Dolgozók Lapja, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

DOLGOZOK LAPJA 1397. november 1. szerda Á Hold meghódításának nyitánya Nyilatkozatok a távvezérelt szovjet űrrandevú jelentőségéről ! ;,Üjabb győzelem a koz­moszban!". „Megtörtént a koz­mikus randevú”. „A szovjet tudomány és technika kima­gasló sikere a jubileum elő­estéjén” — ilyen és ehhez hasonló címek alatt számol­jak be a keddi moszkvai lapok a Kozmosz—186 és 188 szolgálnak a távolabbi boly­góközi expedícióknak. Lehe­tőség kínálkozik arra is, hogy repülés közben segítsé­get nyújtsanak az űrhajó­soknak, továbbá mód nyílik nem csupán a Föld, műboly­góinak ellenőrzésére, hanem a világűrben repülő távoli be­A UPI hírügynökség rajza az újabb szovjet fir-sikerről. Az október 3Q-án felbocsátott Kozmosz—188 szovjet mesterséges .hold és az október 27-én feljuttatott Kozmosz—186 Föld ■ körüli pályáján önműködően összekapcsolódott, majd három és fél órás együttes keringés után, földi parancsra, automatikusan szétvált összekapcsolásának és szét­szerelésének bravúros teljesít­ményéről. A Pravda piros fejléc alatt ad hírt az újabb kozmikus győzelemről, s közli Petrov es Szedov akadémikus nyilat­kozatait. . Petrov akadémikus ■ nyilat­kozatában hangsúlyozza: kép­zeljük el, hogy a földi labo­ratóriumokban, tervezőiro­dákban és műhelyekben. mennyi munka, mennyi te- ■ líetség kellett ahhoz, hogy a két kozmikus berendezés ke­zelőszemélyzet nélkül egymás­ra találjon a mérhetetlen vi­lágűrben és kiegyenlítve egymás sebességét, egyetlen űrhajóvá egyesüljön. maid pedig három és fél óra múltán földi parancsra elváljon egy­mástól és külön folytassa re­pülését. Számomra úgy tűnik — foly- tatt Petrov akadémikus —■, hogy műszaki tökéletessége és a kozmikus térség meg­hódításában nyitott gyakorlati lehetőségei folytán ez a kí­sérlet jelentősebb, mint az a tapasztalat, amelyet az Egye­sült Államokban szereztek, amikor a Gemini űrhatót személyzet segítségével .egye­sítették egy rakétahordozó testével. Szedov akadémikus nyilat­kozatában nyomatékosan rá­mutat, hogy ez az első ta­pasztalat új lehetőséget nyit orbitáíis laboratóriumok lét­rehozása előtt amelyek ■ azu­tán kiinduló támaszpontjául rendezések, valamint a Hold műbolygóinak és a Mars ter­mészetes bolygóinak vizsgá­latára is. A Reuter az angliai Jodrell Bank megfigyelő állomás ne­ves tudósának, sir Bemard Lövellnek nyilatkozatát is­merteti, amely szerint a hét­fői szovjet űrkísérlet esetleg a Hold meghódításának nyi­tánya. Kádár János vezetésével küldöttségünk elutazott Moszkvába A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége és a szovjet kormány meghívására magyar párt- cs kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszkvába a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója ünnep­ségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára vezeti A delegáció tagjai Foek Jenő, a forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke, Komócsin Zoltán, a Központi Bizott­ság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete, aki a szovjet főváros­ban csatlakozik a küldöttséghez. Chalfont lemondott Mint az AFP gyorshírben jelenti, lord Chalfont nagy vihart kavart nyilatkozata miatt- kedden benyújtotta le­mondását az angol miniszter- elnöknek. Wilson a lemondást nem fogadta el. Áknatűz Saigonban Vakmerő fegyveres táma­dást hajtottak végre a dél­vietnami partizánok Saigon kö­zéppontjában. A DNFF fegy veres erői kedden este akna­tűz alá vették Saigon ,,füg- getlenségi” palotáját, ahol Thieu újonnan megválasztott államelnök fogadóst adott hi- vatalbalépése alkalmából. A palotában a saigoni bábrend­szer előkelőségei gyűltek ösz- sze, s éppen megérkezett, Humphrey amerikai alelnök Ellsworth Bunkernek. az Egyesült Államok saigoni nagykövetének társaságában, amikor megszólaltak a parti­zánok aknavető ütegei. Hírügynökségi jelentések szerint g lövedékek a palotától mintegy 45 méternyire csapód­tak be.-Több ember megsebe­sült és megrongálódtak az épület előtt várakozó gépko­csik. Á szovjet—magyar szerződés különleges jelentőségű B, N. Ponomarjov felszólalása a Kremlben A szovjet parlament két háza — a Szövetségi Tanács és a Nemzetiségi Tanács — külügyi bizottságának kedden tartott együttes ülése java­solta a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének, hogy ratifikálja a Szovjetunió és Magyarország új barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződését, amelyet szeptember 7-én Bu­dapesten írtak alá. A Kreml nagy palotájában tartott ülés elnökségében részt vett N. A. Szuszlov, a Szövetségi Tanács külügyi bizottságának elnöke és B. N. Ponomarjov, a Nem­zetiségi Tanács külügyi bi­zottságának elnöke. A vitában felszólalók vala­mennyien támogatták a szer­ződés ratifikálásának javas­latát. A vitát Ponomarjov foglalta össze és hangsúlyoz­ta a támogatás egyöntetű voltát. Kiemelte, hogy a szer­ződés nem irányul egyetlen állam ellen sem és nem tar­talmaz semmiféle agresszív célkitűzést. Kijelenthetjük — hangsú­lyozta a szónok, — hogy ez a szerződés különleges jelentő­ségű ma, amikor az imperia­lizmus agresszív tevékenysé­ge következtében éleződik a nemzetközi helyzet. Nem férhet hozzá kétség — mondotta befejezésül —, hogy a szovjet—magyar barátsági szerződés egyöntetű támogatá­sa a két külügyi bizottság ré­széről kifejezi a szovjet nép akaratát és kívánságát a két testvérnép barátságának és együttműködésének erősítésé­re cs fejlesztésére. Közel-Kelet Katonai tárgyalások Aref elnök kedden fogadta az Irakban tartózkodó szov­jet katonai küldöttség tagjait. A küldöttség hétfőn megbe­szélést folytatott Sukri vezér­őrnagy, iraki hadügyminisz­terrel. Szokolov hadseregtábornok­nak, a szovjet honvédelmi miniszter első helyettesének vezetésével hétfőn szovjet ka­tonai küldöttség érkezett hi­vatalos látogatásra Szíriába, Lapzártakor jelentették: A Kozmosz—186 jelzésű mesterséges hold földi • pa­rancsra a 65 forduló után be­fejezte az űrrepülést és ked­den moszkvai idő szerint 11,20 órakor a megadott kör­zetben simán leszállt a Földre. A két szputnyik hétfőn megvalósított automatikus összekapcsolásával és más tudományos feladatok elvég­zésével a Kozmosz—186 befe­jezte „küldetését”. A szétvá­lás után a Kozmosz—188 folytatta útját és tovább vég­zi a reá bízott űrkutatási program teljesítését Beszélgetés hármasban felmondásról, munkásvándorlásról Ismét találkoztak baráta ink, Andráé. Béla és Zoltán. Béla, az ifjú mérnök határ ezottan mérgesnek látszott. BÉLA: Nahát, ma alaposan felbosszantottak. Van nálunk egy trehány alak, aki soroza­tosan nem tartja be a tech­nológiai előírásokat Ma is csak egy hajszálon múlt, hogy nem lett baj belőle. Mondom neki: mester, vigyázzon ma­gára, mert a végén kénytele­nek leszünk elküldeni. Erre a szemembe nevet és azt feleli: mérnök úr, nekem négy. gye­rekem van, ha a feje tetejére áll, akkor sem. tud, elbocsá­tani. ANDRÁS: Hűha! És te mit feleltél? BÉLA: Nyeltem egyet és azt mondtam: lehet, hogy ma még igaza van, de vigyázzon, nemsokára itt a január else­je és akkor már másképpen beszélünk! ZOLTÁN: Most viszont én mondom, hogy hűha! Szépen agitálsz te az új mechanizmus .mellett! Szóval amint beve­zetjük. aki nem tetszik n mérnök úrnak, az már repül is... BÉLA: Ezt most igazán nem tudom, miért mondtad? Te is éppen olyan jól tudod, hogy a rend és fegyelem nem az én személyes érdekem, hanem az egész vállalati kollektíváé. Ha a& ilyen alakok felelőtlen- .sége csökkenti a