Dolgozók Lapja, 1980. szeptember (33. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-26 / 226. szám

Jó munka nyomán kimagasló eredmények Megyei búzatermesztési tanácskozás Komáromban ECNP Jó reggelt! 1980. szeptember 26., péntek QuAztinxL napja Várható időjárás péntek estig: északon változóan felhős, ködös, legfeljebb egy-két helyen fútózápor- ral. másutt általában ke­vés felhő. Időnként meg­élénkülő északi, északnyu­gati szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet 19—24 fok között várható. ;; Négyszáz évvel ezelőtt, 1560. ;; szeptember 26-án született, és ♦ 65 éves korában. 1645. szeptem- (; bérében halt meg Francisco Gó­mez de Quevedo y Villages r spanyol író, költő és államférfi, ♦ a spanyol barokk irodalom | egyik legnagyobb tudású és ♦ legpohtikustabb írója. X Tanulmányait Madridban, a X jezsuitáknál kezdte. 1/600-tói né­♦ hány évig a madridi udvarban X élt, de egy párbaj miatt Itáliá­♦ ba kellett menekülnie; ott íog­♦ ságba került, s kiszabadulasa ,J után IV. Fülöp spanyol király :* udvarában magas tisztségeiket t viselt, míg 1639-ben egy szatí- ♦ X rája miatt ismét börtönbe ve- ♦ X tették. Költeményei, melyek | ! többnyire humoros és szatirikus ♦ X haingvételűek, csak halála után t 2 jelenhettek meg. A spanyol * X Parnasszus és A három utolsó ♦ X miúzsa címmel. ♦ Világhírnévre azonban prózai X ♦ írásaival tett szert: ezek első- i t sorban politikai jellegűek, mint X ♦ az Isteni, politika című. Álmok i t című szatírájával, amelyet még X t 1606-ban írt, de csak két évti-i ♦ zed múltán tudta kiadni, mél- X ♦ tán szerzett népszerűséget; le- X ♦ írásában a történelmi szemé-1 ♦ lyiségek és a mitológiai alakok X ♦ forgataga groteszk tánccá vá-1 ♦ Iáik. Az 1626-ban megjelentetett | ♦ A csavargó vagy más néven A | ♦ nagy fösvény már a szó igazi t X értelmében vett regény, pon-1 ♦ tosabban pikareszk regény. s ♦ X egyben a barokk próza leg-| ♦ magasabb színvonalú terméke. ♦ 1 _______________________I Elm arad a bemutató A Nemzeti Színház szep­tember 28-ára. vasárnapra tervezett előadása (Goldoni: Két úr szolgája című vígjáté- Xát láthatta volna a közön­ség) — a főszereplő. Papp Zoltán betegsége miatt — el­marad. A jegyeket a Népház pénztáránál visszaváltják. TÜNTETÉS Szerdán az európai parla­ment Strasbourg: épülete előtt több száz Franciaországban foglalkoztatott török vendég­munkás tüntetett a Törökor- Sizágban hatalomra került ka­tonai rendszer ellen. A tünte­tést rendőri erők oszlatták szét. A honvédelmi hét keretében nyúlt napot rendeztek Tatán az Üttörőházban. ahol a város mintegy 70 ifjúkommunistája ismerkedett a bűnüldöző szer­vek munkájával A KISZ- alapszer vezet éknél , már ko­rábban összegyűjtött kérdések­Köszönet jár a traktoro­soknak, kombájnosoknak, el­nököknek és igazgatóknak, pontosabban mindazoknak, akik az idei kalászosgabona- tenmés eredményeit munká­jukkal elősegítették — ezek­kel a szavakkal kezdte Vé­sel Árpád a Komáromiján megrendezett megyei búza- termesztési tanácskozás meg­nyitóját. Mégsem ünnepeim jöttünk össze — mondotta —, hanem reálisan értékelni az idei kimagasló eredményeket, amellyel a legmagasabb ter­méshozamokat elérő megyék sorrendjében a harmadikak lettünk. Essősy András osztályveze­tő-helyettes hangsúlyozta: az idei termés megalapozása már