Dolgozók Lapja, 1967. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-01 / 77. szám

WLÄG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! P»r--.*••• R . .•*'*' y I P Dolgozók Lopja AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLSVM 77. SZÁM * ARA: 60 FILLÉR 1967. ÁPRILIS 1. SZOMBAT A KOMÉP a tavalyinál 60 millióval több épités-szerelési munkát végez az idén 3ogásznap Esztergomban Évek óta nen zárt olyan sikeres évet a negyei Állami Építőipari Válla at, mint ta­valy. A dolgozó: között több mint 2 millió 130 ezer fo­rintot osztottak d nyereségré­szesedésként a mpokban, s ez önmaga is bizoryít. Mert egy évvel ezelőtt bitony semmi sem 'jutott a külön borítékba. Néhány számot érdemes fel­említeni : 77 lakossal többet adtak át a tervszettnél, 159 létesítményt hiánypótlás nél­kül, 95-öt ped.g dicsérettel adtak át. 7624 nap határidő megtakarítást értek el. S en­nek a sikeres munkának a rugója a kongresszusi mun­kaverseny volt. 2400-an tettek vállalást ér az összteremlési érték 324 millic forint volt. Gyakorta bíratuk lapunk­ban is a KOM ÉP munkáját az elmúlt évek során. Most viszont megyeszerte egyre tpbb elismerő szó hangzik ró­luk. A gazdasági vezetők né­hány figyelemreméltó kezde­ményezésre hívták fel j.iaguk- ra a figyelmei. Anyagi ösz­tönzésül példa , 31 százalék­kal emelték a .örémiumössze­Az udvaron halomba rakva hevernek • süveggerendák. A bányákból ho2ták fel vala­mennyit. Kicsit szánalmas a kép, ahogy a vastag, foga­zott gerendái- formájukat vesztve, elgörbi ive. megkopva, szinte ócskavas ;*nt várják to­vábbi sorsukat Lent a bá­nyában a főit biztosították velük, de időt ! a roppant nyomás elhasználta őket, de­formálódtak Illetve hasznave­hetetlenek lettek addig, amíg nem találták meg a módját, mikénoen lehet úgv feljaví­tani őket, hog,; ismét szol­gállak a bányá zt. ,A búaó han [ élessé válik és a szikraeső j'.zinte megvi- lágít'a a félhon t<lvos műhelyt. — Kinek a ikréhez fűző­dik az úiítás? e Eichard József’’a tatabánvai Közoonfi Műhelyüzem csille- javító részlegérek Vv-igád ve­zetőié egvenesedik fel a sü- veae^—ndák mellől. — Nem eav ember nevéhez fűződik az iii ft is, valamennyi- imké. a brigádé. ök tizenegyen. Eirhard Jó­zsef. Száraz Janos. Gvertvák I.ászlő meg a többiek töp­rengtek azon. hoevan. és mi­kronén lehetne ezt a nagv- mennvisépő elhasználódott ge­rendát újra használhatóvá tenni. Az egyen get«- ; eket még csak meg lehetett valahogy oldani, de az orr kopásának megszün­tetéséhez kevés volt a for­rasztás. Kiilfolt ről szereztek be elektródát és azzal pótol­ták a lekopott reszt, majd kö­szörűvel adták meg a kívánt format get azokon az építésvezetősé­geken, ahol nem fordult elő baleset Igyekeztek más mó­don is elébe menni a sza­bálysértéseknek. Mert érzik, hogy ez még ma is „árnyol­daluk”. 2000-nél is több volt a kiesett napok száma, 134 a baleseteké. A munkaerőhi­ány náluk elég nagy gondo­kat okoz. Tátrai József igaz­gató szerint a szükségesnél 250 dolgozóval kevesebb volt tavaly, és az idén sem lehet jobb helyzetre számítani, bár a megjavult munkakörülmé­nyek, a megalapozottabb mű­szaki irányítás hatására ug­rásszerűen javult a munkaerő vándorlás aránya. Ezzel szem­ben a maximális erőkifejtést kívánja a vállalattól az idei esztendő. A négyszázmilliót is meghaladia az az összeg, melyet az idén énítésszerelé- si munkában vállaltak, s ez 60 millióval több a tavaly tel­jesíteti^lél­Épperi a szűkös munkaerő készteti őket. a gépesítés egy­re- általánosabb el terjesztésé­re, a korszerűbb technológia alkalmazására. Több mint kétmilliárd fo­rint termelési értéket építe­nek be 1970-ig. Ez megalapo­zott termelést, okos előrelá­tást, összefogást kíván. A tár­sadalmi szervek segítségét, az önállóság adta lehetőségek ki­aknázását, a dolgozók javas­latainak megszívlelését. Ma már eszterínt dolgozik a há­romezres vállalat szellemi ve­zérkara és ez lehet" a biztosí­ték, hogy jól irányítja a szor­gos hadsereget is. A megyeszékhely újjáala­kuló tanácsülését tegnap tar­tották meg a Népházban. Az ülésen megjeleli* Kroszner László, a megyéi tanács vég­rehajtó bizottságának elnöke. Takács Tihamér, a városi pártbizottság eTs-5 ' titkára, a megyei pártbizottság tagjai, és Izsáki Mihály, a Hazafias Nép­front megyei bizottságának titkára. A választási elnökség tájé­koztatóját Szamos József el­nök ismertette. A mandátum­vizsgáló bizottság