Dolgozók Lapja, 1972. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

1912. június X. CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ■N I !■. ■■ I. — I. ........................ ■ ................................. I ■ IBI ■ ■■ ■ ........ , , ■ I I ............ M ai számunkban: Virágok az Irtis partján 4. oldal Kesztyűk a földön 5. oldal Szerkesszünk együtt! 6. oldal Fidel Castro kitüntetése Gazdag program az épitök napjára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság közötti kapcsola­tok, a két ország népei barát­csa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársa­ság kormánya és népünk ne­vében tisztelettel és elvtársi ságanak elmélyítése, valamint barátsággal köszöntötte Fidel A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának székhazában folytatódtak a tárgyalások a Fidel Castro ve­zette kubai cs a Kádár János által vezetett magyar delegáció között (MTI Foto—Vigovszki F. felv.—KS) B szocialista országok közötti egység és internacionalista együttműködés, a társadalmi^ haladás érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elis- tneréséül dr. Fidel Castro Ruz- nak, a Kubai Kommunista SPárt Központi Bizottsága első titkárának, a kubai forradal­om kormány elnökének a Ma­gyar Népköztársaság zászló- Fendjének gyémántokkal éke­sített I, fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, h Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke szerdán este az Országház Munkácsy ter­mében nyújtotta át. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­Castrót kitüntetése alkalmá­ból. Majd hangsúlyozta: — A kitüntetéssel is kifeje­zésre kívánjuk juttatni őszinte nagyrabecsülésünket azért a kiemelkedő munkásságért, me­lyet Fidel Castro elvtárs a ku­bai nép társadalmi felemelke­déséért, a magyar és a kubai nép barátságának elmélyítésé­ért, a szocialista országok in­ternacionalista egységéért és együttműködéséért, az an ti­imperialista erők összeforrott-» ságáért és tartós eredményei­ért folytat. Kívánjuk, hogy a Kubai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága, a kubai for­radalmi kormány élén végzett áldozatos munkássága újabb, nagy sikereket eredményezzen fiz OSZT elnökségének felhívása Július 2-án — immár 50. alkalommal — világszerte megünneplik a nemzetközi Szövetkezeti napot. A szocia­lista országokban, s így ha­zánkban is a megemlékezéssel a figyelmet a szocialista építő munka nagy terveinek megva­lósítására irányítják. Ebben a szellemben látott napvilágot az Országos Szövetkezeti Ta­nács elnökségének felhívása is, amely leszögezi: a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusán jóváhagyott, a szocializmus építését maga­sabb színvonalon biztosító po­litikával teljes összhangban állnak a hazai szövetkezeti mozgalom alapelvei, célkitű­zései, amelyeket a szövetkeze­tekről szóló 1971. évi III. tör­vényben az országgyűlés is megerősített. Az Országos Szövetkezeti Tanács elnöksége az 50. nem­zetközi szövetkezeti nap al­kalmából felhívta a szövetke­zetek tagjait és vezetőit: tevé­kenységük a szövetkezeti kongresszusokon meghatáro­zott fő feladatoknak megfele­lően, a Magyar Szocialista Munkáspárt által kifejezett népi-nemzeti célok végrehaj­tására irányuljon. Gazdasági és társadalmi célkitűzéseik megvalósításában, a szövetke­zeti szolidaritás és együttmű­ködés nemes eszméi alapján nyújtsanak egymásnak köl­csönös segítséget. Felhívta az elnökség a figyelmet arra is, hogy a szövetkezeti munka során juttassák érvényre a csoport- és egyéni érdekek összhangját, fejlesszék a szö­vetkezeti demokráciát. A szö­vetkezetek ápolják a szolidari­tást, a szabadságukért küzdő, továbbá a gyarmati sorból fel­szabadult országok haladó szövetkezeti mozgalmaival, és a szövetkezeti nap alkalmából is fejezzék ki egyetértésüket. Támogassák' a Szovjetuniónak, a szocialista országoknak a világbéke megteremtéséért, az európai biztonság és együtt­működés céljainak megvalósí­tásáért folytatott küzdelmét. a testvéri kubai népnek, an­nak a népnek, amely az ame­rikai kontinensen