Dolgozók Lapja, 1972. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

▼ fHAG PROLETÁRJA! ÍCYESDUm/CI OoibOidKém 1972 február 1. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. évf. 26. sz. Ára: 80 fillér Fock Jenő vezetésével magyar párt­ós kormányküldöttség utazott a VDK-ba Fock Jenőpek, az MSZMP mányának meghívására, hét- Fehér Lajos, az MSZMP Po- Politikai Bizottsága tagjának, főn hivatalos, baráti látogatás- litikai Bizottságának tagja, a a Minisztertanács elnökének ra párt- és kormányküldött- Minisztertanács elnökhelyet- vezetésével, a Vietnami Dől- ség utazott a Vietnami De- tese. Komócsin Zoltán, az gozók Pártja Központi Bi- mokratikus Köztársaságba. MSZMP Politikai Biaobtságá- aottságának és a VDK kor- Fock Jenőt útjára elkísérte naik tagja, a Központi Bizottság titkára, Csémi Károly, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, altábornagy, a honvédelmi miniszter első he­lyettese, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, Marjai József külügy­miniszterhelyettes és Jávor Ervin, az Országos Tervhiva­tal elnökhelyettese. mai \ számunkban: lervezőasztalon Tata városközpontja 3. oldal A lottó tárgy nyeremény jegyzéke 6. oldal Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke a búcsúzás pillanataiban. (MTI foto—KS) Ülést tartott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége hétfői állásokat és mellékfoglaíkozá- Élésén elhatározta, hogy* irány- sokat érintő állami rendelke- elveket boc#t ki’ a vállalati zésekkel is foglalkozott, hang­üzem- és munkaszervezés súlyozva, hogy a ■ szakszerve- korszerűsítését segítő szak- zetek is elítélnek minden szervezeti feladatokra. Megái- olyan foglalkoztatást, amely lapította az elnökség, hogy ellentétes a vállalati gazdasá- hazánkban elmaradott a vál- gosság, a szocialista munkaer- lalatok belső szervezeti műkő- köles követelményeivel. Ezért dési rendszere, többnyire ki- szükséges, hogy a tapasztalt dolgozatlanok a döntési hatás- szabálytalanságok és vissza- körök, a szervezet nehézkes, élések megszüntetéseben a bürokratikus, nem eléggé ha- szakszervezetek segítsék az tékony. Az MSZMP Központi állami szerveket. Bizottsága már foglalkozott e kérdéssel és felkérte a SZOT-ot is, hogy támogassa a társa­dalmi mozgalmat a vállalati szervezés javítására. A SZOT elnöksége felhívja a szakszervézeti szerveket, hogy széles körű politikai fel- világosító munkát végezzenek a vállalati üzem- és munka- szervezés korszerűsítésére. A szakszervezeti vezető szervek évente rendszeresen értékeljék az üzem- és munkaszervezés helyzetét. A SZOT elnöksége a másod­Jakus Jenő, a Magyar Nép- köztársaság hanoi nagykövete^ a VDK-ban csatlakozik a küldöttséghez. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla. az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára; dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Benkei András belügy­miniszter, Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter, dr. Horgos Gyula ko­hó- és gépipari miniszter. Lá­zár György munkaügyi mi­niszter. Péter János külügy­miniszter, dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, az MSZMP KB tagjai és dr. Csa­nádi György közlekedés- és postaügyi miniszter búcsúz­tatta. Jelen volt a búcsúztatásnál Le Van Than, a Vietnami Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Ott volt a búcsúztatásnál Mohammad Hassan Puyani, az Iráni Csá­szárság — C.B. Muthamma, az Indiai Köztársaság nagykö­vete, A.M. Szorokin követ­tanácsos, a Szovjetunió nagy- követségének és Nguyen Hung Khanh, a Dél-Vietnami Köz­társaság nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is. Kitüntetés A Munkaérdemrend bronz fokozatával tüntették ki nyu­galomba vonulása alkalmából dr. Pataky László főorvost, a szőnyi kórház igazgatóját. A kitüntetést Steiner Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese nyújtotta át hétfőn, a Szőny- ben rendezett bensőséges ün­nepségen. Dr. Pataky László több mint 4 évtizedes orvosi tevékeny­sége során számottevő tudó* mányos munkásságot fejtett ki. Kutatta például a kora­szülés okait. megelőzésének terápiáját. Kezdeményezőként alkalmazott teljes vérátöm­lesztést újszülötteknél. Jelen­tős szerepet játszott a szőnyi kórház megszervezésében és fejlesztésében. az icnzsftG hbngib Harminc éve jelent meg ' az illegális Szabad Nép • 1942 februárjában adta ki a párt nagyon kezdetle­ges technikával az illegális Szabad Nép első számát. Javában folyt a szovjetellenes háború, ami együttjárt a kommunisták és a demokratikus erők üldözésével. Ebben az ország katasztrófáját' jelentő időszakban szólalt meg a párt hangja a Szabad Népen át, hogy utat mutasson és leleplezze a fasiszta demagógiát, megbélyegezze a gyilkosokat és felrázza a nemzet be­csületes, hazafias erőit, mozgósítva őket a német mi~ litarizmus és magyar csatlósaik elleni harcra. A pártnak ekkor már évek óta nem volt Magyar- országon előállított újságja. Hiányzott a szerkesztő gárda, a nyomdai és terjesztő apparátus is. Horthyék lapjai, a rádió és a filmek elárasztották az országot a háborút dicsőítő hazugságaikkal. Kellett tehát egy or­gánum, amely megmondja az igazságot és cselekvésre buzdítja a nemzet egészséges erőit a haza megmenté­sére. ' . Nem lehet eléggé méltatni azt a felvilágosító és mozgósító munkát, amelyet a titokban szerkesztett, nyomtatott és terjesztett Szabad Nép töltött be a sza­kadék szélére sodort Magyarország életében. A Sza­bad Nép bár nagyon kezdetleges eszközökkel készült, s technikailag nem versenyezhetett a korszerűen előállí­tott lapokkal, mégis üstökös fényével csillogott, ami­kor a haladó erők élére állva követelte, hogy vessenek véget a haszontalan vérfürdőnek. A nemzet gyilkosai megrettentek ettől a hangtól és nagy apparátussal vetették magukat az illegális Szabad Nép nyomába. Az ötödik szám megjelenése után nyomára akadtak a szerkesztő, nyomdász- ts terjesztő apparátusnak. A fasiszták karmai közé ke­rült Rózsa Ferenc elvtárs, a Szabad Nép élső szer­kesztője. Embertelenül meggyötörték, de nem tudták árulásra bírni. Kioltották életét. A többieket is bör­tönbe zárták, vagy intzrnálótáborba küldték. Bár az osztályellenség egy időre megakadályozhat­ta a Szabad Nép rendszeres megjelenését, de az esz­me, amely a párt lapjával behatolt a magyar társada­lomba, nem maradt nyomtalanul. 1944 végén, az idő­közben újra megjelenő Szabad Nép meghirdeti a fegy­veres harcot, s ezt írja vezércikkében: „A nemzeti ellenállás aktív, fegyveres felszabadító harcát fokozni, ez ma a párt, a munkásosztály, s a magyar nép leg­főbb feladata. Ezt követeli ma tőlünk a nemzet be­csülete". S a lelkesítő felhívás sem volt pusztába ki­áltott szó. Elvezetett a Gömbös-szobor felrobbantásá­hoz, a nyilas házak elleni támadásokhoz. A Szabad Nép hősi harcot vívott a fasizmus ellen a nemzet fennmaradásáért és boldogabb jövendőjéért. A harmincadik évfordulón kegyelettel adózunk az ille­gális Szabad Nép szerkesztőinek, nyomdászainak és terjesztőinek. (B.) 99 Telivér” autóknak extra-szuperbenzin íj üzem épül Ssőnyben Két éven belül megtérül a beruházás költsége A Komáromi Kőolajipari ciális, magas oktánszámú ben- Vállalat a negyedik ötéves gineket fogyasztó autók im- tervben tovább javítja az portja emelkedik. Az ilyen üzemanyagok minőségét és igények kielégítésére kezdték bővíti a termékek választékát meg a vállalat szőnyi gyár- is. A tervek, intézkedések ki- egységében az úgynevezett dolgozásánál figyelembe vet- izopentán.üzem építését. Eb­ték azt is, hogy a következő években jelentősen gyarapodik hazánkban a személygépko­csik száma, elsősorban a spe­Gáspár Sándor Rómában Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára vezetésével magyar szakszervezeti kül­döttség érkezett vasárnap , Rómába az Olasz Általános Szakszervezeti Szövetség (CGÍL) meghívására. A kül­döttség tagjai: Gál László és Timmer József, a SZOT tit­kárai, Szalay Ferenc, a SZOT nemzetközi osztályának mun­katársa. A küldöttséget a Termini pályaudvaron Luciano Lama, az Olasz Általános Szakszer­vezeti Szövetség főtitkára, Mario Dido, Aldo Giuntí, Gi- ho Guerra, a CGIL titkárai 6s Umberto Scaelia, a CGIL hemzetközi osztályának veze­tője fogadták. Jelen volt Be* hyi József római—magyar kagykövet is. Plusz 16 vagon tészta A múlt év szeptemberében 26-féle 2 és 4 tojásos tészta kezdték meg a termelést a készül. gyermelyi tésztagyárban. Már Az apró áru — kagyló, szár­az első negyedév eredményei vacska, csillag, tarhonya, rö- igazolták, hogy az olasz gép- vid cső —,18 óra alatt, míg a sorokon dolgozó gyermelyiek hosszú tészta — a cső-, a ma­tökéletesen elsajátították a karóni, a cérnametélt és a bonyolult gépek kezelését. spagetti — 38 óra alatt készül Az eredmény nem is maradt el. A gyermelyi tészta friss el, hiszen a tervezett 100 va- tojásból készül, amelyet a gon tészta helyett 31,6 vagon- tojástörő üzemből szállítanak nal termeltek az új élelmi- kannával a felhasználási szeripari üzemükben, ahol helyre. Polietilén tasakokba csomagol, iák a gyermelyi tészlagyár . termékeit Az előkészítés, a keverés, sajtolás és előszárítás mintegy másfél óra alatt történik, a többi időt hatalmas automati­kusan működő szárítóban töl­ti a tészta. A háromműszakos üzemben 58 dolgozó talált állandó munkaalkalmat — és remél­hetőleg biztos és állandó meg­élhetést. A száritó gépsorban a hőmér­sékletet és a relativ páratar­talmat automatikus érzékelő fejek ellenőrzik, s csak ezek felügyeletéhez kell szakember. világpiacon. Ezért építik fe! Szőnyban az évi ötvenezer; tonna alapanyagot földolgozó új létesítményt, amely az első hazai izopentán üzem lesz. Az új létesítmény terveit teljes egészében a Komáromi ben az új blokkban a Haj- Kőolajipari Vállalat műszaki dúszoboszlóról szállított ga- gárdája készítette el. A költ- zolinból olyan keverőkom- ségeket vállalati fejlesztési ponenst állítanak majd elő, alapból fedezik. A berendező­amivel nagymértékben javít- sek zömét hasai gyárakban hatják a benzinek minőségét, készítették, csupán a szivaty- Ez a komponens, az izopentán tyúk és a műszerek egy ré- ugyanis megváltoztatja a ben- szét vásárolták külföldön, zin összetételét, növeli oktán. a Komárom megyei Állami számát, jelentősen befolyásol- Építőipari Vállalat dolgozói ja a motor gyorsulóképessé- már befejezték a nagy teher- gét. A ^különleges izopentánnal bírású alapok építését. Elké- készülő, 98-as ^ oktánszámú szültek a speciális, gömbala. extra_szuperbenzinnel különő- i^ű tartályok is, a tavasszal sen az induláskor gyorsul jól pedig megkezdik a desztillá- a motor, vagy ahogy az autó- ciós tornyok felállítását kocsi m°ndják: ”Ugrik” a A korszerűbb, versenyképe­sebb üzemanyag előállítását A minőségjavító izopentánt szolgáló új szőnyi üzem épí. helyettesítő komponenseket tését — amelynek 34 millió eddig importból fedezte a ha- forintos beruházási költsége zal kőolajfeldolgozó ipar. két éven belül megtérül — Azonban ezeket a termékeket már ez év végére szeretnék egyre nehezebb beszerezni a befejezni. Megkezdődik megyénkben a népfrontbizottságok választása Megyeszerte készülődik a 6 órai kezdettel. Mindkét gyü- népfromt a bizottsági válasz- lést a művelődési házban fásokra. Minden lakost szere- rendezik, tettel várnak ezekre a széles körű tanácskozásokra. A nép­frontbizottságok arra kérik a közügyek iránt érdeklődőket, hogy minden külön meghívó nélkül vegyenek részt a vá­lasztási gyűléseken. Minden állampolgárnak joga van fel­szólalni és szavazni. Az első választási gyűlése­ket február 2-an tartják Nagyigmándon, este 7 órai Február 4-én választási gyűlést tartanak Pilismaró- ton, Naszályon, és Nagysápon. Mindhárom gyűlést este 6 órai kezdettel, a művelődési házban rendezik még. Tokod- Altárón délután 5 órai kezdet­tel a pártházban tartják a népfront választási gyűlését Február 5-én este 7 órai kezdettel Szőnyben a mozi épületében kerül sor a Haza­fias Népfront helyi bizottságát kezdettel. Környéa, pedig .este nak megválasztására. * 1

Next

/
Thumbnails
Contents