Dolgozók Lapja, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

DOLGOZOK LAPJA 1972. augusztus 1. kedd Egy nap a külpolitikában Lerombolt barikádok „Anglia Vietnamja”—'mind gyakrabban szerepei a világ­sajtóban ez a ném éppen új, de még a közelmúltban is csak ritkán használt kifejezés. Ez a fogalmazás több okból még mindig túlzás. De — sajnos — mind kevésbé lehet csodál­kozni azon, hogy ezt a különös hasonlatot felkapták és di­vatossá tették a kommentátorok. Az ujsteri dilemma nem kerül annyi angol vagy északír emberéletbe, mint a vietnami háború amerikai és vietnami áldozatainak száma — ennyiben túlzott a hasonlat. De Lon­don számára van azért egy kísérteties hasonlóság: Ülster an­gol vonatkozásban éppen olyan ingoványnak bizonyul, mint Washington számára Vietnam: minden mozdulatra mélyebb­re merül el benne a brit politika, ahelyett, hogy kikerülne belőle. Ha egyáltalán lehet' jósolni az ulsteri ingovánnyal kap­csolatban, körülbelül ez lehet a prognózis a legutóbbi angol monstre-akció, a nagyszabású baríkádbontás után. Hétfőn'hajnalban ugyanis szabályos katonai hadművelet kezdődött Észak-írország 'két legnagyobb városában, Belfast­ban és Londonderryben az immár világszerte ismert katoli­kus negyedek, a Bogside, Cregad, New Lodge, Ardoyne, Ballymurphy és Andersonstown barikádjai ellen. Az angol hadsereg nagy erőkkel, páncélosok fedezete mellett, vonult be ezekbe a kerületekbe és a viszonylag szok­ványos ellenállást felszámolva lerombolta a katolikusok ál­tal korábban épített barikádokat. William Whitelaw, London teljhatalmú ulsteri helytartója ismét hangsúlyozta, hogy a ■művelet „mindkét fél szélsőségesei” ellen irányul és pasztán adminisztratív, közigazgatási szempontból érthető is ez az intézkedés. Csakhogy a korábbi brit lépésekhez hasonlóan, sőt .hasonló okból, ez sem old meg semmit. Anglia ismét tisz­tán katonai eszközökhöz folyamodott egy alapvetően poli­tikai probléma darázsfészkében. Ráadásul a pártatlanság póza is erősen vitatható. A ba­rikádok ugyanis jórészt az UDA nevű protestáns szélsőséges alakulat terror-alakulatai ellen jelentettek védelmet a kato­likus lakosságnak. Nagy kérdés, Whitelaw be tudja-e tartani azt az ígéretét, amely szerint a brit csapatok pótolják majd a barikádok védelmét. És ha be tudja tartani, be akarja-e tartani... A külföld hírei Alexandria v Jasszer Arafat, a Paleszti­nái Felszabadítási Szervezet elnöke — akiről az A1 Ahram, •nyilván' ' téves információ alapján, még azt jelentette reggel, hogy beteg— hétfőn Alexandriában sajtóértekez­letei tartott. Kérdésekre vá- laszoivawtwrTdábbiakat fejtet­te ki: — A Szovjetunió — amikor a PFSZ küldöttsége az ő ve­zetésével nemrég Moszkvában járt „ismét teljes támogatásá­ról biztosította a palesztin for- radaltnat”. — Izrael és a palesztin for­radalom harca tovább folyik, egészen a palesztinok végső győzelméig. A „cionista jelen­lét felszámolásának egyetlen járható útja a fegyveres harc”. Róma Hétfőn ötödik hetébe lépett az újságírók és nyomdászok sztrájkja. Ezúttgl a hétfő reg­geli lapok nem jelentek meg a sztrájk miatt. Még mindig folyik. 