Dolgozók Lapja, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

WÄG PUOmÄSUA!, PGYSSOWmt Dolgozók Lapin AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS Á MEGYEI TANÁCS LAPJA XXn. ÉVFOLYAM 258. SZÁM * ÁRA: 60 FILLÉR * 1967. NOVEMBER 1. SZERDA VÁLLALTAK -TELJESÍTETTÉK A tatabányai INes erőmű hőtechnjkai laboratóriumának dolgozói november 7-e tiszteletére vállalták, hogy az erőmű műszereinek és automatikajának karbantartását idő előtt elvégzik. A kazán műszereinek revízióját 2 nappal korábban fejezték be, mint tervezték. A 100 MW-os erőmű elektro­nikus mérőműszereinek üzembizjpnságát növelték gzzal, hogy néhányon belső változtatást eszközöltek. Az elektronikus műszerekben levő erősítők javításának gyorsítását segíti elő az a vizsgáló készülék, amelyet házilag készítettek mintegy 10 ezer forint értékben, Szilágyi Zsigmund technikus egy erősítőt vizsgál ttcliorcgh Ernő cg.v szovjet elektronikus műszer beállításán dolgozik A Béke világtanács elnökségének nyilatkozatai A Béke-világtanács elnök­sége október 27—29-én Lenin- gt-ádban megtartott üléssza­kán nyilatkozatot fogadott el az európai biztonság- a viet­nami .kérdés és a közelkeletJi helyzet ügyében, Európa biztonságáról Az európai enyhülésre irá­nyuló politikának az európai területi státus quo fenntartá­sából. a jelenlegi európai ál­lamhatárok tiszteletben tar­tásából kell kiindulnia, ide értve a két német állam kö­zötti határt is. Meg kell til­tani a nukleáris feyvverek európai elterjesztését és meg kell »kötni az atomsorompó- szerződést. Támogatni kell minden intézkedést, amelv elősegíti a fegyverkezési haj­sza beszüntetését és az egye­temes leszerelést. Szerződést kell kötni az erőszak eltiltá­sáról, a meg nem támadásról, ki kell dolgozni a kollektív európai bizton»«;: • ■ondszert, fel kell oszlatni a katonai tömböket és a külföldi ka­tonai támaszpontokat, rendez­ni kell a kapcsolatokat az európai államok között. Ez utóbbinak fontos feltétele, hogy a nyugatnémet kormány, mondjon le a német néo egyedüli képviseletének igé­nyétől. A határozat a továbbiak­ban rámutat arra, hogy az Egyesült Államok kormánya nem akar lemondani európai politikai, gazdasági és kato­nai . pozícióiról és „globális stratégiájában” partnerként a Német Szövetségi Köztársa­ságra támaszkodik. E*;oek kormánya viszont kérdésessé teszi az európai határokat, igényt tart egész Németor­szág képviseletére, nukleáris fegyvereket követel. Nyugat- Németországban akadálytala­nul terjed a neonáci zmus. vi­szont a rendkívüli törvények révén veszély fenyegeti a de­mokráciát A bonni kormány követelései ellenkeznek a nyugat-európai államok nem­zeti érdekeivel. Nyugat-Európában sok po­litikus és államférfi számot leljen a közönségsiker: Szovjet hetek a Vértes Áruházban Az Áruháza Vállalat a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulója tiszteleté, re két budapesti és öt vidéki áruházban rendez november hetedikéig szovjet heteket. A, vidéki áruházak közül a tata­bányai Vértes Áruház is csat­lakozott a nagy érdeklődéssé! vú/t rendezvényhez. A tatabányai VciTcs Áruház" ban a szpvjel fogyasztási cik­kek ünnepi árubemutatójára gondosan készültek fel az áru­ház dolgozói. A. november 7-ei jubileumra Utal az áruház belső díszítése az erre a célra berendezett kirakatrész deko­rációja, s mint másutt, Tatai bányán is külön szovjet osz­tály működik az ünnepi hetek alatt. Az áruház kiállításán a szovjet ipar legkiemelkedőbb árucikkeit láthatja, és vásárol­hatja meg a nagyközönség. Egyebek között órákat, fotó­cikkeket, tűzálló edényeket, modern evőeszköz-készleteket, konzerveket és italféleségeket árusítanak. Ezen kívül kisebb mennyiségben a már Európa- szerte ismert és közkedvelt cikkek — például Rakéta pbr_ szívó. Selga hanziszloros rá­dió. (Szarátov hűtőszekrény, s újdonságként az 50 köbcenti­méteres Riga nevű. jogosít­vány nélkül vezethető motor- kerékpár is kapható a szov­jet hetek alatt. Tatabányán a vásárlók ér­deklődése a vártnál is na­gyobb, n szovjet osztály min­tegy félmillió forint értékű árucikkeinek eddig több mint felét vásárolta meg a közön­vet azzal, mennyire veszélyes vakon haladni az Egyesült Államok pórázán és a bonni kormány ambícióinak uszá­lyában. A görögországi kato­nai államcsínyt az európai országok többsége elítélte. Jóllehet az amerikai, az an­gol és a nyugatnémet vezetők támogatták Izrael közel-kele­ti agresszióját, más NATO- tegországok többször is ki­mutatták, hogy nem hajlan­dók belesodródni ebbe a konf­liktusba. Mindinkább terjed az a meggyőződés, hogy az európai országok együttmű­ködve képesek maguk is meg­találni az európai problémák­nak, köztük a kollektív biz­tonság probémájának megol­dását. Komoly veszély tamadt Dél-Eurppában is a görög ka- tonappuccs, továbbá a 6. ame­rikai flottának a térségben való állandó jelenléte miatt. Az 1907-es esztendő komoly nemzetközi helyzetben köze­ledik a végéhez, de a béke­mozgalom hatalmas erőt kép­visel, a békeerők el tudják hárítani a világháború veszé­lyéit, ha aktívan összefogva lépnek fel. , Megvannak a feltételek a békeerók összefogásához, olyan akcióihoz, amelyeknek révén Európa hozzájárulhat az egyetemes béke fenntartásá­hoz. A Bóke-világtanács el­nöksége szívesen látná egy értekezlet összehívását az európai biztonság és együtt­működés ügyében és hajlandó együttműködni Európa összes politikai, társadalmi és bé­keerőivel e cél érdekében — mondja befejezésül a határo­zat. A vietnami kérdésről A nyilatkozat elítélően álla­pítja meg, hogy az Egyesült Államok kormánya Haiphong és Hanoi bombázásának fo­kozásával — saját állításait cáfolva — nem a hadművele­tek beszüntetésére, hanem a háború kiterjesztésére törek­szik. A BVT elnöksége megelé­gedéssel állapítja meg a viet­nami nép igazságos harca iránti szolidaritási mozgalom világszerte tapasztalható nö­vekedését. Október 21-én, a vietnami szolidaritás nemzet­közi napján, a népek határo­zottan követelték, hogy az Egyesült Államok kormánya haladéktalanul szüntesse be vietnami agressziós háború­ját, egyszer s mindenkorra feltétel nélkül hagyja abba a VDK elleni bombázásokat és egyéb hadműveleteket, ismer­je el a dél-vietnami lakosság egyetlen igazi képviselőjének a DNFF-et, vonja ki fegyve­res erőit. Dél-Vietnamból és tegye lehetővé, hogy a viet­nami nép maga döntsön ügyei­ről. * A nyilatkozat felszólítja a világ békeharcosait, hogy te­gyék még hatékonyabbá a harcot a fenti célokért, a vi­lágháború veszélyének kikü­szöböléséért. Befejezésül a határozat * békeerők további teljes .tá­mogatásáról biztosítja a viet- nami népet. * A kösel-keleti helyseiről A Béke-világtanács elnök­sége ismételten elítéli az iz­raeli agressziót és kijelenti, hogy a Közel-Kelet és az egész világ békéje és bizton­sága, a népek nemzetköri füg­getlensége szempontjából el­sőrendű fontosságú kérdés az izraeli fegyveres erők hala­déktalan kivonása az 1967, júniusában elfoglalt arab te­rületekről. A továbbiakban a nyilatko­zat rámutat arra, hogy minél határozottabban lépnek1 a füg­getlenség és a társadalmi ha­ladás útjára a közel-keletj arab népek. annál inkább megnyilvánulnak velük szem­ben az imperialisták cselszö­vései. A szomszédos arab or­szágokba betört izraeli had­sereg azoknak az eszköze volt, akik ellenőrzésük és uralmuk alá akarják hajtani e térséget. Az Egyesült Államok, Nagy- Britannia és a Német Szövet­ségi Köztársaság által sugal­mazott és támogatott június 5-i izraeli agresszió a NATO- európai terveinek sajátos pél­daképe lehet és a vietnami nép ellen agresszív' háborút viselő Egyesült Államok glo­bális stratégiájának szerves ré­sze — mutat rá ezutárf- a nyi­latkozat. A BVT elnökége a további­akban elítélően nyilatkozik az elfoglalt területek bekebele­zésére irányuló izraeli szándé­kokról. az e területeken fo­ganatosított erőszakos intéz­kedésekről és megfélemlítési akciókról, A Béke-világtanács • elvei­ből kiindulva — folytatja a nyilatkozat — síkraszállunk most is és a jövőben is min­den olyan megkülönböztetés ellen, amely faji és vallási alapon nyugszik, ideértve a mindennemű zsidóellenes hangulatot is. Minden nép­nek joga van a függetlenség­re és a szuverénitásra. A nyilatkozat a továbbiakban elítéli az izraeli vezetők el­utasító magatartását, amely- lyel a politikai megoldásra irányuló kísérleteket fogad­ják. és hangsúlyozza: békés viszonyok sohasem jöhetnek létre agresszív háború vagy olyan helyzet eredményeként, amely lehetővé teszi, hogy az agresszor megtartsa a meghó­dított területeket. A BTV elnöksége felhívás^ sál fordul a békeszerető erők­höz. kezdjenek világszerte kampányt az izraeli csapatok mielőbbi kivonásáért, aa ENSZ-határozatok megvalósí­tásáért.. . t

Next

/
Thumbnails
Contents