Dolgozók Lapja, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

ŰJ ERŐMŰ VÁRPALOTÁI, KEDDUSUSZtUSl' AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA ír^‘ so^miér Erősödött az üzemi demokrácia az építőiparban Ülést tartott a SZOT elnöksége Hétfőn ülést tartott a Szak- szervezetek Országos Tanácsá­nak elnöksége. Többek kö­zött foglalkozott a vállalati és szakszervezeti testületek jog. és hatáskörének érvé­nyesüléséről és a további fel­adatokról előterjesztett jelen­téssel. Az anyagot megfelelő kiegészítés után a SZOT leg­közelebbi ülése elé terjesztik. Az elnökség részletesen tárgyalt a kivitelező építő­iparban érvényesülő szak- szervezeti és üzemi demokrá­cia helyzetéről, a kedvező és kedvezőtlen tendenciákról. Az építőiparban a szakszervezeti vezetőtestületek jog- és ha­táskörét az ágazati sajátossá­gok szerint alakították ki, te­hát figyelembe vették, ^hogy a sok egymástól távoleső mun­kahely miatt a szakszervezeti taggyűléseket csak decentrali­záltan tarthatják, s a helyi lehetőségeknek megfelelően lehet irányítani a különböző műhely- és munkahelyi bi­zottságokat is. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy testületéi éltek jogaikkal és a az építőipar szakszervezeti tagok érdekeit messzemenően figyelembe véve rendszere­sen véleményt nyilvánítottak és döntöttek a vállalatok gaz­dasági munkáját alapvetően meghatározó kérdésekben is. A gazdasági vezetők megíté­lésével kapcsolatos szakszer­vezeti jogkör növelte a vá­lasztott testületek tekintélyét és felelősségét. Üjabban gyakoribb és köz­érthetőbb a dolgozók tájékoz­tatása, s elsősorban a vállala­tok vezetői tekintik fontos politikai kérdésnek a munká­sok véleményének meghallga­tását, a közös tanácskozáso­kat. Az üzemi demokrácia fóru­main, a termelési tanácsko­zásokon, a műszaki konferen­Változatlan az oktatási évrendje Egy hónap múlva, szeptem­ber elsején ismét benépesül­nek az iskolák, ■ megkezdődik az 1972/73-as oktatási év. Az 1972/73-as oktatási év tanulmányi rendje a követke­zőképpen alakul: a szorgal­mi idő változatlanul két fél­évre oszlik. A tanulók első félévi osztályzatait — a de­cember 21-i állapotot alapul' véve — a téli szünetben az osztályozó értekezleten zár­ják le, és a szünet utáni első tanítási napon az ellenőrző­könyv útján hozzák a szülők tudomására. A téli szünidő 1972. december 22-től 1973. január 7-ig, a tavaszi szünet 1973. április 5-től 15-ig tart. Az érettségi, képesítő írás­beli vizsgákat valamennyi kö­zépiskola nappali tagozatán 1973. május 11- és 19 között tartják. A tanévnyitó értekez­letet 1972. augusztus utolsó hetében, a tanévzárót pedig 1973. június 24-ig az iskola- igazgatók által kijelölt napon kell megtartani. A középis­kolák első osztályos tanulói­nak beiratkozási ideje 1973. június 13-a és 14-e. egy vasárnap délelőtt A VÍZIRENDÉSZETT Äz őszies hét utált ismét meleg vasárnap elszomorító velejárója volt; hogy többen lelték halálukat a vizeken. A Dunai Vízirendészeti Kapi­tányság járőrei teljes erőbe­vetéssel dolgoznak a nyári hó­napokban. Intézkedéseikkel számos tragédiát előznek meg. A szabálysértő tilos helyen fürdött. Büntetésé helyszíni pénzbírság. ciákon, a szocialista brigád­vezetői értekezleteken előter­jesztett fontos vállalati fel­adatok megtárgyalásával a korábbinál szélesebb körben vonták be a dolgozókat a ve­zetésbe. A demokratikus ve­zetésben azonban még nem kapott méltó helyet az üzemi demokrácia fórumai között az újítók, a törzsgárdatagok, a fiatal műszakiak tanácsko­zása, amely egy-egy téma­körben nagyon sok segítséget» nyújthatna a vezetésnek. A jelentés végül összege­zésként megállapította, hogy a közvetlen fórumokon, a kép­viseleti demokrácia útján és a demokratikus vezetési mód­szerek erősödésével fejlődött az építőiparban az üzemi de­mokrácia. Tilos helyen kikötött csónakra figyelt fel a járőr. Az ellen­őrzésnél kiderült, hogy ebben az esetben engedélyezett sza­bálytalanságról van