Dolgozók Lapja, 1967. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 232-SZAM * ARA: 60 FILLÉR * 1987. OKTOBER 1. VASÁRNAP Az új Munka TSrYénykönyve Nagy érdeklődéssel várt törvenytervezetet tárgyalt meg és fogadót el az országgyű­lés most ezajlott ülésszaka; *z új Munta Törvénykönyvét. A tervezel nyilvános vitájá­ban száze;rek mondták el Véleményükét róla az ország­ban. Munlások, szakemberek, szakszerveeti és pártaktívák t társadahü élet vezetői, a vita során javaslataikkal részt vettek a törvény megalkotá­sában, anellyel már tervezet formsjábai is egyetértettek, helyeselt«. A régen várt új Minks Törvénykönyve tör- vény;rőrt emelkedett, a jö­vőbei megszabja a vállalatok és nun kasok jogait, köteles­ségei, a szakszervezetek fel- edatit, tükrözi a társadalom­ban végbement változásokat. A: új törvény nagy előnye, hog: elvileg határozza meg a temvalókat, a részletes sza­bályzást a vállalatoknál meg- kötsre kerülő kollektív szer­zőitekre bízza. A vállalatok ványaiknak megfelelően al- kaáazhatják a törvényt. Me- lyj vállalat vezetője ne tud­ná hogy mennyi fejtörésbe keilt az elmúlt években a b'Jsk megállapítása, s mi- lyi korlátok állták útját, ha jcban meg akart fizetni egy nszaki vezetőt, vagy egy káloan dolgozó szakmunkást. J*st viszont, hogy a Munka Tvénykönyve a vállalat ha­tkörébe utalja a bérezési sbályok meghatározását, sgszűnik a bérgazdálkodás Idigi kötöttsége. A gazda- gi vezeték fokozottabban dif- renciálhatnak. Kiváló dol- isóikat jobban javadalmaz- atják, a ezzel jobban hely­ez is köthetik. Az új törvény nagy önál- iságot biztosit a vállalatok­at Valamennyi kérdésben a slsőbb szervek véleményének ikérése nélkül dönthetnek. A íollektív szerződések rendsze­re is növeli ezt az önálló- ágot. de ugyanakkor fokozza i felelősséget is. A lezajlott rátákban többször elhangzott az az aggodalom, hogy a gaz­dasági vezetők a nagyobb ön­állóság birtokában nem él­nek-e vissza jogaikkal, .nem csorbítják-e meg az üzemi demokráciát? Erre egyértel­műen kell felelni: nem. A vállalatok vezetői a mi rend­szerünk neveltjei. Ismerik kö­telességeiket — amelyek ez­után meghatványozódnak —, de ugyanakkor tudják jogaikat is Tetteiket vállalatuk, s egy­úttal az ott dolgozók érde­kében hajtják végre. A kol­lektív szerződéseket a szak- szervezet köti meg a vállalat­tal. Ebben a nagy munkában hó alkalom nyílik bevonni a dolgozókat a munkájukat leg­közvetlenebbül érintő kérdé­sek rendezésébe. A kollektív szerződés-tervezetek . máris készülnék megyénkben, és ezekben szerepelnek mindazok a jogok és kötelességek, ame­lyek megilletik a dolgozókat. A szocialista demokrácia ér­vényesül abban, hogy a szak- szervezeteknek a dolgozók védelmében joguk van bár­mikor és bárhol fellépni, a gazdasági vezetést megítélni, ha az valamilyen formában veszélyezteti a kollektív szer­ződésben lefektetett, s elfo­gadott jogokat. Az új Munka Törvénykönyvében messzeme­nően érvényesül a szocialista humanizmus, az emberről va­ló gondoskodás elve is. Hat­hatósan védi a dolgozók egész­ségét. testi épségét. Kimond­ja, hogy ezt a védelmet már a beruházások ter­vezésénél, a kivitelezésnél figyelembe kell venni. Ez azért is lényeges és fontos, mert köztudott, hogy több új lé­tesítménynél, az öltözők, für­dők, stb. építésére már csak akkor került sor, amikor a gyár működött. A szocialista humanizmust tükrözi a törzs­gárda védelme, a*,felmondási idő meghosszabbítása, s az a tény, hogy amíg a dolgozó bármikor kötetlenül felmond­hat, a vállalatra vonatkozó felmondási tilalmak és korlá­tozások továbbra is érvénye­sek. A szocialista humaniz­mus nagy vívmánya a dolgozó nők, elsősorban a terhes nők, családanyák védelme, s a messzemenő megbecsülést je­lentő jutalomszabadság be­vezetése. Ez a rendes szabad­ságon és a pótszabadságon felül adható a dolgozóknak, de hogy kinek es miért ad­ható, azt a kollektiv szerző­désben kell rögzíteni. Az országgyűlés vitájában számos módosító javaslat hangzott el. Ezeknek egy ré­sze az országos vitában is el­hangzott és az országgyűlés fi­gyelembe is vette. A törvény­nyel össze nem függő más ja­vaslatokat az illetékes szak­ágakhoz továbbította, a Munkaügyi Minisztérium. Az új Munka Törvénykönyvé ja­nuár 1-én. az új. gazdasági mechanizmus bevezetésével egyidejűleg lep életbe. A tör­vény a «• iciaiista munkavi­szonyok továbbfejlesztésének, a munkásosztálynak, a dolgo­zó ember érdekvédelmének fontos okmánya. Fel kell vál­tani aprópénzre, részleteire a törvényt, feldolgozni a válla­latok viszonyaira, hogy az üzemi végrehajtási utasítás, a kollektív szerződés valóban a vállalat törvénye, működési jogszabálya lehessen. Ebben a nagy munkában igényéljek a pártszervezetek segítséget is, amelyek készséggel állnak a- vállalat vezetősége és a szak­szervezetek mellé. Az új törvény kész, most már dol­gozni kell. Kilenc hónappal határidő előtt Korszerű berendezést adtak át a Timföldgyárban A beruházási munkák csúcsidőszakához erkeztek az Almásfüzitői Timföldgyárban, ahol 1970-ig kétszeresére nö­velik a termelést. Ezekben á hetekben több fontos létesít­ményt adnak át. jó néhány gépet, különféle berendezé­sei kezdik meg a próbaterme­lést. Az új típusú magyar és külföldi gyártmányú vegy­ipari berendezések az eddig alkalmazottaknál korszerűb­bek, magasabb teljesítmény­nyel és lényegesen gazdaságo­sabban működnek. Szombaton adták it ren­deltetésének és kezdték meg a próbatermelést a beruházási program keretében második­nak elkészült autokíáv-sorral. Ebben a technológiai sorban Kiemelkedő eredmények a* Eternit Művekben Jubileumi vállalásukat is túlteljesítették A nyergesújfalui Eternit Művekben ezekben a napok­ban készül a nagy számvetés, negyedik negyedev küszöbé» az elmúlt nyolc hónap mun» Vajat értékein,: a gazdasági vezetők. Az év elején a Nagy Októberi Szocialista Forrada- dalom 50. évfordulójának tiszteletére rendkívüli vállalá­sokat tettek az üzem dolgozói. A többlettermelést a legkere­settebb termékekből vállal­ták, az eternit tetőfedő és hul­lámlemezből harminc—har­mincezer négyzetméterrel, a burkoló lemezből pedig ti­zenkétezer négyzetméterrel többet ajánlottak fel a terve­zettnél. Értékrendben az eter­nitgyáriak legjelentősebb fel­ajánlása a nyomócsógyártás túlteljesítése volt. Ebből a termékből ugyanis javarészt még importra kényszerül nép­gazdaságunk. Épp ezért szá­mottevő az a terven felüli 100 kilométernyi nyomócső, amit többletként vállalt a csőgyár­tó csarnok kollektívája. A most folyó értekelés ed­digi adatai szerint a koránt­sem könnyű feladatot mara­dék nélkül teljesítette a gyár munkásgárdája. Az elmúlt nyolc hónap alatt egyes ter­mékekből még eredeti válla­lásukat is túlteljesítették. Az egyik legkeresettebb gyárt­mányból, a hullámlemezből például már 47 ezer négyzet­métert állítottak elő, még az eredetileg egész esztendőre felajánlott tételt is 17 ezer négyzetméterrel tetézték meg a nyolc hónap alatt Hasonló­an kiváló eredménnyel di­csekedhetnek a csőgyártók is. A háromnegyed év alatt a többletként vállalt 100 kilo­méter nyomócsövet elkészí­tették, s az év végéig ráadás­ként még húsz kilométernyi cső gyártását tervezik. A burkoló lepiezböl ugyancsak nincs már „adósságuk" a nyer- gesújfaluiaknak, a tervükön felüli 12 ezer négyzetméter lemezmennyiség is elkészült már. A rekordszinten teljesített jubileumi vállalások értékét növeli, hogy a kiváló eredmé­nyeket újabb beruházás, mű­szaki fejlesztés nélkül, csupán a tartalék erők jobb kihasz­nálásával érték el. A felada­tokból mint máskor, azúttál is oroszlánrészt vállaltak az üzem szocialista brigádjai, zajlik le az egyik legfonto. •Sfibb vegyi folyamat. Negy­ven atmoszféra nyomáson és kettőszázharminc Celsius fo­kon marónátron lúggal old­jak ki ezekben az aluminium, illetve a timföld alap­anyagát. A feltáró sor nyolc, egyenként nyolc méter hosz- szú és két méter átmérőjű szivaralakú tartálytestekből áll. A komplett berendezést az ALUTERV szakemberei tervezték és a Csepeli Egyedi Gépgyárban készítették el. Az űj feltáró sor felszere­lésénél kiváló munkát vé­geztek a különféle szerelő vállalatok szakmunkásai, és az eredeti tervhez képest ki­lenc hónappal korábbam ad­ták át rendeltetésének. A húszmillió forint értékű új autoklávokkal évenként száz­ezer tonna timföldét termel­nek majd. A beruházás tel­jés befejezéséig összesen négy feltáró sort szerelnek ezekkel biztosítják majd az évi háromszázezer te»»a timföld gyártását, Az új autokláv-sorokat & legkorszerűbb műszerekkel; látják el. Brr» többek kdroÄ azért vsa? szükség, mert a gyártási folyamat magas hő­mérsékleten és nyomáson megy végbe, s g szakemberek véleménye szerint ilyen kö­rülmények között a legkisebb rendellenesség is nagy bo­nyodalmat okozhat Az auto­maták viszont érzékenyen reagálnak a gyártási folya­mat megváltozására, önmű­ködően avatkoznak be és ja­vítják ki a hibát. Az automa­tikus műszerek megkímélik a kezelőszemélyzetet és a diszpécsereket a megerőltető ellenőrzéstől. Vetik a búzát Kocson. az Aranykalász Tsz földjein. (Jusztin Tibor felvétele. ,

Next

/
Thumbnails
Contents