Dolgozók Lapja, 1975. január (28. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

I 1975. Január 1. szerda DOLGOZOK LAPJA Január 2-22; Országos népesség-összeírás Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal tájékoztatója Az Elnöki Tanács 1974. évi 8. sz. törvényerejű rendelete intézkedett az állami népes­ség-nyilvántartás bevezetésé­ről. Az intézkedés egyenes kö­vetkezménye és egyik megje­lenési formája az államigazga­tás korszerűsítésére és fejlesz­tésére vonatkozó, korábban megjelent és ma is érvényes párt- és kormányhatároza­toknak. Az állampolgároknak a köz­ügyekben való növekvő rész­vétele, jogaik egyre szélesedő gyakorlása, kötelességeik aktí­vabb teljesítése megköveteli, hogy a hivatalos ügyintézés 6orán fokozottabb mértékben mentesüljenek a közbeeső ad­minisztráció, az okiratbe- mutatási kötelezettség alól, hatékonyabb legyen a szervek közötti ügyintézési és kötele­ző adatszolgáltatási kapcsolat. A rendszer kiépítésére és működtetésére létrejött a Köz­ponti Statisztikai Hivatal el­nökének irányítása és felügye­lete alatt működő Állami Né­pességnyilvántartó Hivatal, alapadatainak felvételére a Minisztertanács rendeletére a választási összeírással egybe­kötött egységes népesség-össze­írást kell tartani. Az összeírás január 2-án kezdődik, az összeíróbiztosok január 2-22 között keresik fel a körzetükbe tartozó vala­mennyi lakást, intézményt, valamint a lakásként használt létesítményeket: összeírják azokat a személyi igazolvány­nyal rendelkező magyar ál­lampolgárokat, illetve, az ál­landó lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi állampol­gárokat és hontalanokat, akik a felkeresett lakás (intézmény) — állandó vagy ideiglene­sen bejelentett lakói, továbbá bejelentés nélkül huzamosabb ideig (72 órán túl) ott tartóz­kodnak, ha másutt még nem írták őket össze, valamint, — az említettek 15 éven aluli — személyi igazolvány­nyal vagy lakhatási engedély- lyel nem rendelkező — gyer­mekeit. A népesség-összeírás valami­lyen formában — okirat alap­ján vagy anélkül — minden­kire kiterjed. A népesség-nyil­vántartásba azonban csak azoknak az adatai kerülhet­nek, akiket az előírt érvényes okirat alapján vesznek fel a listára. Az összeírás azokra az or­szágban állandó lakosként be­jelentett személyekre terjed ki, akik személyi igazolvány­nyal. vagy állandó lakhatási engedéllyel rendelkeznek, il­letve olyan 14 éven aluli gyer­mekekre, akiknek adatai az előbbi személyek igazolványá­ban szerepelnek. Az összeíróbiztosok az ide­iglenes személyi igazolványt is elfogadják. Ha esetleg va­lamely anyakönyvi adat ren­dezése miatt vált szükségessé az ideiglenes igazolvány ki­adása, a kérdéses adatot utó­lag rendezik a népesség-nyil­vántartásban. A gyermekeket a szülő, el­sősorban az anya személyi igazolványa alapján írják ösz- sze. Ezúttal lényegesen kevesebb adatot írnak össze, mint a népszámláláskor, de nem be­mondásra, hanem okmánnyal történő igazolás alapján. Min­den összeírt személy az adat- felvételi lappal azonos sorszá­mú igazoló lapot kap, amelyet az összeiróbiztos aláírás elle­nében a helyszínen ad át. Az igazoló lap a családi és utóné­ven kívül tartalmazza a sze­mélyi igazolvány sorozátát és számát, valamint az állandó lakóhelyi adatokat. Az össze­írást igazoló lapnak több cél­ja is van. Egyrészt kontrollja annak, hogy az összeírásból senki ki ne maradjon, más­részt ezáltal elkerülhető, hogy ugyanazt a személyt kétszer, vagy esetleg többször is ösz- szeírják. Az igazoló lapot az állam- igazgatási eljárások során a személyi igazolvánnyal együtt fel kell mutatni. A 