Dolgozók Lapja, 1980. november (33. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

mJkG PROLETÁRJAI, EGYESÖUETEK1 OlbOIÖKfóm MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCSHAPJA XXXin évf 231 “■ Mai számunkban: Benzínpótió ? 1 3. oidal Ismeretterjesztés az üzemekben oldal Teljesítik versenyvállalásaikat SZOMBAT Ara: 1,20 forint 5. oldal Törvényerejű rendelet a földértékelésről •« Ülést tartott az Elnöki Tanács I örvénymódosítások Á Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Losoncai Pál tájékoztatta az Elnöki Tanácsot a szocialista Etiópiában, a Tanzániai Egye­sült Köztársaságiban, a Mozam­biki Népi Köztársaságban és a Zambiai Köztársaságban ez év szeptemberében tett hivatalos látogatásáról és ezen államok vezetőivel folytatott tárgyalá­sairól. Az Elnöki Tanács a tá­jékoztató jelentést jóváhagyó­lag tudomásul vette és megál­lapította, hogy a látogatások és tárgyalások eredményesek voltak: jelpnbősen hozzájárul­tak a Magyar Népköztársaság és a meglátogatott államok po­litikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak továbbfejlődé­séhez. Törvényerejű rendeletet fo­gadott el az Elnöki Tanács . a földértékelésről. A rendelet ér­telmében a jelenleginél kor­szerűbb, a hatékony jövede­lemszabályozást jobban szol­gáló. a termelést leginkább be­folyásoló természeti tényező­kön alapuló földértékelést ve­zetnek be. Az új földértékelést — amely a mező- és erdőgaz­dasági művelést szolgáló kül­területi és Zártkerti, továbbá a nagyüzemi műveléssel haszno­sított belterületi földekre vo­natkozik — 1981-től folyama­tosain hajtják végre. A Polgári Törvényikönyv egyes rendelkezéseinek végre­hajtásaként az Elnöki Tanács módosította a bányászatról, va­lamint a villamos energiáról szóló törvényi. A jogszabály a kisajátítástól eltérő sajátos kártalanítási szabályokat tar­talmaz azokra -az esetekre, amikor a bányászati tevékeny­ség vagy az energia továbbítá­sát szolgáló berendezések el­helyezése a használati jogok korlátozásával jár. A törvény- erejű rendelet a kihirdetéssel lép hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, továbbá egyéb folyamatban le- \vő ügyeket tárgyalt. Választékgondok Jobb cipők, kevesebb reklamáció Ülést tartott a KNEB Mit tett. tesz ez ipái-, a ke­resikedeiiem, hogy jó minősé­gű, szép formájú cipők na­gyobb választékáit találtja a vásárló a bálitokban — erről tájékoztatta a Központi Népi Ellenőrzési Bizobtisáigót Bakos Zsigmond könnyűipari áltam- táitlkár és Lauthán Ferenc beá- kereskedeítení miinászterhe- lyettes a testülteit pénteken — Szakali József elnökletével tartott — üléséin. A K-NEB há- ' rom esztendővel ezelőtt vizs­gálta a cipőellátást — a föl- mérésit kormányhatározat kö­vette —, s a népi eHenőiők az­óta is figyediemmetl kísérték: hol szorít a cipő; a fővárosban és hat megyében kérték ki a rendszeresen vásárlók vélemé­nyét. A KNEB megítélése szerint a két tánca illetékes vezetői — az 1977. óvd kormányhatáro­zat és az ennek nyomán* ké­szült ágazati intézkedési ter­vek végrehajtáséinak eredmé­nyeit, egyszersmind az akadá­lyozó tényezőket összegezve — tárgyilagosan mérték fel a helyzetet, a népi ellenőri ta­pasztalatok is megerősítik, hogy a vizsgálat óta edtáíit idő­ben fejlődött az ipar techno­lógiája, kedvezőbbé váfitak a gyártás és a kereskedelem fel­tételei, javult a cipőkéit ké­szítő