Dolgozók Lapja, 1967. július (22. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

;>•; v TATAI» m fa PROLETÁRJAI, BGYBSÜLJPrm Dolgozók Lapja AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 153. SZÁM * ARA: 60 FILLÉR * 1967. JÜLIUS 1. SZOMBAT Mától hét vállalatnál csökkentett munkaidőben dolgoznak a szénbányászok Tanácskozik a KISZ VII. kong resszusa Július 1-től a. várpalotai, a oógrádi, a közép-dunántúli, az oroszlányi, az ózdvidéki és a tatabányai szénbányáknál minden második szombaton munkaszünetet tartanak, tehát két hétre nyolcvannyolc, egy hétre 44 munkaóra jut Ezzel szemben a borsodiak az úgy­nevezett szezonális megoldást választották: április 1. és ok­tóber 1. között, a hat nyári hónapban ötnapos, a hat téli hónapban pedig hatnapos munkahetet rendszeresítenek, így a heti munkaidő nyáron 40. télen 48, évi átlagban te­hát szintén 44 óra lesz. A megyei Népi Ellenőrzési Bizottság pénteken megtartott ülésén megtárgyalta a megye tej és tejtermékellátásáról szóló vizsgálati anyagot. Meg­állapította, hogy kannatejjel, kannás tejföllel, csomagolat- lan túróval és vajjal az igé­nyeket mennyiségileg teljes mértékben ki lehet elégíteni. Több kívánni valót hagy maga után a minőség, a vá­laszték, a paiackostej-ellátás. A tejipari vállalat álláspontja szerint távolabbi helyekre, mint ' például Dorogra csak részben tudja elszállítani a kívánt palackos tej mennyisé­get. A NEB álláspontja szerint viszont csak költség kímélés miatt húzódozik a vállalat a szállítástól. A tatabányai és a dorogi Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat helytelen rendelési módszerei is gátolják a meg­felelő ellátást Az előbbi vál­lalatnál nem lehet megálla­pítani mit rendelnek a boltok, így a tejipar nem mindig azt küldi ami szükséges. A köt­bérezés pedig elmarad. Doro­gon először központi raktárba szállítják az árut, majd in­nen jut a hálózatba. Ennek következménye, hogy lejárt tejföl stb kerül az üzletekbe. A szövetkezeti boltokban pa­naszolják, hogy a heti egysze­ri szállítás kerékkötője a jó ellátásnak. Hasonlóan kevés a városi üzletek számára meg­honosított szállítások száma. A kereskedelem hibája, hogy nem törődnek kellően a vá­lasztékkal.^ Egyes helyeken nincs félliteres tej, hiányzik a kakaó, a joghurt. A boltveze­tők azzal érveltek, hogy, nincs kereslet. Ez elfogadhatatlan, hiszen a? említett cikkekből egyáltalán vagy alig tartottak a kifogás alá eső boltokban. Ellentmond ennek az is, hogy az árváltozások ellenére, több Az oroszlár.yl szénbányák összes üzeme most egyszerre tér át az új munkarendre, a tatabányai & a borsodi szén­bányáknak viszont egyelőre csak három-három, a többi­eknél egy-egy üzem dolgozik szombattól csökkentett mun­kaidővel. A július 1-én életbelépő munkaidő-rövidítés a hét vál­lalatnál együttvéve körülbe­lül 30 000 dolgozót érint. A munkaidőcsökkentés egyik esetben sem megy a fogyasz­tói igények kielégítésének, il­letve az érintett dolgozók jö­vedelmének rovására. tejtermék fogy mint régebben. A megyei NEB megállapí­totta, hogy nagyobb gondos­sággal jobb áru kerülhetne az üzletekbe. Jó lenne ha példá­ul Va kg-os csomagolt túrót is gyártanának, hiszen más. tej­ipari vállalatnál ezt már beve­zették. A megyei Népi Ellenőrzési Bizottság megtette a szükséges javaslatokat. Célravezető len­ne, ha az illetékesek — a megyei tanács kereskedelmi osztálya, az élelmiszer kiske­reskedelmi vállalatok, a MÉSZÖV és a tejipari válla­lat — okulva a megállapítá­sokból öntevékenyen, de összehangolva megtenné a szükséges intézkedéseket. Pénteken folytatta munká­ját a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség VII. kong­resszusa. Részt vett a tanács­kozáson és az elnökségben foglalt helyet Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, Biszku Béla, a Központi • Bizottság titkára, Szirmai István, a Po­litikai Bizottság tagja, Czine- ge Lajos honvédelmi minisz­ter. Az elnöklő Molnár György, a KISZ központi bizottságá­nak titkára bejelentette, hogy a gyárak üzemek, iskolák, in­tézmények, termelőszövetkeze­tek fiataljai eddig csaknem 300 táviratban köszöntötték az ifjú kommunisták küldöt­teinek tanácskozását; A kongresszus csütörtöki ülésén felszólalt v megyénk egyik küldötte, Lehotzky Csa­ba, a Komáromi Kőolajipari Vállalat dolgozója. Lehotzky. Csaba bevezetőben arróí be­szélt, hogy az ifjúsági szerve­zetek felelősségteljes, szép kö­telezettsége a tudatformálás az ifjú nemzedék erkölcsi ar­culatának gazdagítása, szocia­lista szellemű nevelése. Komárom megyében a szo­cialista nevelés egyik fontos területének tekintik az ipari tanuló képzést, amely megle­hetősen nagyarányú, s jó né­hány szakmára kiterjed. A Kőolajipari Vállalatnál példá­ul a kénzésében olyan kiemel­kedő eredményeket értek d, hogy az elmúlt három eszten­dőben minden évben akadt az ipari tanulók országos versen­gésében első helyezést elért vállalati ifjúmunkás. A szép sikert nemcsak erkölcsi elis­meréssel honorálta a vállalat: a jók közt is legjobbakat tár­saiknál előbb minősítették szakmunkásnak, s új munka­körükben is a maximális kez­dőfizetést kapták. Az ipari tanuló képzés eredményessé­gében nem ki* részük van a vállalatnál dolgozó fiatal mű­szakiaknak, mérnököknek, akik szívesen, szeretettel fog­lalkoztak és törődnek ma is a tanulókkal, irányítják tanu­lásukat, átadják srak tudásu­kat. Közben e fiatal értelmi­ségiek nemcsak az ipari tanu­lókhoz, hanem a KlSZ-szerve- zethez, a mozgalmi élethez is közelebb kerülnek, s közülük is jó néhányan álltak az ifjú kommunisták soraiba. Ügy tűnik, az ifjúsági véd­nökségek meglehetősen messze esnek a nevelési feladatoktól. Valójában — a gyakorlati ta­pasztalatok szerint — nagyon- is összefonódnak egymással, A termelés számos fázisában ke­rülnek szembe a fiatalok olyan nehézségekkel, problémákkal, amelyek csak igazi helytállás­sal, az előírtnál jóval nagyobb felelősségtudattal és fegyelme­zettséggel háríthatok el. A Kőolajipari Vállalatnál példá­ul látszólag egyszerű „szürke” felajánlás született a labora­tóriumi fiatalok között: véd­nökei lesznek a vállalattól ki­kerülő szállítmányoknak, őr­ködnek a minőségen, meg­szüntetik a selejtet. Három évvel ezelőtt hangzott el a felajánlás, azóta értékben mil­liárdos nagyságrendű, mennyi­ségben egymillió hétszázezer tonna körül járó szállítmányt indítottak útba a különböző megrendelőkhöz, akiktől elis­merés és köszönet érkezett, reklamáció azonban egy sem. Az ifjú védnökök állták adott szavukat, igazi felelőseivé váltak a termékek jó minő­ségének, hibátlanságának — mert olyan erkölcsi plusszal toldották meg munkájukat, amilyet csupán anyagi ösztön­zéssel aligha lehet elérni. Felszólalása befejező részé­ben arról beszélt, hogy az üze­mi, vállalati, hivatali KISZ- szervezetek — nagyon helve- sen — meghatározott követel­ményeket állítanak a fiatalok elé. Hiba azonban, hogy a legtöbb helyen csak eddig terjed hatáskörük — abba Jó­formán semmi beleszólásuk nincs, hogy a megbízatásokat odaadással, sikerrel teljesítők milyen juttatásokat kapjanak, hogyan alakuljon előmenete­lük, bérezésük stb. Helyes lenne, ha a munkahelyi KlSiS- szervezetek legalább tanácsko­zási joggal rendelkeznének, s véleményüket, javaslataikat kikérnék az illetékes vezetők, ha ifjúmunkások, fiatal dol­gozók sorsáról, beosztásáról döntenek. A péntek reggeli ülésén folytatták a vitát a beszámo­ló felett, Elsőként Kovács Sándor, a KISZ Borsod me­gyei bizottságának első titká­ra szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy az ifjúsági szövetség kommunista vonásainak erő­sítésével egyidejűleg meg kell őrizni a KISZ tömegszervezeti jellegét is. Javasolta, hogy a központi bizottság beszámoló­jában foglalt elvek alapján aa alapszervezetek lehetőleg esz­tendőnként értékeljék tagjaik tevékenységét, mondjanak vé­leményt a fiatalok munkájá­ról es hívják fel figyelmüket arra, mit várnak tőlük a kö­vetkező hónapokban. Fodor Margit, a füzesabonyi Petőfi Termelőszövetkezet KISZ-titkára a falusi ifjúság életéről szólott. Megállapította hogy az elmúlt években az új nemzedék e rétegének is meg­változott a társadalmi helyze­te, sokat formálódott gondol­kodásmódja. Rámutatott: a termelőszövetkezetek gazdasá. gi eredményeinek gyarapodá­sával együtt az új, ösztönző bérezési forrnák is nagy szere, pet játszanak abban, hogy ott­hon tartsák a falusi fiatalo­kat. Sok múlik a KlSZ-szer- vezet tevékenységén is. Ha a kedvező munkalehetőségek mellett gazdag szórakozási* művelődési programról gon­doskodnak az iskolákból kike. rülő fiúk—lányok számára, sokkal kevésbé vonzza őket a városi élet. .Szarka Rudolf, a Dunai Vas­mű KISZ szervezetének csúcs- titkára, Fejér megye küldötte, az ifjúmunkások brigádmoz­galmának, termelési akcióinak eredményeiről szólt Nem kis büszkeséggel számolt be ar­ról, hogy a Vasmű Asztalos János nevét viselő ötszörös Ifjúsági Szocialista Brigád jó eredményekkel bíztató megyei versenyt kezdeményezett s értékes sikereket ígér a KISZ VII. kongresszusának tisztel»- téré indított kongresszusi héí­fTcly+atát a ?. cúdelo« ­IFJÚSÁGI SZOCIALISTA BRIGÁD Janositz Márta monomer tartalom Takács Anna a danulon selyemszá’ meghatározást végez viszkozitását nézi tJusztin Tibor) Miért hiányos a tej- és tejtermék-ellátás? Szervezzék meg a szállítási — Követeljék a kötbért Ifjúsági szocialista brigád dolgozik a nyer­gesújfalui viszkózagyár danulon-selyem üze­mének kémiai laboratóriumában. A Madam« Curie nevét viselő brigád viszkozitás-mérést, titándioxid meghatározást, üzemellenőrző vizs­gálatokat végez

Next

/
Thumbnails
Contents