Dolgozók Lapja, 1980. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-16 / 12. szám

DOLGOZOK LAPJA 1980. január 16., szerda A tatabányai Bányász Művelődési Intézményhálózat egv éve II. Győri Balett Gyermekfilm — a felnőtteknek A munkahelyi művelődés A BÁNYÁSZ Közművelődé­si Intézményhálózat munká­jának egyik fő területe a mű­velődés munkahelyi segítése. 1979-ben a Népház belépésé­nek előkészítése miatt csu­pán az őszi Bányász Kulturá­lis és Sporthetek keretében vált ez aktívabbá. Természe­tesen nem jelenti azt, hogy megszakadt volna a kap­csolat üzemeinkkel és az üzemi aktívákkal, hanem csak az üzemi rendez­vények számának bizonyos csökkenése mutatható ki. Si­keres volt a Brigádnapló-pá- Ivázat. amelyre 50 szocia’ista brigád, a „Brigádverélkedő 79"., amelvre 42 brigád neve­zett. A Gerecse munkásszál­lón működő Üj Tükör Klub a névadó útóigról elnevezett közművelődési klubóá’yázaton negyedik1 helyezést ért el. A esték Tatabá* n.vén” című sorozat keretében * 10 szocialista brigád és sok báovász nyuedíios ismerkedett meg az Inartövf*neti és Mun­kásmozgalmi Múzeum bánvá- történni és munk^s'moz- galnV svűitemé-iyéve1 tárle?- ve-'^és forrná-óban. Üzem' H- y'yZ'A -fi Hln.1<- kÖZ1’1 r> Vá” c' Mih^v K1i,-h p - *V» o.n r>-> •ao'k'^r>l a n ’ V'31 Ö I f­■í'Vóoí Kli'1*». a Lékai Ténos Ifnisáai tri’ih A.rar,T­T^iuc^ffi T^Uib oí­jr* A TT-íp! IVT' ^ á1 V Jfi’l­fénj Klub e"“o f°’ V e’nverte az Ore-ázcs Dó" kerr-ács kitünte*ő »'Vevőié*. A ljónvgs7:n">-ira űi kl”1^ !s ei- k-io.TííT a wá”,’’é«7o.tj Feltáró Üzem Vocén klubia. * A Bányász Művelődési és Oktatási Közoont nehéz hely­zete lényegében nem válto­zott a népházi apparátus ki- köPözésével. hiszen a felújí­tási időszak a’atti elhaszná­Rádió- és KOSSUTH RADIO . 8.27: Szocialista brigádok akadé­miája. 8.56: Beszélni nehéz. ö.Oß: Bizet: Róma — szvit. S.4ö: Kis magyar néprajz. • 0.51: Tarka mese, kis mese. 1G.05: Kagylözene. 10.35: Válaszolunk- hallgatóinknak. 10.50: Artur Rubinstein zongorá­zik. 12.35: Házunk tája. 12.30: Operaslág«: e.k. 13.20: örökzöld dzsessz meló diák. 14.20: Zeng az erdő. Részletek. 14.30: A magyar munkásmozgalom dalaiból. 15.10: A Szovjetunió népeinek ze­néjéből. 15.25: Fai pan szakmák. 10.03: Kritikusok fóruma. 18.18: Szíravlrs-zkii: Esz-dúr szim­fónia. Op. 1. 17.07: Kicsi a bors. 17.36: Hangverseny a Mindenki ze­neiskolája hallgatóinak. 18.15: Hol volt. hol nem volt... 19.15: Gondolat. '20.00: Brahms kamarazenéjéből. 21.06: Ház a pataksoron. Fekete Gyula novellájának rádióvál-^ tozata. 22.15: Tudósítás a nemzetközi jég­korong-tornáról. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Magyar előadóművészek. 53.31: Renesz-ínfz kórusmuzsika. 0.10: Spirituálék. PETŐFI RÄDIO 8,05: Petress Zsuzsa énekel. 8.Z0: Tíz perc külpolitika. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 0.38: NépcLalesokor. 10.00: Zenedélelőtt. 11.30: A Szabó család. 12.33: Tánczenei koktél. 12.30: Elvárok. Jegyzet. 13.30: Színes szőttes. 14.00: Kettőtől négyig . . . 16.00: Mindenki iskolája. 16.25: Néhány perc tudomány. 