szó: A televíziósok készülnek felvételhez Könyviárus „csúcstalálkozó’ Augusztus végén, szeptem­ber elején Budapesten tartja tanácskozását mintegy 800 külföldi delegátus részvételé­vel a Könyvtáros Egyesüle­tek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) és Nemzetközi Doku­mentációs Szövetség (FID). * Augusztus 26. és szeptem­ber 2. között ülésezik a Ma­gyar' Tudományos Akadémi­án a Könyvtáros, Egyesületek Nemzetközi Szövetsége. Az 53 ország, mintegy 80 tagegye­sületét összefogó szervezet megbeszélésének fő témája az: „olvasás a változó világ­ban". Míg az IFLA tanácskozás tematikája a közművelődés, a közoktatás, s mindezek ré­vén művelődéspolitikai te­endőkhöz. valamint a tudo­mányos kutatás feladataihoz kapcsolódik, a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (FID) kongresszusán inkább tudománypolitikai és infor­mációpolitikai összefüggésű kérdések kerülnek terítékre. A tanácskozás résztvevői elő­adásaikban abból a megálla­pításból indulnak ki, hogy napjainkban a műszaki-tudo­mányos tájékozódás legna­gyobb nehézségét két ellenté­tes jelenség okozza. Az egyik: a tudományos információk és hordozóik (a különböző típu­sú dokumentumok) soha nem látott méretű szaporodása és gyors avulása. A másik: az „információ-éhség”, az infor­mációs szükségletek és igé­nyek növekedése, ami a vi­lágszerte növekvő ütemű ku­tató-fejlesztő tevékenység szükségszerű következménye. Mas szá műnk ban Mozgalom születik: „Tegyünk többet Dorogért!” ‘ 3. oldal A pedagóguslakások és az okiató-neveiö munka 4. oldal hl emberség szép példája 5. oldal Lotíé-tárgynyereménysorsotás 6. oldal A November 7. erőmű szomszédságában épül hazánk leg­újabb, gázturbinás erőmüve. A kétszáz megawatt össztelje­sítményű, olajtüzelésű kazánokkal hajtott erőmű gépi beren­dezéseit a Szovjetunió szállítja. A tervek szerint 1973. szep­tember 20-án áramot ad az országos hálózatba az új erőmű. Képünkön: csehszlovák szakemberek irányításával épül az erőmű nagy csarnoka (MTI—Fotó—Jászai Csaba felv.) Elfogadtak Kisbér vízellátásának kukázási programját Többször hírt adtunk róla, hogy Kisbér nagyközség veze­tői mennyi erőfeszítést tettek, a vízellátás megoldását keres­ve. Többször úgy látszott, cél­hoz érnek. A tervek azonban rendre meghiúsultak, mivel nem sikerült kielégítő hoza­mú vízforrást felkutatni. A megye sietett a nagyköz­ség segítségére. A korszerű vízellátási a tatabányai, illet­ve majd a komáromi regioná­lis vízhálózat kiterjesztésével kapja meg Kisbér lakossága. Elkészült a VIZITERV ál­tal készített beruházási prog­ram. Az Oroszlány—Bököd felől érkező gerincvezeték költségelőirányzata 33 millió 918 ezer forint. Ebből mint­egy 25 milliót a tanácsi fej­lesztési hitelből fedeznek. Az OVIT 7 millió 400 ezer forin­tot ad. Bankhitelből fizetnek 1 millió 800 ezer forintot. A nagyközségen belüli el­osztóhálózatot a vízműtársu­lás készítteti el. Ennek elő­irányzata 12 millió forint. A beruházásnak ilyen elosztása világosan mutatja, hogy a korszerű vízhálózat költségei­nek csupán tört- részét fede­zik a lakossági befizetésekből. A nagyközségi tanács hatá­rozata alapján a gerincveze­ték építéséhez szükséges ok­iratot kiadták. A belső háló­zatot már tervezik. A kivitele­zés a következő évben, a köz­ségen belüli vízhálózat fekte­tésével kezdődik meg. Ezt az ütemet a tervek szerint 1974- ben befejezik. Ebben az idő­szakban látnak hozzá a ge­rincvezeték építéséhez. A tervek sz- int a Bokodtól — Előirányzat csaknem 46 millió — Készülnek a belső tervek — Munkakezdés 1973-ban húzódó fővezeték 1975-re éri el Kisbért. A vízhálózat mun­kálatainak ilyen összehango­lásával biztosítják, hogy mire a gerincvezeték üzembe- helyezhetővé válik, addig a nagyközségen belüli hálózat is fogadhatja a vizet. Megszületett az első gya­korlati akció Kisbér korszerű vízellátásának megvalósításá­hoz. A nagyközség vezetőinek következetes fáradozásait si­ker koronázta. S mint eddig az