Dolgozók Lapja, 1975. május (28. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

Éljen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje! flLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I DOibOzöKém Makira vetett szilárd hittel járjuh Mai számunkban: 1975. május L . , , . XXVin. évf. lí csütörtök AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara; M fUlét a magunh választotta utat Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a SZOT főtitkárának ünnepi köszöntője a 31. szabad május I. alkalmából A nemzetközi munkásosztály harci ünnepe S. oldal ♦ Meghajtjuk az elismerés zászlaját a dolgozó ember előtt, aki naponta a mélybe száll a föld kincséért, a ko­hókból izzó acélt csapol, épít házat és gyárat, elveti a ma­got, tanít, gyógyít, alkot Május elseje a teremtő munkát, a proletár nemzetkö­ziséget és az új életet hordozó tavaszt jelképezi. Ez a nap vi­lágszerte összeforrott a dol­gozók legbensőbb érzéseivel, vágyaival és törekvéseivel. Ezért május elseje mindig új lendületet, kedvet, ösztönzést ad a küzdelemhez és a mun­kához. A magyar dolgozók nevében köszöntjük munkástestvérein­ket, akik a szocialista orszá­gokban élnek és szorgalmas, tervszerű munkával építik az új társadalmat, a dolgozó em­berek világát. Köszöntjük a tőkés orszá­gokban élő és harcoló osztály­testvéreinket. Köszőntjük a nemzeti füg­getlenségükért harcoló test­véreinket, akik népünk ön­rendelkezési jogának kivívá­sát és az emberhez méltó élet feltételeinek megteremtését tűzték maguk elé. Ma ünnepelnek azok is, akik reménykednek és azok is, akik már útra leltek, akik már rá­térhettek az új társadalom építésének útjára. Ezek közé tartozunk mi, magyarok is. Büszkék vagyunk rá, hogy hazánkban — a világnak ezen a kicsi részén — a munkás- osztály májusi eszméi valóra válnak. Népünk joggal büszke arra, hogy szabadon alakíthatja szebb, gazdagabb, emberibb jövőjét. Biztonságot és erőt kölcsönöz számunkra, hogy a szocializmust építő népek nagy családjába tartozunk. Tudunk örülni nagy alkotása­inknak és mindennapos ered­ményeinknek, mert mindezek: saját munkánkból fakadnak. embernek még szebb, még gondtalanabb legyen az élete. Nem pihenünk meg, szün­telenül hajt bennünket a hol­napért vállalt felelősség, a magunk és gyermekeink jövő­jéért való tenniakarásunk. Céljainkat, terveinket csak két kezünk szorgalmas mun­kájával válthatjuk valóra. Ma már milliók érzik és értik — saját tapasztalataikból —, hogy csak a jól, a tisztessége­sen végzett munka lehet fej­lődésünk forrása. A több la­kást, a jobb és szebb árut, a kulturáltabb életkörülmé­nyeket nekünk kell megterem­tenünk. Ezért tiszteljük a munkát. ezért becsüljük a szebb életünkért munkálkodó, dolgozó embert. Támogatnunk kell minden olyan törekvést, amely célja­ink elérését közelebb hozza. Szabad utat biztosítunk vala­mennyi hasznos kezdeménye­zésnek. Erősítjük az alkotó munka lendületét, a közössé­gi magatartást, a szocializmus ügye iránti elkötelezettségtől áthatott cselekvést. Nem lát­ványos megnyilvánulásokra, látszateredményekre, hanem Szépen fejlődő fái ültettünk és jóleső érzéssel ízleltük meg első gyümölcseit. Termőre fordult már a mi új rendünk, most már egyre többet és jobbat ad egész népünk üd­vére és javára. Ezért jövőnk- be vetett szilárd hittel járjuk a magunk választotta utat Országszerte megújuló, gaz­dagodó. egyre tartalmasabbá váló életünk számtalan tanú­jelével találkozhatunk. A kor­szerű gyárak, az iparosodó KEDVES ELVTÁRSNÖK! KEDVES ELVTÁRSAK! A munka és a munkások nagy ünnepének előestéjén a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa nevében tisztelettel kö­szöntőm a magyar munkáso­kat, parasztokat, értelmiségie­ket, egész dolgozó népünket. Az alkotó munkát és a dol­gozó embert köszöntjük má­jus elseje alkalmából. Tiszte­lettel adózunk az embert em­berré tevő munkának: jelen­legi és eljövendő sikereink zá­logának. r. ezőgazdaság, az újjászülető városok és falvak munkánk eredményeit hirdetik. Megvál­tozott életünkről vallanak azok az emberek is, akik al­kotó akaratukat, hazaszerete­tüket, szocialista meggyőződé­süket, nap mint nap tettekben juttatják kifejezésre. Már eddig is sokat megvaló­sítottunk céljainkból, de még nem mindent. Még sokkal többet akarunk elérni, hogy minden becsületes dolgozó szívós és fegyelmezett munká­val elérhető, tartós eredmé­nyekre van szükségünk. Ebben a jövőt formálásban mindannyiunknak megvan a maga posztja, ahol helyt kell állnunk és nem is akárhogyan, hanem a dolgozó embert min­dig jellemző becsülettel és el­kötelezettséggel. KEDVES ELVTÁRSAK 1 Népünk jól tudja, hogy a fejlett szocialista társadalom felépítésének két döntő jelen­tőségű belső forrása van, még­pedig a jó politika és a tár­sadalmi méretű összefogás. Nálunk most mindkettő meg­Pártunk, népünk alkotó erejére és tehetségére alapoz­za terveit. Az ország egész la­kossága bizalommal és cselek­vő egyetértéssel fogadta a XX. kongresszuson elfogadott ha­tározatot és programot. Ez pe­dig egyet jelent az előttünk álló nagy feladatok teljesíté­sének legszilárdabb biztosíté­kával. Pártunk ismeri az igényeket és a reális lehetőségeket. Min­dent elkövet, hogy ezek össz­hangba kerüljenek. Őrködik azon, hogy szoros kapcsolat­ban legyen a történelmet for­máló munkásosztállyal és szö­vetségeseivel: a szövetkezeti útra lépett parasztsággal, a szocialista értelmiséggel, egész dolgozó népünkkel. Az MSZMP XI. kongresz- szusa elérhető fejlődést hatá­rozott meg. Világosan látjuk céljainkat, kezünkben tartjuk sorsunkat, munkánkkal ala­kítjuk jövőnket. Népünk ösz- szefogása, egyetértése á min­dennapi munkában jut kifeje­zésre. Csak rajtunk áll, hogy ezt a nagy erőt — a kong­resszusi határozatok gyakor­lati végrehajtásával — követ­kezetesen megőrizzük. E gondolatok jegyében még- egyszer őszinte tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm ha­zánk dolgozó népét. Kívánom, hogy családjukkal és munka­társaikkal együtt boldogan ünnepeljenek május elsején, a munka ünnepén, a világ dol­gozóinak harcos seregszemlé­jén. Az ünnep után pedig kö­vetkezzenek ismét a dolgos hétköznapok, amelyekhez egész népünknek erőt, egész­séget és újabb sikereket kívá­nok. Kongresszusi oklevelek átadása a munka ünnepe jegyében DOROGON a Technika Há­zában Haracska István, a szénbányák nagyüzemi párt- bizottságának titkára értékel­te annak a két brigádnak a múmiáját, amely a kongitsz- szusi és felszabadulási ver­senyben elnyerte az MSZMP Központi Bizottsága, illetve a megyei pártbizottság okleve­lét. A szolgáltató üzem Haladás szocialista brigádja 11 évvel ezelőtt alakult, s azóta meg­szakítás nélkül résztvevője a mozgalomnak. Fejlődése töret­len, 3-szor nyerték el a Válla­lat Kiváló Brigádja címet. Tá­mogatják az üzem korszerű­sítési tevékenységét. A tech­nológiai fegyelem betartása mellett az új módszerek beve­zetésében, alkalmazásában és elterjesztésében példamutatók, munkájukkal szemben minő­ségi kifogás évek óta nem merült fel. Szakmai, politikai ismereteiket szüntelenül bőví­tik, a különböző szellemi ve­télkedőkön általános művelt­ségből is rendre kiemelkedő eredménnyel vizsgáztak. A Központi Bizottság kong­resszusi oklevelét Izsáki Mi­hály, a megyei pártbizottság