utat vágott neki és segítségével a mentő eljutott Jászkisérre, felvette az anyát, magzatját és sze­rencsésen beszállították a jászberényi városi kórház szülészetére. A szovjet kato­nák visszafelé jövet Jászla- dányban egy szakképzett mentőápoló kíséretében egy súlyos vesebeteget vettek fel és szállították be Szolnokra. A Tiszántúli Áramszolgál­tató Vállalat több vezetéke is megsérült a hosszú évek óta példátlan nagyságú. szélvi­harral kísért ■ hóesés miatt. Szolnok megye számos köz­sége maradt áram nélkül. A közlekedés megbénulása több fontos termelőüzem munkájára is hatással van. Csökkentett tempóban folyik a munka a Kaposvári Cukor­gyárban. Vasúton kevés nyersanyag érkezett, a köz­utakon pedig lehetetlen a ra­kodóhelyek megközelítése. Sok megyében nehézségekbe üt­köztek az élelmiszerszállítá­sok, Tolnában például a Sütő­ipari Vállalat, kocsijai nem tudtak feljutni a dombvidéki üzletek, he:'-7­A hét végi hószakadás szerte az országban súlyos helyzetet teremtett; hétfőn csak rend­kívüli erőfeszítésék árán si­került elindítani a vonatokat — a szerelvények több órás késéssel közlekedtek, — több vonalon megbénult a távolsá­gi autóbuszközlekedés, gép­kocsik ezrei akadtak el az or­szágutakon. Hétfőn is egész nap dolgoz­tak az orázágutakon a közúti igazgatóságok hóeltakarító brigádjai, hogy legalább a fő­útvonalakról eltakarítsák a (Folytatás a 2. oldalon) Bástya Áruház, Esztergom •• Ünnepélyes szakmai bemutató Sokan várták ezt a napot. A város és környékének lakossá­ga figyelemmel kísérte az áru­ház építésének minden mozza­natát. A járókelők szívesen időztek környékén, szemlélték az ütemes, jól szervezett mun­milliós költséggel épült, 3700 négyzetméter alapterületű áru­házát. Az eseményen ott volt Antalóczy Albert, a megyei pártbizottság első titkára, Há­mori László, a Belkereskedel­A Bástya Aruház csemegerészlege kát, megcsodálták a födém­betonozáshoz felvonult gép­láncot, a beton-mixer kocsik menetrendszerű érkezését, és elismerően szóltak a látottak­ról, tapasztaltakról A Dorogi Szénbányák Szolgáltató Üze­me, a létesítmény kivitelezője vállalta, hogv az eredeti ha­táridő előtt két hónappal át­adják az áruház épületét. A műszaki átadásra november 5-én került sor. Az UNIKER Kereskedelmi Vállalat vezetői, dolgozói pedig azon munkál­kodtak, hogy december má­sodikén megnyissák korszerű­en berendezett, nagy árukész­lettel és választékkal felkészült áruházukat. Az összehangolt, jól szervezett, szorgos munka, igyekezet tette lehetővé, hogy december 1-én délután, szak­mai bemutatóval egybekötve, ünnepélyesen átadják a 65 Méltatta az áruház jelentőség gét, szólt a legfontosabb fel­adatokról, az ellátás folyama­tosságának biztosításáról, aa olcsó és középárfekvésű, jó minőségű cikkek kínálatáról. Rámutatott arra a’ fontos sze­repre is, amely az idegenfor­galom ellátásában hárul aa áruházra. Megköszönte a ter­vezők, a generálkivitelező és saját dolgozóik dicséretes munkáját, majd atadta a léte­sítményt az áruház igazgató­jának, Pusztai Lászlónak. Ezt követően Hámori László átad­ta a belkereskedelmi miniszter által adományozott Kiváló Munkáért kitüntetést a szolgáltató üzem dolgozóinak, Kratochwil Antal építésvezető­nek, Huber Ferencnek, és Re­ményi Antalnak. Az UNIKER Vállalat igazgatója a Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesítette Radovics Gyulát, a szolgáltató üzem dolgozóját. A megyei tanács alkotói dí­ját Ámon Ferenc nyújtotta át Pucher Alajosnak, a szolgálta­tó üzem főmérnökének és Wierl Jánosnak, az UNIKER igazgatójának. Az ünnepséget követően Wierl János felkérte a vendé­geket, hogy a szakmai bemu­tató keretében tekintsék meg az áruház osztályait. Elérkezett hát a nap. Az esztergomi Bástya