16.40: Zenés játékokból. 17.30: Ötödik sebesség. 18.33: Nóták, la.00: Filmzene. 19.23: Tallózás. 38.45: A beat kedvelőinek. 20.33: 138-660. 22.27: Könnyűzene. 23.15: Népdalok. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádiő. 9.30: Bolgár művészek operafel­vételeiből. 10.00: Zenekari muzsika. 11.05: Angol madrigálok. 11.30: Dzsesszfelvéíelekből. 12.00: Leonard Pennario. Jascha Heifetz és Gregor Pjatigorsz- kij trió-felvételeiből, lüjft: Leonard Bernstein vezényel. 13.ÓS: inhigenia Aulisban. Részi*? tek Gluck operájából. 16.06: Prunyi Ilona zongorázik, a Tátrai vonósnégves játszik. 16.33: öt földrész zenéje. 17.00: Történelmi arcképcsarnok. 17.30: Magnóról magnóra. 18.15: Művésziem ezek. 19.03: Iskolarádió. 19.35: Puccini: Totes. Háromfelvo- násos opera. 21.32: Két szvit. 22.03: Zenei panoráma. BUDAPESTI TV *.00: Tévé-torna. (Ism.) (Sz) 8.05: Iskola-tv. \ 10.20: Stop! (Sz) 10.25: Delta. (Ism.) 10.50: Hatos számú kórterem. Ju­lódás nyomán aktuális ennek az intézménynek is a felújí­tása. Ennek megvalósulásáig a működés bizonytalan. Ez nyomja rá a bélyegét szinte az egész második félévben minden működési területre. Érvényes volt ez a Szocialista Brigádok Klubja tevékenysé­gére is. Lelassult a módszer­tani közoont kialakítása, mely a szocialista brigádok műve­lődését hivatott közvetlenül segíteni. Sikeresnek mondha­tók a klub részére indított előadássorozatok. mint Dl. „Fórum a szocialista briyád- mozgalom "ól”. „Társadalom, kii'h'rTu közművelődés” és különösen eredményes volt az „I&m.jrked és a képzőművé- szett-e’” sorozat. Sajnos. n»*n mondható el ugyanez az „Fy cén-o”ogram a megvMósu’As útján” című sorozatról, melv tv»',1s< ki "eí-ezeftea azzal a s•■■•'"űékkal szerveződött, ho?v tájékoztatást kapjanak a >*ri- aá-iok pz eocén-program ala­kulásé "ól. A Nyugdíjasok Klubja a legaktívabb közösségünk. Mintesv 200 tagú klubon be­lül működik egv 30—40 főből álló csoport, melv több alka­lommal fellépett már a nyugdíjasok panziójában, szo- oíábs otthonokban — kórus­én ekl é ss el. v ersmon d áss al, hangszees zenével. A Bányász Fotókör egy­szerre ad technikai és művé­szeti képzést. Közös kéoérté- ke’ésse! segítik salát szakmai fejlődésüket. Az idén ketten a Kertvárosi Bányász Művelődé­si Házban mutatkoztak be ön­álló kamarakiállítássai. Né­gyen a nyár folyamán fotós a!kotóteleneo vette'-- részt, ahol színes diáikkal első he'vet szereztek a rangos mezőnv- ben. Eavik kezdő fiatal a diá­tv-müsor goszláv film. (Ism.) (Sz) 12.35: Lelie;. egy kérdéssel több? (Ism.) 13.25: Lskola-tv. (Ism.) 14.45: s:op! (Ism.) (Sz) 14.30: Szindbád. Magyar film. (Sz) 16.30: Hírek. 16.35: A szakértő. Angol bűnügyi filmsorozat. (Sz) 17.25: Einstein világa. Angol film. I. rész. (Ism.) (Sz) 18.2»: Kertünk — udvarunk. 18.43: Staféta. 19.1(1: Tv-torna. (Sz) 19.15: Es.i mese. 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: ítélet előtt. Tv-film. 20.35: Kockázat. (Sz) 21.30: Fiata’ok órája. (Sz) 22.30: Tv-híradó. (Sz) 2. MŰSOR 19.05: Unser Bildschirm. Német nemzetiségi műsor. 19130: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Bp. Spartacus—Monting Zágráb. Ronchetti Kupa női kosárlabda-mérkőzés. 21.20: Tv-híradó 2. (Sz) 21.40: Esztendők terhével. Portré- film Csanádi Imréről. (Ism.) POZSONVI TV 8.55: Hírek. (Sz) 9.00: Iskola-tv. (Ism.) (Sz) 9.25: Zeman őrnagy 30 esete. 24. rész. (Ism.) (Sz) 10.45: Iskola-tv. (Sz) 11.15: Az Irányításról. 11.45: Hírek. (Sz) 15.20: Hírek. (Sz) 13.33: Iskola-tv. 16.05: Szakmunkástanulók műsora. 16.40: A festett világ. Szikrák és pionírok műsora. (Sz) 17.35: Közép-szlovákiai magazin. 13.15: Bratislava fejlesztéséről. 18.40: Esti mese. (Sz) 18.59: Időjárásjelentés. 19.00: Tv-híradó 1. (Sz) 19.30: A Nagy Honvédő Háború. II. rész. 20.20: Teresa Gara varsói opera­énekesnő. Portré. (Sz) 20.50: Jana Svorcova műsora. (Sz) 21,30: Tv-híradó 2. (Sz) 22.00: Trubadúr. Dán tv-játék. (Sz) 23.10: Hírek. (Sz) 2. MŰSOR 18.00: Hírek. (Sz) 18.13: Kicsinyek műsora. (Sz) 18.35: Egy élet a műtőkés jegyé­ben. 19.00: Angol nyelvtanfolyam. 1. lecke. (Ism.) 19.30: Bmói művészekről. 20.20: A fiatal öreg. Cseh film. 22.00: Matematika mindenkinek. 22.43: Tv-híradó 1. (Ism.) (Sz) BÉCSI TV 9JW: Kicsinyek műsora. 9.30: Országok és emberek. 10.00: Iskolatelevízió, 10.30: A repülő ördögök. Stan és Pan filmje. 17.00: Kicsinyek műsora. 17.35: Jó éjszakát g\ereitek. 18.00: Kaland a Vörös-tengeren. Filmsorozat. 18.30: Ml. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 29.15: Az utolsó iskolaév. 22.00: Sporthírek. * II. PROGRAM 18.00: Francia nyelvlecke. 18.30: Szájkosár nélkül. Ifjúsági magazin. 21.00: Dokumentumölni, 22.20: Szabadulás a házasságból. Film. koknak meghirdetett Országos Fotópályázaton díjazott lett. A VÉRTES László Karszt- és Barlangkutató Csoport évek óta folyamatosan jó teljesít­ményt nyújt. Munkáját a Magyar Karszt,- és Barlang­kutató Társulat ez évben is elismerő oklevéllel jutalmaz­ta. Számos barlang feltárása, kutatása fűződik nevükhöz, mint pl. 1979.-ben 12 barlang feltárása, feltérképezése és fotóáokumen tálasa. A Kertvárosi Bányász Mű­velődési Otthon tevékenysége elsősorban a gyermekek isko­lán kívüli foglalkoztatására épül, és a nyugdíjasok szá­mára biztosít programot. A RÉSZTVEVŐK többsége az alsó tagozatosok közül ke­rül ki. Műsoraikkal színesí­tik az intézmény programjait. Külön megemlítendő a Bá­nyász Honismereti Szakkör, mely ebben az évben alakult és felső tagozatos általános iskolásokból áll. A hozzáértő bányamérnök vezetésével nér hány hónap alatt már több üzemlátogatáson vettek részt, filmvetítéssel, daltanuláísail egybekötött programjaik is iljji szinesek. A kertvárosi Nyugdíjasok Klubja az első félévi átszerveződé? után eredményes második félévet tudhat maga mögött. A Rádiós Kör hagyomá­nyainak megfelelően tartja rangos helyét a „műfajában” az országos élvonalban. Di­cséretre méltó, hogy a gyer­mekév alkalmából iskolások részére tanfolyamot indítot­tak. A Bányász Körzeti Könyv­tár életében is jelentős ese­ménynek számít, hogy az ideiglenesen Kertvárosban tartózkodó központ újra a Népházba