Dolgozók Lapja, 1975. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

2 DOLGOZOK {.APIA 1575. április £. M*rd* Indokína FŐVÁROSOKBÓL JELENTIK Apró Antal vezetésével Moszkvába utazott az MSZBT küldöttsége mm C AMBOBIA ft SOUTH Vitt HAM BUDAPESTEN JHARCOLTAK-^Magyar film BEMUTATÓ: „ TATABANYA, TURUL FILMSZÍNHÁZ APR. 3-4, 6. ACS, ( SZIKRA >• 7-8. OROSZLÁNY, ADY »* 9. Washington lépéskényszerben A legutóbbi hetek esemé­nyei ismét reflektorfénybe állították a megoldatlan indo­kínai problémát és veszélyeit, a nemzetközi politikára. Az alapkérdés most az: merre lép az Egyesült Államok? Az 1973. januári párizsi egyezmény lehetővé tette az Egyesült Államoknak, hogy kivonja reguláris egységeit Dél-Vietnamból, megszüntesse a világszerte bírált közvetlen beavatkozást. Az Egyesült Ál­lamok azonban nem változta­tott másfél évtizedes Vietnam- politikája lényegén: továbbra is kitart egy talajtalan, szol­gaian függő rendszer és a bé­kés kiutat megszállottan ellen­ző irányvonala mellett. Az indokínai katonai fejle­mények most ismét, minden eddiginél erőteljesebben vila­Mint az International He­rald Tribune leszögezte: „A cél nem is annyira ka­tonai, mint inkább lélektani. Röviden szólva: a pótsegé­lyeknek azt kellene demonst- rálniok, hogy Amerika elkö­telezte magát Thieu mellett. Ennek a célnak jó szolgálatot tesz bármely összeg, amelyet elfogad a kongresszus. Tegyük fel, 71 millió dollár is elég Thieunak a kétkedők meggyő­zésére: Amerika még mindig támogatja.” Hihetné-e bárki is, hogy amit félmillió amerikai kato­na, a világ egyik legpusztí­tóbb légierejének éveken át tartó bombázása sem tudott elérni, azt most 300 millió dollár megoldja? A kormány­zat azt mondja: az idő nem alkalmas tárgyalásokra, mert Saigonnak az „erő helyzeté­ből” kell tárgyalnia. A Fehér Ház nagy fába vágta a fejszéjét, amikor a törvényhozást és az amerikai közvéleményt újabb — még nem teljesen világos — indo­kínai beavatkozásra akarja rávenni. Schlesinger hadügy­miniszter szűkmarkúsággal vádolja a honatyákat, szűklá­tókörűséggel a makacskodó- kat. Az értelmetlenül elpaza­rolt 150 milliárd dollár, 55 ezer céltalanul elpusztult amerikai élet nyomán Ameri ka végleg megcsömörlött, az egymást váltó elnökök mód­szereiben különböző, tartal­mában, céljaiban hasonló In dokína-politikájától. Nincs az az erő, amely a lejáratott po­litikai-katonai céloknak újból hitelt teremtene] Ford elnök — elődeihez ha­sonlóan — ismét a dominóel­méletet hozza elő érvként, és felelős amerikai vezetők egy újabb korlátozott beavatkozás lehetőségéről nyilatkoznak Amerikai repülőgép-anyaha- jók nyomulnak Dél-Vietnam felé, riadókészültségbe helyez­Most érkezett képünkön az a pillanat látható, amikor a dél­vietnami hazafias erők egyik egysége rohamra indul Hűé vá­ros fellegvára ellen. gítottak rá a saígoni és a Phnom Penh-i rendszer iilá- tástalanságára. A kambodzsai és a dél-vietnami helyzet kü­lönböző. Az előbbinél közvet­len lehetőségű a bábrendszer bukása. A kambodzsai felsza­badító erők nyomása évek óta hatalmas, de ezúttal — az amerikai légihídtól eltekintve — hermetikusan elzárták Phnom Penht, miután azösz- szes többi stratégiai pontot elfoglalták. A Thieu-kormány helyzete nem ennyire válságos, de fő­leg most, a Központi-fennsík feladása után azzá válhat, akárcsak Kambodzsában. Mindez a Fehér Ház na^7 erőfeszítésekkel építgetett vietnamizálási politikájának (vagy a Nixon-doktrinának) a csődjét jelzi. Hogyan továoa? .— Ez most a legégetőbb kér­dés. A válasz megadásánál az amerikai kormányzat és a törvényhozás merev szemben­állásából kell kiindulni, a Fe­hér Ház ugyanis a jelek sze­rint nem tanult a múltból. Pótsegélyként 300 millió dol­lárt követel Saigon, 222 mil­liót pedig Phnom Penh számá­ra. Természetesen az esemé­nyek egyetlen józan szemlé­lője sem hiheti azt, hogy az fcddigi milliárdokhoz képest Izek az „elenyésző összegek1 életet önthetnének a bábkor- Avinyokba. ték a Délkelet-Azsiában állo­másozó amerikai egységeket Megfigyelők szerint nem ki zárt, hogy az amerikai kor­mányzat a tonkini incidens­hez hasonló valamilyen ürügy­gyei kész tények elé állítja a törvényhozást A Fehér Ház politikai labirintusában jól eligazodók viszont figyelmez­tetnek: a Watergate-ügy kül­politikai síkon megismétlőd­het ..Győri Sándor Sau Kam Khoy, a szenátus elnöke lett Kambodzsa ügy­vezető államfője Lón Nol kül­földi tartózkodási idejére MOSZKVA Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa el­nökségének elnöke kedden a Kremlben átnyújtotta a Lenin- rendet, az „Arany Csillag” Ér­demérmet és a „Szovjetunió Ürpilótája” jelvényt Alekszej Gubarevnek és Georgij Grecs- kónak, a Szaljut—4 tudomá­nyos orbitális állomáson és a Szojuz—17 űrhajón végrehaj­tott sikeres űrkísérletért és az ennek során tanúsított hősies­ségükért. Podgornij, hangsúlyozva a két űrhajós által végrehajtott tudományos kísérlet óriási je­lentőségét, rámutatott, hogy „Alekszej Gubarev és Georgij Grecsko kiválóan teljesítette a haza által rájuk bízott fel­adatot”. Hétfőn Moszkvába érkezett az a magyar kulturális kül­döttség, amelyet Orbán László kulturális miniszter vezet, s amely részt vesz a magyar kultúra napjai ünnepségén Magyarország felszabadulásá­nak 30. évfordulója alkalmá­ból. WASHINGTON Ismét elhalasztotta terve­zett latin-amerikai utazását Henry Kissinger amerikai kül­ügyminiszter. Washingtoni diplomáciai körök szerint a halasztás oka az Egyesült Ál­lamok közel-keleti és indokí­nai nehézségeinek súlyosbodá­sával magyarázható. RÓMA A L’Unitá, az Olasz Kom­munista Párt lapja a kambod­zsai helyzetet elemző cikké­ben azt írta, hogy az Egyesült Államok hétmilliárd dollárt fecsérelt el Lon Nolra, a „po­litikailag halott diktátorra, s mindezzel az alábbi „ered­ményt” érte el: hétszázezer kambodzsai vesztette életét, illetve sebesült meg; 3,5 millió ember, az ország lakosságának a fele vált földönfutóvá; a földdel tették egyenlővé a fal­vak százait, azzal az ürüggyel, hogy „megmentik őket a kom­munistáktól”. ANKARA Törökország több egyetemén tüntettek a diákok hétfőn azt követően, hogy Ankarában be­jelentették, a Süleyman Demi- rel vezette új jobboldali kon­zervatív kormány megalaku­lását. BEJRÜT Egy izraeli katonai komman­dó hétfőn kétszer tett kísérle­tet arra, hogy behatoljon a libanoni területre. Bejrúti katonai szóvivő közölte, hogy a libanoni tüzérség a betola­kodókat megfutamodásra kényszeri tette. Apró Antalnak, az MSZMP PB tagjának, az Országgyűlés, valamint a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnökének ve­zetésével április 1-én Moszkvába utazott a baráti társaság küldöttsége, amely részt vesz a hazánk felszabadulása 30. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozaton (MTI fotó — Pálfai Gábor felv. — K$) Átadták a Munka Vörös Zászló Érdemrendet a Miskolci Vontatási Főnökség November 7. szocialista brigádjának és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiának A vasútvillamosítássai egy- időben, tizenhárom éve ala­kult meg az egykori „gőzösö­ket” vivő mozdonyvezetőkből Katona Lajos irányításával, a Miskolci MÁV Igazgatóság Vontatási Főnökségén, a No­vember 7. szocialista brigád. Tagjai évente több mint egy­millió kilométert utaznak. Ók továbbítják a Miskolc és Bu­dapest, illetve Miskolc—Nyí­regyháza—Záhony között az összes villamosvontatású sze­mély- és gyorsvonatot A brigád teljesítményének értékét növeli, hogy tagjai, egy évtizede teljesen baleset- mentesen továbbították a Kiváló eredményeikért, szo­cialista emberhez illő maga­tartásukért a brigád megkap­ta a Munka Vörös Zászló ér­demrendjét. A magas kitünte­tést kedden a Miskolci Vonta­tási főnökségen rendezett munkásgyűlésen adta át Ka­tona Lajos brigádvezetőnék és a brigád tagjainak, dr. Ábra­hám Kálmán, közlekedés- és postaügyi. minisztériumi ál­lamtitkár. Részt vett az ün­nepségen Szabó Antal, a va­sutas-szakszervezet főtitkára és Szűcs Zoltán, a MÁV ve­zérigazgató-helyettese. Negyedszázados kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, a