Dolgozók Lapja, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

\ S> jS? / \h*y VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS,A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 284. SZÁM * ARA: 60 FILLÉR * 1967. DECEMBER L FENTEK Klubot kapnak az öregek Köcsön, Környén és Ssomódon Á Minisztertanács ülése A klubélet feltételeit min­denütt meg lehet teremteni, csak keresni kell. Ezt bizonyí­totta be a tatai járási tanács Végrehajtó bizottsága. Hatá­rozata végrehajtásaként több községben megvizsgálták, mi­lyen igények jelentkeznek öre­gek napközijének, vagy klub­jának megnyitására. Kiderült: elsősorban klubok­ra tartanak igényt. Dunaszent- miklóson már meg is nyílt a klub. A pártszervezet adott otthont az öregeknek. Kocson 45-en, Környén 30-an kérték az új létesítményt. Kocson a klub megnyitása érdekében összefogott a köz­ség. A pártszervezet itt is he­lyiséget ad. A lakosság társa­dalmi munkában szeneskam­rát épít. A szénvásárlás költsé­Nyolcszázan — köztük út­törők. ifi vezetők, raj- és csa­patvezetők — vettek részt az idén úttörővezető-képző tá­borban. Csapattáborban, vál­tótáborokban, külföldön, nap­közis táborban, országjáró ki­ránduláson pedig csaknem kilencezer Komárom megyei gyerek nyaralt. A vezetőkép­zés és a táborozás tapasztala­tait, s az igények diktálta fel­adatokat vette sorra a KISZ megyei végrehajtó bizottságá­nak csütörtöki ülése. A végrehajtó bizottság el­fogadta azt a határozatot, amely egy kétnapos tábor­vezetői tanfolyam létrehozá­sát javasolta. Ezen a tanfo- Ivamon a táborok elméleti és gyakorlati, technikai és for­mai tudnivalóival ismerked­nének meg a csapatvezetők Felkészülnének a tábori prog­ram összeállítására, a próbáz- tatásra is. A tatabányai, az esztergo­mi és az oroszlányi városi út­törő elnökség külön felada­tiul jelölte meg a végrehajtó bizottság, hogy teremtsék meg a lehetőséget a városok isko­lái számára a csapattáborok létrehozására. A táborozási költségek számbavétele, a táborok anya­gi-technikai eszközeinek fel­mérése mellett a bizottság ülésén az is szóba került, hogy egyes csapatoknál még nem érvényesítik az elvet: az úttörők ‘munkája, tanulása és szociális helyzete arányában járuljon hozzá a csapatpénz­tár a gyerekek által befizetett összeghez. Erre a jövőben job­ban kell ügyelni majd — ál­lapította meg a határozat. Az- év közben folyamatosan tartó úttörővezető-képző mun­ka ellenőrzése a járási és vá­rosi úttörőelnökségek fontos feladata. A végrehajtó bizott­ság határozata szerint ez az geihez pedig hozzájárul a ter­melőszövetkezet. A takarítást és a fűtéssel járó tennivalók megoldását a községi tanács intézi. Lehet- hogy e sorok megjelenésével egyidejűleg a klub már meg is nyitotta ka­puit. A környei klub a művelődé­si otthonban kap helyet. Meg­nyitásának időpontját még nem lehetett meghatározni. A művelődési ház ugyanis hideg, mert elromlott a fűtőberende­zés. A hiba kijavítása után itt is megnyílik az öregek klubja. Szomódon ugyancsak terve­zik az öregek klubjának meg­alakítását. Az elgondolás meg­valósításának részleteiről most tárgyalnak a helybeli szervek vezetői. ellenőrzés még rendszeresebbé és részletesebbé kell hogy váljon, s a nyári táborok idő­tartama alatt is az úttörő el­nökségek egyik legfontosabb feladata marad. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Miniszter- tanács csütörtökön ülést tar­tott. A napirend megtárgya­lása előtt az ülésen elnöklő Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, méltatta azokat a kimagasló érdeme­ket, amelyeket a szerdán el­hunyt dr. Münnich Ferenc szerzett a magyar nép felsza­badításáért, hatalmának kiví­vásáért, megszilárdításáért és a nemzetközi munkásmozga­lomban a népek szabadságá­ért egész életén át folytatott, harcában. A Minisztertanács úgy határozott, hogy jegyző­könyvben örökíti meg dr. Münnich Ferencnek, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány volt elnökének emlékét és elévülhetetlen érdemeit. Az ülés napirendjének első pontiaként az Országos Terv­hivatal elnöke előterjesztette a népgazdaság jövő évi fej­lesztési tervét. A kormánv a tervet megtárgyalta és elfo­gadta. A pénzügyminiszter előter­jesztette a jövő évi állami költségvetés tervezetét. A kor­mány megvitatta; elfogadta, s felhatalmazta a pénzügymi­nisztert hogy a javaslatot az Országgyűlés elé terjessze. A pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnöké­nek javaslatai alapján a Mi­nisztertanács határozatot ho­zott a jövő évi hitelpolitikai irányelvekről. A munkaügyi miniszter je­lentést tett az első három negyedév munkaügyi helyze­téről. A kormány a jelentést tudomásul vette. Az igazságügyminiszter be­nyújtotta a polgári törvény- könyv módosításáról, vala­mint a választottbírósági el­járásra vonatkozó rendelkezé­sek módosításáról szóló tör­vényerejű rendeletek terveze­tét. A kormány az előterjesz­téseket megvitatta, s úgy ha­tározott, hogy a tervezeteket a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elé terjeszti. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. * A jövő évi hitelpolitikai irányelvek meghatározzák a pénzintézetek hitelezési tevé­kenységének fő vonásait. A bankok által nyújtott.hi­teleknek elő kell mozdítaniuk a fogyasztási és a beruházási Rabatban, Marokkó főváro­sában megkezdődtek az előké­születek a december 9-re meghirdetett arab csúcstalál­kozóra. Egyelőre azonban to­vábbra is kétséges, hogy a jelzett időpontban megkezdőd- het-e az értekezlet, mert — mint a kairói Ai Akhbar kö­javak piacán az egyensúly biztosítását, a keresletnek megfelelő árualapok növeke­dését, valamint a külkereske­delmi célok megvalósítását Ennek érdekében a rendsze­resen értékesíthető áruk ter­melésére a bankok — megha­tározott feltételek mellett — korlátozás nélkül, nyújtanak hitelt, viszont a hitelezés esz­közeivel is korlátozzák majd az eladhatatlan vagy nehezen értékesithető készletek felhal­mozódását és a népgazdaság számára nem hatékony beru­házásokat. Feltehető, hogy a beruházá­si hitelek iránti igények az erre a célra tartósan leköthe­tő pénzforrások mennyiségét meghaladják, ezért az igénye­ket ve'rsenyt.árgyaláson bírál­ják el, s azokra a beruhá­zásokra adnak hitelt amelyek gazdaságosak és a leggyorsab­ban megtérülnek. zölte — Szaud-Arábia és Tu­nézia kérte a csúcsertekezlet elhalasztását Gumiár Jarring közel-keleti ENSZ-közvetítő ténymegállapító kőrútjának befejezéséig. Ugyanakkor Szí­ria változatlanul a csúcstalál­kozó megtartása ellen van. Gunnar Jarring, U Thant ENSZ-főtitkár közel-keleti különmegbízottja szerdán a világszervezet székhelyén kü- Iön-külön megbeszélést folytau. tott a Szovjetunió, az Egye­sült Államok. Nagv-Britannia és Franciaország ENSZ-képvi- selőivel, valamint Izrael, az Egyesült Arab Köztársaság és Szíria delegátusaival. Tomeh szíriai nagykövet a megbe­szélésen újból leszögezte kor­mányának álláspontját, amely, elveti a Biztonsági Tanács kö-. zel-keleti határozatát. Az ENSZ székhelyén még mindig nem tudják, Jarring mikor kezdi meg ténymegálla. pító körútját. Az AP ENSZ- tudósítója szerint lehetséges, hogy a svéd diplomata csak a december 9-re meghirdetett rabati arab csúcstalálkozó után indul el a Közel-Kelet­re. &©szigm tárgyalásé! Csütörtökön a Kremlben szovjet—szíriai tárgyalások kezdődtek- A szovjet küldött­séget Koszigin a Miniszterta­nács tlnöke, a szíriai küldött­séget Zuajen miniszterelnök vezeti. A megbeszélésen részt vesz még Novikov szovjet mi­niszterelnökhelyettes, Gromi- ko külügvmir.iszter és Qrees- ko marsall, honvédelmi mi­niszter-r Koszigin csütörtökön fogad i a Nilsson svéd külügyminisz­tert is és Gromiko külügymi­niszter részvételével megbe­szélést folytatott vele­ÚJ FRONTRA, ÚJ GÉP A tatabányai XV;c akna — amely mint­egy két és fél éve kezdte meg a termelését — említésre méltó eredményekkel büszkél­kedhet. A terv szerint 1970-re kellett volna elérni itt a napi 100 vagonos átlagot s je­lenleg már napi 105 vagon szenet küldenek az aknából a felszínre­Az év első negyedében több akadály ne­hezítette a munkát, ebben nagy szerepet játszott a kedvezőtlen geológiai adottság. Emiatt az első negyedével 850 vagonos adós- -ággal zárták. Az üzem vezetősége és a dol­gozók mindent elkövettek, hogy a lemara­dást pótolják. Ez a harmadik negyedben sikerült, és így az évi tervhez viszonyítva lemaradásuk nincs. A leszállítás előtt szétszerelik az új szén- kombájnt. Troli János. Mere«ya Uvula, és Tóth Ferenc szerelő lakatosok <- fontos munkát végzik Az elmúlt időszakban két új frontGt nyi­tottak- Az egyikbe, — a magyarországi szén­bányák közül elsőként — a lengyel Kb— 125—Z típusú mafóhengergs szénkombájnt állítják be. A gép szerelését már végzik. Ez a nagy teljesítményű gép, a 110 méteres fronton — a 8 méter percenkénti sebessége mellett — 12 ezer kilogramm vonóerejével — műszakonként előreláthatóan 500 csille szenet fejt majd le­A másik frontra amelyet ugyanc-ak most készítenek elő, az angol—magyar kooperáció keretében készült 3+2-es Dobson hidraulikus önjárót építik be. A gépkolosszus leszállítá­sát megkezdték, december végén már ter­melnek vele­Szabó György és Fehér Ferenc «zerelő lakatosok a niaróheuger vágokéseit illesztik a lejbe (Foto: Jusztin) Tanfolyam laborvezetőknek A KISZ megyei végreha jtó bizottságának ülése Marokkóban lesi az arab csúcsértekezlet

Next

/
Thumbnails
Contents