555 ezer távközlési dol­gozó. sztrájkja és hétfőn este 21 órától 24 órára beszünte­tik a munkát az olasz vasuta­sok.. Phenjan A Koreai Népi Demokratie kus Köztársaság kormánya nyilatkozatban támogatta szá­mos állam ENSZ-képviseleté- nek azt az indítványát, hogy a közgyűlés küszöbönálló ülés­szakának napirendjére vegyék fel a „Korea mielőbbi békés újraegyesítését elősegítő fel­tételek megteremtéséről” szó­ló pontot. Mint a kormány­nyilatkozat hangsúlyozza, e napirendi pont megvitatá­sához meg kell hívni a Ko­reai Népi Demokratikus Köz­társaság —r mint közvetlenül éredekelt fél — képviselőjét. Washington Óriási hírveréssel drama­tizált lázas spekulációk köze­pette került sor hétfőn az esti órákban George McGo­vern demokratapárti elnökje­lölt és Thomas Eagleton alel- nökjelölt washingtoni „csúcs- találkozójára”. Ez az első ta­lálkozásuk azóta, hogy múlt kedden közös sajtóértekezle­ten tárták nyilvánosság elé Eagleton múltbéli „idegkime­rültségeinek” krónikáját. McGovern vezérkara a leg­utóbbi 24 órában félreérthe­tetlen jelzéseket adott: az el­nökjelölt azt szeretné, ha Eagletqh „önként és elegán­san” távozna. Az alelnökjelölt viszont ismét megerősítette, hogy maradni kíván, £ ameny­nyiben McGovern visszalé­pésre kéri fel „mérlegelni” fogja, eleget -tesz-e kívánsá­gának. Politikai megfigyelők szerint az egy hete tartó „Eag- leton-válság” sokat ártott, sőt egyesek szerint „jóvátehetet­len” károkat okozott McGo­vern választási esélyeit ille­tően. London Hétfő óta már a kikötőként hivataloian nem szereplő rak­partokat is sztrájkőrségek zárják el- a hajóktól, amelyek százával vesztegelnek Nagy- Britannia partjainál a tizedik napja folyó dokkmunkás­sztrájkban. A hét végén a ki­kötői bizalmiak országos bi­zottsága Birminghamban elha­tározta, hogy folytatja a sztrájkot a munkalkalmak intézményes biztosításáért a nagyobb álláspénzért. Bagdad Hamad Sehab tábornok, Irak honvédelmi minisztere, a Forradalmi Parancsnokság Ta­nácsának tagja hétfőn — az INA-hírügynökség jelentése szerint — kéthetes látogatás­ra a Szovjetunióba utazott, hogy eleget tegyen Grecsko marsall szovjet honvédelmi miniszter meghívásának. Se­hab Moszkvából Phenjanba repül. Megalakult az új görög kormány Georgiosz Papadopulosz ré- gens vezetésével hétfőn dél­előtt megalakult az új görög kormány. A kabinet 22 tagja a déli órákban letette a hiva­tali esküt. A kormány 9 új tagja közül ketten — Szpiridon Kacotasz és Kleantisz Danialosz — tag­jai voltak az 1967. áprilisában lezajlott államcsíny után fel­oszlatott képviselőháznak. Az előzőt a miniszterelnök mel­lett működő államtitkár, az utóbbit a gazdaságügyi állam­titkár posztjára nevezték ki. II kommunista és munkáspártok vezetőinek A Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialista országok kommu­nista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdülésre érkeztek a Szovjetunióba., A találkozón részt vett:1 Tó­dor Zsivkov, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Államtanácsá­nak elnöke, Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista 4 gátrendszer továbbra is célpont HANOI—SAIGON Amerikai vadászbombázók vasárnap is támadták a Viet­nami Demokratikus Köztár­saság fővárosa Hanoi és Har iphong kikötőváros különféle ipari létesítményeit, az ame­rikai 7. flotta egységei pedig az ország sűrűn lakott part­vidékét ágyúzták. Hanoi közlés szerint az újabb légiakciók súlyos kárt okoztak a VDK gát- és