először vit­te győzelemre a társadalmi haladás, a szocialista forra­dalom ügyét, — mondotta Lo­sonczi Pál, majd további sike­reket, jó egészséget kívánt Fidel Castrónak. A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke köszönő sza­vaival elmondotta: hogy a ku­bai nép mély szimpátiát és tiszteletet érez a magyar nép, a Magyar Népköztársaság pártja és kormánya iránt. Tu­datában van annak, hogy Szovjet-Oroszország után köz­vetlenül Magyarország volt az az ország, ahol létrejött a munkáshatalom. Majd így folytatta: — ismerjük kitartá­sukat, szilárdságukat, hősies­ségüket a harcban, amelyet a reakcióval, a fasizmussal szemben folytattak. Ismerjük küzdelmeiket azért, hogy győ­zelemre vigyék a szocializ­must. Azt a hősies magatar­tást, amellyel népük és párt­juk a legnehezebb helyzetek­ben is síkraszállt a győze­lemért. Nagyon mély érzése­ket táplálunk azok iránt a hős munkások és munkásnők iránt, akik életüket áldozták az ügyért. Emlékezünk az elnyo­matásokra, és a győzelmekre is. Magyarországon véglegesen győzött a szocializmus. Nagy és nehéz próbákat álltak ki.. Népünk megétH és értékeli a sikereket, amelyeket népük elért, a mi népünknek is na­gyon nehéz körülmények kö­zött kellett harcolnia, hogy a szocializmus ügyét győzelem­re vigye. Fidel Castro végül kifejez­te, hogy a továbbiakban is a kubai és a magyar nép ba­rátságának elmélyítésén kí­vánnak munkálkodni, hogy harcolnak a szocializmus győzelméért, a nemzetközi munkásmozgalom egységéért, az imperializmus ellen. A kitüntetés átadásánál je­len volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Fock Jenő, a Minifeztertanács elnöke,- Cse- terki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és a magyar, valamint a kubai delegáció tagjai. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa szerdán este fogadást adott dr. Fidel Cast­ro Ruz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke tiszteletére az Országházban. A Lantpart ZIM budafoki gyára termékei közül a BNV-n különféle edényeket mutatott be, amelyek közű] az úgyne­vezett gázedények voltak érdekesek. Évente mintegy egy­millió konyhai edényt gyártanak. A lábasokat és fazekakat különféle pasztellszínekben zománcozzák és ízléses, élénk mintákkal készítik. Képünkön: Barczako Mária, Molnár Já- nosné minőségi ellenőrök átvizsgálják az edényeket Június első vasárnapján tartják meg megyénk építő- és építőanyagipari üzemeinek dolgozói szakmai ünnepüket, az építők napját. A szokásos­tól eltérően most csaknem minden üzem önállóan rende­zi meg művelődési házában és sportpályáján az ünnepet, amelyet a legtöbb helyen a legjobbak és a törzsgárda ju­talmazása vezet be. A tatai üzemek print mindig, most is a Nagy-tó partján tartják meg juniálisukat, amelyen ezúttal a KOMÉP és a neszmélyi tég­lagyár ' nem vesz részt. A KOMÉP, ez évben először. Ta­tabányán, a Turulnál rendezi meg ünnepségét, ahova autó­buszok szállítják fel a dolgo­zókat. A szórakoztató műsorok a legtöbb helyen már délután megkezdődnek. Gazdag mű­sort állított össze a Komárom megyei Állami Építőipari Vál­lalat. Megvendégeli dolgozóit, tartanak repülőmodell bemu­tatót, ökölvívó mérkőzést, súlyemelő bemutatót. Lesz di­vatbemutató, tűzijáték, bál. A kabaréműsorban neves fővá­rosi művészek lépnek fel. Fel-j vonul az ünnepség színhelyé­re a vendéglátó és a kiskeres­kedelmi vállalat is, ellátásban így nem lesz hiány. A tokodi üveggyár, a lábaüani cement­gyár társadalmi szervezetei ugyancsak hangulatos kultu­rális és sportműsorról gondos­kodnak dolgozóik számára. A társadalmi felelősség felkeltését szolgálta Május 19-e és 30-a között zajlottak le a megyei gyer­mekvédelmi napok rendezvé­nyei — és a gyermek- és if­júságvédelmi munkaértekez­leten már mérlegre is tették a vállalkozás eredményeit, a ta­pasztalatokat. Joggal állapí­tották meg a tanácskozáson: sikeres volt a rendezvényso­rozat, széles körű érdeklődés nyilvánult meg a program iránt. Különösen hasznosnak bi­zonyultak azok a rendezvé­nyek, amelyekre például a nevelőszülőket, az üzemi