és a háttéripar együtt­működése. Ezt igazolja, .hogy a vásárlók feleannyi esetben ki­fogásolták a minőséget, minit három évvel ezeüőtt, s az idő előltt pámtjűkait veszítő, sar­kúikat. elhagyó lábbelik egy- harmadáit ma már gyorsan megjavítják aiz ilyen munkák­ra szervezett szavatossági ja­vító Hálózat műhelvesiben: ter- etesen. ha naiyyóbb a hi­ba kicserélik az árut. A tájékozta Dóból kitűnt, hogy a nyersanyagáraik vüág­póiaci és hazad emeffloedése el­lenére kellő mennyiségű ci­pőit küldött a boltokba az ipar, a választék azonban még el­marad a kívánatostól. A ko­rábbinál jóval többféle bóbi- és gyermekcipő kerül az üzle­tek polcaira, de a női cipőkből, olcsóbb lábbelikből többféle kélüeinie. A KNEB a tájékoztatást ta- domáisul vette. Leszögezte: változatlanul szükséges, hogy a kát tárca intézkedési tervé­be foglalt faladatokalt tovább­ra is összehangolják, tervsze­rűen oldják, meg. Kádár János fogadta Fjotp Gyemicsevet Kádár János, a Magyar Sao­cdal'iste. Munkáspárt Központi Bdiaottságiáinslk első tálkára pén­teken a KB székhazában fo­gadta Pjotr Gyemicsevet, az SZKP KB Podliífcilkai Bizottsá­gának póttagjait, a Szovjetunió kulit unális minis2Jtie(rét, aki a szovjet kultúra napjai ma- gyaronszagii rendezvényein vesz részit i Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára és Aezél György miiniiszterelnölk-he- lyeittes, a Politikai Bizottság tagjai ugyancsak péntekien fo­gadták Pjotr Gyemicsevet és Vaszilij Saurot, az SZKP KB kulturális osztályának vezető­jét. A szívélyes, elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélése­ken véleménycserére került sor a magyar—szovjet barát­ság, a tudományos és kulturá­lis egiviiititműködés fejlődésének tapasztalatairól, és időszerű felladaitiaiirói. Megállapodtak a .kulturális kapcsolatok elmé­lyítésében és sokoldalú to­vábbfejlesztésében. Tanácskozott a pedagógus-szakszervezet megyebizottsága Á pályázati rendszer — munkaerő-gazdálkodás Az 1980/81-es tanév munka­erő-gazdálkodási tapasztalatait tárgyalták péntek délelőtt a pedagógus-szakszervezet- me­gyei bizottsága, a jelenleg is érvényben ' lévő pályázati rendszer legaktuálisabb tanul­ságait, s az ezzel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. A .pedagógusok pályázati rendszerének elsődleges célja kezdetben az volt, hogy meg­szüntesse egy-egy területen a pedagógushiányt, az arányta­lanságokat. Ennek a célnak a pályázati rendszer Komá­rom megyében megfelelt, gya­korlatilag megszűnt a peda­gógushiány. Alsó tagozatban például nincs betöltetlen állás a megyében. Ebben természe­tesen szerepet játszik, hogy van tanítóképző főiskolánk. Sőt, ma már ott tartunk: több végzős kerül ki az esz­tergomi főiskoláról .mint, amennyit foglalkoztatni tud­nak. A felső tagozatban azon­ban több rajz, ének és kémia­szakos tanárra lenne szükség, elsősorban a kisiskolákban. Pályázat útján tavaly 66, az idén 83’ pályakezdő pedagó­gust tudtak elhelyezni. Szin- ’tén pályázat útján, már dolgo­zó pedagógust tavaly tizenné­gyet, az idén tizenkettőt he­lyeztek el. A teljesség .kedvéért meg kell említeni, hogy pályázaton kívül, de irányított formában a tavalyi tízhez képest az idén 58 pedagógust helyeztek- el. Ez az ugrásszerű növekedés jól tükrözi: nem népszerű a pályázati rendszer a pálya­kezdők ' körében. Gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a