jelentését Hildebrand Ferenc tette meg. Végh József, a Hazafias Nép­front városi bizottsága elnö­kének javaslatára egyhangú­lag megválasztották a végre­hajtó bizottságot. Tagjai: Dr. Fendrik Ferenc, Horváth Gé­za, Jakab János, Komor Kor­nél, Ruska Ferenc, Sárközi ÍJéza. Sütő András. Sziklai Miklós. Szőke Gézáné. Takács Tihamér, Ungi Ferenc, Varga. Barnabás és Végh János. A végrehajtó bizottság első A Magyar Jogász Szövet­ség Komárom megyei szerve­zete pénteken tartotta az évenkint rendszeresen meg­rendezett jogásznapot Eszter- ban. A megyei szervezet együttes ülésen, a technika házában először Havasi Fe­renc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első titkára. Időszerű politi­kai kérdések címmel tar­tott előadást. Ismertet­te a IX. pártkongresszus határozatából eredő feladato­kat, a megye második 5 éves tervének eredményeit, a har­ülésén elnökké Horváth Gé­zát, elnökhelyettesekké Ko­mor Kornélt és Sütő Andrást titkárrá pedig Jakab Jánost választotta. A tanácsülés a választást egyhangúlag elfo­gadta. Egyhangúlag elfogadta a ta­nácsülés Végh Józsefnek, az állandó bizottságokra vonat­kozó előterjesztését A pénz­ügyi állandó bizottság elnöke Dudás Miklós, az építési és közlekedésügyié Kovács Dé­nes, a művelődésügyié Ko­vács István, az egészségügyié dr. Dóra Ferenc, az igazgatá­sié dr. Németh Vadász Jó­zsef, a kereskedelmié Bödecs - József, a családi ünnepsége­ket rendező állandó bizott­ság elnöke pedig Gyurmánszki Sándor lett. A körzeti állandó bizottsá­gok élére került az I-ben Novotny Ferenc, a II-ben Gress Antal, a Ill-ban Kaba- recz Henrik, a IV-ben Hilde­brand Ferenc, az V-ben Per- ger Géza, és a ,VI-ban Balogh László. madik 5 éves terv felada­tait, amelynek végrehajtása során különösen sokat fej­lődik a vegyipar és a letele­pülő iparágakkal együtt újabb és újabb munkaalka­lom teremtődik a dolgozni szándékozók számára. Beszélt a bányászat helyzetéről, sze­repéről, s. szénhidrogénekkel folytatott versenyben, majd a gazdaságirányítás reformjából eredő feladatokkal foglalko­zott Havasi Ferenc elvtárs elő­adása után a szakosztályok tartották meg ülésüket. Az államigazgatási és polgári jo­gi-szakosztály „A tartási és életjáradéki szerződések idő­szerű kérdéseit” yitatta meg dr. Varga József a Minisz­tertanács tanácsszervek osz­tályának munkatársa előadá­sában. A büntetőjogi szak­osztály „A tanubizonyítás kér­dései a bűntető eljárásban*’ című előadását hallgatta éa vitatta meg. A vállalati jogi szakosztály a vállalati üzemi balesetért való felelősség né­hány főbb kérdésével foglal­kozott A termelőszövetkezeti jogi szakosztály dr. Nov<j^ báczky Iván, a. Földművelés, ügyi Minisztérium jogi osz­tályának főelőadója előadásá­ban a mezőgazdasági terme­lőszövetkezetek üzemi teve. kenységi körét vitatta me? I j eljárás a szénporveszély elhárítására 24 óránként különleges be­rendezéssel felszerelt brigádojf járják be' az oroszlányi szén­bányák felső telepi frontfej­téseit. Hazai gyártmányú, 150 atmoszféra nyomású szivaty- tyúkkal nyugatnémet gyárt­mányú nagynyomású szondák­kal vizet préselnek a szén- íalakba. Ezeken a munkahe­lyeken ugyanis olyanok a nyomásviszonyok, hogy már benn a szénfalban is porlód ik a szén, s így fejtés közben rendkívül hagy a porképződés. A lebegő szénpor nem csak a dolgozók egészségére ár­talmas, hanem a robbanásve­szélyt is fokozza. Megkötésé­re eddig permetezték a vá­gatokat, de az új védekező módszer sokkal hatásosabb a réginél. Az új eljárás beveze­tésére annál is inkább szük­ség volt, mert a metánve­szély csökkentésére a vága­tokban sok helyütt meggyorsí­tották a légáramlást, ami még jobban felkavarta a szénport A gyakorlatban kiválóan be­vált technológiával biztonsá­gosabb a munka, a pormen­tesített, vízzel fellazított szén­falban nagyobb termelékeny- seggel dolgoznak a gj r ak. Egy brigád újítása 6 hónap a a** 300 ezer for'nl megiaVarí ás Újjáalakult a tatabányai városi tanács í v.r * rcrínti mind javításra vár. Az újításuk sikerrel iárt. Valamennyien boldogok, hogy az elmúlt 6 hónán alatt 300 ezer forintot tudtak így meg­takarítani a népgazdaságnak. A következő időben magvar elektródákkal akarják helyet­tesíteni a külföldit. És a bri­gád hasznos, gazdaságos újí­tása révén, újra a bányába kerülnek a süveggerendák. Mindez nekik, a csille.iaví- tórészleg szoci-'1;sta brigádjá­nak köszönhető.

Next

/
Thumbnails
Contents