öntö­zőrendszerében. A légi kaló­zok Hanoitól 62 kilométerrel délkeletre távvezérlésű bom­bákat szórtak egy vízgyűjtő­re, ahol éppen helyreállítási munkálatok folytak. Levegő­föld rakétákkal is lőtték az említett „objektumot”. Thai Binh tartományban a táma­dók olyan öntözőrendszereket bombáztak. amelyek 48 000 hektáros területen biztosítják a rizstermelést. Folytatódnak a harcok Dél Vietnamban, itt elsősorban a Mekong deltavidékéről, vala­mint a Saigontól 280 kilomé­terrel északra fekvő partvi déki fennsíkról érkeztek je lentések heves összecsapások­ról. A Mekong deltavidékén a népi erők vasárnap megöltek három kormánykatonát, ti zennégyet pedig megsebesí tettek. Erről a saigoni kato­nai parancsnokság adott hírt. Nagy létszámú saigoni ka tonai erőket vetettek be a Quang Trihez vezető, igen fontos országút birtoklásáért folyó harcba. Mintegy 20 000 dél-viétnami katonát vezényel­tek át Hűéből Quang Tri tér ségébe, hogy megpróbálják el­foglalni a tartományi szék­helyet. Jane Fonda sajtóértekezlete LOS ANGELES A Vietnami Demokratikus Köztársaságban járt amerikai filmszínésznő, Jane Fonda va­sárnap Los Angelesben tar­tott sajtóértekezletén kijelen­tette, hogy az amerikaiak „ál­landóan és szándékosan” bombázzák a VDK gát- és öntözőrendszereit. A bombatámadások időzí­tése. az akciók természete bi­zonyítja, hogy azokat előre megfontolták. A híres film­sztár elmondta, hogy a VDK- ban való tartózkodásakor is éppen akkor és éppen ott ve­tették be az amerikai légi­erőt, amikor és ahol bőséges monszunesőzések áztatták fel a gátakat. Fonda elmondta: nemcsak a gátakat bombáz zák, hanem az öntözőberende zéseket, így a zsilipeket és a vízgyűjtőiket is. Jane Fonda egyértelműen kijelentette, hogy a Nixon-kormánynak „tudnia kell’ a gátak bőm bázásáról, >a támadások tehát szándékosak. Találkozott a VDK-ban foglyulejtett ame­rikai pilótákkal is, akik kö­zölték: „nem nagyon remény­kednek kiszabadulásukban míg Nixon van hatalmon”. Közölte azt is, hogy jól bán­nak velük. Jane Fonda így fejezte be sajtóértekezletét: „mindent látni akartam és mindent láttam”. Szadat Líbiába érkezett Szadat egyiptomi elnök hét­főn tanácsadói népes kíséreté­vel a líbiai Tobrukba utazott, hogy több napos politikai kon­zultációt tartson Kadhafi lí­biai elnökkel. A tárgyalások homlokterében minden bi­zonnyal Kadhafinak a két or­szág teljes egyesítésére tett februári javaslata áll majd, amire nézve Szadat akkor öt- hónapos gondolkodási időt kért. Ezenkívül nyilván átte­kintik a legújabb egyiptomi és líbiai belső fejleményeket, valamint az általános közel- keleti helyzetet. A líbiai tömegtájékoztató Szervek már napok óta látvá­nyos kampánnyal készítik elő a tobruki csúcstalálkozót. A lapok jó előre történelmi je­lentőségűnek nevezik a tár­gyalásokat, amelyek hétfőn meg is kezdődtek. Pártja Központi Bizottságának főtitkára, Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Ceő.enbai, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkái’a, a Mongol Nép- köztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke, Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárf Központi Bizottságának első titkára, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt fő­titkára, a Román Szocialista Köztársaság ' Államtanácsának elnöke, Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió. Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke. A találkozó során gyümöl­csöző véleménycserét foly­tattak a szocialista és a kom­munista építés menetéről és a szocialista államok sokoldalú együttműködésének további fejlesztéséről. Megvitatták to­vábbá az időszerű nemzetközi kérdéseket. ■ A kommunista és munkás­pártok vezetőinek találkozó­ján megmutatkozott a teljes kölcsönös megértés és a néze­tek egysége minden megvita­tott kérdésben. A találkozó szívélyes, baráti hangulatban folyt le. Az SZKP Központi Bizottsága ebédet adott résztvevőinek tiszteletére. találkozó A finn—keletnémet diplomáciai kapcsolatok felvételének előkészítése céljából Kurt Nier (jobboldalon) nagykövet ve­zetésével NDK-delegáció érkezett Helsinkibe. A küldöttséget a repülőtéren Paul Gustafsson nagykövet fogadta CsőnEn-laj— véleménycsere Minél előbb, mégpedig min­denképpen a rendkívüli par­lamenti választások előtt dip­lomáciai kapcsolatokat kell létesíteni az NSZK és Kína között — követelte hétfő dé­li sajtóértekezletén Gerhard Schröder, a CDU helyettes elnöke, a Szövetségi Gyűlés külügyi bizottságának veze­tője. Az ellenzéki jobboldali po­litikus szombaton tért vissza kéthetes kínai utazásáról, amellyel a pekingi kormány meghívásának tett eleget. Pekingben — folytatta — Csou En-laj miniszterelnök­kel, és más vezető politikai személyiségekkel tárgyalt. A kínai—nyugatnémet kapcsola­tok mellett Schröder szerint A Proletár Egység Olasz Szocialista Pártja (PSIUP) 1964-ben alakult olyan törté­nelmi időszakban, amikor Itá­liában a korábban különvált szocialisták és a szociálde­mokraták ismét egy pártban egyesültek. A burzsoázia ak­kor valósággal újjongott. Ügy látta, hogy siker koronázza nagy tervét: a szocialisták szo- ciáldemokratizálását. A polgá­ri erők 'első lépése alapjában véve sikerrrl járt: hosszú évekre a maguk szolgálatába állították a szocialistákat. Ez volt annak a „középbal” né­ven ismert formulának a lé­nyege, amely egészen 1972-ig fennmaradt. A Proletár Egy­ség Olasz Szocialista Pártja a Szocialista Párt balszárnyából jött létre. Ez a csoport nem tartotta összeegyeztethetőnek a proletariátus érdekeivel a szocialisták jobbra-tolódását'. Azokban a nehéz időkben, amikor a kommunisták „fel­számolására” irányuló kísér­letek — mint utóbb kiderült — szélsőjobboldali katonai puccs előkészítésében is testet öltöttek, az olasz és a nemzet­Miért szűnt meg a PSIUP? közi munkásmozgalom szem­pontjából jelentős esemény­ként üdvözölhettük a szocialis­ták legkövetkezetesebben bal­oldali, munkásszárnyának, a proletárszocialistáknak azt az elhatározását, hogy az olasz munkásosztály legerősebb pártjával, az Olasz Kommu­nista Párttal szorosan együtt­működő pártot alakítanak. A burzsoázia vérmes törek­vései. a szocialista-szociálde­mokrata erők „integrálására" tett kísérletek azonban végül is nem jártak sikerrel. Az 1968-as választási kudarc pe­dig ráébresztette a szocialistá­kat a „jobbra tarts” politika tarthatatlanságára. A középbal koalíciós partnereknek, min­denekelőtt a kereszténydemok­ratáknak rá kellett döbbenni­ük arra, hogy különféle tár­sadalmi, gazdasági kérdések­ben egyre szaporodnak az el­lentéteik a szocialistákkal. Egy évvel később, 1969-ben ezek az