Dolgozók Lapja, 1967. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

BOLGOZÖK LAPJA 1967. június 1. csütörtök v Közös Piac Brandt a romai csúcsról ' A Rómából visszaérkezett Brandt NSZK-kűlügyminisz- ter szerdán sajtóértekezletet ártott. A Közös Piac csúcsér- ekezletéről szólva cáfolta, knintha Bonn nem mondta fvolna meg véleményét Nagy- *Britannia felvétele“* " kérdésé­iben. Éppen az ellenkező az igazság. Kiesinger Rómában /»nyíltan "megmondta. - mivel vé­leménykülönbségek vannak ■-ebben a kérdésben, szükség van nyílt őszinte vitára. A Tómai értekezlet eredményét Brandt négy pontban foglalta össze: A gazdasági integráció kiállta a próbát és ebből szükségszerűen politikai kö­vetkezmények is folynak. De józanul még kell azt is mon­dani, hogy a korábbi várako­zással ellentétben, nem tör­tént automatikus belenővés a politikai integrációba, sőt- a politikai integráció kérdése ma nem aktuális téma; megegyezés jött létre a _ Közös Piac, a Montan­t inió és az Euratom egyesülé­séről. Ezentúl például a szén­kérdést és az atomenergia- kérdést együttesen lehet ke­zelni. Jobban megoldható a nyugat-európai technológiai kutatás egyesítése is. Meg­egyezek a külügyminiszterek — mojJ^ita Brandt — a Kö­zös Piac jövendőbeli elnöké­nek szentélyében is, a nevét azonban- csak a jövő héten •hozzák 'nyilvánosságra; ® íía,$y-Britanniánafc és más országoknak a Közös Piacba való belépése kérdésé­ben a hatok megegyeztek ab­ban. hogy a belépési kérel­mekről a római szerződés alapján tárgyalnak. Ez azt is jelenti, hogy a felvétel meg­vitatására a Közös Piac mi­niszteri tanácsa illetékes. De Gaulle-nak erős meggondolá­sai vannak a belépés ellen — hangoztatta Brandt — még­pedig nemcsak technikai, ha­nem politikai meggondolásai is; O aml a hatok politikai együttműködését illeti, megállapodtak abban, hogy hamarosan új csúcsértekezle­tet hívnak össze és a külügy­miniszterek addig is meg fog­ják vizsgálni a tárgyalások módszerét. Brandt külügyminiszter ar­ra a kérdésre, hogy mi az NSZK kormányának állás­pontja a közép-keleti válság ügyében, egy írásban megfo­galmazott nyilatkozat alap­ján válaszolt, hangoztatva, hogy ebben az ügyben minden szavára vigyáznia kell. Az NSZK álláspontja viligos — mondotta —, aggódunk a bé­ke fenntartása miatt. Nyu- gat-Németország nem tarto- - zik a négy nagyhatalom kö­zé, s az a véleményünk, hogy a béke fenntartásáért első­sorban anégy nagyhatalom felelős. Az NSZK támogatja az ENSZ-t békefenntartó ak­cióiban, véleménye az, hogy az_ erőszak helyett az erőszak­ról való lemondás elvét kell alkalmaznia. I j-1 Az OKP határozata A politikai feszültség oka: Amerika agressziója Atom sorompó Az Olasz Kommunista Párt vezetősége kétnapos tanácsko­zásának befejeztével határo­zatot hozott, amely a többi között kijelenti: a nemzetkö­zi kapcsolatokban fennálló jelenlegi feszültség elsődle­ges oka az Egyesült Államok Vietnam elleni háborúja. Ez. a háború és ez a politika meg­mérgezte a nemzetközi lég­kört és veszélyezteti a világ békéjét. Ebbe a keretbe il­leszkednek azok a cselszövé­sek és mesterkedések, ame­lyek Izrael és az arab álla­mok ellentétét súlyosbítják. Ebbe a keretbe illeszthetők be a béke, a demokrácia és a népek függetlensége elleni r Uj szovjet javaslat: biztosíték az atommentes területeknek A Szovjetunió a jelenlegi igen kedvezőtlen nemzetközi helyzetben is az atomsorom- pó- egyezmény kidolgozására és aláírására törekszik — mondotta Roscsin nagykövet, az ENSZ leszerelési bizottsá­gának munkájában részvevő szovjet küldöttség vezetője. A szovjet diplomata, hang­súlyozta, hogy a nyugati nagy­hatalmak részéről igen sok újabb nehézsé­get támasztottak. 1er Az NSZK — mondotta — to­vábbra is ragászkodik ahhoz, hogy ne egyedül az ENSZ bécsi Nemzetközi Atomener­gia Ügynöksége ellenőrizze a szerződés végrehajtását, ha­nem párhuzamosán a nyugat­európai államok szervezete, az Euratom is. Ez nyilvánvaló megkülön­böztetést jelentene a szer­ződés aláírói között. i Ezekről a kérdésekről egyébként időközben tanács­koztunk szövetségeseinkkel, így a Magyar Népköztársaság­gal is. A nyugati hatalmak részéről — folytatta — eddig nem tapasztalhattunk kész­séget arra, hogy mindannyiunk számára elfogadható ellenőrzési módjzert dolgozzunk ki. Az adott nem-, zetközi helyzetben, amikor Washington és Bonn viszo­Provolcáció pekingi NDK diplomaták ellen Kedden az egyik pekingi utcán vörösgárdista csoport vette körül az NDK pekingi nagykövetségének másodtitká. rát és egyik munkatársát. Az­zal vádolták őket. hogy „pro­vokációt követtek el a for­radalmi tömegekkel szem­ben’’ mert az utcán kiragasz­tott plakátokat és faliújságo­kat olvasgatták. A két diplo­matát ezután a rendőrségre kísérték és egy óra hosszat ott tartották, A vörösgárdis­ták közben durva sértésekkel halmozták el őket Kedden este az NDK nagy­követségének képviselőjét a kínai külügyminisztériumba hívták és tiltakozást jelentet­tek be nála, mert munkatár­sai, úgymond, „megsértették a forradalmi rendet”. Az utóbbi időben a faliúj­ságokat olvasó vagy vörös­gárdista lapokat vásárló kül­földiek gyakran válnak a vö­rösgárdisták akcióinak cél­pontjává, bár a kínál szervek nem közölték hivatalosan a külföldiekkel, hogy ezek ol­vasása „beavatkozás a kínai belügyekbe”j különböző támadások- mint a görögországi államcsíny, a Kuba elleni kampány, vala­mint a Koreai Népi Demok­ratikus Köztársaság elleni provokációk. A határozat követeli a Vietnam elleni bombatáma­dások megszüntetését, s han­goztatja. hogy az OKP síkra- száll a közel-keleti helyzet békés rendezéséért. Izrael ál­lam békés fejlődése érdeké­ben fel kell számolni az arab államokkal fennálló súlyos ellentét mélyreható okait, s Izraelnek le kell mondania arról, hogy sorsát a legag- resszívebb imperialista erők­höz kösse. Szankciók a Biafrai Köztársaság ellen Gowon alezredes, a nigériai szövetségi kormány vezetője, aki kedden általános mozgó­sítást, valamint szárazföldi és tengeri blokádot rendelt el a szakadár Biafrai Köztársa­ság ellen, szerdán bejelentet­te, hogy felfüggesztik a kelet­nigériai postai és hírközlési szolgáltatásokat. A Reuter ér­tesülése szerint a biafrai fő­város, Enugu felé vezető fő­útvonalat a Niger folyó part- j ján lezárták. A nigériai ha­ditengerészetet utasították, álljon készenlétben a keleti kikötők lezárására. Az AFP értesülése szerint Hasszán Uszman Katsinát, a korábbi észak-nigériai kato­nai kormányzót nevezte ki Gowon alezredes az újonnan megalakított északi államok tanácsának elnökévé. Közel-Kelet Az olaj-monopóliumok állnak Izrael mögött — írja a moszkvai Pravda A kairói rádió közölte: meg­érkezett az első iraki katonai egység, hogy az EAK föld­jén harci állást foglaljon el Izraellel szemben. Szabni, Nasszer elnök kül­ügyi tanácsadója szerdán reg­gel Rio de Janeiróba indult Értesítjük a hűtőgép- tulajdonosokat, hogy a hűtőgépek javítását a megye bármely pontján 24 órán be! ü! a Tatai Vasipari Ktsz hűtőgépszervize végzi. Telefon: Tata 547. [vwwvywwwuww»­Nasszer elnök személyes üze­netét viszi a latin-amerikai- államfőknek Az AP jelentése szerint William Martin altengernagy, a 6. amerikai flotta parancs­noka kedden kijelentette: az Egyesült Államok fenn akar­ja tartani a nemzetközi ha- jóutakon a szabad hajózást és több katonai megoldással ren­delkezik ennek a célnak, az el­érésére.. : A Reuter hírügynökség tá­jékozott forrásokra hivatkoz­va jelenti, hogy Wilson an­gol miniszterelnök az elmúlt napokban Koszigin szovjet miniszterelnökkel. Johnson amerikai elnökkel, de Gaulle francia elnökkel és Pearson kanadai miniszterelnökkel lé­pett érintkezésbe. A Pravda szerdai száma kom­mentárt fűz azokhoz a je­lentésekhez, amelyek szerint a 6. amerikai flotta hajói után most angol haditengerészeti és légierőket vonnak össze a kö­zel-keleti partoknál, A Pravda cikke rámutat, hogy a közel-keleti esemé­nyekkel kapcsolatos amerikai és angol álláspont nem meg­lepő, mert a feszültség első pillanata óta világos volt, hogy az izraeli szélsőségesek lépéseit a mögöttük álló ame­rikai és ' angol kőolaj-mono­póliumok irányítják. ­TELEX — Kedden vita kezdődött a francia nemzetgyűlésben a közoktatás helyzetéről. A vi­ta első szónoka, Pierre Ju- quin kommunista képviselő, rámutatott, hogy a jelenlegi oktatási rendszer következté­ben a francia felsőoktatási in­tézményekben a hallgatóknak mindössze 9 százaléka mun­kás- és paraszt származású. — Az Egyesült Államok húszmillió dollár értékű köl­csönt nyújt a ghanai kor­mánynak az ország gazdasági életének stabilizálására, Gha­na a kölcsönt amerikai áruk vásárlására fordítja. — Szerdán reggel elutazott Varsóból a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának, Erdei Ferenc főtitkár vezeté­sével Lengyelországban járt küldöttsége, — Harminc nappal elha­lasztották az amerikai vas­utasok sztrájkját, amely jú­nius 2-án kezdődött volna. Johnson elnök háromtagú bi­zottságot bizott meg azzal, hogy a vasutasok és a vas­úti társaságok közötti ellen­téteket áthidalja. — Kilenc afrikait végeztek ki kedden a pretoriai köz­ponti börtönben, miután a bí­róság halálra ítélte okét egy fehér kereskedő megöléséért. nyát több vitás kérdés ia terheli, úgy látszik, hogy amerikai részről továbbra is szükségesnek tartják a bonni álláspont támogatását a gen­fi tárgyalásokon. Ugyanakkor legutóbb, miután Anglia be­jelentette a Közös Piachoz va­ló csatlakozási szándékát, ál­láspontja az atomsorompó- szerződés ellenőrzésének kér­désében a korábbinál „hajlé­konyabb” lett — az Euratom elképzelés javára. Bizonyos további nehézsé­geket jelentenek egyéb néze­tek, például a héten kifejtett svéd álláspont, amely az atomsorompö-szerzödést más, az atomhatalmakat érintő leszerelési intézkedésekkel kívánja összekapcsolni. Nézetem szerint eddig ép­pen az atomhatalmak tettek önként a fegyverkezést csök­kentő intézkedéseket a moszk­vai atomcsend-szerződés alá­írásával. A Szovjetunió, mondotta a továbbiakban Roscsin, kész biztosítékokat adni a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező országok részére. Olyan szakaszt javasolunk a szerződésbe, amelyben az atomhatalmak kötelezik ma­gukat: nem alkalmaznak atom­fegyvert olyan országok ellen, amelyek azzal nem rendelkeznek rr s területükön nem Is tárolnak.' Ezt a javaslatunkat ame­rikai részről erősen ellenzik. Az ok kézenfekvő: az NSZK területén nagy mennyiségben tárolnak amerikai nukleáris fegyvereket. A tárgyalások a következő időszakban is tovább foly­nak. Nézetünk szerint az atomsorompó-egyezmény meg­alkotásával enyhítünk a nemzetközi feszültségen s erre éppen most rendkívül nagy szükség van — mon­dotta Roscsin nagykövet. ÉM. Budapesti Beton- árugyár Budapest XXI., Rákóczi Ferenc u. 289. (Csepel) azonnali belépés­sel, jó kereseti lehetőség­gel felvesz mozaiklap és betonelemgyártól munkára férfi és nfii segédmunkásokat A bérezés teljesítmény­ben történik 109 %-os nor­mateljesítés esetén 8,50— 12 Ft/ő. alapbér. Azon­kívül nagy gyakorlattal és kiváló képességgel rendel­kező viilanvszerelö, géplakatos, autószerelő, láng- és elektromos hegesztő szakmunkásokat A bérezés időbérben történik a gyakorlati év­től függően 6—10,50 Ft-ig. Munkásszállást és napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk térítés ellené­ben. Felvételre jelentkezés a gyár munkaügyi csoport­jánál.

Next

/
Thumbnails
Contents