Dolgozók Lapja, 1967. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI tanács Lapja XXIL ÉVFOLYAM 27. SZÁM *------------------------j-------------------------------------i---------------­ÁRA: 60 HLLER * 1967. FEBRUÁR 1. SZERDA A megyei tanács végrehajtó bizottságának ülése Kedden délelőtt ülést tar­tott . a megyei tanács végre­hajtó bizottsága. Napirenden szerepelt a megyei népi el­lenőrzési bizottság jelentése az 1966. évi munkáról. A végrehajtó bizottság az elő­terjesztést, valamint a NEB első félévi munkatervét jó­váhagyta. Dr. Fábián László, a végrehajtó bizottság titká­ra a választási előkészületek­ről tájékoztatta az ülés részt, vevőit. A vb a tájékoztatót tudomásul vette, s megálla­pította, hogy az előkészületi munkák eredményesen, meg­nyugtató ütemben folynak. A tatabányai épitőmunkások vállalták: November 7-re átadják a párt- és tanácsszékházat Számvetésnek készült és hasznos munkaértekezletté te­rebélyesedett a KOMÉP ta­tabányai főépítés-vezetőségé­nek műhelybizottsági válasz­tása. Sok mendemonda, szó­beszéd végére tett pontot, amelyek az utóbbi hetekben foglalkoztatták az építőmun­kásokat is. Megnyugodva vet­ték tudomásul Schmidtmayer Ede műhelytitkár beszámoló­jából, hogy a munkaruha és más szociális ellátások, ha változnak is a jövőben, sem­miképpen sem csorbítják jo­gaikat s nem módosulnak az ő rovásukra. Néhány nyilván­való aránvtalanságot azonban kétségkívül „egyenesbe” kell hozni. Elhangzott, hogy két év alatt 4—5 száza ' lékkai nőtt a dolgozók átlagbére, tavaly a fizikai dolgozók pre­mizálására 82 ezer forintot fi­zettek. Az egyösszegű utalvá­nyozás általánossá válása kedvezően hatott a minőségre és a termelékenyebb munká­ra. Akad azonban még ma is fekete túlórázás, nem javult a baleseti statisztika, rossz a versenynyilvánosság, keveset törődnek az erkölcsi elisme­réssel. A tatabányai főépítés-veze­tőség tavaly csaknem a fele termelési értéket „hozta” a vállalat generálkiviteli éves tervének, az idén még na­gyobb az igény, hiszen a nép­gazdaság 40 millió forinttal több értékű munkát kér tő­lük. Hét építésvezetőség tar­tozik hozzájuk, a szervezett­ség megteremtése elsőrendű feliratuk lesz az idén. Ennek segítésére a kongresszusi munkaversenvt folytatva. a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulóia, és Tatabánya várossá alaku­lása 20. évfordulójának tiszte­letére decemher 31 helvett, no­vember 7-rc átadják a Fő téren épülő párt- és tanácsi székházat, A dolgozók a régi műhely­bizottságot tüntették ki ismét bizalmukkal. Vadonatúj, impozáns épüle­tek „árnyékában”, a földszin­tes, régi gépterembe gyűltek műhelybizottsági tanácskozás­ra a segédipari főépítés-veze­tőség dolgozói. A KOMÉP Vállalat mostohagyerekei vol­tak, most itt láthatják maguk előtt a beteljesült vágyat: az 500 személyes öltöző-fürdő épületet, műhelyeket, ahol az idei nyáron már dolgozhat­nak. Végleges otthont találnak az asztalosok, lakatosok, tmk-sok. Az előregyártó üzem dolgozói is új szociális treiyi^egeSet’" kaptak. '* Az idei 360 millió forintos megállapított terv mellett a megyének további építési igénye lenne, mintegy 100 mil­lió forint értékben. Elsősor­ban a poligonüzenr kapacitá­sát kell növelni. A segédipari főépítés-vezetőség tevékenysé­ge itt dől el. Gond is akad bőven. Kevés a betonkeverő­gép, nem biztonságos a to­ronydaru üzemeltetése, folya­matosabbá kell tenni a szállí­tást és érdekeltté a szállító­munkásokat. Megnyugtató vá­laszt is kaptak az érdekeltek. 