Áruház De­cember 2-én nyílik, várja vá­sárlóit. mi Minisztérium főosztály- vezetője, Ámon Ferenc, a megyei tanács elnökhelyette­se, a megye és a város politi­kai és társadalmi életének szá­mos képviselője. A vendégeket Wierl János, az esztergomi kereskedelmi vállalat igazgatója üdvözölte. Ünnepség Kertvárosban Hathatós segítés a közrend, a közbiztonság szilárdításáhnz Önkéntes rendőrök jubileumi tanácskozása Oroszlányban A tatabánya-kertvárosi párt­ós szakszervezeti alapszerve­zet. a Hazafias Népfront és a Vöröskereszt körzeti vezetősé­ge szombaton este ünnepséget. rendezett a kertvárosi műve­lődési otthonban a nyugdíja­sok tiszteletére. A műsor kitűnő volt. A nyugdíjas dalkör népdalcsok­rot adott elő, Vörösmarty: Vén cigány című versét Acélházi József szavalta el, majd a Bányász Szimfonikus zenekar népszerű Strauss-melódiákkal járult az est sikeréhez. Az ünnepség végén a meg­hívottakat vendégül látták. A mintegy 200 ünnepelt nagy figyelemmel hallgatta a műsort UMimm A nyugdíjas dalkör népdalokat adott elő A Bányász szimfonikus zenekar Strauss- keringőket játszott A Minisztertanács 1955. de­cemberében rendelte el az ön­kéntes rendőri csoportok meg­szervezését. Oroszlányban a negyedszázados jubileum al­kalmából vasárnap köszöntöt­ték a közrend, a közbiztonság szilárdításáért fáradozó, azt hathatósan segítő társadalmi aktivistákat. Ünnepi megem­lékezésében Krupánszki Ist­ván rendőr alezredes, a váro­si rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta: társadalmunk fejlesztésének nélkülözhetetlen feltétele a törvényes rend szi­lárdítása, a törvények megtar­tása. megtartatása, az állam- polgári fegyelem növelése. I A városi rendőrkapitányság munkáját évről évre több ön­kéntes rendőr segíti. Soraik­ban található munkás, tsz-tag. pedagógus, nyugdíjas, azaz a társadalom minden rétege, korosztálya. A parancsokat és utasításokat valamennyien lel­kiismeretesen hajtják végre. Példák sokaságát lehetne fel­sorolni arról, hogyan működ­tek közre az oroszlányi önkén­tes rendőrök egy-egy bűncse­lekmény leleplezésében, a közrend, a közbiztonság őrzé­sében — fárasztó napi mun­kájuk után gyakran feláldozva éjszakai pihenőjüket és sza­badnapjukat. A hivatásos ál­lomány mellett nekik is kö­szönhető, hogy megfelelő a közrend, a közbiztonság Orosz- lánvban és a körnvező közsé­gekben A társadalom megbecsülését kifejező köszönet tolmácsolá­sa és a legszorgalmasabb ak­tivisták megjutalmazása után tapasztalataikról szóltak a meghívottak. Elmondták; egyik legfontosabb a közleke­dési balesetek megelőzése. Ezt a célt szolgálja nevelő, felvi­lágosító munkájuk. Amennyi­ben szükséges, fellépnek, in­tézkednek a közlekedés rend­jenek megsértőivel szemben. Mente Ferenc, a szénbánya vállalat szállító üzemének fő­művezetője csaknem egy évti­zede önkéntes rendőr. Az év elejéig a közlekedésbiztonsági csoportban tevékenykedett,' azóta pedig a társadalmi tu­lajdont védő csoport tagja. Példamutató tevékenységét a közelmúltban kiváló társadal­mi munkás kitüntetéssel jutal­mazta a belügyminiszter,1 Munkájáról így beszélt: — Mindjárt az első közle­kedésbiztonsági akción két olyan vezetőt találtunk, aki­nek nem volt jogosítványa. E tény is megerősítette korábbi meggyőződésemet, hogy szük­ség van munkánkra. Amennyi­ben szükséges, a büntetéstől sem riadunk vissza, de a meg­előzés a fő célunk. Megítélé­sem szerint a gyakori ellenőr­zések és a vezetési kultúra fejlődésének együttes hatása­ként javult a közlekedési mo­rál városunkban. Az önkéntes rendőrök jubi­leumi tanácskozása a jövő feladatainak számbavétel ével és a hónap közepén sorra 'v’ü- lő megyei értekezlet küldöttei­nek megválasztásával fejeződ dött be.

Next

/
Thumbnails
Contents