Dolgozók Lapja, 1967. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-01 / 1. szám

^ J VILÁG PROLFrSxJAl EGYESÜU5TB& Dolgozók Lapja MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA MEGYEI TANÁCS LAPJA XXEL ÉVFOLYAM 1. SZÁM ARA ; 80 FILLER 1967. JANUAR 1, VASARNAF Boldog új esztendőt! A m3 gyei pártbizottság üdvözlete Komárom megye lakosságának üj naptárt lapozunk fel g mai napon. A régi betelt, • végére értünk.: nemcsak a tegnapi naptól búcsúztunk el éjfélkor, hanem egy egész esztendőtől. Változatos, eseményekben gazdag év volt, sok minden történt öt­venkét hetében, 365 napján. S ami valamennyi eseménye közül a legfontosabb számunkra: 1966-ban tartotta g Mffl- gyár Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusát, ahol szá­mot vetett négy esztendő munkájával, értékelte helyze tünket és elemezte a további tennivalókat. A IX. kongresszust megelőzően megyénk kommunistái is elvégezték a maguk számvetését. Jó érzés volt össze­gezni a fejlődést, az előrehaladás tényeit, hiszen vala­mennyi a megye dolgozóinak szorgos, lelkiismeretes mun­káját tükrözte és fejezte ki, S ez utóbbi a biztosítéka annak is, hogy a kongresszusi határozatok valóraváltá­sóban, az újonnan jelentkező feladatok megoldásában ugyancsak sikerrel járnak majd fáradozásaink. Hazánk gazdagodásán munkálkodva pedig egyúttal teljesítjük kö­telezettségeinket a szocialista világ erősítésében, amely nagy és nevezetes évfordulót ünnepel az idén: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik évfordulóját. Az új esztendő jó néhány fontos feladatot hoz magá­val. Idén kell előkészítenünk az új gazdasági mechaniz műt bevezetését, megteremtenünk sikerének feltételeit. Az okos. ésszerű gazdálkodással tehát nem kell vámunk 1968-ig. Az idén is megfontolt, hatékony, a szükségleteket minél jobban kielégítő és « költségekkel gondosan szá­moló termelésre van szükség mind az ipari, mind a mezőgazdasági üzemekben. Társadalmi-politikai életűn! mechanizmusát is fejleszteni, korszerűsíteni alcarjuk. hogy tovább mélyüljön a szocialista demokratizmus. Amikor a megyei pártértekezleten megállapítottuk, hogy szűkebb hazánk iparában javult a munka minősége, a világszínvonalat elérő korszerű gyártmányok egész so- rát állították elő. új technológiai eljárások alkalmazásá- tál fokozták a termelékenységet •— a megye munkásai ruk, műszaki értemiségének szorgalmát és találékonysá­gának eredményeit vettük számba. Ezekért a törekvése kért. az azokat koronázó sikerekért méltán jár az elis­merés. Arra kérjük az ivar dolgozóit és irányítóit: az úi e*.-rtendnhen tegyenek további erőfeszítéseket, hogy jó minőségű és olcsó áruval tudják ellátni n hazai és kül­földi megrendelőket. Szövetkezeti parasztságunk tavaly is at ország asztala *•„ tette, amit tőle a népgazdaság várt. Közös gazdasága­ink zömének termelése és értékesítése ma már lényege fen felülmúl ia a korábbi kisparaszti gazdaságok színvo­nalát. Kormányunk, pártunk megbecsüli a szövetkezeti parasztság munkáját: az új esztendőben régi kívánságai teljesítette az úi nyugdíjrendszer bevezetésével. Újabb nany lépést teszünk ezzel abban az irányban, hogy emi szintre kerüljenek az ipar és a mezőgazdaság, n város és n *alu dolgozóinak életkörülményei. A- oktatás, az egészségügy, a népművelés is sokat fej lődntt. Államunk jelentős összeget áldozott és áldoz c célokra, de a fejlődésnek ennél is fontosabb tényezőie az e terűéit en dolgozók lelkiismeretessége is hivatás- szeretete. 1967-ben újabb lépéseket kívánunk tenni a lakosság kulturális és egészségügyi viszonyainak javítá­sában. az ifjúságnak az életre való felkészítésében. Bizo rvosak vagyunk benne, hogy ebben a törekvésben to v&hbra is számíthatunk a megye értelmiségének odaadd közreműködésére. Külön kösrőnttük az újév napján a megye asszonyait és lámáit. A IX. kongresszus ismét megmutatta, müven nagy figrielmet fordít pártunk a nők helyzetének javító rúra. s menwnré fontos társadalmi kérdésnek tárttá a család védelmét és erősítését. 