ellentétek már olyan éle­sek, hogy o szocialisták ismét önálló pártba tömőírülnek. Azóta az Olasz Szocialista Párt fokozatosan balra toló­dott, jelentős politikai kérdé­sekben azonos vagy hasonló nézetet vall a kommunisták­kal. A Szocialista Párt politi­kájában végbement pozitív változás, elsősorban az OKP- val való együttműködési haj­landóság elmélyülése sok vo­natkozásában megkérdőjelezte a PSIUP létét. Az OSZP 1972 telén felmondta részvételét a középbal kormányban, s kö­vetkezetesebb társadalmi— gazdasági reformprogram mel­lett tett hitet. Balratolódásíra. a demokratikus népi erőkkel fokozódó összefogására, elpár­tolt szavazói úgy válaszoltak, hogy ismét rá adták szavaza­taikat. Az 1972. évi májusi választás az OSZP erősödését, s a PSIUP meggyengülését hozta magával. A proletár­szocialisták elveszítették kép­viselőházi mandátumaikat, és a szenátusban is meggyengül­tek. Noha a párt térvesztésé­hez hozzájárult a szélsőbalol­dali, maoista és egyéb „ultra forradalmár” zavartkeltök mesterkedése is, nem ez. ha­nem az alapvető politikai vál tozások, a történelmi indok vezetett végül is a párt felszá­molásához. A PSIUP tevé­kenységét, állásfoglalásait mindig az osztályharc szem­pontjai 'Szem előtt tartása, a nerpzetközi kommunista- és munkásmozgalom iránti hűség jellemezték. Nem véletlen te­hát, hogy utolsó kongresszu­sán a küldöttek több mint 70 százaléka az OKP-hoz való csatlakozás mellett foglalt ál­lást. Testvérpártunk, az Olasz Kommunista Párt, amely meg­alakulásának pillanatától kezdve támogatta a PSIUP politikáját, most saját sorai­ba várja azokat az elvtársa­kat, akik csupán eddigi szerve­zeti kereteiket adták föl, hogy még hatékonyabban harcolhas­sanak az olasz dolgozók mil­lióinak legfőbb céljáért: a szocializmus megvalósításáért Itáliában. Simó Endre kitértek az Egyesült Államok politikájára, a nemzetközi helyzetre, a gazdasági kap­csolatok és „véleményt cse­réltek a Szovjetunió politiká­járól” is. Köztudomású, hogy az egy­kori külügyminiszter, a nyu­gatnémet jobboldal külügyi szóvivője az NSZK keleti po-. litikájának megtoroedózására törekedve mindig is buzgó szószólója volt az NSZK és Kína egyfajta szent szövetsé­gének, amelyet a szovjetelle- nesség szálai kapcsolnának össze. > Kína érdeklődésének moz­gató rugójaként is csak azt nevezte meg, hogy Peking nagy jelentőséget tulajdonít a Közös Piac, a világ egyik leg­nagyobb termelési kapacitá­sát felmutató EGK, s ezen belül annak egyik vezető ere­je, az NSZK iránt. A keleti szerződésekről és a nyugat-berlini rendezésről Schröder szűkszavúan csak annyit mondott, hogy Kína tudomásul veszi a tényeket, a kialakult status quot. Kasmír kivitelével Az Üj Delhi sajtó vasárnapi jelentése szerint India és Pa­kisztán augusztus 9-től kezdi meg csapatainak visszavoná­sát azokról a határmenti te­rületekről, amelyeket a de­cemberi háború során meg­szálltak. Mindenütt helyreál­lítják a régi határvonalat, ki­véve Jammu és Kasmír tér­ségében, ahol a szimlai meg­állapodás értelmében további intézkedésig a helyükön ma­radnak a csapatok. A csapatok visszavonása után a két ország felújítja a több mint egy év óta megsza­kított polgári légiforgalmat. Ez ügyben még előzőleg ta­nácskoznak egymással a két ország illetékesei.

Next

/
Thumbnails
Contents