előkészítésről, úgy a to­vábbiakban az építés jelentő­sebb fáradozásairól Is rendsze­resen beszámolunk majd ol­vasóinknak. ­Mi okozla a lüúieoes oyomorroulást Talán? Már nincs súlyos hetes! A tatai "Mezőgazdasági Tech- .latot, és egyidőben az intéz- nikumban kapott otthont a kedéseket. A betegség: -étel- MEDOSZ által szervezett mérgezés. Okozója valószínű­nemzetközi üdülőtábor. A 120 leg szalmonella, amely a sza- lakó közül kilencven lengyel bálytalanul elkészített és tá­volt. Pénteken estétől az egész rolt -tejsodóban volt, A sodót tábor személyzetestül „lebete- már csütörtökön elkészítették, gedett". A tünetek: hasmenés, hányás, magas láz. A körzeti orvos szombaton hajnalban már megkezdte a betegek gyógyszeres ellátását, a men­tők pedig folyamatosan szál­lították a betegeket Tatabá­nyára, Esztergomba, Szőnybe és Budapestre. Rövid idő alatt összesen 127-en kerültek kór­házba. A KÖJÁL, a megyei tanács egészségügyi osztályának ve­zető főorvosával közösen, azonnal megkezdte a vizsgá­A megyei döntő Somodorpusztai AG Július 30-án az ácsi Egyet- • értés Termelőszövetkezet kiub- jában rendezték meg az ifjú­sági szocialista brigádok szel­lemi vetélkedőjének megyei döntőjét. Az első helyezett jo­got szerzett az augusztus lil­én sorra kerülő, mosonmagya­róvári országos döntőn való részvételre. Nyolc állami Gaz­daság, illetve termelőszövet­kezet csapata indult: a komá­romi, a tatai, a kisbéri, a so­modorpusztai, a pilishegyi, a Környei Állami Gazdaság, va- 1 amint az ácsi Egyetértés és a "árisápi U.i Élet termelőszö­vetkezetek képviseltették ma­gukat versenyzőkkel. A csapatok jól felkészültek a megyei döntőre, a kérdések között szerepelt gazdaságpoli­tikai, ifjúságpolitikai: sőt. kü­lönböző számításokat is meg kellett oldaniuk a versenyzők­nek. A végső helyezések szinte az utolsó kérdésig bizonytala­nok voltak. Rendkívül szoros küzdelemben, 83 ponttal a so­modorpusztai csapat győzött, a második ps harmadik helye­zett — a Környei ÁG és a sá­risápi Üj Élet Termelőszövet­kezet — egyaránt 82 pontot.- gyűjtött össze. Mosonmagyaróvárra, az or­szágos döntőre tehát Somodor­puszta csapata utazik. A ren­dezők az első helyezettnek 700, a két második helyezettnek pedig 400—400 forintos vásár­lási utalványt adtak jutalmul. A kitűnő körülményeket biztosító ácsi házigazdák kü­lön dicséretet érdemelnek a példás rendezésért. Megjegyez­ték viszont hétfőn a megyei KISZ-bizottságon, hogy a ver­senyzőket sehonnan nem kí­sérték el az állami gazdasá­gok. illetve termelőszövetkeze­tek vezetői. Ilyenkor könnyen következtet az ember arra- talán keveset törődnek a fia­talokkal. és csak pénteken tálalták. A kórházaktól hétfőn nyert információk alapján megnyug­tató hírt közölhetünk: az étel- mérgezések között egyetlen súlyos eset sincs, a magas láz mindenkinél megszűnt, né­hány napos kezelésre azonban még szükség van. Hétfőn reg­gel a KÖJÁL és a megyei ta­nács egészségügyi osztálya megkezdte a részletes vizsgá­latot, a helyszínen ’ két fertőt­lenítő kocsi dolgozott. Dr. Tiszai Miklós megyei üze­mi főorvos a következőket mondotta az esettel kapcsolat­ban: — Súlyos szabálytalanság okozta a sajnálatos ételmér­gezést. Üzemi konyhán sem­milyen ételt nem készíthetnek el egy nappal korábban. Kü­lönösen veszélyesek a tej­alapanyagú és zsíros ételek, ezekkel eddig is sok baj volt. Ez esetben már csütörtökön el­készítették a tejsodót. bár megfelelő tároló lehetőség nincsen. Az ellenőrzésekre sok helyütt azt mondják, „zaklat­juk őket”, a büntetésekre azt, hogy „minek fontoskodunk.. ” Tessék, itt van. Ez az eset is az bizonyítja, hogy még szi­gorúbban kell ellenőrizni, és még szigorúbban kell büntet­ni. % Szeretnénk kiemelni: a pél­dásan gyors intézkedés, a mentők és orvosok részéről, elejét vette a súlyosabb kime­netelű ételmérgezésnek. A fe-‘ lelősségrevonás nem marad­hat el. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! «Li

Next

/
Thumbnails
Contents