1967-ben is minden tőlünk telhető* megteszünk, hogy minél jobb feltételek alakul irmuk ki a nők számára a családi, munkahétig, és társa­dalmi kötelezettségek összeegyeztetésére, s nagyobb tár e, dalmi megbecsülés Övezze az édesanyákat. Nagy társadalmi céljaink valóraváltásában szamítha- 111 nk minden hazáját szerető ember közreműködésére: "Őszeit a szocialista Magyarország valamennyiünknek ■pül. párttagoknak és pártonkítnilieknek egyaránt. Ezért íz új esztendőben íz együtt, fáradozunk, egifütt munkál kódunk a jelen és « jövő építésén. E gondolatok jegyé ben kívánunk megyénk valamennyi lakosának, a közös munka minden részesének jó egészségei, örömökben pá­dig. botdog úi évet Magyar Szocialista Munkáspárt kíiHiárn«« megyei HiZottsága Az Elnöki Tanács március 19-ére kitűzte az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános választását A népköztársaság Elnöki Tanácsa aa alkotmány rendel- f kezeseinek megfelelően 1967. március 19-ére kitűzte ax or­szággyűlési képviselők és a tanácstagok általános válasz­tását. Az Elnöki Tanács meghatározta az országgyűlési vá­lasztókerületek számát, területét, székhelyét; ennek meg­felelően 319 országgyűlési képviselő megválasztására kerül sor. Meghatározta az Elnöki Tanács a fővárosi, a megyei és a megyei Jogú városi tanácsi választókerületek számát is. \ Kormányrendelet as országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról A kormányrendelet intéz­kedik a választók névjegy­zékének összeállításáról és a választókerületek ki alakítás á- ról, majd a továbbiakban a választási szervekkel foglal­kozik. A választásokat társadalmi jellegű különböző választási szervek; választási elnöksé­gek, választókerületi bizott­ságok és szavazatszedő bi­zottságok bonyolí+ják lé Az Országos Választási El­nökség 1967. január 23-án alakul meg, tagjait a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának elnöksége jelöli ki Az Országos Választási El­nökség az ország egész te­rületén őrködik a választá­sok törvényességén, irányít­ja a helyi választási elnök­ségek és az országgyűlési vá­lasztókerületi bizottságok munkáját. Elfogadja és nyil­vántartja az országgyűlési képviselőjelölteket, közhírré teszi a választás országos eredményét. Ugyancsak január 23-án alakulnak meg a fővárosban, valamennyi megyében, me­gyei jogú városban, járásban, járási jogú városban, városi (fővárosi) kerületben és köz­ségben a választási elnöksé­gek Ezek tagjait a Hazafias* Népfront helvi bizottságai je­lölik ki. Főbb feladataik: működési területükön őrköd­nek a választások törvényes­ségén, közzéteszik az egyes tanácsi választókerületek je­löltjeinek nevét, megállapít­ják a tanácsi választások ősz - szesített eredményét és szűk ség esetén pótválasztást tűz nek ki. Valamennyi országgyűlési 7 és tanács! választókerületben — szintén január 23-án —- választókerületi bizottságod kell alakítani. Az országgyű­lési választókerületi bizott­ságok tagjait a Hazafias Népfront megyei, illetőleg fő­városi bizottsága, a tanácsi választókerületi ■ bizottságok tagjait pedig a Hazafias Nép­front illetékes helyi bizottsá ga jelöli ki. A Hazafias Népfront helyi bizottságának javaslata alap­ján a választási elnökség 1967. március 6-án megala­kítja a szavazatszedő bizott­ságokat. Ezek a választás napján gondoskodnak a sza­vazás lebonyolításáról, tör­vényességéről és zavartalan­ságáról, s megállapítják s szavazókörben a szavazás eredményét A kormányrendelet szabá­lyozza a jelöléssel kapcsola­tos feladatokat. A képviselő- jelöltek eÉ tanacstag-jelöltsA jelölése választókerületenként történik. A törvény érteimé ben egy választókerületben egy vagy több személy jelöl hető. Az országgyűlési képvi­selőjelöltekre és a tanácstag jelöltekre a választópolgárok ­nak a lakóterületeken, továb­bá az üzentekben, vállalatok­nál, termelőszövetkezetekben, állami gazdaságokban, a hi­vatalokban és intézmények­ben, valamint a fegyveres, erőknél, fegyveres testületek­nél és rendészeti szerveknél február 2-a és február 21 -e között tartott gyűlései tesznek javaslatot. A jelölőgyűlésekeí a Hazafias Népfront helyi bi- zottságai szervezik, a válasz­tási elnökségek és a választó­kerületi bizottságok közre­működésével. A választási elnökségek 1967 március 6-án választás' hirdetményt jelentetnek meg. ez tartalmazza majd a sza vazókörök sorszámát és terü­leti beosztását, a szavazóké1 i - ségek pontos megjelölését, to­vábbá azt, hogy az egyes sza­vazókörökben mely választó- kerületek választói szavad­nak. A szavazás március ls­én 7 órától 20 óráig tart. A kormányrendelet mégha tározza a szavazatok psszv- számlálásának rendjét, s ÚÜ.V intézkedik, hogy a megválasz­tott képviselőknek és tanács­tagoknak a mandátumot (meg­bízólevelet) márcim 22-én kell átadni Január 2-án meg kezdődi k a választók összeírása A kormányrendelet ki­mondja, hogy a választásra jogosult állampolgárokról új névjegyzéket kel! összeállíta­ni Ebbe fel kell venni mini­den nagykorú magyar állam­f Folytatás * oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents