Dolgozók Lapja, 1967. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 3mr. ÉVFOLYAM 127. SZÁM * ARA: 60 FILLÉR * 1967. JÜNIUS 1. CSÜTÖRTÖK < Évi 35 ezer forint tiszta jövedelem — A legkorábbi vitám in forrás Tovább terjed a tokodi kezdeményezés 60 hold nagyüzemi szamóca érik már megyénk szövetkezeteiben A KGST mezőgazdasági bizoitságának XXIII. ülésszaka Apró Antal megnyitója Számszerűen talán nem sok, de értékben annál figyelemre méltóbb, hogy rövid há­rom évvel ezelőtt megkezdett nagyüzemi szamóca telepíté­sekből ma már 60 hold érik a .szövetkezetekben, egyre jobb eredményekkel Erről, S a jövő feladatairól beszél­gettek szerdán a tokodi Aranykalász Termelőszövetke­zetben megyénk és a szom­széd megyék szövetkezeti szakemberei, a vállalatok, s a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium képvi­selői. Ott volt a tanácskozá­son Kroszner László, a me­gyei tanács vb-ehiöke is. Harmadik alkalommal tar­tottak ilyen bemutatót eb­ben a szövetkezetben, s min­denki megállapíthatta, hogy a tokodi kezdeményezés si­kerrel járt: a szövetkezetben ma már 18 hold szamóca adja termését, s hozzá hasonlóan jó jö­vedelmet biztosít a bo­gyósgyümölcs a többi szövetkezetnek is. Az Aranykalász Tsz-ben — ahogy azt Kádár László el­nök mondotta, — mintegy 50 ezer forint bevételt hozott egy hold szamóca évről év­re, s ennek a fele tiszta ha­szon. Ezenkívül hozzá kell számolni azt a jövedelmet is, amelyet a gazdaság a sza­móca szaporító anyagának el­adásával ér el. A növény termelése tehát mindenütt igen kifizető, csu­pán meg kell találni a leg­jobb fajtákat és termesztési módszereket. Erről beszéltek a minisztérium szakemberei. Az utóbbi időben szinte tel­jesen eltűntek a piacról a régi, hagyományos fajták, s a kis és nagy gazdaságok új nevekkel ismerkednek. Közé­jük tartozik a francia Surp­rise de Hall nevű legkorábbi fajta, amelyből a tokodi ter­melőszövetkezetnek már ed­dig is jelentős haszna szár­mazott. Egyetlen évben sem termett holdanként 70 má­zsánál kevesebb, s az idén is ennyire van kilátás. A hosszú tói után a leg­korábbi vitamdnforrású gyü­mölcs számtalan formában kerülhet a fogyasztóhoz, ezért szinte korlátlan piaci lehető­ségei vannak. Bizonyított tény, hogy még / a nem kertészkedéssel foglalkozó szövetkezetek is bátran vállalkozhatnak termesztésére, a május végétől július ele­jéig tartó kevésbé 'munka- igényes időszak kitöltésére. A jó eredményekhez ter­mészetesen hozzá tartozik a fejlett módszerek alkalmazá­sa. A tapasztalatok szerint az új fajták nagyobb eredmény- nyel telepíthetők tavasszal, mint ősszel. A következő év tavaszán az ültetvény már teljes termést ad, s három évig egyenletesen terem. Fon­tos, hogy az értékes fajtákat megfelelően ellenőrzött sza­porító telepekről szerezzék be a termelők, mert könnyen to­vább hurcolhatják a növényi betegségeket. A vendégek nemcsak az asztal mellett kóstolhatták meg a tokodi tsz gyönyörű gyümölcseit, hanem a hely­színen tanulmányozhatták a napokban kezdődő szedést és szállítási munkálatokat. A szövetkezet május 17-én szed­te az első termést, 22-én pe­dig a nagyüzemi szüret is megkezdődött. i A mai napig mintegy 100 mázsa szamóca került piacra, legnagyobb részt papírtálcákban. » Ügyes módszereket láthattak a szedés megkönnyítésére: kétkerekű rakodó kocsikon és szedő targoncák üléséről szü­retelnek, s nyomban osztá­lyoznak. Számos olyan gyerek él Esz­tergomban. akinek családi kö­rülményei a nyári vakáció ideién is napköziotthoni el­helyezést tesz szükségessé. A tanács művelődésügyi osztá­lya a múlt évben a Balassi iskolában nyári táborozássze­rű megoldással kísérletezett, amely a közbejött problémák ellenére is bevált. A szerve­zést egv táborvezető, a fel­ügyeletet. foglalkoztatást 4—4 ne'-elő végezte A foglalkozó­Szerdán. Budapesten meg­kezdődött a KGST mezőgaz­dasági állandó bizottságának XXIII. ülésszaka, amelyen Bulgária, Csehszlovákia, Ma­gyarország, Mongolia, Len­gyelország, NDK, Románia és a Szovjetunió küldöttségein kívül megfigyelőként a VDK képviselői is részt vesznek. A tanácskozást Szjuleme- zov, a bolgár küldöttség ve­zetője, a mezőgazdasági ál­landó bizottság elnöke nyi­totta meg, majd Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, a kor­mány és a KGST végrehajtó bizottsága nevében köszöntöt­te a küldötteket. Apró Antal A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a Görög Királyság budapesti nagykö­vetségéhez címzett táviratban fejezte ki tiltakozását a gö­rögországi események miatt. A távirat hangsúlyozza: a magyar tudományos élet munkásai mély megdöbbenés­sel értesültek azokról az erő­szakos cselekményekről, ame­lyeket a hatalmat törvényel­lenesen magukhoz ragadó kö­rök Görögországban elkövet­nek. Nagy aggodalommal fi­gyeljük és egyben határozottan elítéljük a katonai diktatúra brutá­lis politikáját, az alkotmányos jogok lábbal tiprását, a demokrácia el­fojtását. A magyar tudósok nevében tiltakozunk a ha­ladásért küzdők bebörtönzése ellen és legmelegebb együtt­érzésünkről biztosítjuk a sza­badságát, emberi méltóságát féltő, érte harcoló görög né­pet. A Magyar Jogász Szövetség nyilatkozatban bélyegezte meg a monarcho-fasiszták gaztetteit. A magyar jogász- társadalom felemeli tiltakozó szavát és követeti az alkotmányos szabadságjogok helyreállí­tását, sokban a sok játékon kívül ki­rándulások, TV-nézés, sport- versenyek szerepeltek de meglátogatták a városban csoportosan nyaraló pajtáso­kat is. Az idei napközis táborhoz a feltételek lényegesen jobbak a múlt évinél, A Szigeten ké­szülő táborhely munkái befe­jezéshez közelednek. Itt tála­lót, melegítő konyhát, étkezőt, pihenőt kézmosót és zuha- nyozót létesítettek megállapította többéi között, hogy a Magyar Népköztársa' ság gazdasági fejlődésében különösen fontos szerepet ját­szik a szocialista országok közötti, s ezen beiül a KGST keretében folyó nemzetközi együttműködés. A tudomá­nyos eredmények, az értékes tapasztalatok cseréje és be­vezetése a mezőgazdasági ter­melő üzemek gyakorta lába, nagyban segíti a mezőgazda- sági termelés növekedését, amely előfeltétele az élet- színvonal emelkedésének. Rámutatott, hogy a mező- gazdaság területén is hozzá kell fogni az 1970 utáni tervek egybehangolásához a politikai foglyok szabadon- bocsátását és oly kormány megalakítását, amelv biztosí­tékul szolgálhat szabad vá­lasztások megtartására, — hangoztatja a nyilatkozat Szerdán Angyalföld mun­kása épe izzó hangulatú tilta­kozó gyűlésen emelte fel sza­vát a görög monarcho-fasisz- ták gaztettei ellen. A béke­gyűlésen Ortutay Gyula aka­démikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alel- nőké mondott beszédet. Szót emelünk a görög né­pet elnyomó újfasiszta rend­szer terrorja ellen — mon­dotta. — Népünk szeretet« egyszerre fordul az elnyomott görög nép és szabadságharcá­nak bebörtönzött, megkínzott vezetői felé. A görög nép szabad lesz, s nekünk addig is minden eszközt fel kell használnunk, hogy a görög nép szabadságáért cseleked­jünk. Ezért követeljük az élőszó erejével: Szabadságol a görög nép­nek! Szabadságot veze­tőinek! A tiltakozó gyűlés részve­vői táviratban ítélték el a görögországi eseményeket. A távirat egyebek között , rá­mutat: A monarcho-fasiszta puccs fasiszta diktatúrát teremtett Görögországban. Tiltakozunk az újfasizmus megjelenése és minden embertelen cselekedet ellen, követeljük Manolisz G!e- zosz és a (öbbi bebör­tönözött hazafi szabadon- bocsátásái, Köszöntjük a megalakult Gö­rög Hazafias Frontot, amely célul tűzte ki a hazafias és antifasiszta görög erők tö­mörítését. A gyűlés után több százan a görög nagykövetség épüle­te elé vonultak, ahol felöl­^asták tiltakozó petíciójukat á gazdaságosabb termelésért: " 1 -----------1--------------—-■ N agyszabású kísérletek a lábatlant cementgyárban Várakozással teli izgalom­mal tekintenek a szakembe­rek arra a nagyarányú, egy hónapig tartó kísérletre, amely ma kezdődik a Lábat- íani Cement- és Mészmúvek- ben. Az üzem klinkerégető kemencéit harminc napon át fele-fele keverékarányban a magasabb kaloriájú Haldex és az alacsonyabb fűtőértékű do­rogi szénnel fűtik. A most kezdődő kísérletso­rozattal, — amelybe a Szili­kátipari Központi Kutató In­tézet szakemberei is bekap­csolódtak — régi gondot sze­retnének megoldani az üzem vezetői. A lábatlan! gyár ha­zai és küldföldi gyármányú forgókemencéit , ugyanis le­galább ötezer kalóriás szén felhasználására konstruálták a berendezések tervezői. Számí­tásuk szerint az ilyen fűtőér­tékű tüzelőanyagnál üzemel­tethetők leggazdaságosabban a klinkerégető kemencék. Mint közismert hazai szeneink ál­talában alatta maradnak en­nek az ideális kalória szint­nek. ezért a tervezetthez vi­szonyítva évtizedek óla rosz- szabb hatásfokkal I működnek a forgókemencék. A hosszantartó és csak lát­szólag egyszerű kísérleti idő­szak nehéz feladat elé állítja mind a fizikai, mind a mű­szaki dolgozókat. A próba­üzem alatt ugyanis pontos ké­pekkel! alkotni minden mű­szaki mutatóról, ezek válto­zásáról, amit a megváltozott tüzeléstechnika a másként alakuló hőviszonyok idéznek majd elő. A Szilikát Ipari Kutató Intézet szakértői és a lábatlan! műszakiak például folyamatosan mérik a ke­mence teljesítményét, a fel­használt szén mennyiségét, naponta készítik el az úgyne­vezett hőmérleget, az így ka­pott adatokból állapítják majd meg a gazdaságossági tényezőket. Hasonlóan nagy munka vár a kemencét kiszolgáló mun­kásokra. égetómestereki'e, a széndepó dolgozóira. Az egy­hónapos kísérleti időszak alatt minden eddiginél pontosab­ban kell ügyelniük a techno­lógiai előírások betartására. Nehéz dolguk lesz az égetők­nek, mert a megváltozó hő- energetikal állapotot beavat­kozásra készen kell figyelem­mel kísérniük. A most meginduló kísérle­tek gazdasági jelentősége rendkívül nagy. Ha az előze­tes számítások a gyakorlat­ban is beválnak, számottevően csökkenhet a kilinkerégetés önköltsége, minősége is javul­hat. Jóllehet, a magasabb ka- lóriájú Haldex-szén ára ma­gasabb mint a hazai szeneké, az árkülönbözet várhatóan lé­nyegesen kevesebb lesz mint a vele járó Haszon. A hőener­getikusok számítása' szerint az új tüzelőanyag felhaszná­lásával körülbelül száz kaló­riával csökken az egy kilo­gramm klinkerégetéshez szük­séges kalória mennyiség. Az öt kemencére számítva, éves viszonylatban az ebből szár­mazó megtakarítás elérheti a négy-ötmillió forintot is,- Í4-. ­Az idén is lesz nyári napküziottliouos labor Esztergomban Tiltakozások a görög terror eile® v

Next

/
Thumbnails
Contents