Dolgozók Lapja, 1972. november (26. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-02 / 258. szám

VfMG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1972. november 1. SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. évf. 258. sz. Ára: 80 fillér A Nagy Októberi Szscialista Forraialoiti 55. évferdulójának megünneplésére készül az ország Díszünnepségek, nagygyűlések, kiállítások A vidéki városokban és fal- tarjánban bonyolítják le az november 1-től december 30- vakban, ipari és mezőgazda- MSZBT „Auróra 72” című or- ig a Heves megyei üzemek a sági üzemekben, intézmények- szágos vers- és prózamondó termelési eredmények fokozó­Piros szegfii az épl Ünnepélyes iskolaátadás Tatabányán Az épülettömb körül még tatás. Szakköri foglalkozások - vannak tennivalók, egyengetik ról, úttörőzésről szó sem lehe- a talajt, dohog a bitumenfőző tett; a harmincperces órák, a masina, de az ablakokat tisz- munka hajnaltól estig tanár­tára mosták, belül ragyognak nak és diáknak rendkívül erő- a folyosók és a tantermek, feszítő volt Tatabánya-Újvárosban, a 4-ea á tizenhat új tanteremből számú Általános Iskola most tizenkettő áll majd az iskola « ben is gazdag programmal ké­szülnek a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 55. évfor­dulójának megünneplésére. Kecskeméten, Székesfehérvá­rott és Békéscsabán nagygyű­lésen méltatják a szocialista forradalom jelentőségét. Or­szágszerte díszünnepségeket rendeznek, megkoszorúzzák a felszabadulási emlékműveket, fesztiválját, november 7-én sával, kommunista műszakok pedig a salgótarjáni szociális- szervezésével ünnepük a Nagy ta brigádok várostörténeti ve- Októberi Szocialista Forrada- télkedőjének nyilvános döntő- lom 55., valamint a Szovjet­jét rendezik meg a József At- unió megalakulásának 50. év- tila Művelődési Központban, fordulóját. A Gagarin Hőerö- — Debrecenben november 2- mű dolgozói november 7-re án adják át a H'ajdű-Bihar befejezik a 2. blokk nagyja­sírjait, emlékműveit, üzemben az évforduló alkal mából kitüntetéseket, jutalma­vítását, az V. blokkot pedig előkészítik próbaüzemelésre, s ennek eredményeként az űj energiabázis az évfordulóra már teljes kapacitással ter- Számos kát végzett nyolc pedagógus- mel. Üj fejezet kezdődik a nak. Ezen a napon nyílik meg Thorez-bánya életében is az- a Debreceni Konzervgyárban által, hogy november első he­megyei tanács és a pedagógus­szakszervezet által alapított Maróthy-díjat a munkás-pa­szülfők a hazánk szabadságáért éle- raszt szülők gyermekeinek tűket áldozott szovjet hősök oktatásában kiemelkedő mun­kát adnak át a legkiválóbb a X. üzemi tárlat, amelyen tében áttérnek a folyamatos kiosztják a Szakszervezetek termelésre, amikor már éjjel- Hajdú-Bihar megyei Tanácsa nappal dolgoznak a bányagé- által idén alapított képzőmű- pék. Kiskörén is munkasike- találkozókat vészeti díjat. — Nagykani- rekkel ünnepelnek: november és a legújabban zsán november 4-én helyezik 7-re elkészül a jászsági fő- MSZBT-tagcso- el ünnepélyesen az új városi csatorna beeresztő zsiüpjének dolgozóknak. Kitüntetik a Ma gyár—Szovjet Baráti Társaság legjobb aktivistáit, magyar­szovjet baráti ♦°,an,n»Air rendeznek, megalakult nortoknak