3 műszakos termelés lesz, több gépkocsit biztosíta­nak. 2.5 millió forintból felújítják a gépeket. 25—26 ezer köbméter blokk- elemet gyártanak az idén s közben a rekonstrukciót is végrehajtják. Kialakulóban van az új Európa Podgornij látogatásának visszhangja Podgornij, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke olaszországi láto­gatásának eredményei mind­két fél szempontjából teljes mértékben kielégítők. Ez nem­csak a hivatalos közlemény­ből, hanem Podgornijnak es olasz vendéglátóinak több al­kalommal is elhangzott kije­lentésedből, valamint a kedd reggeli olasz sajtó állásiogia- lásábóil is kiderült. Vala­mennyi olasz lap pozitívan ítéli meg Podgornij látogatá­sát. 1 A Popolo, a Keresztényde­mokrata Párt lapja, a többi között rámutat, hogy a záró- közlemény nem titkolja el az egyes politikai tények értéke­lésében fennálló véleménykü­lönbségeket, de aláhúzza, hogy véleményazonosság all fenn a békés együttélés szükségességében. Az Avanti, az Olasz Egye­sült Szocialista Párt lapja így ír: Az olasz-szovjet tár­gyalások egyik igen fontos eredménye az, hogy mindkét ■wsaísr "Képviselői“*' "ósHTOn, frázismentesen, beszéltek 'egy­mással, abban a meggyőző­désben, hogy ily módon komolyan hozzá tudnak járulni a nemzetközi fe­szültség csökkentéséhez. A Messaggero azt dombo­rítja ki, hogy a nemzetközi politikában bekövetkezett jó­zan megfontolás eredménye­ként mindinkább kialakulóban van az új Európa. A, megállapodások hozzájá­rulnak majd ennek a célnak az eléréséhez. A Giomo szerint a tárgya­lások központjában" az euró­pai kérdések megvitatására hivatott értekezlet összehívá­sa szerepelt. Az Unita „határozottan po­zitívnak” minősíti Podgornij olaszországi látogatásának mérlegét. A lap rámutat, különösen jelentős a két fél azon kötelezettségvál­lalása, hogy mindent el­követ az európai bizton­ság kérdéseivel foglalkozó értekezlet összehívása ér­dekében. Felesleges mennyire hangoztatni, jelen tőségtel jes. hogy a záróközleménybeli említés- történt a Szibériából Triesztig építendő gázvezeték tervéről. Olaszország demok­ratikus erőinek most az * feladatuk, hogy megszilárdítsák az elért eredményeket, kiszélesítsék és . minél gyü­mölcsözőbbé tegyék azokat. Pekingien folytatódnak a szovjetellenes provokációk Jugoszláv tiltakozó jegyzék Kínához A pekingi szovjet nagykö­vetség épülete körül negye­dik napja folynak a kínai vörösgárdisták és a „forra­dalmi lázadók” provokációi és garázdálkodásai. Hétfőn a vörösgárdisták be­dobtak a nagykövetség terü­letére egy vasdorongot, amely megsebesítette a nagykövetség egyik munkatársát. A nagy- ácöveáiás-*áőtt~-ő>f--~«e- utcáké n megállásra kényszerítik a szovjet gépkocsikat és meg­próbálják bántalmazni a ben­nük ülő szovjet állampolgáro­kat. Anhuj tartomány „forradal­mi lázadóinak „sajtóorgánu­ma közölte, hogy „a forra­dalmi lázadó szervezetek’’ el­foglalták a tartományi párt­bizottságot és néptanácsot, va­lamint Hefej tartományi köz« pont városi pártbizottságát és néptanácsát. A tartomány és a város párt- és igazgatási vezetői „ellenforradalmi re« vizionistáknak” minősítették, leváltották és „átneveiő’1 munkára küldték. A jugoszláv külügyminisz­térium képviselője is jegyző« kot nyújtott át a Kínai Nép- köztársaság belgrádi ügyvivő­jének. A jegyzék élesen tilta­kozik a pekingi jugoszláv nagykövetség előtt szervezett provokatív tüntetések és as ott lejátszódott jugoszláv-elle- nes kilengések miatt. Ugyan­akkor követeli, hogy a kínai hatóságok biztosítsák a Fe« kingben tartózkodó jugoszláv állampolgárok életének és a iugoszláv nagykövetség mun« ká iának normális fed tételeit, Országos sztrájk Franciaországban Ma 24 órás sztrájk lesz Franciaországban. A sztrájk­nak a munkabeszüntetés mel­lett nagyjelentőségű eseménye a csaknem minden nagyvá­rosban megrendezendő tünte­tő felvonulás. A francia dol­gozók mindenekelőtt a bérek és a nyugdíjak emelését kö­vetelik és azt aka-ják, ne le­Nők klubja nyolc helyen A megyei nötanács végrehajtó bizottságának ülése Kedden délelőtt ülést tar­tott a megyei nőtanács végre­hajtó bizottsága. Első napi­rendi pontként megvitatták a nemrég megrendezett vezető­képző tanfolyamról előterjesz­tett jelentést. A tanfolyam tapasztalatai szerint — álla­pították meg a nőtanács me­gyei vezetői •— egyre inkább szükségessé válik a helyi nő­tanácsok tartalmi-formai munkájának megjavítása. Ez két úton történhet: egyrészt fiatal, képzett nők bevonásá­val, másrészt az eddigi veze­tők segítésével, képzésével, munkájuk folyamatos értéke­lésével. A végrehajtó bizottság a továbbiakban megtárgyalta és elfogadta az év első felének munkatervét. Az elgondolások szerint segítséget nyújtanak a választási előkészületekhez, több helyen rendeznek talál­kozókat asszonyok és képvise­lőjelöltek között. A komáromi klub mintájára nyolc helyen létesítenek „nők klubját”: Nagyigmándon, Ácson, Mo­csár, Szőnvben, Csolnokon. Környén, Tatán és Dorogon. A termelőszövetkezeti nőbi­zottságok segítségével kiszéle­sítik a versenymozgalmakat, s a szocialista brigádok munká­iéhoz is segítséget nyújtanak. Újjászervezik a megyei pe­dagógiai bizottságot, és közre­működnek a női pártiskolák szervezésében. A munkaién' megbeszélése után került sor a közelgő nőnapi ünnepségek előzetes terveire. Az ülésen úgy hatá­roztak, hogy a nőnapot nem nagygyűléseken, hanem klub­szerű, bensőséges összejövete­leken ünnepük meg. Emellett természetesen nem marad el a nőnapi ünnepségekről az eredmények értékelése sem. Legyenek ezek az összejöve­telek —r mondották az ülés résztvevői — a nők eredmé­nyeinek „seregszemléi”. Ahol megoldható, jutalmazzák a társadalmi munkában kitűnt asszonyokat. A március 8-i nőnapon minden asszonynak éreznie kell, hogy ezen a na­pon egyenértékű munkájukat ünnepli az ország. gyen olyan dolgozó, akinek a fizetése havi 600 frank alatt van, ami a franciaországi megélhetési viszonyok között alatta marad a létminimum­nak. Ma Franciaországban négymillió embernek a kere­sete van e minimális határ alatt. További követelés a műn« kához való jog, a teljes fog­lalkoztatottság biztosítása, és mu. ’.anélküli segély. A mun­kanélküliek száma a hivata­los adatok szerint is már megközelíti a 350 000-ret. A sztrájknak tehát elsősorban gazdasági céljai vannak. Nem lehet azonban politikai hatá­sát lebecsülni, öt héttel az esedékes parlamenti választá­sok előtt a francia dolgozók kifejezésre iuttatják, -hogy elégedetlenek a kormány gaz- daságoolitikájával. Légitámadásod Vietnamban B—52-es bombázógépek hét­főn éjjel, és kedden támadást intéztek a kambodzsai határ­tól mindössze 8 kilométer­re fekvő, illetve Saigontól mintegy 560 kilométerre északra, Kontum tartomány­ban, a feltételezett szabadság­harcos állások ellen.

Next

/
Thumbnails
Contents