Dolgozók Lapja, 1967. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XrtTT ÉVFOLYAM 179. SZÄM *%■ ARA: 60 FILLER * 1967. AUGUSZTUS 1. KEDD Megnyílt a Nemzetközi Gazdasági Operációkutatási Nyári Egyetem Szívélyes és barátságos légkörben Közlemény Miki Takeo japán külügyminiszter magyarországi látogatásáról Hétfőn ünnepélyes külsősé­gek között nyitották meg az esztergomi Technika Házában a Nemzetközi Gazdasági Ope­rációkutatási Nyári Egyetemet. A kéthetes kurzuson üzemi, vállalati közgazdászok, tervező intézetek, iparági kutató in­tézetek szakemberei vesznek részt A megnyitón részt vett Kiss Árpád, miniszter, a MTESZ elnöke, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, dr. Valkó Endre, a MTESZ fő­titkára. A vendéglátók részé­ről Bosznai Jenő, az eszter­gomi városi pártbizottság tit­kára és Boza Miklós, a váro­si tanács vb-elnöke. Kiss Árpád miniszter meg­nyitó beszédében hangsú­lyozta, hogy az operációkuta­tásnak és a matematikai köz- gazdaságtannak ma egész Eu­rópában és ezen belül a szo­cialista országokban nagy je­lentősége van. A gazdasági fejlődés nyugaton és keleten egyaránt napirendre tűzte a gazdasági tervezés különböző szintű és típusú problémáit. Ezzel az egyes vállalatok irá­nyítóira és az állami veze­tőkre is új típusú vezetési Vasárnap délelőtt tartották meg esedékes tanácskozásukat a megyei rendőr-főkapitány­ság közlekedési osztályához tartozó önkéntes rendőrök. A tanácskozás célja az volt, hogy elemezzék és értékeljék a múlt évben végzett munkát, egyben meghatározzák a mindinkább növekvő közúti forgalom adta feladatokat A tanácskozás résztvevőit Rimái Sándor rendőr-alezredes <3 megyei rendőr-főkapitányság közlekedési osztályának vezető­je üdvözölte, megköszönve azt az önzetlenül végzett munkát, amely nagyban hozzájárult a biztonságosabb közlekedés ki­alakításához. Rimái Sándor részletesen ki­tért arra. hogy egy év atett a közlekedési osztály önkéntes rendőreit 1785 esetben vették igénybe, 587 esetben éjjel, 229 esetben munkaszüneti napon. A rendőr-főkapitányság nagytermét megtöltő önkéntes­Az újítók országos méretű versenyét meghirdető újítási szemle eredményeit június vé­gén értékelték a dorogi szén­medencében. A verseny során szép sikerek születtek. A be­nyújtott javaslatok száma 26 százalékkal, az elfogadottaké 45, a bevezetetteké pedig 47 százalékkal nőtt. A tényleges megtakarítás az- újítási szemle feladatok várnak. Most, ami­kor hazánkban az új gazda­ságirányítási rendszerben a felelősség és kockázatvállalás egyre jobban előtérbe kerülj a vállalatoknak fel kell ké­szülniük arra, hogy döntései­ket gazdasági számításokkal alapozzák meg. A legjobb megoldás kiválasztásához így többféle változatra van szük­ség. Az operációkutatás a különböző matematikai mo­A szénbányákban jól bevált páncélkaparókat kipróbálták a közép-dunántúli bauxit bá­nyákban is a szakemberek. A fejtést, szállítást meggyorsító gép — mint a tapasztalaitok mutatták — a bauxit fejtésé­nél is alkalmazható, egyetlen hibája, hogy a keményebb kő­zet miatt túl gyorsan kopnak a berendezés alkatrészei. A bauxitbányászat ezért megbízta az Országos Bánya­gépgyártó Vállalatot, hogy az 5 követelményeiknek megfelelő páncélkaparót kísérletezzenek ki. Három üzem, a budapesti, rendőrök jóleső érzéssel hall­gatták a munkájukat értékelő beszámolót és még jobban érezték feladatuk és beosztá­suk nagyságát és fontosságát. Nélkülük ma már nehéz len­ne megbirkózni azzal h rop­pant és hatalmas feladattal, amely a fejlődés során a köz­lekedésben végbement és ami a jövőben még tovább fokozó­dik. E növekvő feladat végre­hajtásához járultak hozzá a tanácskozás résztvevői azzal, hogy egy esztendő alatt több mint 7 ezer őrás szolgálatot láttak el társadalmi munká­ban. Munkájuk — mint ezt a be­számoló is aláhúzta — fontos és értékes volt és sok segítsé­get adott a közúti forgalom irányításához. Ez alkalommal az önkéntes rendőröknek em­léklapokat nyújtottak át. Kö­zülük hárman kitüntetést, 15- en oklevelet, 39-en tárgy il­letve pénzjutalmat kaptak. időszakában 33 javaslat után 11,6 millió forint volt, inig a2 azt megelőző egy évben 28 ja­vaslat után csupán 3.8 millió Az idei első félévben 139 újítási javaslatot fogadtak el és valamennyit megvalósítot­ták. Ezekből 17-et ka'kuláltak. A megtakarító« 6° millió fo­rint deliek segítségével lehetőséget nyújt a választáshoz, jófor­mán az élet minden terüle­tén. Az augusztus 12-ig tartó rendezvénysorozaton négyven előadás hangzik el. A legne­vesebb hazai szakembereken kívül csehszlovák, francia, jugoszláv, német, továbbá norvég szakemberek tartanak előadást egy-egy témakörben. s tatabányai bányagépgyártó és a Vöröscsillag Traktorgyár szakemberei fogtak össze, hogy mielőbb teljesíthessék a ba­uxit bányászat kívánságát. Szocialista szerződésben vállal­ták, hogy a különlegesen ko­pásálló acélöntvényeket rövid idő alatt ki kísérletezik s elkészí­tik. A tatabányai szakemberek a Vörös Csillag Traktorgyárban is segítséget nyújottak a kü­lönleges technológiát igénylő, extra minőségű acélöntvények előállításához. A hármas kooperáció ered­ményeként nemrégiben készült el a kopásállóbb, nagyobb te­herbírású páncélkaparó. A kí­sérleti példányt már átadták a bauxitbányászoknak, akik az új berendezéssel megkezdték a kísérletet. Miki Takeo, Japán külügy­minisztere, 1967. július 29—31 között a magyar kormány vendégeként féleségével együtt hivatalos látogatást tett Ma­gyarországon. A japan külügyminiszter a látogatás idején fölkereste Fock Jenőt, a Minisztertanács elnökét és dr. Bíró József külkereskedelmi minisztert. A látogatás során Miki Ta­keo megbeszéléseket folytatott Péter János külügyminiszter­rel. A szívélyes és barátságos légkörben folytatott tárgyalá­sokon a két külügyminiszter között őszinte véleménycseré­re került sor a nemzetközi helyzetről és a Magyarorszá­got és Japánt kölcsönösen ér­deklő kérdésekről. A két kül­ügyminiszter megelégedéssel állapította meg, hogy a Ma­gyarország és Japán közötti Daráti kapcsolatok sok terüle­ten kedvezően erősödtek és fejlődtek, és megegyeztek ab­ban, hogy további konkrét lépéseket kell tenni a kölcsö­nös kapcsolatok erősítésére és ' kitérj észté jére. Miki Takeo kifejtette véleményét az ázsiai problémák különböző vonat­kozásairól, Péter János pedig ismertette nézeteit az európai helyzetről. A két miniszter megegyezett abban, hogy Ma­gyarországnak és Japánnak nemzetközi tevékenységükben továbbra is a béke ügyét kell szolgálniok. A magyar kül­ügyminiszter megelégedéssel állapította meg, hogy Miki Ta­keo látogatása, amely az első japán külügyminiszteri láto­gatás volt, jelentősen hozzájá­rult a Magyarország és Japán közötti baráti kapcsolatok és megértés további előmozdítá­sához. A japán külügyminisz­ter őszinte háláját fejezte ki azért a meleg fogadtatásért és vendégszeretetért, amelyben magyarországi látogatása so­rán részesült. Miki Takeo japán külügymi­niszter hivatalos látogatásra hívta meg Péter János magyar külügyminisztert Japánba. A magyar külügyminiszter örömmel elfogadta a meghí­vást. A látogatás időpontját később, diplomáciai úton fog­ják megállapítani. Lapzártai Johnson sajtóért©kei!©t® Johnson amerikai elnök hétfőn rögtönzött sajtóérte­kezletet tartott Éles hangon elutasította U Thant előző es­te elhangzott beszédét, aki an­nak a véleményének adott ki­fejezést, hogy a vietnami nép olyan harcot vív, amelyhez hasonlót 1776-ban az amerikai nép vívott az angol gyarmato­sítók ellen. Az elnök hangoztatta, vál­toztatás nélkül folytatni kí­vánja vietnami politikáját, annak ellenére, hogy a leg­utóbbi közvéleménykutatások szerint az amerikaiak 52 szá­zaléka elégedetlen a háború irányításával és ellenzi a Dél-Vietnamban harcoló csa­patok létszámának növelését. Amerika folytathatja a harcot Vietnamban és ugyanakkor megvalósíthatja a „nagy tár­sadalom programját” — han­goztatta az elnök azokra a kérdésekre válaszolva, ame­lyek a legutóbbi néger za­vargásokra vonatkoztak. Az elnök hétfőn levelet ka­pott, amelyet ötvenegy olyan demokratapárti politikus írt alá, aki résztvett a párt 1960-as és 1964-es évi orszá­gos jelölő kongresszusán, mint államának küldötte. A levél aláírói azt javasolták, hogy Johnson „a párt érdekében ne jelöltesse magát az elnöki tisztségre 1968-ban, mert ezzel lerombolhatja azt, amit a párt tagjai együttesen építettek fel.” Johnson jelölése esetén a republikánus előretörés elke­rülhetetlen, ezért a csoport tagjai „szükségszerűen Robert Kennedyt támogatják” —■ mondotta a csoport szóvivője. Gyorsan épül a ferencvárosi házgyár Szeptember 1-én már egyes részlegeiben próbaüzemei a ferencvárosi házgyár. Az automatikusan működő, nagy tel­jesítményű házgyár a tervek szerint január elsejétől pedig teljes kapacitással dolgozik * 3k.­Készlet az épülő házgyárból Segítség a bauxitbányászoknak Önkéntes rendőrik tanácskozása---------------------------------------------r F é! év a!att 8,9 millió forint megtakarítás Dorogon — újításokból

Next

/
Thumbnails
Contents