átadják a tagságról művelődési központ és _ egy műszaki berendezése. r _.l _ /IAA momálirao rTiólrlrrvlTórfinm _ . __­d iakkollegium Bács-Kiskun megyében no­, vember 3-án gyullad ki a vü- _ , , községben ianyfény a társadalmi össze­Zala megye huszonotodik fa- fogással villamosított utolsó,- -------------- lusi vízmüvének atadasára >e- nyolcvanegyedik kiskunsági n yeiben a történelemórákon rül. sor. A zalaegerszegi Ganz ^anyaj iskolában, Petőfiszállás emlékeznek meg az Októberi Abraham Gépipari Technikum határában. — A Borsod me­tanuloi az évforduló alkalma- gyei Nyékládháza nagyközség­ből veszik birtokukba uj, loO ben átadják a társadalmi hoz­személyes kollégiumukat. szóló oklevelet. Országszerte 400 személyes számos új létesítmény avatá sa is hozzájárul az évforduló nyait. Zalaszaber emlékezetessé tételéhez. Somogy megye tanintézmé- a Szocialista Forradalomról, va­lamint a szovjet állam meg­alakulásáról. Nagyatádon ki­állítást rendeznek szovjet írók zájárulással épült új művelő- Vas megyében is több érdé- dési házat, és ugyanakkor ke- műveiből, Patalom községben kés esemény zajlik le. A raj sor a törpevízmű, vata- pedig átadják rendeltetésének szombathelyi Forradalom mű- mint az új gyógyszertár üz.em- a százszemélyes szociális ott- zeumban „Munka és munkás- he helyezésére is. A Miskolci hont. Pest megye központi ábrázolás” címmel fotokiállí- Nemzeti Színházban díszelő- ünnepségére az ifjú városban, tás nyílik. Körmenden tudó- adáson mutatják be Rachma­mányos ülésen tanácskoznak a nov: „Viharos alkonyat” című Vas megyei munkásmozgalom drámáját. — A győri Kisfa- kutatóig A szombathelyi MÁV iudy Színház társulata a szin­téit is. A Dunai Kőolajipari Igazgatóság vonalain ünnepi házban rendezendő díszün- Vállalat és a Szibériai Olaj- műszakot tartanak a vasuta- népség után Osztrovszkij ipari Trösßt képviselői az ün- sok, s a legkiválóbb dolgozó- „Farkasok és Bárányok” ci­' * kát kitüntetésben és pénzju- mű drámáját adja elő. Győ- talomban részesítik. rött magyar—szovjet baráti A megyeszékhelyen felavat- találkozót rendez az MSZBT, ják a város égjük felújított, öt új Győr-Sopron megyei bővített óvodáját, a sportolók MSZBT-tagcsoportnak ^ pedig pedig két új létesítményt ve- átadják a tagságról szóló ok- hetnek birtokukba: az SZSE levelet. Tarján községben új —Dózsa sportkombinátját és a takarékpénztári székház nyí­lyen veterántalálkozokra, ma- Haladás Sportegyesület sport- hk. — Szabolcs-Szatmár me- gyar—szovjet barátsági ün- csarnJkát — a’ Fejér megyei gyében is több helyen kerül népségekre kerül sor. Szék- események közül kiemelkedik sor az MSZBT-tagcsoportok szárdon felavatják a Tolna g szabadbattyáni új szovjet okleveleinek átadására, Kis. megyei pártbizottság új széle- h-sj emidkmű. a sárosdi új várdán új szövetkezeti áruhá- házát. — Szolnokon a városi községi pártház, a pusztavámi zat avatnak. Szabolcsból kül- párt-végrehajtóbizottsag és a jkarus-üzemcsarnok avatás. döttség utazik majd a szom- tanács együttes ünnepi .