gának osztályvezető-helyette­se, s ott volt a Magyar Nép­hadsereg tábornoki karának több tagja, a társfegyveres erők számos vezetője. Jelen volt B. P. Ivanov vezérezre­des, az ideiglenesen Magyaror­szágon állomásozó szovjet dé­li hadseregosoport parancsno­ka, és ■ V. K. Andrjitscsenko altábornagy, a Varsói Szerző­dés Egyesített Fegyver«: Erői Főparancsnokságának ma­gyarországi ' képviselője. két. Községi Athén A Görögországban vasár­nap megtartott községtanácsi választásokon a kommunis­ták, a szocialisták és a de­mokraták választási szövetsé­gének csaknem valamennyi jelöltje az ország 264 városá­ban és 6000 községében sza­vazattöbbséget szerzett A demokratikus-baloldali választási szövetség közös je­löltjeinek hasonló sikereiről érkeztek jelentéseik Patrasz- ból (71 százalék), Vólvoszból (több mint 50 százalék) és más városokból. Politikai megfigyelők hét­főn a görög községtanácsi vá­lasztás eredményeit „jelentős poltikai fordulatként”, a „bal­közép ellenzék győzelme­ként”, az „állami és katonai apparátusnak a fasiszta dik­Kedden Sz. P. Ivanov • had- seregtábomok, a szovjet had­gondjukra bízott szerelvénye- ^atátorv a s^úistaV- “«« vetésével, '”■* katonai küldöttség erkezetthü­zánkba^«mely-sTésatKesz fel-’ szabadulásunk .; 30< ^évfarőMó- jának ünnepségein., : Fogadá­sukra' a ^Ferihegyi -repülőté­ren megjelent Qsémi Károly altábornagy, honvédelmi ál­lamtitkár, valamint a Magyar Néphadsereg több tábornoka és tisztje. Ott volt V. K. Ándr- juscsenko altábornagy, a Var­sói Szerződés Tagállamat Egyesített Fegyveres Erői Főr Czinege Lajos parancsnokának magyarorszá- i honvédelmi gi képviselője, J. A. Gugnyak anácsi választások Görögországban tatúra elemeitől való rendkí­vül óvatos megtisztítása” el­leni tiltakozásként értékelték. (ADN) ★ Nagy többséggel Joannisz Papatheodorut választották meg a most lezajlott község­tanácsi választásokon Athén új polgármesterévé. tőmunka fegyveres védelméből i ráháruló kötelezettségek ered­ményes teljesítéséért, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Vörös Zászló érdem­renddel tüntette ki a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát. A magas kitüntetést kedden katonai ünnepségen vette át az akadémia állománya. Az ünnepségen részt vett Borbán- di János, a Minisztertanács el­nökhelyettese, vezérezredes, miniszter, dr. Molnár Endre, altábornagy, az ideiglenesen az MSZMP budapesti bizottsá- hazánkban állomásozó, szovjet gának titkára, Trombitás De- déli hadseregcsoport képvise- zső, miniszterhelyettes, az or- lője, D. 1. Oszadcsij vezérőr-. szággyűlés honvédelmi bízott- nagy, a Szovjetunió budapesti ságának titkára, Papp Dezső, nagykövetségének katonai- és az MSZMP Központi Bizottsá- légügyi attaséja. Román párl­és kormányküldöttség érkezeti Bodapeslre Paul Niculescu-Mizil-nek, a Román Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága Politikai Vég­rehajtó Bizottsága tagjának — az első miniszter helyettesé­nek, oktatás- és nevelésügyi miniszternek vezetésével hét­főn, a késő délutáni órákban, román párt- és kormánykül­döttség érkezett Budapestre. A delegáció részt vesz a fel- szabadulás 30. évfordulóját kö­szöntő ünnepségeken. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren, Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, dr. Garamvölgyi Károly, oktatásügyi miniszter­helyettes és Varga István, az MSZMP KB. külügyi osztá­lyának helyettes vezetője fo­gadta. Ott volt loan Cotot, a Román Szocialista Köztársa­ság budapesti nagykövete is. FELSZABADULÁSUNK 3Q ÉVFORDULÓJÁRA VALAHOL EURÓPÁBAN P NAGY SIKfBU mm (HM KlljlllÁSA Kép: Hegyi Barnabás Zene: Buday Dénes Rendelte RADVÁNYI GÉZA „VánMecslésí” tart a MAGÉV április hé 3-án TATABÁNYÁN, a Magyar Hirdető tatabányai kirendeltségén, Tatabánya V, Ifjúmunkás n. 4. sz. alatt. Te!.: 15-49 Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat gyér! kirendeltsége. 9082 Győr, Liszt F, u. 2. Telefon: 13-488. Telex: 24-380.

Next

/
Thumbnails
Contents