Dolgozók Lapja, 1980. szeptember (33. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

mm «©téri««!. RSWsüUETao űoimóKfcm \ ________________________♦ ______MBMMBMIaMIMapMaWMBMapMMaaiwmwhm * 1380.szeptember2S AZ MSZMp komÁROH MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA *XXI» <*f„sós. sz. | KEDD Ara: 1,20 forint J Mindannyiunkon múlik az enyhülés megmentése Mai számunkban: A „Bensőn—Kisbér” léghevítS család Bach Pilismaróton 3. oldal 4. oldal Kertészeti termelés az OMÉK tükrében 5. oldal Méreteit és politikai jelen­tőségét tekintve is a legna­gyobb szabású nemzetközi de­monstráció a Béke-világta- mács idei programjában a szeptember 23. és 27. között Szófiába összehívott „Népek világparfamentje a békéért”, amelynek az emberiség most legégetőbb sorskérdéseiről rendezendő tanácskozássoro­zatára mintegy kétezer dele­gátus érkezik a világ minden tájáról. Romesh Chandra, a Béke­világtanács Magyarországon tartózkodó elnöke közölte ezt hétfői sajtókonferenciáján, amelyet az Országos Béketa­nács hívott össze a Hazafias Népfront Belgrad rakparti [székhazában. A szófiai világ-' találkozó nemzetközi előkészü­leteinek és programjának is­mertetése előtt Romesh ;Charidra utalt arra, hogy már dó ideje nemzetközi békenap a ;világon szeptember 1-e. amely örök mementó az e napon megkezdődött második világ­háborúid. s egybep a fasiz­mus még ma sem megnvugvó mesterkedései elleni fellépés­re serkent. E naptól kezdve a ’Béke-világtamács a földkerek­ség minden jóakaratú emberét szervezett összefogásra hívja fel és mozgósítja a kiéleződött nemzetközi helyzetet még ve­szélyesebbé tevő lépés. az Egyesült Államok elnökének 59. számú üzenete ellen. Ez — mint ismeretes —, kilátásba helyezi az úgvnevezet.t ..kor­látozott nukleáris háború” in- i<Mtásának lehetőségéti Nincs (józanul gondolkodó ember, aki jezt a _ képmutatóan kiagyalt "fogalmat, s még inkább a vele palástolt erőfitogtató lépést. nukleáris fenyegetőzést elfo­gadhatná. — Éppen e gondokkal ter­hes — az enyhülés korábbi idősizakának eredményeit sú­lyosan veszélyeztető — idő­szak. a 80-as évek béketnun- kájának, a BVT világméretű társadalmi bázisra épülő stra­tégiájának a kollektív kimun­kálására lesz hivatott a ..Né­pek világnapiamén tje a bé­kéért” — hangsúlyozta Ro­mesh Chandra, . majd el­mondta : — Eddig 130 országból je­lezték részvételüket, általában magas szintű küldöttségek. Új vonásként állapíthatta meg a világparlament nemzetközi előkészítő bizottsága. hogy minden korábbinál nagyobb számban, nagyobb politikai potenciált képviselve iratkoz­tak fel a delegációk soraiba a nemzeti békemozgalmak. a nemzétközi békeszervezetek képviselőivel együtt politikai pártok, szakszervezetek kül­döttei, törvényhozó testületek tagjai. Minden kontinensről érkeznek hivatalos küldöttsé­gek Elismeréssel szólt a sajtó- konferencián Romesh Chand­ra arról, hogy élénk nemzet­közi visszhangot keltett, min­den kontinensen kedvező fo­gadtatásra talált az a ..buda­pesti felhívás”, amelyet ez év májusában a magyar főváros-- ban rendezett üléséről adott ki a Béke-világtanáes Elnök­sége. így fordulva a világ né­peihez: „Vigyáza-t. háborús veszély!” Az emberek mind­jobban megértik, nemes fel­adata a békemozgalomnak is megértetni velük, hogy mind­annyiunkon múlik az enyhülés megmentése. 'Mindannyiunk Fokozni kei! a lakásépítést, javítani az elosztást! Hétfőn ülést tartott a SZOT Elnöksége. Megvitatta és el­fogadta a SZOT XXIV. kong­resszusára készült jelentést. I Az Elnökség Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettesnek, ez Országos Tervhivatal elnö­kének előtérj esetésében meg­vitatta a lakásellátás 1981— 1985. évi fejlesztési céljaira és egyes pénzügyi feltételeinek továbbfejlesztésére vonatkozó előzetes tervezetet. A SZOT Elnöksége örömmel vette tu­domásul, hogy az ötödik tV.