pályakezdők egyfor­dulós pályázati rendszere kor­rekcióra szorul. A pályakez­dőknek a szoros határidő mi­att nem tudják felajánlani a működő pedagógusok által, el nem fogadott helyeket. Másik nagy gond az óvónő­hiány. Tatabányán 21 óvónői! szakközépiskolát végzett kö­zül csak 11-en helyezkedtek el a ‘„szakmában”, s a Sopron­ban végzett 14, megyei hallga­tó számára kiírt 20 álláshely-j re is csak kilencen pályáztak; Valami módon pedig ösztönöz­ni kellene ezeket a fiatalokat;1 hiszen nagy szükség lenne rá­juk. Nem minden oktatási intéz-« menyben megoldott a helyet­tesítés, bár jó néhány helye« állandó helyettesítő státust biztosítottak már. Megoldás áss is, hogy a szakos pedagógusok több iskolában teljesítik köte­lező óraszámukat. A pedagógus-szakszerveze# megyei bizottsága több javas­latot dolgozott ki a pályázat# rendszer továbbfejlesztéséről — azzal a szóhdékikiall, hogy a módosítások jobban igazodja­nak az élet diktálta új köve-' telményékhez. H Öreg bánya, fegyelmezett munkásgárda Életének utolsó éveiben já­ró bányaüzem szakszervezeti bizottsága számolt be pénte­ken a Tataoanyai Szénbányák szJb-ülésén munkájáról. A Nyu­gati U. bánya dolgozóinak szervezettsége is mutatja hogy régi, nagy hagyományokkal rendelkező munkásgárdát fog­lalkoztató üzem társadalmi szervezetének tevékenységéről van szó. A dolgozók 98,6 szá­zaléka szervezett dolgozó itt, a bányászszakszervezet tagja. A Nyugati II. bányaüzem 1974- ben a XV/to és a XV/c aknák összevonásával alakult. Ma már csupán három-négy évre számítják kitermelhető szénr készletét. A nagy szakmai és mozgalmi múltra visszatekintő bányász­kollektíva munkája pozitívan tükröződik a vállalati eredmé­nyekben. Nem maradt el en­nek a jutalma sem, mert az el­múlt két esztendő mindegyiké­ben élüzem címet mondhatott magáénak az üzem. A bánya kollektívája tavaly 33 ezer ton­nával termelt több szenet, az idén is jelentős többletet mond­hat magáénak. A szén magas fűtőértéke eredményeként az első félévben több mint tizen- I egymillió forinttal nagyobb ár­bevételt ért el a tervezettnél. Önköltsége tonnánként ugyan­akkor 12,64 forinttal volt ala­csonyabb a meghatározottnál. A bányában megfelelően gaz­dálkodnak anyaggal, energiá­val és az emberi munkaerővel. Az üzemi szakszervezeti bi­zottságoknak sok gondot ökoz a munkavédelem. Nem azért, mert rosszak az eredmények, hanem, hogy az évek óta tartó folyamatos javulást megtart­hassák. Ez állandó odafigyelést igényel, az üzemi biztonsági munka színvonalának emelését, a szakszervezet munkavédelmi őreinek rendszeres tevékenysé­gét A fegyelmezett, biztonsá­gos munkavégzés a balesetek számának csökkentésében tük­röződik. A Nyugat? n. bányaüzemben huszonkét szocialista brigád dolgozik. Közülük is kiemelke­dik az Április 4. nevét viselő műszaki kollektíva munkája és a Kaszás István nevét viselő frontbrigádé. A „Nevelj új bá­nyászt” mozgalomban való részvételükkel gondoskodnak az idősebb bányászok utánpót­lásáról. 1977-től negyven fia­tal bányász vallja már magát a Kaszás István brigád nevelt­jének. A brigádok társadalmi munkájával is elismerést vív­tak ki üzemüknek a megye- székhelyen. A Tatabányai Szénbányák szakszervezeti bizottsága elis­meréssel adózott az öreg üzem szakszervezetig mozgalma ered­ményeinek. Az itteni kollektí­va fegyelmezett munkájával nem kjj mértékben járul hoz­zá ahhoz, hogy Nagyegyházán és Mányom, kisebb legyen az új üzemek építésének a gond­ja, az itt szükséges bányászlét­szám biztosítása , Gyermekfogászati tanácskozás A fogszuvasodás, a legiedtetr« jedteibb népbetegség megelő­zésének gyakorlati keidései«. női, elsősorban a gyenmefefo- gászataa váró feladatokról kez­dődött pénteken háromnapos tudományos tanácskozás Do­bogókőn, a Nimród azáililóbain. A konferencia egyúttal a fo­gászati hónap nyitánya is. Ä Magyar Fogorvosok Egyesüle­te rendezvényén tíz ország szakembered vesztnek részit, s 22 előadásban számolnak be a fogbetegségeik edlem küzde­lemben szerzett tapasztalata­ikról. Az élelmiszergazdaság feladatai Küldöttgyűlést tartott a MÉTE Egy éve alakult meg a Ma­gyar Élelmezés í pari Tudomá­nyos Egyesület Komáyom me­gyei szervezete, amelynek kül­döttközgyűlését pénteken dél­után Tatán tartották. Az ese­ményen ott volt Bátor Zoltán, a megyei pártbizottság titkára, valamint a városi és a megyei tanács képviselői. Fülöp Mi­hály, a megyei . Élelmdszerei- lenőrző és Vegyvizsgáló Inté­zet igazgatója, a szervezet el­nöke köszöntötte a 220 tagot képviselő küldötteket és a ven­dégeket. A megnyitót követően Biró Ferenc, az Országos Terv­hivatal elnökhelyettese ismer­tette a magyar élelmiszergaz­daságra a hatodik ötéves terv­ben váró feladatokat. Tájékoztatást adott a jelen­legi és a várható külgazdasági, valamint belső hatásokról, kap­csolatokról, amelyeket a terv­javaslat elkészítésekor figye­lembe vettek. Hangsúlyozta: legfőbb céljaink egyike a kivi­telnek a behozatalnál nagyobb arányú növelése. Ehhez még jobb minőségű árukat kell ter­melni .és a nerpzeti jövedelem jelentős hányadát a külgazda­sági tevékenység finanszírozá­sára szükséges fordítani. A kül­gazdasági egyensúlyi helyzet javításában meghatározó a szerepe a jövőben is a mező- gazdaságnak és az élelmiszer- iparnak. Ez úgy lehetséges, ha a me­zőgazdasági termelés a korábbi éveknek megfelelő ütemben nö­vekedik maid és fokozható a kivitel is. Az ágazaton belüli tennivalókról szólva a gabona- terme’és fontosságát emelte ki az előadó. A közvetlen feyport mellett ez teszi ugyanis lehető­vé az állattenyésztés intenzív fejlesztését, közvetve pedig a jól feldolgozott élelmiszeripari termékek kivitelének fokozását. A növényi olajok és a répacu­kor kedvező külpiaci értékesí­tési lehetőségeire is számítha­tunk, érdemes tehát a terme­lésükkel foglalkozni. A hús­iparra is jelentős exportfelada­tok várnak. Más élelmiszeripa­ri ágazatok közül is azokat kell elsősorban fejleszteni, ame­lyeknek a termékei külföldön szintén jól értékesíthetők. Ter­mészetesen a hazai ellátást szolgáló ágazatok korszerűsíté­se sem szorul háttérbe. Az előadást követő konzul­táció után megválasztották a szervezet tisztségviselőit, il­letve többeket, megerősítettek megbízatásukban. Az elnök Fülöp Mihály. titkár. Kiss György ne, a Tatabányai Sütő­ipari Vállalat osztályvezetője. Mederépítés Pilisszentléleken Pilisszentléleken, a Hunyadi utca házalt a nagyobb esőzé­sek után nehezen lehetett megközelíteni. A hegyekből lezú­duló csapadék veszélyeztette a lakóházakat, járhatatlanná tette az utat. A helyi tanács több mint félmillió forintért 120 méter hosszú árkot építtetett az esztergomi vízgazdálkodási társulattal. A munkákat még az ősszel befejezik. Foíoi oáij

Next

/
Thumbnails
Contents