került. Ezzel meg­szűnt az átmeneti széttagolt­ság, A bővített és korszerűsí­tett könyvtár a korábbinál magasabb szintű tagkönyvtá- ri hálózati ellátásra, helyben pedig igényesebb olvasószol­gálati tevékenységre .nyújt le­hetőséget. Űj szolgáltatásként létrejött a zenei részleg, mely rövid idő alatt sok zenebará­tot vonzott igényes hangle- mezgv űj reményével, zenei programjaival és nem utolsó­sorban az újdonságnak szá­mító fonotékával. Létrehoztuk a színházi különavűjtöményt is, mely a Népház színházi tevékenységét kívánja kiegé­szíteni. A Bányász Közművelődési Intézményhálózatnak 1979- ben összességében több mint 3 ezer rendezvénye volt. és a művelődő közösségek rendsze­res résztvevőit : = beleszámít­va több mint félmillió láto­gató kereste fel a kulturális intézményeket. Gengeliczky László, a Népház igazgatója (37.) -— Jó estét. Kartárs, én azért jöttem, hogy... Ö — következett egy ijedt kis sikoly. — Hát... magd az a kartárs? Laci nem kérdezte, hogy melyik kartárs, az arcát se mutatta oda, hogy Kati ké­nyelmesen orron kaphassa. ■ Ellenben kihúzta magát, bá­torságot vett, és így vélt elég­tételt adni minden elmúlt és eljövendő sértésért: — Parancsoljon velem, — .mondta. — Én ’ testestől-lel- kestől a magáé vagyok... tudnillik. Ó, Kati nem nevette el ma­gát, pedig ugyancsak fur­csán hatott, gordonka-szóhoz klarinét-rikkantás volt a val­lomásvégi tudniillik. Elmosolyodott, és így szólt: — Köszönöm. És most... jöjjön. Vacsorára hivatalos nálunk. Laci nyomban indult. • Csalit, horgászbotot, hátizsá­kot, mindent a sorsára ha­gyott. És Kati elöl, ő megbűvöl- ten a nyomában, már a pal­lón is voltak, hogy reccs- ropp-loccs — néhány óvatos lépés után hanyatt-homlok a vízbe szakadjanak. Szerencsére a tó nem volt mély, csak szörnyen iszapos. Laci derékig, Kati nyakig süllyedt bele. Siker a Scalóbon L’Unita: briliáns! Hazaérkezett. első külföldi vendégLierepléséről a Győri Balett férfikara. A fiatal együttes a milá'nói Séiiájan mutatkozott be, s Muszorgszkij: Borisz Godu­nov című operájában műkö­dött közre. Az előadások vissz­hangjáról Markó Iván, az együttes vezetője nyilatkozott, Elmondta, az operát Jurij Ljublmov neves szovjet ren­dező állította színpadra. ö kérte fel a győri együttest a közreműködésre. A nemzetkö­zi produkcióban a győri ba­lekotok Lucia Valentiv.ivel, a kiváló tánc- és énekművész­szel egy polonézt adtak elő. A közönség forrón ünnepel­te a táncosokat és a megje­lent kritikák is nagy elisme­réssel szóltak a táncbetétről. Az egyik legnevesebb olasz zenekritikus, Mario Paso , azt írta, hogy « legszebb pillana­tok egyike volt az • előadásban a polonéz, A l'Unitá pedig a briliáns jelzőt használta a produkcióval kapcsolatban. Az együttes sikerét jelzi az is, hogy több meghívást ka­pott, egyebek között a milá­nói, nemzetközi bal.eitfeszti- válra, amelyet ez év júniusá­ban rendeznek meg. Úttörő ni at e mat ik iisok vetélkedője Az Országos Űttörőközpont feladatmegoldó versenyt hir­detett úttörő matematikusok számára két korcsoportban, külön a hetedikesek