ülésen ^ mez6gazdasági szédos Ukrajnába, hogy részt üzemekben széles körű ver- vegyen az ott rendezendő un- senymozgalom bontakozott ki: népségeken. Százhalombattán kerül sor, ahová meghívták a szovjet testvérmegye, Omszk küldöt­nep előestéjén kötnek testvé­ri szerződést, amelyben rög­zítik az egymásnak nyújtan­dó segítség módjait. A százha­lombattai Ságvári Endre is­kolában ünnepélyesen leple­zik le a névadó szobrát. Tolna megyében több he­emlékezik meg november 7 ről, valamint a város felsza­badulásának 28. évfordulójá­ról. A megyében több új létesít­ményt avatnak: Szolnokon szövetkezeti szolgáltatóházat, Karcagon vásárcsarnokot, Kő­teleken új könyvtárat, Török- szentmiklóson és Jászberény­ben a Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat új tárhá­zait. — A Csongrád megyei Bordány község ötmillió fo­rintos költséggel létesített mű­velődési házzal gazdagodik, ahol többek között helyet kap a kis falumúzeum is. A Vegyipari Egyetemen ünnepi tanácsülést tartanak. A Fel- szabadulás úti lakótelepen és a Dózsa-városban új óvodá­kat adnak át rendeltetésének Jelentős esemény zajlik majd le a budapesti Rádió- technikai Gyár salgótarjáni egységében: november 3-án avatják fel az URH Rádióte­lefongyár új üzemi épületét. Négy nógrádi községben — Kisterenyéru, Kazáron, Ka- rancslapujton és Somoskőúi- faluban — találkozókra hív­ják meg a Tanácsköztársaság egykori vöröskatonáit, a kommunista párt veteránjait. November 4—5—6-án Salgó­Az új iskola szervesen kapcsolódik a régihez. Az előtérben látható kézilabdázó gyerekek még a régi iskola tanulói Az új épület négy tantermét óvodává alakították ki; 100 férőhelyesre tervezték, eddig mintegy 130 gyermek nyert felvételt, a kisgyerek elhelye­zésében reménykedő szülők azonban így sem fogytak el a körzetben. Az ünnepséghez tartozó kedves momentum volt még az a pillanat, amikor Fürst József, az iskola igazgatója étvette a városi tanács jubi­leumi emlékplakettjét — ed­dig kifejtett tevékenysége el­ismeréseként. Ezután Fürst József szakavatott, lendületes idegenvezetőként kalauzolta végig a vendégeket az új épü­letijén, bemutatva az óvodai foglalkozótól a tornatermi öl­tözőig minden helyiséget; és ez a körséta arról is meggyőzött bennünket, hogy a műszaki át­vétel valóban „simán” mehe­tett, és jelentéktelen aprósá­gok merülhettek csak fel ki­fogásként; ez pedig külön ér­téke a születésnapi ajándék­nak, hiszen bebizonyította a KOMÉP kollektívája, hogy gyorsan is lehet jól dolgozni. A beruházás mintegy tizen­két millió forintba került, a gyerekek előreláthatólag no- oktatasi rendelkezésére. Itt helyezik el vember 8-án foglalhatják el a teljes alsó tagozatot. A 28 véglegesen helyüket az osz­már 28 tantermes kombinát. A KOMÉP — szo­cialista brigádjai javaslatára tanteremben 45 tanulócsoport tantermekben'/ c*kőr kezdő- ~, y.}s ai hogy 32 átadási és 10 napközis csoport nyer dik meg az oktatás. Persze, határidőt fel évvel előbbre megfelelő elhelyezést. A „ré- már eddig is kíváncsiskodtak; hozza. Ez a dátum december gi” épületben maradnak a sőt hétfőin, az előkészületek 31. lett volna, de az építők ezt felsősök, ők viszont csak dél- hajrájában, takarítani is se- is túlteljesítették; még a ju- előtt járnak iskolába; délután gítettek. Az ő véleményük is bileumi hónap utolso napjan felszabadulnak a termek szak- egybehangzó volt: az iskola köri foglalkozásoknak, ismét