14 éven aluli gyermek ál­landó lakóhelyének a törvé­nyes képviselő (szülő, gyám) állandó lakóhelyét, az állami, gondozásba vett gyermeknél az intézetet kell állandó lakó­helynek tekinteni. A gyermek akkor változtat állandó lakó­helyet, ha törvényes képvise­lője is állandó lakóhelyet vál­toztat, új törvényes képviselőt jelölnek ki, más intézetbe köl­tözik, vagy örökbe fogadják. Minden más lakóhely csak ide­iglenes lakóhelye lehet a gyer­meknek. Az újszülött gyermek első állandó lakcímét a születést bejegyző anyakönyvvezető, a lakcímének további változását a törvényes képviselője (szü­lő, gyám, intézeti vezető) kö­teles a helyi népesség-nyilván­tartó szervnél bejelenteni. Ha a gyermek törvényes képvise­lőjével érkezik ideiglenes la­kóhelyére — 15 napon túli tartózkodás esetén — a szülő­vel egy időben kell bejelentést teljesíteni. Ha egyedül tartóz­kodik ideiglenes lakóhelyén, három hónapon túli tartózko­dás esetén a szállásadó köte­les a gyermek ideiglenes la­kóhelyet bejelenteni. A 14 éven aluli magyar ál­lampolgár gyermekek bejelen­tésére négyféle, egy szelvény­ből álló bejelentőlap készült: az állandó lakcímre vagy megszűnésére — fekete nyo­mással — kétféle, az ideigle­nes lakcímre vagy megszűné­sére — piros nyomással — szí n ten kétféle. A bejelentőla­pok január 1-től kaphatók a postahivatalokban és a kije­lölt dohányboltokban. Azoknál a gyermekeknél, akik az összeírásukig nem változtatnak lakóhelyet, az összeíráskor történő adatszol­gáltatást az első bejelentés teljesítésének tekintik, és csak az ezt követő lakóhelyváltozá­sukat kell bejelenteni az er­re kötelezettéknek. Akik ja­nuár 1. és az összeírásuk kö­zött változtatnak lakóhelyet — ez csak állandó lakóhely le­het —, a lakcím bejelentése­kor a szülő személyi igazol­ványa alapján összeírják és ezzel egy időben végzik el az első lakcímbejelentést. Felké­rik a szülőket, hogy a gyer­mek lakcíme megváltozásának bejelentésekor személyesen je­lenjenek meg és vigyék ma­gukkal személyi igazolványu­kat, mert csak ennek felmu­tatása mellett lehetséges a gyermek összeírása és lakcím- változásának bejelentése. Az összeírásról a 14 éven aluliak is kapnak igazoló la­pot, amelyen az állandó lakó­hely is szerepel. A további lakóhelyváltozást vagy ideig­lenes lakóhely létesítését a lakcímbejelentési ügyintéző szervek az igazoló lap hátol­dalára vezetik rá. Ezért kérjük a lakosságot, hogy a 14 éven aluli gyerme­kek lakcímváltozásának beje­lentésekor a gyermek igazoló lapját is vigyék magukkal, mert az ügyintéző szervek csak ennek bemutatása esetén fogadják el a lakcímváltozás bejelentését. A tenger alatti olaj- és földgáálelöhelyek hollétét el­áruló szeizmikus hullámokat robbanótöltetekkel szokták létrehozni. E módszernél most sokkal „kíméletesebb” eljá­rást dolgoztak ki szovjet kutatók. A kénen ’.átható beren­dezés segítségével sűrített levegővel v_-itik a geofizikai ku­tatások céljára ugyancsak *~“gfeielő szeizmikus hullámo­kat. / Mit vár 1975-tői? Az év utolsó napjaiban mindannyian számvetést ké­szítünk. Mi valósult meg ab­ból, amit egy esztendeje el­határoztunk? Sokszor nem kis elégedetlenséggel állapítjuk meg, bizony az idén sem si­került ... De sebaj, egyik esz­tendő követi a másikat, pótol­ni lehet a mulasztásokat. Né­ha álmokat kergetünk, ter­veink nélkülözik a való6ág- alapot. Nekem úgy látszik szeren­csém volt, mert a megkérde­zettek szavaiból a realitás, az élet igenlése csengett ki. A mozgalmi életben tevé­kenykedőknek. felnőtteknek és gyerekeknek tettem fel az ilyenkor szokásos kérdést: mit vár az új évtől? A PARTTITKÄR Cseri László, a tatabányai Centrum Aruház párttitkára. Először talán néhány szót az óévről. Az idén is megpá­lyáztuk a Kiváló Áruház cí­met, már kétszer sikerült el­nyernünk. S már adódik is az egyik kívánság, jó lenne 1975- ben harmadszor is elnyerni. A párttagokra támaszkodva jól halad a felszabadulási munkaverseny, szeretnénk a 30. évfordulóra nagyszerű eredménnyel kirukkolni. Az új évben a pórtvezetőségi vá­lasztások komoly feladatot ró­nak valamennyiünkre. Jó len­ne ha a párthatározatok vég­rehajtása maradéktalanul megvalósulhatna. Mint magánember elégedett vagyok, az idén költöztem családommal új lakásba, sze­retnénk jövőre a másik szo­bát is berendezni. a kisz-htkar rőmozgalmat. Első számú, vá­gya bizonyára sok csapatveze­tőével rokon, úttörőszobát szeretne a pajtásoknak. — A jó úttörőélet elenged­hetetlen feltétele a kulturált környezet. Sajnos teremhiány miatt eddig csak terveztünk, de majd talán jövőre... A másik, amit szeretnék a kisdobosvezető, aki támaszom, s minden kisdobosvezető kap­jon anyagi elismerést is mun­kájáért. A csapatoknál tulajdonkép­pen nincs lezárás az 1974-es esztendő befejeztével, az úttö­rőakciók is a tanév végén zárulnak. A Nem térkép e táj expedíció akciói a megvalósu­lás közepén tartanak. A har­mincadik évforduló tiszteleté­re a kutatási területünket ki­szélesítettük az egész ország­ra. A Vörös Hadsereg nyo­móban, a „Védetté nyilvánít­juk” akciók szép sikereket ígérnek. Mint családanya azt szeretném az új évben, ha több időt tölthetnék gyerme­keimmel. Ellentétes műszak­ban tanítok, illetve tanulnak, így csak ritkán találkozunk. A LEENDŐ KISZ-TAG Néhány hónap választja el Frech Erikát, a tatai Eötvös Gimnázium első osztályos diák­ját a KISZ-tagságtóL — Olyan csapatból jöttem, ahol tartalmas volt az úttörő­A Tatabányai Szénbányák KISZ-bizottságának titkárát, Vétek Vendelt is válaszadásra kértem. — Sikeres év volt az idei. A vietnami műszakban közel háromezer fiatal vett részt. A 400 ezer forint értékű munka félét Vietnamnak ajánlottuk fel, a másik 200 ezer forintot az idén létrehozott két klub javára fordítottuk. A jövőben a szervezettség színvonalát szeretnénk emelni. Nem kis feladat lesz a KISZ kb 1974. áprilisi határozatának a végrehajtása sem. Kíváncsian várom, hogy a bányász KISZ- bazottság által a kongresszus tiszteletére alapított vándor­zászlót, melyik ifjúsági szocia­lista brigádnak, illetve bánya­üzemnek sikerül elnyernie. A jövőben is kérem a vállalat- vezetést a bányász pártbizott­ságot és a szakszervezetet, hogy segítse a KISZ-fiatalok munkáját. Mint családapa elsősorban egészséget kívánok a gyerme­keimnek, s akkor nem marad el a fejlődés sem. A CSAPATVEZETŐ Czeglédi Csabáné, a tatabá­nya-újvárosi 2-es számú is­kolában fogja össze az úttö­Elköszön, de nem búcsúzik Sebí András, az Alföldi Ci­pőgyár tatai gyáregységének főmérnöke kissé morózus, ke­mény vonású ember. Vállát a gyár gondjain kívül 60 kerek esztendő is nyomja. A mű­szakváltás idején csupán csusszan egyet, kávét iszik és folytatja az üzemjárást. Kí­sérőül szegődünk melléje. Kö­szönni készül, ám nem bú­csúzni. December 31-e az utol­só aktív munkanapja. Nyug­díjba vonul. — Nem is olyan egyszerű átadni a stafétabotot annak, aki 1952-től változón; örömmel és gonddal, de inkább az utóbbival töltötte el életét — mondja a főmérnök. — Utó­domnak, Musich Lászlónak sem lesz sokkal könnyebb a dolga, hiszen az idei évben várjuk a döntést, továbbra is Kecskemétről irányítják a munkánkat, vagy egv gazdasá­gosabb. s a dolgozóknak is megfelelőbb, közvetlen vezeté­si formában működünk to­vább. Ezért sem vonulhatok teljes nyugalomba, hiszen az elmúlt évek alatt nemcsak a termékeink híre, s az elismerés kötött ide, hanem az egyes emberek gondja is. A7. elavult gépekkel megannyi kínlódás, aggodalom a szalagon futó ter­mékek jó minőségéért. Miközben haladunk az üzemcsarnokban, az egyik fél­kész cipősornál megáll. Mint akinek nem tetszik valami, indulatosan emel le egy cipőt a gépsorról. Villámot vet a szeme. — Űj divat a csatton? — ki­áltja az egyik művezető felé, s miitatja a félkész munkát. A művezető is összehúzza a szemét. — Nahát! A minap én is pont olyan darabot emeltem ki a többi közül, amit . meó nem engedett vol­na át. Előfordul ebben a nagy év végi hajrában, hogy a kí­vülre szánt cipőcsatt a belső oldalra kerül ... — Na, valahogy ilyenformán továbbra szeretném nyugdíjas­ként is a gyáron tartani a szemem, csak egy kicsit pihe­nek. Ha szükség lenne rám, én jövök. Talán egy kicsivel töb­bet szőlészkedem, de az is rá­ér még, hiszen semmi az a 60 év. Csak a gyár sorsa jut­na már egyenesbe! Üjra és újra visszatér erre az egyetlen témára, miközben meg-megáll egy berregve mű­ködő gépnél és a rajta dolgo­zó munkás mellett. Magáról is beszél, közben műszaki uta­sítást ad. Tréfa is csattan, s olykor nevet is a főmérnök. Kimunkált kezével egyik-má­sik asztalnál megsimogatja az elmerülten dolgozó fiatalok ar­cát. A „gyerekek” fölnéznek. Mosolyogva nyugtázzák az ily- fajta üdvözlést. Kicsit min­denki búcsúzik tőle, ha nem is mondják. Sebi Andrástól néhány évvel ezelőtt megkér­deztem: ha egy főmérnök munkanapjáról írnék, s ennek kapcsán Sebi András lenne az alany; a nap mely szakából kezdhetnénk az írást? Akkor ő igen gyorsan rávágta: — Éj­félkor. Ugyanis ágyban, ha- nyattfekve is töprengek, reg­gel hová fussak, hogyan szer­vezzem meg a lehető legész- szerűbben a munkát. Bizony az elmúlt évek alatt olykor összefolytak az éjek és nappalok. Igaz, a kitüntetés, az erkölcsi siker sem maradt el. Többszörösen Kiváló Dol­gozó, a Könnyűipar Kiváló Dolgozója, valamint a Magyar —Szovjet Barátság aranyko­szorúja kitüntetést is a magáé­nak mondhatja. Főmérnöki szobája soha nem reprezentált. Asztalának csücskén olykor többen osztoztak. Tanácskozás, azonnali intézkedés, módosí­tás ma is gyakori volt. hiszen a központ telexei is rendelke­zett. Szaktudásával, emberi helyt­állásával alaposan kivette a részét az üzem életéből, an­nak fejlődéséből. — Mit adhatnék búcsúzóul? A tisztes iparnak, a becsüle­tes munkának a legrangosabb sorolásban mindig helyet ad­nak, itthon és külhonban. Ezzel a gondolattal elköszön, de nem búcsúzik Sebi And­rás. Kalmány élet. Ránk, elsősökre vár a feladat, hogy tartalmas, min­denkit érdeklő, színvonalas KISZ-életet alakítsunk ki. Van is néhány elképzelésem, dehát ez már csak jövőre valósul­hat meg. Vetélkedő, szavaló­verseny, zenés est, múzeum- látogatás színessé tenné a ta­lálkozásainkat. Erika osztá­lya legjobb tanulója, mégsem elégedett magával. — Úgy érzem még többre is képes vagyok, 1975-ben min­dig igyekszem majd hozzá­olvasni a tananyaghoz... A KISDOBOS Emhő Attila kisdobos, a ta­tabányai 4-es számú iskola negyedikes tanulója már az útttörőéletre készüL — Ha sikerül a próbákat teljesítenem, jövőre úttörő le­szek. Tudom, hogy hasonlít a kisdobos munkához az úttörő, de mégis más lesz. Az már komolyabb, már tudom az út­törők 12 pontját. Szeretem a vetélkedőket, a papírgyűjtést, biztos lesz jövőre is. A Kisdo­bos újság rendezvényeit már többször megfejtettem. A Morse abc-t és az útjeleket is megtanulom jövőre. Szeretném, ha 1975-ben jobb lenne a