tavaly őszön elkezdődött. A gabona 86 százalékát októ­KÖZÜTI BALESETEK Lábatlan belterületén ked­den a késő esti órákban Vé- nuszné Hoffer Éva 23 éves helyi lakos, nem adta meg az elsőbbséget személygépkocsi­jával és nekiütközött egy ki- világítatlan kerékpárosnak. A baleset következtében a kerék­páros T. Szilvia 12 éves álta­lános iskolai tanuló, helyi la­kos 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. ár Tatabánya belterületén a Komáromi út és a Töhötöm vezér út kereszteződésében szerdán délelőtt Baranyák La­jos 25 éves helyi lakós motor­kerékpárjával egy olajfoltra hajtott és felborult. A baleset következtében utasa 22 éves felesége, könnyebben megsé­rült. 58-CAL KEVESEBB Az előző év augusztusához viszonyítva némileg kedvező az elmúlt hónap üzemi balese­ti statisztikája. 58-cal keve­sebb, összesen 340 üzemi sérü­lés fordult elő és szerencsére égtük sem volt halálos. Öten viszont valamilyen csonkulást szenvedtek. A kiesett munka­napok száma több mint ezer­rel csökkent. A két fő muta­tót tekintve jelentős a javu­lás a termelőszövetkezetek­ben. re a tatai városi rendőr- kapitányság vezető munkatár­sai adtak választ. Ezt követően filmvetítést rendeztek. majd szellemi vetélkedő következett- végezetül a rendőrség mun­káját segítő technikai eszkö­zök egy részével ismerkedtek. bér 30-ig, megfelelően előké­szített magágyba vetették el a gazdaságok. Majd külön- külon szólt azokról a feltéte­lekről — ezek közül is ki­emelve a rendkívül kedvező természeti hatásokat — ame­lyek a fenti eredményekhez vezettek. Elismeréssel szólt a kocsi Aranykalász Tsz gabo­natermesztéséről, amely ma­gasan kiemelkedett a megye többi termelőszövetkezete kö­zül. Az idei tapasztalatokat összegezve megállapította, hogy jogos az öröm, ám nincs megállás, sürget a többi ten­nivaló. 43 232 hektáron kell a szemes kukoricát betakaríta- ,ni. Közel 29 ezer hektár őszi vetés alá kell megfelelően ülepedett, beérett talajt ké­szíteni. Ennek pedig eddig csak 55 százalékával készül­SATRAK — EXPORTRA Az idén eddig húszezer sát­rat készítettek a Lenfonó- és Szövőipari Vállalat tabi kem- mngcikkgvárában. Exportjuk értéke a tavalyihoz képest megtízszereződött, már meg­haladta az 1,2 millió dollárt. Legjelentősebb üzleteiket év­ről évre a kölni Spoga kiállí­táson kötik, melyet az idén szeptember 27. és 30. között rendeznek meg. A gyárból már a helyszínre szállították a jövő évi kínálatot; hatféle sátrat, melyek jól szolgálhat­ják a legkülönfélébb igényű túrázók kényelmét. ÉRTESÍTÉS! Értesítjük T. Fogyasztóinkat, hogy 1980. október 1-től Tata­bányán a szolgáltatási díjak (fűtés-melegvíz) beszedésére házhoz járó díjbeszedőket al­kalmazunk. A jelenlegi köte­lező nyilvántartási rend meg­szűnik. Helyette az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden szerdán 13—17 óráig lesz nyitva tartás azok részére, akik a helyszínen bármilyen oknál fogva nem tudtak fizet­ni Kérjük T. Fogyasztóinkat, segítsék díjbeszedőinket mun­kájuk zavartalan elvégzésé­ben, Komárom megyei Távhőszolgáltató Vállalat vezetősége.. 