Dolgozók Lapja, 1967. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

z DOLGOZOK LAPJA 1967. május 3. szerda A magyar nőküldötfség Hanoiban Fham Van Dong, a VDK miniszterelnöke kedden déi- •előtt fogadta Németi Irént, a Magyar Nők Országos Taná­csa elnökségének tagját, a Nők Lapja főszerkesztőjét és Orbán Józsefnét, az Országos Nőtanács tagját. A magyar nők küldöttsége azért' érke­zett a VDK-ba, hogy szemé­lyesen átadja azt a félmillió forint értékű gyógyszert és gyógyászati cikket, amelyet a magyar nőmozgalom országos gyűjtéseként adományoznak a harcoló Vietnamnak. Pham Van Dong miniszter- elnök hangsúlyozta. hogy rendkívül nagyra értékeli azt a segítséget, amelyet az MSZMP és a magyar kor­mány nyújt a VDK-nak, majd meleg szavakkal nyilatkozott a magyar társadalom, a ma. gyár nép részéről megnyilvá­nuló szolidaritásról. Budapestre érkezett Klaus osztrák kancellár Fock Jenőnek, a Miniszter- tanács elnökének meghívására kedden hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett dr. Josef Klaus osztrák szövetsé­gi kancellár és felesége. Az osztrák kancellár és fe­lesége, valamint kísérete fo­gadására megjelent Fock Je­nő, Péter János, dr. Csanádi György s a politikai, a gazda­sági és a kulturális élet több más vezető személyisége. Klaus kancellárt és felesé­gét, valamint kíséretének tag­jait elsőként Fock Jenő, majd Fehér Lajos és Péter János köszöntötte. Fock Jenőné vi­rágcsokorral kedveskedett Klaus kancellár feleségének. Népviseletbe öltözött leányok virágcsokrokat nyújtottak át a vendégeknek, ezután Klaus kancellárnak és kíséretének bemutatták a fogadáson meg­jelent közéleti személyisége­ket. Katonai díszjel hangzóit, majd a téren a díszőrség pa­rancsnoka jelentést tett az osztrák kancellárnak. Felcsen­dült az osztrák és a magyar himnusz. Dr. Josef Klaus. Fock Jenő társaságában, el­haladt a díszőrség előtt és magyar nyelven „Jónapót, ka­tonák!” köszöntéssel üdvözöl­te az egységet. „Erőt, egészsé­get!” — hangzott a válasz. A fogadtatási ünepség a díszőr­ség díszmenetével ért véget, ezután Klaus kancellár és kísérete a magyar államférfi­ak társaságában szállására hajtatott Az ország nagyvárosai el­len április 20-án megindítón amerikai bombázásokról szól­va a VDK miniszterelnöke ki­jelentette, hogy ez az eszka­láció új lépés, amely össze­függ azzal, hogy az amerikai­ak délen nem tudtak győ­zelmet kicsikarni. A vietnami népre további megpróbáltatá­sok várnak, ennek ellenére ez a nehéz esztendő mégis az agresszorok feletti újabb győ­zelmek éve lesz. Hangoztatta, hogy a győze­lem érdekében mind katonai, mind politikai és diplomáciai eszközökre is szükség van. A VDK vezetői nem mondanak le mindhárom eszköz együttes alkalmazásáról Végezetül köszönetét mon­dott azért a nagyértékű támo­gatásért, amit a magyar nők eddig nyújtottak. A delegáció felajánlotta, hogy a Magyar Nők Országos Tanácsa védnökséget vállal egy vietnami gyermekintéz­mény felett és azt minden szükségessel ellátja, A mi­niszterelnök örömmel elfogad­ta ezt az ajánlatot. Ángol-amerikai csapatkivonás az NSZK-ból Washingtonban, Londonban és Bonnban kedden egyidejű­leg közzétették az 1966 óta folyó háromhatalmi megbeszé­lésekről kiadott hivatalos zá­ródokumentumot. Eszerint a tárgyalásokon résztvevő kül­döttségek megegyeztek a Nyu- gat-Németországban állomá­sozó amerikai és angol csapa­tok fenntartási költségéinél« csökkentéséről. A megegyezés értelmében az Egyesült Államok és Nagy- Britannia 1968. január 1-től kezdve negyvenezer főnyi ka­tonaságot és több mint száz szuperszonikus bombázót von issza az NSZK-ból. Ezen be­ül az Egyesült Államok 35 ezer fővel csökkenti Nyugat­Németországban állomásozó csapatainak létszámát. Megegyeztek abban is, hogy az NSZK angliai és amerikai vásárlásokkal járul hozzá a költségek fedezéséhez. UNESCO-híradó Az idén és a Jövő évben az UNESCO, az ENSZ technikai segély-programja Technikai keretében több segítség mint 6000 szakem­bert küld 113 or­szágba. Ezek a szakemberek technikusokat képeznek ki, vagy műszaki továbbképző tanfolyamokat tartanak a fej­lődő országokban. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 140 mil­lió dollárt irányzott elő a program végrehajtására, amelyből a legnagyobb száza­lékkal Afrika (36,2 %), Ázsia (25,2 °ál és Latin-Amerika (20,2 %) részesül. A program lebonyolításában 18 ország legjobb szakemberei vesznek részt Pakisztánban ünnepélyesen felavatták az UNESCO támo­gatásával létesült Mohenjo Mohenjo Daro Daro múzeumot. Mo­henjo Daro ókori város volt, 650 km-re Karacsi- tól, Punjab és a tenger kö­zött. Romjaira már 45 évvel ezelőtt rábukkantak, de feltá­rásukat csak az ENSZ támo­gatása tette lehetővé. Az elő­került leletek szerint 3500 évvel ezelőtt virágzó, hatalmas város állt itt, az Indus folyó völgyében, igen fejlett, városi civilizációval. Az ásatások még folynak, s az új múzeu­mot úgy építették, a régi vá­ros közvetlen közelében, hogy szükség szerint bővíthető le­gyen, szárnyépületekkel és emeletráépítésekkel. Szaud-Arábiában, Djedda városában, a Vörös tenger partján, az ENSZ Édes közreműködésével, víz hatalmas vízmű épül, amely na­ponta 20 000 köbméter édes vizet desztillál majd a ten­gerből, s egyúttal 50 000 kilo­watt elektromos áramot is termel. A villamos erőmű le­hetővé teszi, hogy a kömyé ken több gyárat is építsenek majd, a lakosság foglalkozta­tására. Hat országból 40 tudós vesz részt az UNESCO tudományos vízi-expedícióján, Amazonasz amelynek felada­ta az Amazonasz és környékének feltárása. Az expedíció, amely a kaliforniai egyetem Alpha-Helix nevű kutató-hajóján tanyázik, s motorcsónakokkal és egy heli­kopterrel is rendelkezik, mintegy 30 000 km utat tesz majd meg az Amazonaszon és mellékfolyóin, s pontosan fel­méri és feltérképezi a brazí­liai őserdőnek ezt a még nagy részben ismeretlen vidékét. Tanulmányozni fogják a vi­dék állat- és növényvilágát, vízrajzát, hőmérsékletét, stb. Az expedíció célja kifejezet­ten a tudományos kutatás, .munkájának eredménye azon­ban óriási jelentőségű ennek a hatalmas lakatlan területnek a gazdasági hasznosítása szempontjából is. (UNESCO- INFORMATIONS) (Fordította: H. J.) Amerikai csapatösszevonások a VDK határán Anglia felvételét kéri a Közös Piacba A vietnami helyzet veszé­lyesen emlékeztet arra az idő­szakra, amikor az amerikai csapatok Koreában átlépték a 38. szélességi fokot — jelen­tette ki kedden Mansfield, az amerikai szenátus demokrata partcsoportjának vezetője. Washingtoni politikai megfi­gyelők felhívják a figyelmet arra, hogy az amerikai hadve­zetés igen nagy erőket össz­pontosított a vietnami demi- litarizált övezet tőszomszédsá­gában. Bár a saigoni parancs­nokság ezt azzal indokolja, hogy nagyszabású támadás várható ebben az övezetben, egyes katonai szakértők rá­mutatnak: katonai körökben régóta hallható az a követe­lés, hogy indítsanak inváziót a VDK ellen. A szenátus demokrata párt­csoportjának vezetője egyéb­ként rendkívül borúlátó képet adott a háború alakulásáról és kijelentette, valószínű, hogv Johnson elnök rövidesen újabb nagy erősítéseket küld Vietnamba. A szenátor han­goztatta: jelenleg semmiféle kilátás sincs a háború befe­jezésére. A szenátus republikánus pártcsoportja tanulmányt tett közzé, s ebben kétségbe von­ja azt a hivatalos érvelést, hogy a vietnami háborúban „az Egyesült Államok közvet­len érdekei forognak koc­kán”. Rusk külügyminiszter hét­főn este beszédet mondott az amerikai kereskedelmi kama­ra tanácskozásán s ismét ki­jelentette, hogy Washington nem hajlandó megszüntetni a VDK elleni légitámadásokat. A külügyminiszter „abszurd­nak és erkölcstelennek” ne­vezte azt a követelést, hogy az Egyesült Államok hagyja abba a légiháborút r«7£klal%i !S KTSZ-e?í, FMSZ-elí, VGTSZ ek figyelem Megvételre keresünk minden mennyiségben cirokseprűt. Ajánlatokat kérjük Csepel Vas- és Fémművek Központi Anyagbeszerzés címére Budapest XXI., Csepel. Tel.: 130—049. Az angol kormány kedden háromórás minisztertanácsot tartott, s ezen úgy döntött, hogy Nagy-Britannia kérni fogja felvételét a Közös Piac tagállamai közé. Wilson a döntést délután jelentette be az alsóházban, s közölte, hogy a kormány fel­vételért folyamodik az Euró­pai Szén- és Acélközösség­nél, valamint az Euratomnál is. A brit miniszterelnök kije­lentette, hogy „az angol kor­mánynak megnyugtató válasz! kell kapnia azokra a problé­mákra vonatkozóan, amelyek ben nehézségeket lát a mag szempontjából”. Kitért a; egyik legkényesebb kérdésre a Közös Piac mezőgazdasági politikájára is. Mint mondotta Angliának „reális álláspontra kell helyezkednie, el kell is­mernie, hogy a gazdasági kö­zösség mezőgazdasági politi­kája a közösség szerves össze­tevője, s mint ilyenhez, alkal­mazkodni kell hozzá.’’ Wilson „történelmi döntés­nek” nevezte az angol kor­mány elhatározását. A miniszterelnök rámuta­tott, hogy a gazdasági meg­fontolásoknál is nagyobb . súllyéil estek a latba a politi­kai meggondolások, amelyek alapján a brit kormány a fel­vételi kérelem előterjesztése mellett döntött. Kijelentette, fogy „új lehetőségek nyíltak Európában jelentős előrehala- lásra a politikai egység irá­nyában, és ebből Nagy-Britan­nia teljes mértékben ki akar­ja venni a részét”. Kifejezte azt a meggyőződését, hogy Bonn Külpolitikai nyilatkozat — kevés konkrétummal — Brandt sajtóértekezlete — Willy Brandt nyugat-német külügyminiszter kedden sajtó- értekezletet tartott. Hangoz­tatta, hogy május végén meg­tartják Rómában a Közös Piac csúcsértekezletét, ahol politikai együttműködésről is tárgyalnak majd, beleértve Nagy-Britanniát is. Bonn tá­mogatja Anglia felvételét a Közös Piacba — jelentette ki a külügyminiszter. Ezután Bonn úgynevezett ..keleti politikájával” foglalko­zott, de semmi újat nem mon­dott ahhoz képest, ami már eddig is ismert volt. Megis­mételte, hogy Bonn kész a kelet-európai szocialista or­szágokkal diplomáciai kapcso­latokat felvenni, s kész „bel­ső német egyezményeket” kötni, de hallgatott azokról a kérdésekről, amelyektől a szo­cialista országok és az NSZK kapcsolatainak normalizálása függ, mint például a kizáró­lagos képviselet bonni elvé­nek feladásáról. A belső gazdasági helyzet­tel kapcsolatban feltett kér­désre azt válaszolta, hogy a helyzet súlyosabb, mint aho­gyan korábban gondolták, kü­lönösen ami az államháztar­tást illeti. A gazdasági pan­gás is súlyosabbnak bizonyult, mint ahogyan előzőleg látták. Néhány év múlva azonban re­mélhetőleg ismét fellendülés következik be —, mondotta Brandt. együttes erővel Európa na­gyobb szerepet játszhat a vi­lágpolitikában, mint jelenleg. Közölte, hogy a brit kormány a nyugati szövetségen belül a kelet-nyugati enyhülés és kö­zeledés előmozdítása érdeké­ben kívánja kifejteni befo­lyását Heath, a konzervatív ellen­zék vezére, melegen üdvözöl­te a kormány döntését. Ar­ra a kérdésre, hogy Wilson milyen tárgyalási menetrendet tervez, a miniszterelnök el­ismerte, hogy a tárgyalások időrendje és menete nem a brit kormánytól függ. Ezután félreérthetetlenül Párizsra utalva hozzáfűzte: „Amennyi­ben kudarcot vallunk, az nem a mi hibánk lesz”. Munkáspárti oldalon viszont a kormány döntése igen ve­gyes fogadtatásra talált. Shinwell. a munkáspárt 82 esztendős veteránja bejelen­tette, hogy minden erejével és kíméletlenül ellenezni fog­ja a kormány döntését. Han­gozta ttá hogy a kormánynak ebben a kérdésében szüksége lesz a konzervatív ellenzék segítségére, mert nem számít­hat saját képviselőinek osz­tatlan támogatására. t£rtanz riavaq BUDAPEST felvesz esztergályos, marós, villanyhegesztő szakmunkásokat Térítéses vasútijegyet és szállást biztosítunk. Je­lentkezés levélben Buda­pest VIII., Vajda Péter u. 10. Munkaerőgazdálko­dás.

Next

/
Thumbnails
Contents