nyereséget, az új mechanizmusban a kol­lektíva minden tagjának a zsebét érinti. Ezért örülök, hogy az új Munka Törvény- könyve lehetővé teszi, hogy a vállalat bármely indok alap­ján, szabadon felmondhat an­nak a dolgozónak, aki nem felel meg, vagy akinek a munkájára nem tart igényt... ZOLTÁN: Jól van, értelek én téged, de te is érts meg engem. Épp ez a szabad fel­mondási lehetőség aggaszt en­gem. Mennyit emlegettük, hogy rendszerünk egyik leg­főbb előnye a létbizonytalan­ság megszüntetése. Mi lesz ezután a létbiztonsággal? Jó dolog-e, hogy a gazdasági ér­dekek, a nyereség növelése miatt háttérbe szorulnak a szociális szempontok? ANDRÁS: Hohó, álljunk csak meg egy kicsit! Először is: a szociális szempontok tá­volról sem tűnnek el. Hadd emlékeztesselek rá. hogy az új Munka Törvénykönyve szerint sem lehet felmondani a terhes és szülő nőknek, a keresőképtelenné vált beteg dolgozóknak, a katonai szol­gálatot teljesítőknek, illetve azok feleségeinek, a csökkent munkaképességűeknek. És bi­zony a törvénykönyv végre­hajtási utasítása szerint a Béla által említett munkás­nak is csak különösen indo­kolt esetben lehet felmondani, mivel négy vagy több eltar­tott, illetve egyedülálló nő­nél akár egyetlen 18 éven aluli gyerek esetén is lesz egy ilyen megkötöttség. A válla­lat tehát egyáltalán nem mindenkinek mondhat fel szabadon ezután sem... BÉLA: Valóban, ebben iga­zad van. Ami viszont a lét- biztonságot illeti, szerintem ezt egy kicsit maisképpen kell értelmeznünk, mint eddig. Az állam biztosítja, hogy aki dolgozni akar, az találjon Munkahelyet, eltarthassa a családját, megszerezhesse a munkához szükséges képzett­séget. De nem biztosítja fel­tétlenül, hogy mindenki an­nál a vállalatnál, abban a foglalkozási ágban helyezked­hessen el, ahol ő szeretne. "Sőt, azt sem, hogy élete vé­géig' azon a munkahétén maradhat, ahol elkezdte, mert a technikai fejlődés egy em­beröltő alatt alaposan meg­változtathatja a népgazdaság szerkezetét. És azt sem bizto­sítja a jövőben, hogy aki nem dolgozik lelkiismeretesen, aki lusta, fegyelmezetlen, az is kényelmesen megélhet munkatársai terhére... ANDRÁS: No igen, az ilyen emberek létbiztonsága Való­ban csökkenni fog. De hát a szorgalmas, becsületes mun­kások éppen ezt követelik már jó ideje. Ellentmond-e ez a szocializmus alapelvei­nek? Aligha, hiszen az egyik legfőbb alapelv éppen az. hogy mindenki munkáig sze­rint részesedjék a megtermelt javakból. ZOLTÁN: Tudom: aki nem dolgozik, ne is egyék. Nem is erről van szó, ezzel én is teljes mértékben egyetértek. Hanem arról, nem leszek-e én, nem lesz-e a munkás ez­után jobban kiszolgáltatva á vezetőknek, azok szubjektív véleményének? Például, ha én kinyitom a szám, vagy nem tetszik a képem a felet­tesemnek, egyszerűen kije­lentheti, hogy a vállalatnak nincs szüksége rám... ANDRÁS: Biztos, hogy ez nem könnyű kérdés. Mond­hatnám most én is egyszerű­en azt, amit néha hallani: csak nem tételezzük fel a ve­zetőkről, csak nem tételezed fel rólunk, igazgatókról hogy teljesen elvakít minket a szubjektívizmus és csakis egyéni indokaink alapján fo­gunk cselekedni? Remélem, valóban nem tételezitek fel sem rólam, sem kollégáim többségéről, de azért hozzáte­szem: szerintem ez a válasz egymagában még nem elég. BÉLA: Márpedig intézmé­nyes biztosítékokat aligha lehetne kialakítani. Már csak azért sem, mert akkor újból megkötnék a vezetők kezét. ANDRÁS: Nem is a jogi szabályozás hozhat itt megol­dást. Hanem e^'meszt a mo­rális hatás, aminek a kiala­kításában a párt- és szakszer­vezet tehet a legtöbbet. Olyan légkört kell mindenütt kialakítani — s ez elsősorban a kommunistákra hárul —. amelyben nincs helye semmi­féle önkényeskedésnek, nem I

Next

/
Thumbnails
Contents