titkára nyújtotta át az aszta­losbrigádnak, amely egyben elnyerte a Szakma Kiváló Brigádja címet is. A megyei pártbizottság oklevelét a bri­kettgyár Gagarin brigádja ve­hette át. Ez a kollektíva a javítóműhely szakembereiből toborozta tagjait, s immár 1961-től élik a brigádközösség egyre gazdagodó életét. Erős­ségük az újítás. Az utóbbi esz­tendőkben kalkulálható javas­lataikkal mintegy 790 ezer fo­rintot takarítottak meg az üzemnek. A többszörös arany­koszorús szocialista brigád ez­úttal a Vállalat Kiváló Bri­gádja címet is elnyerte. Az ünnepségen többen ré­szesültek szakszervezeti, illet­ve KISZ-kitüntetésben. AZ ESZTERGOMI MARÓ- GÉPGYÁR dolgozói április 30-án többszörösen ünnepel­tek. Köszöntötték a munkás- osztály nemzetközi ünnepét, visszapillantottak azokra a munkasikerekre, amelyek nyomán a SZIM méltónak bi­zonyult a Kiváló Vállalat ki­tüntetésre, ’e összegezték a XI. kongresszus és hazánk felszabadulásának 30. évfor­dulója tiszteletére indult munkaverseny eredményeit is. Hazai Jenő, a gyár igazgatója ünnepi beszédet mondott, majd sor került a kitüntetések átadására. Mokri Pál elvtárs. a megyei pártbizottság titkára átnyúj­totta a Központi Bizottság ok­levelét a kongresszusi mun­kaversenyben kimagasló ered­ményt elért November 7. ön­tödei szocialista brigádnak. Az 1962-ben alakult brigád két­szer érdemelte ki a Vállalat Kiváló Brigádja kitüntetést. Legjelentősebb vállalásuk a XI. kongresszus tiszteletére tett felajánlásban a számjegy­vezérlésű új gyártmányok nagyöntvényeinek itthoni elő­állítása volt. Ennek a szokat­lanul nagy öntvénynek a le­gyártása érdekében az égés* üzem sokat tett, de a brigád­nak döntő szerepe volt abban, hogy az öntvény megfelelő minőségben elkészült. Érde­mesnek bizonyultak a Szalnna Kiváló Brigádja kitüntetésre is. A gyári ünnepség keretében adták a Vállalat Kiváló Bri­gádja kitüntetést a szereldei Petőfi Sándor, valamint a forgácsolóban dolgozó József Attila szocialista brigádoknak is. ötvenen kapták meg a Ki­váló Dolgozó jelvényt, köztük az a negyven dolgozó, aki im­már 25 éve végzi munkáját a gyárban. Az EMG ESZTERGOMI GYÁREGYSÉGÉBEN is a má­jus elsejei ünneoségen nyúj­tották át a Zója komplex­brigádnak 1 az MSZMP XI. kongresszusa és hazánk fel- szabadulásának 30. évforduló­ja tiszteletére indult szocialis­ta munkaversenyben elért eredményeinek elismeréséül a megyéi pártbizottság elismerő oklevelét. Dr. Molnár Viktorné, a me­gyei pártbizottság végrehajtó bizottságának tagja olyan kol­lektívának adta át az okleve­let,) amely a városban kezde­ményező volt a kongresszu­si versenvben. A 19 fős bri­gádban 13-an nők. Vállalá­sukat minden tekintetben tel­jesítették. Érdemeik közül ki­emelkedő az anyagtakarékos­ság. Ezzel, valamint benyúj­tott és bevezetett újításaikkal több mint 200 000 forintot ta­karítottak meg. Élen jártak a társadalmi munkában. Tízezer forintokra tehető az az érték, amelyet önzetlenül tettek le a gyermekintézmények, illetve a még nagyobb közösség, a vá­ros asztalára. A városi tanács a Kiváló Társadalmi Munká­ért emlékplakett első fokoza­tát ítélte oda a brigádnak. Az ünnepség keretében nyújtották át a KISZ közpon­ti bizottsága dicsérő okleve­lét a- bemérő ifjúsági brigád­nak is. Harmincán Kiváló Dolgozó kitüntetésben része­sültek. Az ünnepség után a gyáregység gazdasági, párt- és tömegszervezeti vezetői foga­dáson köszöntötték a két ki­tüntetett brigád tagjait. (Folytatás a 3, oldalon) Átadták az 1975. évi SZOT-díjakat 1 oldal ♦ Partizánharcok Európában 5. oldal ♦ Az első vetélkedő 6. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents