Dolgozók Lapja, 1967. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA orvTT ÉVFOLYAM 102. SZÁM * ÁRA : 80 FILLÉR * 1967. MÁJUS 3. SZERDA Harcos seregszemle Tízezrek ünnepeitek és tüntettek a májusi zászlók alatt fflBönós varázsa volt az idei májusi ünnep­iek. A tavassá nap ragyogása, a szélben lo­bogó zászlók erdeje derűssé, és színpompás­sá tette a megye dolgozóinak seregszemléjét. Az erőt sugárzó felvonulás jelszavai: El a ke­zekkel Vietnamtól! Le a monarcho-fasiszta görög diktatúrával! Vesszen az imperializmus! Békét a világnak! — harcos ünneppé tették a tavaszi újjászületés és a társadalmi megúju­lás nagy napját, a dolgozó emberek forradal­mi ünnepét. Mert a derűs májusi ünnepen a felvonulók az alkotó munka és a békés építés mellett tettek hitet, de kifejezték nagy harci elszántságukat az imperialista háborúkkal, puccsokkal, a népek kizsákmányolóival, elnyo­móival szemben. Köszöntjük a Tatabányán már korán reggel zenés éb­resztő köszöntötte a várost, s az ünnepi díszbe öltözött ut­cákon tízezrek indultak a gyülekezőhelyek felé. Ponto­san tíz órakor kezdődött meg a tatabányai dolgozók szín­pompás felvonulása, amely az idén még a hagyományosnál is látványosabb es gazdagabb volt. A menet élén a megyei, a városi párt és állami szer­vek. a társadalmi szervezetek vezetői haladtak, és a veterá­nok, akik közt ott lépkedtek azok, akik a napokban magas kormánykitüntetésben része­sültek. A szovjet hősök em­lékműve előtt felállított dísz­tribünön elfoglalták helyüket a megye, a város vezetői, a meghívott kiváló dolgozók, a veterán harcosok. Innen néz­ték végig a színpompás felvo­nulást: Havasi Ferenc, a me­gyei pártbizottság első titká­ra, Mokri Pál, Tolmácsi Fe­renc, a megyei pártbizottság titkárai, Boda László az SZMT vezető titkára, Takács Tiha­mér, a városi pártbizottság első titkára, dr. Gál István, a szénbányászati tröszt igazga­tója, Németh Nándor, megyei rendőrfőkapitány, Pulai Zol­tán, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Vass József, a HALDEX osztályvezetője, az MSZMP megyei végrehajtó bizottságának tagjai. Elsőként a munkásőr dísz­század tagjai vonultak el ke­mény léptekkel a dísztribün előtt, őket követte a kisdobo­sok és úttörők színpompás menete, s a KISZ-esek dísz­századai közt ott lépkedtek az Ifjú Gárda új díszegyenru­hájába öltözött fiatalok is. őket követte az iskolák" vé­get nem érő, zászlókat, ken­dőket lobogtató, daloló sere­ge­Felvonultak az egészségügy dolgozói, kedves színfoltot jelentettek az MHS klubjai­nak dekoratív, hatásos ötle­tei. Aztán az aknák, üzemek dolgozói következtek, köztük a sokszoros és az új élüzemek, mint a VI-os akna, a VIII-as akna, a XV/a akna, az Ak­namélyítő Vállalat, az Erőkar, az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat dolgozói. Az 1966. évi munkájukért kitün­tetett üzemek: a Cement- és Mészipari Országos Vállalat tatabányai üzemének, a KISKER Vállalatnak, a 18-.as Autóközlekedési Vállalatnak, a kisipari szövetkezeteknek, a Központi Bányamentő Állo­másnak, az Alumíniumkohó­nak a kollektívái. S ott haladt az ünnepi me­netben a Tatabányán dolgozó görög emigránsok csoportja is. S ők is, és a felvonulás feliratai és jelszavai is ki­fejezték azt a tiltakozást, amellyel a dolgozók a görög-: zenélő glóbusza, az „Egy a jelszónk, a béke” kezdetű if­júsági indulóval. A menetet a város többi hivatalának, üze­mének és intézményének dol­gozói zárták be. 19-es vöröskatonák a tatabányai felvonulók között országi monarcho-fasiszta puccs eseményeit fogadták. S követelték: Szabadságot Ma- nolisz Glezosznak és a görög hazafiaknak! Délre járt már az idő, ami­kor a középiskolások dxszszá- zadai és a sportolók színes csoportjai elhaladtak az emel ­vény előtt. Két órán át tar­tott a tatabányai májusi fel­vonulás amelyet emlékezetes és harcos ünneppé avatott a megannyi színes ötlet, s a munkásszolidarítás, a béke­vágy sok-sok megnyivánulása. Oroszlányban fúvószenekar szolgáltatta a toborzót az ünnepi felvonulás gyülekezőjéhez. Sikere min­den eddigit felülmúlt. A 10 órakor kezdődött ün­nepi menetben sok ezer dol­gozó vonult föl. A városi ta­nács épülete előtti emelvé­nyen a szocialista város párt-, állami, társadalmi és gazda­sági vezetői, a munkásmozga­lom veteránjai, valamint az üzemek és bányák legjobb dolgozói fogadták és viszonoz­ták a fölvonulás részvevőinek köszöntőjét. A menet élén ötezer fiatal haladt, őket a szénbányák központi irodájának dolgozói, majd a bányászok követték. Egyenruhájukon kitüntetések díszlettek, transzparenseiken a terv-teljesítés mutatószámai bizonyították, hogy méltón készültek a nagy ünnepre. A béke gondolatát fejezte ki a XVII-es aknaiak galambokkal dekorált földgömbje és a hő­erőmű dolgozóinak ötletes, Délután a Petőfi Művelő­dési Otthon fúvószenekara adott térzenét a városi vidám parkban, este pedig utcabál és a művelődési otthonokban rendezett bálok nyújtottak kellemes szórakozást. Mind­ehhez a Haraszthegyen rende­zett esti tűzijáték szolgált színpompás hangulatvilágí­tással. (Folytatás a 3. oldalon) A római XXI-es, amelyet — küldötteivel és minden előkészítőjével — köszöntünk, a kongresszus száma, a ma­gyar szakszervezetek kon­gresszusának sorszáma. Hu­szonegyedszer ülnek össze: ezúttal már hárommillió szervezett dolgozó képvisele­tében, , nagy hagyományok örököseként, és nem kisebb feladatok gazdáiként a kong­resszusi küldöttek. Tulajdonképpen van va­lami sajátos és furcsa is ab­ban, ahogyan ezt a kongresz- szust üdvözöljük, mert önma­gunkat köszöntjük vele. Az újságíró, aki a sorokat leír­ja. a gépszedő, aki kiszedi, a gépmester, aki kinyomja, a géptávíró kezelője, aki meg­táviratozza, a postás, aki az újságot a vasútra viszi és a mozdonyvezető, aki a 424-es­sel. vagy a Diesel-„Szergej- jel” továbbítja: szervezett dol­gozó. Aki a szakszervezetek­re gondol, — még ha ez nem is mindig jut az ember eszé­be — a maga érdekeire, ér­dekeinek védelmére, egy olyan közösségre gondol, ahová munkahelyén tűi is tartozik. Szakmája szervezete ez, hiva­tásának hadserege. Bár nem szándékolt, mégis jelképes, hogy ez a kongresz- szus alig 48 órával a májusi menet, a hagyományos felvo­nulás után ül össze. Akik az Építők Székházában a szónoki emelvényre lépnek, szavaz­nak, állást foglalnak: mind­azokat képviselik, akik május 1-én a nemzetközi munkág- szolidarítást és a békét ün­nepük. Az is természetes, hogy ez a kongresszus az adott idő­szak, tehát a ránk váró nagy termelési, gazdasági feladatok szellemében, azokkal össze­hangoltan végzi majd mun­káját, pontosabban: jelentős lépést tesz azért, hogy az új gazdaságirányítási rendszer vi­szonyai között meghatározna a szakszervezetek tennivalóit, munkájuk irányelveit, a IX. pártkongresszus szellemében. Növekvő jogok, növekvő kö. leiességek — növekvő felelős­ség: így foglalhatók össze a szakszervezetek távlatai a most következő években, és ez arra is utal, hogy a dol­gozó milliók, a szakszerveze­tek tagsága érdeklődéssel for­dul vezető szervei, választott küldöttei felé. Milyenek lesz­nek ezek a növekvő jogok és kötelességek, mennyiben lesz alkalmas a hárommilliós moz­galom és annak újonnan vá­lasztott vezetőgárdája a nö­vekvő felelősség viselésére? — ezek a kérdések foglalkoztat­ják azokat, akik komolyan el­gondolkodnak a tennivalók fö­lött. A szakszervezeti jogok nö­vekedése — a szocialista de­mokrácia fejlesztésének, szé­lesítésének eszköze. Szakszer­vezeti tagok jogai-, valamint a munkások és alkalmazottak jogai köze nyugodt le'kiisme- rettel tehetünk egyenlőségje­let, mert egyrészt a munká­sok és alkalmazottak több mint kilenctizedé tagju a szakszervezetnek, másrészt a szakszervezetek hivatása min­den dolgozó érdekeinek, jo­gainak képviselete Ennek a hivatásnak a betöltése, a munka- és életkörülmények javítása, minden szakszerve­zeti tevékenység természetes része. Jog. kötelezettség és fele­lősség összefüggését kifejteni: erre ez a kis köszöntő nem hivatott. Megteszi majd ezt ezerszer jobban a sokezer üzem szakszervezeti bizottsá­gainak tapasztalatai alapján született referátum, a vita. s ezt tükrözik majd a határo­zatok. Kívánjuk, hogy a min­den üzemi munkást, vállala­ti dolgozót, tisztviselőt, peda­gógust képviselő kongresszus eredményesen dolgozzon és je­lentős lépéssel vigye előre a* egész dolgozó nép ügyét. A megye vezetői a tatabányai menet élén

Next

/
Thumbnails
Contents