és külön a nyolcadikosok számára. Megyénkbe^ a. házi vetélke­dőket december 31-ig meg­rendezték, január 21. és 22-én kerül sor a járási, városi szintű vetélkedőkre, ahol köz­ponti feladatlap alapján kell a pajtásoknak matematika- tudásukról számot adni. E forduló legjobbjai vesz­nek részt a február 18. vagy 19-én megrendezésre kerülő megyei döntőben, maid az egyéni verseny legjobbjai sze­repelnek az ez év júniusában megrendezendő országos ve­télkedőn. Nagyon nagy szükség van a fiatal korosztálynak szóló történetekre, olyan filmekre, amelyek „felnőttként” kezelik az ifjabb nézőket és igényesen, de hozzájuk, nekik szólva mon­danak el figyelmet érdemlő, ta­nulságos, érzelemre és az érte­lemre egyaránt ható, érdekes történetet. Az új gyermekiUmünk, az Égigérő fű esetében az igé­nyességgel, a szép szándékkal nincs is baj — jó alkotóközös­ség fogoit össze a siker érde­kében. Janikovszky Éva, sok sikeres gyermekkönyv alkotó­ja írta a filmtörténetet, a ren­dező Paläslhy György, aki ré­góta programjának tartja a fi­atalok szórak-rzta'ását. s erről többek között a sikeres Va­rázsló, a Hahó, öcsi!, a Hahó, a tenger, a Tótágas című fim- je tanúskodik. Az operatőr, Forgács Ottó ezúttal is illúziót, keltő képekben elevenítette meg a történetet — hozzájárul­va a mese líraiságának, termé­szetes . bájtnak kiboptásá- ■ hoz. a közreműködők is ran? got adnak .a játéknak,, és. eh-, hez elég csupán egy „névsor- olvasás”: Rajz János, Fónay Márta, Máriáss József, Dajka Margit keltik életre az „idő­sebb korosztályt”. Az ifjabbak közül Drahota Andrea „át­változó művészként” remekel, és egy „vénkisasszony-jelölt- ből” vedlik át szerelmes ifjú nővé. Újlaki Dénes egy mesébe illő szenesembert, formál meg groteszk bájjal. A két gyerek­szereplő : Hintsch Gyuri és Ull- mann Mónika is olyan termé­szetesen „gyerek” a filmben, amihez nem is szükségeltetik semmilyen különösebb tehet­ség, alakítókészség. A mese sem rugaszkodik el a valóság­tól — mégis felemeli valami költői erő a hét.köznapiság fölé. Arról szól ugyanis a történet, hogy a Paripa utca 4-ben, ahol Misu vakációzik, az égvilágon semmi nem törté­nik, nincs igazán neki való nagy kaland. Aztán kiderül, mégis van, s ez nem is akár-, milyen próbatételt jelent. A Paripa utca 4-ben lakik ugya­nis Poldi bácsi, az öreg park­őr. aki ötvenkét esztendei szol­gálat után néhány nap múlva nyugdíjba megy, s bár tudja, bog., legjobb lesz itthon, de nagyon hiányzik majd számá­ra „az a szép zöld gyep”. Misu ekkor határozza el, hogy összefogást hirdet, és a ház lakói, utcai ismerősei — a szenesember, a szemetesek, a rendőr, a kresz-tábla állítok—• segítségével az udvart borító kerarhitkockák helyére hat nap alatt föld gyepet teremt Poldi bácsi örömére. Valóban mesé­be illik, amilyen kalandos szer- vező és konspirációs munkába kezd... Hát ez a mese lényege, és átsugárzik a történeten, hogy elválasztja ugyan egymástól az évek számára a legidősebb és legifjabb generációtgondol?., kodás módjuk ban, életszemléle­tükben mégis sok közös, hason-; ló vonás lphet. Ezt sugallja,' sugározza a lírai történet, a „mai mese”. S mit sugároz a „valóság” —• a film fogadtatása? .