klassz, csak az a szomorú, megnyílik az úttörőszoba — hogy most már nincs mese, ta- ah°l némi felújítás is várható, nulni kell. Kifogás egy szál se; (kilátásba helyezett ugyanis, a nincs négy műszak, rohanás, KISZ-bizottság egy nagyobb kimerültség. Dehát: az építők összeget erre a célra), szóval a teljesítették a vállalást, ne­átadták a korábbi négyes is­kola pontos mását. Kedden reggel kilenc órakor léptek be a város, a KOMÉP vezetői, képviselői az új isko­lába, ahol ünneplőbe öltözött úttörők fogadták őkety piros létszám-telítődésig ’ ideáüs kik is teljesíteni kell. És ők' szegfűkkel, a hála virágaival. Csóka Zsigmond, a KOMÉP igazgatója, vállalata és a KOMBER. nevében köszöntöt­te a megjelenteket. Hangsú­lyozta, hogy dolgozóik kiváló munkát végeztek, nagy fegy­vertény volt ennyivel a ha­táridő előtt elkészíteni az is­kolát, járulékos munkáival együtt. „Kívánjuk, hogy gyer­mekeink jó tanulással szolgál­ják meg a szép létesítményt!” — fejezte be rövid köszöntő­jét a KOMÉP igazgatója. Harsányi Lászlóné, a városi tanács vb művelődésügyi osz­tályának vezetője vette át az iskolát az építőipari vállalat­tól. Néhány mondatban ösz- szefoglalta, mit is jelent Új­város oktatási életében a plusz tizenhat tanterem. Szeptembertől ebben az is­kolában a túlzsúfoltság miatt négy műszakban folyt az ok­Erőfeszítések a nyereség növelésére, a tanácsi építési, közlekedési és vízügyi vállalatoknál Ahogy az év vége közeleg, úgy kíséri mind nagyobb ér­deklődés az eredmények ala­kulását. Most derül ki, — az év utolsó hónapjaiban —, mit sikerül realizálni az évi ter­vekből, mennyire hatékonyan dolgoztak az üzemek, a válla­Más azonban a helyzet a nem szolgáltató jellegű válla­latoknál. Erősen a tavalyi tavalyinál a megyei Vízmű Vállalat, de a Parképítő Vál­lalat is. Az elmúlt kilenc hó­szintje alatt maradt a harma- nap alatt a megyei tanács épí­dik negyedév folyamán a Ta­nácsi Építőipari Vállalat. Ter­melése ugyan meghaladja az előző évi értéket, eredménye latok. A megyei tanács irányi- azonban csupán 25,7 százalé­tása alá tartozó építési, köz­lekedési és vízügyi vállalatok eredménye jelentősen eltér ka az 1971. évi kilenc hónap­jáénak. Gazdaságtalanul dol­gozik a vállalat, s ez nyeresé­egymástól, de a múlt évben gének alakulására negatívan tési osztályának irányításához tartozó vállalatok nyeresége csaknem tízmillióval alacso­nyabb az 1971. év kilenc hó­napjánál. Nem keveset kell így tenni a kevésbé jövedelmező válla­latoknak ahhoz, hogy az év végéig javítsák eredményüket. elért teljesítményüktől is. A legnagyobb nyereséget a há­hat. Hasonló a helyzet az XJt- Erre szükségük van további építő Vállalatnál is. Ez utóbbi munkájuk szempontjából, fej­romnegyedév folyamán a vállalat még a kapacitását lődésük biztosításához, de Távhő szóig áltató Vállalat mu- sem tudta az év folyamán ki­tatja fel. Nyeresége 20,4 szá- tölteni, mert termelése alatta Zalákkal haladja meg az 1971. maradt a tavalyinak, ennek év hasonló időszakában reali- következtében árbevétele is, záltat. A Megyei Tervező Iro- míg eredménye csupán a 41,5 azért is, hogy eleget tegyenek a velük szemben támasztott követelményeknek is. A me­gyei tanács építési és közleke­dési osztálya vizsgálja az da eredménye ez idő alatt 17,4 százaléka a múlt év hasonló eredmények alakulását, hogy százalékkal nőtt, míg a Ké- időszakában elértnél. Alacso- ményseprő Vállalat a tavalyi- nyabb eredményt realizált a val azonos eredményt hozott, háromnegyedév folyamán a hathatós segítséget nyújthas­son azok pozitív irányú válto­zásához. körülmények között dolgozhat- azt ígérték, hogy jó tanulással nak mind a tanárok, mind a hálálják meg a pompás intéz- tanulók. Ez pedig jó néhány ményfc évét jelent. . — wér — A jó TMK-munkaszervezés alapja az adatgyűjtés Munkaértekezlet a lábatlani cementgyárban Az MSZMP Komárom nie- rendszerét, majd a vita során gyei bizottsága gazdaságpoliti- egészültek ki az előadások, kai osztálya mellett működő tisztázódtak részkérdések, üzem- és munkaszervezési Az előadók, a vitázók egy- építőanyagipari albizottsága aránt sokat foglalkoztak az szervezett értekezletet a ÉGSZI tanulmányával, s egy- CEMOV-hoz tartozó négy me- behangzó volt a vélemény, gyei vállalat szakemberei szá- hogy ez egyrészt nagyobb, job- mára. ban képzett műszaki gárdát, Szőnyeg Jánosnak, a lábat- nem utolsósorban - új gyá- lani gyár igazgatójának beve- raí-lge"ye..' , ,, zető megnyitója után Répás , Kl.csi* ellentmondásos ez a Sándor, a CEMOV állóeszköz- tanulmány, mondtak, _ mert gazdálkodási osztályának ve- ,v?}° ‘gaz’ ^ogy tervszerű mun- zetője- tartott előadást. Szak- megfelelő adatok, a hi­mai részletességgel elemezte a halehetosegek kigyűjtésé nyo- Cement és Mészművek álló- ki alakult szervezés szu ít­ész közgazdái kodása, az érintett feges’ az UGSZI adatai azon- gyárak szinttartó beruházásai, t>an mar meglevő gyárak, a TMK-tevékenyság megterve- nieglevo gepek ada.ai alapja: zése, kivitelezése gondolatkö- Pf°gramozna.t, uj létesítmény rébe tartozó központi állás- VI®zont uj gépekkel, egesze foglalást. Mondanivalójának mas . hibamutatókkal lehe* lényege a tavaly decemberben merni 1SY a TMK munkáját is megjelent párthatározatra szervezm es tervezni, épült. Céljaként a téma egy bi- A cementiparban talán nem zonyos területéről való tájé- lenne szükséges teljesen ú.: koztatást, illetve a szakembe- rendszer bevezetésére. Mit fé­rek tájékozódását jelöltei meg. szünk az- importgépek pontos. ,. tervszerű javításáért? Hogyan Elmondotta, hogy a TMK uj iehetne biztosítani a eme’; szervezési formája — vele központi anyagellátását? Ho- együtt ennek a munk'aerteicez gyan függ össze a TMK-mun- letnek a tárgya nem lezárt kaszervezés és a cementigény? dolog, eppen azért van a ta- Hogyan és milyen lépcsőben nacskozasok sora, hogy végül lehetne bevezetni a hálódia- js a ,me?ye reg1 gyáraiban is gl.amaios javítás-szervezést? kialakuljon idővel egy jo, a T, , , . ,, , , gépek állagát megóvó, maxi- . nyenf ei]h,ez; has0Pl0 uker- mális teljesítményt nyújtó ^esek fölött folyt a vita bizo- megelőző és karbantartó mun- • '\I vf’ *?°gy szükség va#a ta- kamódszer. jekoztatasra, a közös megbe­szélésre, tapasztalatcserére, a Molnár István, a TCM TMK CEMOV-hoz tartozó négy me- csoportvezetője ismertette a gyei gyár együttműködésére A tatabányai cementgyár TMK- TMK vonalán is.

Next

/
Thumbnails
Contents