éves terv lakásépítési előirányzatát kismértékben túlteljesítik, bár a városokban a laikásellátás a tervezettnél lassúbb ütemben javult. Ugyanakkor az ala­csony jövedelmű rétegek és a fiatal házasok lakáshoz jutá­sának esélyeit nem sikerült számottevően javítani. A nagycsaládosok igényeinek kielégítése folyamatban van. Életszínvonal-politikai . célja­ink megvalósítása érdekében fontos követelmény, hogy a hatodik ötéves tervidőszakban gazdasági lehetőségeinkkel összhangban folytatni kell a tömeges lakásépítést, és a la­kásállomány felújítását, kor­szerűsítését. Főleg Budapes­ten és a városokban fokozni kell a lakásépítések ütemét. Az Elnökség egyetértett az- feal, hógv e célok megvalósítá­sa érdekében tovább kell fej­leszteni a lakáselosztást, és a lakásgazdálkodás feltételeit, a lakáscserék ösztönzését. Szük­ségesnek tartja. hogy javul­janak a munkások, a fiatal házasok és a többgyermekes családok lakáshoz jutásának feltételei, a jelenlegi kedvez­ményrendszer tovább fejlőd­jön. A munkáslakás-építést jelentőségének megfelelően kell á jövőben is továbbfej­leszteni. Az Elnökség egyet­értett a munkáslakás-építés területi korlátainak feloldásá­val. A jövőben is biztosítani kell azoknak az alapoknak a képzését, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkáltatók támogathassák dolgozóik la­káshoz jutását! Több és jobb lehetőséget kell teremteni a lakosság anyagilag tehetősebb tagjai számára, hogy .saját, erőből, saját munkával lakást építse­nek. Az Elnökség arra is fel­hívta a figyelmet, hogy az ál­lami szerveknek hatékonyab­ban kell vizsgálniok annak lehetőségét is, hogy a terme­lésben és a munkaszervezés­ben meglévő tartalékok fel- használásával hogyan csök­kenthetők az állami lakás­építés! kiadások. Az építő­ipari vállalatok, az építőmun­kások. gondos tervezéssel, jól szervezett munkával töreked­jenek szép, esztétikus lakások előállítására, és az előállítási költségek csökkentésére. Mindezeket figyelembe véve az Elnökség felkérte a Terv­hivatalt, hogy az ülésén el­hangzottakat is figyelembe véve, vizsgálja tovább, ho­gyan lehet a hatodik ötéves tervben a legjobb megoldáso­kat megtalálni a lakásellátás és pénzügvi feltételeinek to- ' vábbfejlesztéséhez. A SZOT Elnöksége úgy ha­tározott, hogy ötmillió forint­tal járul hozzá az árvízkáro­sultad megsegítéséhez, —-­dolga küzdeni a leszerelési tárgyalások folytatásáért, a nemzetközi gazdasági kapcso­latok igazságos rendiének ki­alakításáért. Sem világi ézeti, sem felfogásbeli, sem vallási különbségek nem állhatnak a nyílt dialógus útjába. Nem akadályozhatják meg. hogy együttes erővel érvényesítsék akaratukat mindazok,- akiket nyugtalanít a romló. feszült nemzetközi helyzet. Tegyük félre most azt, ami elválaszt, s keressük azt. ami összeköt berniünket! Mindenkit közös kezdeményezésekre és akciók­ra szólítunk fel: fogjunk össze most, hogy megakadályozzuk az új világháborút. Ezekben a törekvésekben kívánunk első­sorban uiabb eredményeket, elérni a békeerők közelgő vi­lágparlamentjén — hrngoztat- ta Romesh Chandra. A sajtókonferencián Sebes­tyén Nándorné. az országos Béketanács e nőké bejelentet­te. hogy nemzeti békemozsai- munkat, társadalmunk minden rétegét kép vise’ve 29 tagú magyar küldöttség utazik majd a bolgár fővárosba De­legátusaink magukkal viszik, s átadják a világparlament résztvevőinek azt a terjedel­mes dokumentumkötetet, amelyben beszámolunk a bu­dapesti felhívás nyomán ki­bontakozott magyarországi társadalmi es politikai akciós­ról. békemunkánk fellendülé­séről. Megannyi újszerű kezde-, ményezésről'. az internacianáj lista szolidaritást kifejező ál­dozatvállalásról. felajánlások­ról is hírt adhatunk Szófiában. Konkrét javaslatok is for­málódnak e napokban béke- mozgalmunk előkészület’ ren­dezvényein. A' Globus Nyom- fia szocialista brigádjainak ve­zetői értekezletén fogalmazták meg — .munkásgyűlések kez- deménvezése. állásfoglalása alapján — á/.t a javaslatot: a magyar küldöttség indítvá­nyozza a népek világparla­ment jenek. forduljon az Egye­sült Nemzetek Szervezetéhez azzal a javaslattal, hogv az ENSZ nyilvánítsa az 1982-es esztendőt a mártír városok és falvak nemzetközi évévé. Tanévnyitó — Meyyeszerte ünnepélyes külsőségek között nyitották meg az új tanévet. Komáromban és Környén új iskolát avattak, s több helyen tantermekkel, előadótermekkel gazdagították, bővítették az iskolaépületeket Komáromban, a Csillag-lakó­telepen, hétfőn délelőtt,' ün­nepélyesen átadták a 16 tanter­mes általános iskolát. Az ün­nepségein megjelent Salamon Hugóné, a megyei pártbizott­ság titkára, a megye, a város több párt- és állami vezetője, s ott voltak a város és a von­záskörzetébe tartozó vállalatok, intézmények, üzemek képvise­lői. akiket Bukó József né, a városi tanács elnökhelyettese üdvözölt. A rendkívül szép. korszerű oktatási intézmény udvarán a tanulók és a szülők kíváncsian szemlélték a rövid idő alatt él­készült új iskolát, amelyet Füstös László, a városi tanács elnöke adott át Reider József igazgatónak. Avató beszédében a tanácselnök elmondotta, hogy 1979. április 3-án, hazánk és a város felszabadulásának 34. évfordulóján helyezték el a 16 tantermes általános iskola alapkövét. s alig több mint 500 nap múlva átadhatták ren­deltetésének az új létesít­ményt. A megyei tanács által biztosított 34,7 millió forint mellé a nem tanácsi szervektől 8.8 millió forint támogatást kaptak — az üzemek, a szö­vetkezetek munkáskollektívái, a város és a város környéki községek lakói további 4 millió forintot jelentő társadalmi munkájukkal járultak, hozzá a több mint 500 általános iskolai tanuló új otthonának, megépí­téséhez. Az avató beszédet követően Salamon Hugóné, a megyei pártbizottság titkára átyágta és felszerelt általános iskolát;’ Az ünnepségen jelen voltak a megye, Tatabánya város es Könnye politikai és társadalmi •szerveinek vezető képviselői. Nagy István, a községi ta­nács elnöke, meleg szavakkal köszönte meg a Könnyei Me­A csillag lakótelep! új iskola avató ünnepségén húszon» négyen kaptak kitüntetést jó munkájuk elismeréseként az iskola bejáratát elzáró nem­zeti színű szalagot, Reider Jó­zsef igazgató, mondott köszö­netét az építőknek, a KOMÉP szakembereinek és a társadal­mi munkásoknak. Az ünnepé­lyes tanévnyitót és iskola- avatót követően a vendégek megtekintették az új oktatási intézményt. ■ér Környén, a lakosság több éves vágya teljesült, hétfőn óéit,fán átadták a 12 tanter­mes új, modernül bei endezett Környe új általános iskolája zőgazdasági Kpmbimát gyors; áldozatkész és nagyon szép munkáját. Kun Aladárné, az iskola igazgatója, tanévnyitó beszéde­ben többek között elmondta: különösen jelentős esemény ez az iskolaavató, hiszen a tele­pülésen ezelőtt száz évvel volt csak hasonló, jellegű ünnepség. Az építők munkája kötelez. A nevelőket, hogy tudásuk legja­vát nyújtva, a munka megbe­csülésére, szeretetére nevelje­nek, a tanulókat, hogy felké­szülten, alapos tudással vegyék ót a stafétabotot. Az ém'tők. a tervezők, a ki­vitelezők kitűnőre vizsgázták. Közülük Nyilas Antal műveze­tő a Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta. Ötven dolgo­zónak emlékplakettek, okleve­lek átadásával' köszönték meg munkáját. Az ünnepség után a szülök, a gyerekek és vendégek .nagy- nagy izgalommal, érdeklődés­sel ismerkedtek az új intéz­ménnyel. Mától azonban már a peda­gógusoké. a gyerekeké az isko­la. Csaknem ötszáz kisdiák — köztük hatvannégy első osztá­lyos — kezdte meg az új tan­évet. Bányászok és műszaki dolgozók közös sikere: 204 méter vágat egy hónap alatti Szűk körű üzemi ünnepsé­gen köszöntötték hétfőn a nagyegyházi bányaüzemben a „XII. pártkongresszus” szo­cialista brigádot. A kollektíva vállalta, hogy a 30. bányász­nap tiszteletére augusztusban 200 méter, vágatot hajt ki. Az adott szóhoz híven ezt teljesí­tették, sőt 4 méterrel megtol - dották. Németh Ferenc bri­gádvezető irányításával kima­gasló eredményt ért az üzem ol-es elővájó csapata, hiszen az általuk alkalmazott techno­lógiával, az adott, szelvény­méretben, ilyen előrehaladási sebességet még nem ért el egyetlen brigád sem a tatabá­nyai szénmedencében. A 18 tagú csapat májusban kezdte meg a munkát Nagy­egyházán és eleinte sokat küszködtek a géppel, a' kőzet­tel; Megértek néhány techno­lógiai váltást, és amit most alkalmaznak, annak mesterei lettek. Robbantás, rakodás, fo­lyamatos gépi szállítás a mű­veleti sorrend és mögöttük •egyre hosszabb lett a 18 négy ­zetméteres szelvény. A 204 méterből 92-t meddőben tettek meg, és ez növeli a siker ér­tékét.. A szénréteg sem volt tiszta, meddőbeágyazások ne­hezítették az előrehaladást ennek ellenére 2400 tonna sze­net is felszínre küldtek az el­múlt hónapban. Egyszerű, őszinte szavakkal mondott köszönetét a derekas helytállásért Dala Zoltán üzemvezető, aki sokakkal együtt már a felajánlás ide­jén hitt abban, hogy a brigád teljesíti, amit vállalt. Voltak kétkedők is, ám a brigád most csattanós választ adott. Nekik, és a gyors előrehaladás fel­tételeit megteremtő műszaki­aknak — meg az igyekvő ki­szolgáló személyzetnek — kö­szönhető a kimagasló teljesít­mény. Az együttműködésből remek műszaki megoldások születtek. Üj robbants! módszert dől-, goztak ki és másfélről két- méterre tudták növelni a fo­gásmélységet. tehát egyszerre 25 százalékkal több kőzetet tudnak robbantani. Üjszerűen oldották meg, hogy egyide­jűleg több ember dolgozhat a homlok előtt. Sínen mozgatha­tó álláspadozatot építettek, amely kettéosztja a teret, és két szinten lehet folyamato­san tevékenykedni. Ezen az állványon tartják és szállítják is a szerszámokat, róla kisebb fáradsággal szerelhetik be a biztosító szerkezeteket és a fúrás is könnyebben elvégez­hető. Korszerű, szovjet gyárt­mányú rakodógépet kapott a csapat, amelyet meg is becsül­nek. Tisztában voltak azzal is az üzemben, hogy csak akkor le­het a kitűzött célt elérni, ha a rendelkezésre álló időt .iól kihasználják, a brigád ezért vállalta, hogy a munkahelyen váltják egymást, ne veszít­senek értékes perceket. Egy rész a sikerből megilleti az üzemi szervezőket is. Rész­letes ütemtervet készítettek a v.ígatépítés menetéről és pon­tosan meghatározták a b ligái- minden feladatát. Munkahe­lyi művezetést vállaltak, hogy a végrehajtásban se legyen fennakadás. A csapat jól al­kalmazkodott az új munka- módszerhez és tagjai is több olyan ésszerűsítést hajtottak végre, amely alaposan meg­gyorsította az előrehaladást. Németh Ferenc brigádvezető köszönetét is mondott mind­azért, hogy megfelelő körül­ményeket teremtett számukra az üzemvezetés. Társai nevé­ben vállalta, hogy mindaddig, amíg használatba nem veszik a személyszállításra szolgáló függőleges’ aknát, „meleg csá­kányváltás'’ lesz a munkahe­lyen. A feladat ugyanis nem kicsi:.év végéig 1000 méter hosszú kutatóvágatot kíván­nak kihajtani. Eddig 350 mé­ter készült el a vállalt meny- nyiségbő! és havonta 170 mé­ter körüli teljesítményt kell elérni. A mostani, siker azt igazolja, hogy a „XII. párt- kongresszus” brigádban léhet bízni, és nem fognak megelé­gedni az ezer méterrel. A vágathajtási rekord nem önmagáért, a sikerért szüle­tett. A feltárt vágat vezet az új bánya művelésbe kapcso­landó első szénmezőjéhez és ugyanebből ágaznak le a víz­mentesítést szolgáló oltíalvá- ga.tok. Az igyekezet alapvető o!«i, hogy az eredeti tcohez ké-oest egy évvel k-vábbsti szándékozzák m<s»kezdeni a folyamatos termelést a naj*m» egyházi bánya első frontfejté­sén.

Next

/
Thumbnails
Contents