szak- szervezeti aktivistákat, a KISZ-fiatalokat, a vöröske­resztes aktívákat, a nagyszü­lőket, a művelődési otthonok vezetőit, az önkéntes rendőrö­ket, szülői munkaközösségi el­nököket hívtak meg — nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek tartottak elő­adást, vezették a vitát. Igen jő visszhangot keltett például zés érdekében. Tatán és Dorogon az üzemi-* zonyult a vezető óvónők ta" nácskozása. Ez utóbbin kide­rült: már az óvodás korban sokat lehet tenni a megelőz Eles szemmel, biztos kézzel A Nyergesdjfalui Eternitgyár rekonstrukciós munkálataiban részt vesznek a Dorogi Bá­nyagépgyár dolgozói is. Két éven keresztül mintegy 65 millió forint értékű munkát vé­geznek az Eternitgyárban. Ennek keretében különböző gépeket gyártanak, valamint fel­szerelik a szovjet és a dán gépeket, amellett a villamos távvezetékek oszlopait is a bá­nyagépgyáriak készítik. Varga Sándor és Kollár Lajos egy 27 méter magas.távveze­tékoszlop összeállításán dolgozik. A Kavicsbánya Vállalat hatvani üzeme szá­mára a második. HYDROP kavicstermelő be­rendezést készítik Dorogon. A folyókból, ál­lóvizekből a kavicsot a pneumatikus beren­dezés segítségével emeli felszínre az új gép, amelyből a tervek szerint még a Szovjet­unióba is szállítanak a jövő évben. Az aranyéremmel kitüntetett Petőfi szocialista brigád két tagja. Sziklai Jenő csoportvezető és Klobusiczky Ferenc, a berendezés szere­lése közbe» szakszervezeti vezetők, titká­rok, a személyügyi és mun­kaügyi előadók ankétja az üzemi ifjúságvédelem felada­tairól, az aktuális tennivalók­ról. Kiderült, milyen, sok út- ja-módja, lehetősége van egy- egy üzemben is a fiatalok megfelelő nevelésének, for­málásának. A nevelőszülők ankétjára Esztergomban és Dorogon ke­rült sor. De a szakemberek számára is haszonnal jártak a találko­zók, a tapasztalatcserék. A gyámügyi előadók, hivatásos pártfogók tájértekezletének programja feltétlen ösztönzést adott a gyakorlati muhka szakszerűbbé, elmélyültebbé válásához. Megrendezték töb­bek között a nevelőotthoni igazgatók és nevelők tanács­kozását, Tatabányán az szm- elnökök és az iskolaigazgatók közös eszmecseréjére került sor — s igen hasznosnak bi­Zsúfolt volt a program az elmúlt időszakban — minden napra több esemény is jutott — mégsem kellett egyetlen rendezvényt sem elhalasztani; Az előkészítésben és a prog­ram lebonyolításában sok se­gítséget adtak mindenütt a tanács művelődésügyi osztá­lyának a népfront, az SZMT. a Vöröskereszt aktivistái, a tanácsi szakosztályok, az is­kolák dolgozói, pedagógusai. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy a szomszédban is kíváncsiak voltak a Komárom megyei rendezvényekre. Ér­keztek vendégek a különböző előadásokra, ankétokra Vas, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megyéből isv A tanácskozásokon, ankéto­kon elhangzott javaslatokat feldolgozzák — és ennek alap­ján igyekeznek hatékonyabbá tenni e fontos munkát a gyermek- és ifjúságvédelem megyei irányítói. A részesedés és a jövedelmek alakulása a szövetkezetben Szerdán tartotta meg szoká­sos ülését a KISZÖV vezetősé­gé. Napirendién megvizsgálta a szövetkezetek 1971. évi nye­reségből képzett részesedési alapjának a felhasználását és a személyi jövedelmek alaku­lását. A megye harminchárom szövetkezetében az 1971. évi munka után több mint két­millióval nőtt a részesedési alap az 1970. évihez viszonyít­va. Tizenhárom szövetkezet kevesebbet fizetett, míg tíz szövetkezeté meghaladta az kent. Tizenegy előző évi szintet. Azoknál a elnök jövedelme szövetkezeteknél csökkent a 2,8 százalékkai. részesedés összege, amelyek jelentős mértékű szolgáltató tevékenységet folytatnak. Ez a tény nem ösztönzi a szövet­kezeteket a szolgáltatások bő­vítésére. Éppen ezért, a KISZÖV a tapasztalatokat jel­zi a felsőbb szerveinek is, hogy változtatni lehessen a kedve­zőtlen tendencián. A személyi jövedelmek alakulása is tűk« rözi a részesedésben végbe*» ment változásokat. Elsősorba* a vezetők összjövedelme csők» szövetkezeti növekedet*

Next

/
Thumbnails
Contents