bizonyítványom, főleg az írás. -Három kisebb testvérem van, többet fogok segíteni az édesanyámnak. V. Román Marian Érdekes kísérlet Oroszlányban Milyen lesz a jogsegélyszolgálat? Az MSZMP KB 1974. már­ciusában foglalkozott a mun­kásosztály helyzetéről hozott párthatározat végrehajtásá­nak tapasztalataival. A KB- ülés határozata alapján, __ a munkások érdekeinek az eddi­ginél hatékonyabb védelme érdekében, jogsegélyszolgála­tot szerveznek a vállalatoknál. A SZOT az országban 50 ki­jelölt vállalatnál kísérletkép­pen létrehozta ezt a szolgála­tot. A kijelölt vállalatok kö­zött van az Oroszlányi Szén­bányák is. — Hogyan fogtak a munká­hoz? Erről beszélgettünk Ta­kács Istvánnal, a vszb tit­kárhelyettesével. — Tulajdonképpen csak szervezeti keretében új ez az érdekképviselet. A szakszerve­zeti munka eddig is kiterjedt az érdekvédelmi területekre, csak a hatékonysággal volt baj. A SZOT-elnökség 1968- ban kiadott irányelvei kieme­lik, hogy a szakszervezet min­den döntő fórum előtt képvi­selheti, sőt, kell, hogy képvi­selje a dolgozókat. A jogse­gélyszolgálat létrehozása azt jelenti, hogy a személyi feltételek megteremtődnek eh­hez, hiszen szakszervezeti ál­lományban jogász foglalko­zik a dolgozók ügyeivel. — A jogsegélyszolgálat sza­bályainak megalkotásánál mit vettek figyelembe? — A SZOT által kiadott irányelveket tekintettük alap­nak, erre támaszkodva konk­retizáltuk, lebontottuk a helyi feladatokat. Ezen túl­menően még október 25-én a SZOT-nál konzultatív tanács­kozásra hívták össze a jogse­gélyszolgálatra kijelölt válla­latokat, ahol részt vettek az SZMT és az iparági szakszer­vezetek kéovisélői is. Itt sok­féle téma, rengeteg kérdés került elő, és tisztázásuk nagyban segítette, hogy kiala­kuljon a jogsegélyszolgálat formája. Ezt követően elláto­gattunk az Országos Bánya­gépgyártó Vállalathoz, ahol már bizonyos tapasztalatokkal rendelkeznek. Az összeállított tervezetet a vállalati híradón keresztül, valamint titkári ér­tekezleteken ismertettük. — Várható, hogy az üzemi alapszervezeteknél kevesebb lesz a gond, a probléma? — Egy mondatban lehet vá­laszolni nem várható. A jogsegélyszolgálat nem azért jött létre, hogy az üzemi mű­szaki-gazdasági vezetés he­lyett foglalkozzon az üzemben dolgozók gondjaival, problé­máival. a vszb nem engedi meg hogy a jogsegélyszolgálat minden üzemi ügyet „átve­gyen”. Törekedni kell arra, hogy ahol probléma van, azt ott, a helyszínen oldják meg. Nyilván a jogsegélyszolgálat­hoz kerülő ügyek alapján fény derül arra is. hogyan dolgo­zik az alapszervezet. — Mivel foglalkozik hát a szolgálat? — Nem foglalkozik a szán­dékosan elkövetett bűncse­lekményekkel. Elvileg minden más üggyel foglalkozik, tehát a társadalmi együttélés terü­letén jelentkező, összes jogi üggyel. A gyakorlatban egy­előre — a kezdet kezdetén — nem akarjuk különösebben ki­szélesíteni a témakört, hiszen nincs arra tapasztalat, hogy mennyi munkával jár majd mindez. A jogszolgálatra ké­szített tervezet azt is kimond­ja, hogy induláskor nem fog­lalkozik olyan ügyekkel, amit régen lezártak. Persze, nem óhajtjuk mereven kezelni az ügyeket. Kétségtelen, lehetnek kivételek. Január 1-től kezdi meg mun­káját Oroszlányban a jogse­gélyszolgálat Azt várják, hogy a dolgozók bizalommal fordul­janak ehhez a fórumhoz. He­tente háromszor tartanak fo­gadónapot, de ha a gyakorlat másképpen kívánja, rugalma­san alkalmazkodnak a köve­telményekhez. Természetesen függetlenül a fogadónaooktól, mindig nyitva áll az ajtó a vszb-hez, illetve a jogsegély- szolgálathoz fordulók előtt. Füredi István \

Next

/
Thumbnails
Contents