6192 MUNKÁSAKCIÓ Kilenc, munkahelyéről el­bocsátott perui munkás szer­dán megszállta Franciaország líma1 nagykövetségét. A mun­kások az akcióval. — amely erőszak nélkül zajlott le. — újbóli alkalmazásukat akar­ják elérni. VONAT­BUSZKARAMBÓL Huszonötén életüket vesz­tették és mintegy harmincán megsebesültek, amikor szer­dán a spanyolországi Alfaya közelében a Madridból Valen­ciába tartó gyorsvonat egy. éppen a síneken áthaladó au­tóbusznak ütközött. A sorom­pókat eddig tisztázatlan okok miatt nem eresztették le. tek el a gazdaságok. Herczeg István, a megyei Gabonafor­galmi- és Malomipari Válla­lat igazgatója a gabona-felvá­sárlás tapasztalatait össze­gezte. Megállapította, hogy bár az úgynevezett ..ja­vító búza” kevesebb lett a vártnál, az idei búza minő­sége nagyon jó, hektólitersú- lya például jobb, mint eddig bármikor. A tanácskozás keretében több vállalat képviselője adott a jövő évi gabonater­mést elősegítő tájékoztatót, majd számos hozzászólás hangzott el. Befejezésül Vé- sei Árpád MÉM által ado­mányozott oklevelet adott át az 1979 évi termésbecslésben legjobb eredményt elért há­rom termelőszövetkezeti szak­vezetőnek. EMLÉKÜNNEPSÉG Csütörtökön a Szőlészeti- és Borászati Kutató Intézet Kecs­kemét melletti Miklós-telepén emlékünnepséget rendeztek a hazai növényvédelmi kutatás százéves évfordulója alkalmá­ból. Megkoszorúzták a telep alapítójának. Miklós Gyulának a mellszobrát, aki egykor kor­mán ybi ztosként irányította az országban a filoxéra elleni védekezést és részese volt az első növényvédelmi törvény megalkotásának. A nevét vi­selő telep egyébként 1982-ben ünnepli fennállásának 100. év­fordulóját. Bolgár vers- és prózamondó verseny A boagár álLara megalapításá­nak 1360. évfordulója alkalmából országos vers- és prózamondó ver­senyre hívják az amatőr vers- mondókat. A rendező szervek — köztük a Művelődési Miniszté­rium, a KISZ KB, a Népművelé­si Intézet, a Ves&prém megyei ta­nács. valamint a Bolgár Népköz- társaság nagykövetsége — a pá­lyázati felhívásban közűik, hogy a részvevőknek a bolgár irodalom­ból válogatott öt verset vagy prózai alkotást, és a bolgár mű­veket kiválóan tolmácsoló Nagy László öt költeményét kell tud­niuk. Az ajánlott irodalom jegy­zékét a megyei művelődési köz­pontokban, Budapesten a kerüle­ti tanácsok népművelési cso­portjainál vehetik át az érdeklő­dők. s ugyanott jelenthetik be részvétek szándékukat, november 1-ig. A fegyveres testületek vers- mondói a szolgálati helyük sze­rinti megyei művelődési közpon­tokban nevezhetnek be. A verseny elődöntőit a követke­ző évben januártól márciusig tartják, a középdöntő pedig má­jusban, a veszprémi Georgi Di­mitrov megyei művelődési köz­pontban lesz. A középdöntőben legjobban szereplő 16 versemon- dó versenyez marid a döntőben, ugyancsak Veszprémiben, a kö­zépdöntőt követő napon. A ver­seny záróeseményét a rádió és te­levízió egyenes adásban közvetíti, KETTŐS GYERMEKHALÄL Haidúhadház külterületén a vasúti síneken esv tehervonat elütötte Vadász Zsolt és Va­dász Csaba kétéves gyerme­keket. akik felügyelet nélkül a vasúti síneken játszottak. Mindketten a helyszínen meg­haltak. A rendőrség folytatja az ügy vizsgálatát. A kézifegyverről fs hallottak tájékoztatót az ifjúkommunisták (Fotó: Jusztin) Tájékoztató ifjúkommunistáknak Hogyan dolgozik a rendőrség? Avar kori sírinező A harmincéves Dunaújváros területén 1300 évvel ezelőtt élt avarok sírjaira bukkantak a régészek a ta­valy felfedezett avar felépülés szomszédságában. Ed­dig 120 sírt tártak fel, közülük 11 lovassír volt A sí­rokban csak kevés bronz- és vasékszert, ■ kerámia­edényt és állatcsontokat találtak. Mint a csontvázak fekvéséből megállapították, már a halottak kortársai kirabolták a sírokat. A régészek szerint a terület még sok meglepetést tartogat a kutatóknak, feltétele­zik ugyanis,, hogy csaknem félezer sírt rejt a föld mélye. RÖSZÖNETN VH, TANÍT AS! Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak« ba­rátoknak és mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, TÓTH CSABA temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyezték, utolsó útjára velőnk elkísérték és őszinte együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család GYASZJELENTÉS5 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a jó feleség, drága édesanya, VÉTEK GYÖRGYNÉ (az IKV belső ellenőre) 1980. szeptember 11-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1980. szeptember 30-án, 15 óra­kor lesz Tatabányán, az újte­lepi temető új ravatalozójá­nál. A gyászoló család A tiszta, rendes munkahelyekért A megyénkben meghirde­tett környezetvédelmi akció keretében nemes versengés volt a munkahelyek között a rendet és a tisztaságot elis­merő különböző címekért. Az értékelés nem zárult le tel­jesen : rendszeresen ellenőr­zik ezután is a munkahelyek tisztaságát, közvetlen környe­zetük kulturáltságál Az érté­kelő bizottságok figyelme ki­terjed a szerszámok és egyé­ni védőeszközök állapotára, a melléktermékek, hulladékok hasznosítására, a szociális lé­tesítmények rendjére. Érde­mes törődni a munkahelyek egészséges állapotban tartásá­val, mert ezután is meg le­het kapni az elismerő címe­ket, ahol viszont visszaesés tapasztalható, azoktól a mun- kahelvektől visszavonják a korábban odaítélt elismerést Szabadegyetem A TIT Tatabánya városi szervezete az 1980 81-es év­adban is indítja közkedvelt szabadegyetemi sorozatait. A történelmi szabadegyetem 12 előadása az emberiség törté­netét öleli fel az őskortól a honfoglalás koráig. A peda­gógiai szabadegyetem szülők­nek, nevelőknek nyújt segít­séget a 10—14 éves gyerme­kek neveléséhez. Utazni vágyókat várnak a földrajzi szabadegyetemre, melyben szűkebb és tágabb világunk tájairól láthatnak film- és diavetítést, s hall­hatják messzi tájakon járt hazánkfiainak beszámolóját. ÜJABB FÖLDRENGÉS Helyi idő szerint csütörtök éjjel újabb földrengés volt a japán fővárosban és köm ve­kén. A földmozgások követ­keztében ketten életüket vesz­tették és legalább 26-an meg­sebesültek. GYÁSZJELENTÉS! Fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édes­anya, nagymama és testvér, ÖZV. FAZEKAS LAJOSNÉ (szűk: Harangozó Erzsébet) életének 53. évében váratlanul elhunyt. Temetése 1980. szep­tember 30-án 12 órakor lesz Tatabányán az újtelepi teme­tő új ravatalozójánál. A gyászoló család köszönetnyilvánítás i Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága ha­lottunk, ÖZV. IZSÁKI MIHALYNÉ temetésén megjelentek és mély gyászunkban együttérzéssel osz­toztak. A gyászoló család HÖSÖK VAROSAI, • VAROSOK HŐSEI A MEDICOR Művek Elekt­ronikai- és Finommechanikai gyárában Esztergomban szep­tember 23-án 8 csapat részvé­telével rendezték meg a Hő­sök városai, városok hősei cí­mű vetélkedőt melyet nagy érdeklődés kísért A nemes versengésből a Schönherz szo­cialista brigád került ki győz­tesen. második lett a Balassa- brigád, míg a harmadik he­lyet a gyár KISZ-bizottságá« nak csapata szerezte meg. -í Lelkipásztorok találkozása mozgalmi, állami vezetőkkel A Hazafias Népfront oroszlányi elnöksége meghívására a város és a város környéki községek leLki- pásztonai csütörtökön délelőtt ta­lálkoztak az oroszlányi tanács és a város környéki községek taná­csainak vezetőivel. A szívélyes^ eszmecserén jelen voltak a nép­front vezető képviselői. Havasi Márton, a városi tanács elnöke tájékoztatta a lelkipászto­rokat az ötödik ötéves terv ed­digi tejesítéséről Ezen bélül szóba kerültek a város és a hoz­zá tartozó községek együttműkö­désének tapasztalatai- Foglalko­zott a tájékoztató a hatodik öt­éves terv előkészítésével kapcso­latos néhány elgondolással. Aá eszmecsere során megfogalmazó­dott több tennivaló. A lelkipásztorok a mozgalmi és a tanácsi vezetők társasá­gában megtekintették az Oroszlá­nyi ingatliankezelő VáLlaLa* te­lephelyét — Hűtét az égó kórházban a segítségükre siető rend őrökkel és tiszti iskolások­Három nehéz műtétet úgy fejeztek be a szimfe- ropoli orvosok, hogy köz­ben a fejük fölött, a mű­tők feletti padlástérben a tűzoltók egy veszélyes tűz­fészek megfékezéséért küz­döttek. — jelenti a moszk­vai Trud. A szimferopoli területi klinika sebészeti pavilon­jának padlásán gondatlan­ságból. megfelelő biztonsá­gi intézkedések nélkül el­végzett hegesztés nyomán keletkezett a tűz. A gyor­san terjedő lángok megfé­kezését akadályozta, hogy az osztályon eavidejülea három nehéz műtét tolirt. s ezért az áramszolgálta­tást is fenn kellett tartani. Az operációk befejezéséhez szükséges csaknem három­negyed óra alatt a tűzoltók l ___________ k ai közösen kiürítették az épületet: kétszáznál több. többségükben egy-két nap­pal korábban operált bete- aet szállítottak el. s meg­mentették az osztály érté­kes berendezéseit is. Eköz­ben a helyzet kritikussá vált. — a műtőkkel szom­szédos előkészítő kórterem födémé beomlott, % az ope­rációkat valóban az utolsó percekben sikerült befejez­ni. A tüzet ezután fél óra alatt megfékezték. Az oltásban részt vett tűz­oltók közül többet. s a műtéteket végző orvosokat és ápolónőket kitüntették hősies magatartásukért. A jelentős anyagi kárt okozó tűz kitörésével kapcsolatos felelősség meaállarrítására vizsgálatot indítottak. »OLOOZQK LAPJA — aa HMMP Komárom megye! Bizottsága és« n*-a»e. tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: M 991. Szerkesztőség: Tatabánya. Pf. Ml., megyei tanács székhaza. ?W1. Telefon: 10 053, 10 911. Belpolitikai rovat: tá-es mellséfc. aktuális rovat: 12-es meliék. gazdaságpolitikai rovat: 15-ös és 17-^es mellék, kulturális rovat: 28-as mellék, sportrovat: 26-os mellék, levelezést rovat: 15-as mellék. — Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Tatabánya, Pf. 141., megyei tanács székhaza 2801. Felelős kiadó: SZABÓ .JÓZSEF. Telefon: 11 010, 10 063. 10 811. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Mrlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Bfiőfteetési díj i hóra 30 fi. — Kéziratokat nem őrzíink meg és renv adunk vissza. — trészAi a Komárom megyei Nyomda V Ai kist tatabányai lapnyomdájában. Feietós vezető: Tunyogl Jóasef. — INDEX; 250S8. — HU ISSN 0S33-140X.

Next

/
Thumbnails
Contents