Ügy tű­nik az első vetítések tapasz­talatai nyomán: az alkotók minden nemes szándéka elle­nére éppen azokat nem ragad­ja még a film. akiknek szán­ták. a gyerekeket. S a filmben kibontott kedves, emberi tör­ténet, egy idős nyugdíjas meg- örvendeztetése „azzal a szép zöld gyeppel” nem mozgatja meg igazán a gyerekek belső vi­lágát, mert nem érzik át ennek emberi, társadalmi, morális jelentőségét. így aztán furcsa ellentmondás született: gyer­mekfilm készült — a felnőt­teknek ... (e■ g) Ilintsch Gyuri és Rajz János a film egyik jelenetében. És, hogy mire gondoltak közben? Kati pirult: — Szégyen! Ezzel a híddal is jól levizsgáztunk. Laci ellenben ujjongott: — Szerencsém lesz! Har­madszor is megfürödtem ér­te! Mármint Katiért tudniillik. Holott a fürdésben nem a balszerencse, nem is a kor­hadt palló, de hála egy ih­letett pillanatának — az öreg Bársony volt a'ludas. Eredetileg úgy okoskodott, azt a heccet kombinálta ki, hogy a mit sem sejtő Kati­val — mint valami horgászni érkezett fő-fő városi kartársat — vacsorára hivatja meg La­cit. Ügy ám. de mint az ese­mények irányítója, és suty- tyomban figyelő tanúja mit hallott meg, amidőn ő eg.v bokorban kuksolt, Takó és Laci pedig éppen a sziget­re volt átkelőben? — Ezt a pallót csak minden cigányesztendőben használ­juk, — mondta Takó. — Va­lahogy vízbe ne bukfencez­nék itt nekem. És ha belebukfencezik? Ha ráadásul a szintén gya­nútlan Katival együtt buk­fencezik bele...? Ez volt a küszöb, az ihlet küszöbe. amelyen átlépve nyomban egy ruhacserés — tehát vetkőző és kompromit­táló — jelenet képzett meg az öreg Bársony lelki szemei előtt. Persze, hogy tüstént elló- dult onnét; egyenesen az is­tállók mögé egy pudvás, szú­ette pallóért lódult, majd Ka­tit a fő-fő kartársért küldve újból lésbe állt. Hogy minő sikerrel — lát­hattuk. A reccsenés. loccsanás és lubickolás hallatára táncolt egyet, a tenyerét is összedör­zsölte, majd ismét futásnak eredt. Ezúttal mint félig-meddig hatásági személyt, Takó Illést mozgósította, és Hegymegi Mátét, a szövetkezet vénséges vén éjjeliőrét is. Az utóbbit szolgálati fegy­verével, egy ócska flintával egyetemben. Libasorba állította őket, a saját házának ablakai alá set­tenkedett velük, majd muta­tó ujját a szájára illesztve csendet parancsolt, és való­sággal a zsalugáter keskenyen világító 'résére tapadt. És nem hiába. De nem ám, a jóreggelét, mert elkövetkezett a pilla­nat, amidőn az. iszaptól ki­mosakodott Laci egy szál ing­ben és még egy szálabb lenge magyarban tűnt fel odabenn, a vacsorához terített asztal melletti. Még pedig féllábas,, szerfölött groteszk táncot jár­va, mert sehogy se bírt az öreg Bársony ünnepi pantalló­jába beletalálni. — Most! — adta ki a tá­madási parancsot odakünn a pantalló tulajdonosa. — Én elölről, ti meg majd innen, ha szólok. Azzal usgyé. rohamra Sa­mu, a házba rontott. 1 (Folytatjuk) E m r rr £ rr gigero tu c c?

Next

/
Thumbnails
Contents