Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1963. november (18. évfolyam, 88-96. szám)

1963-11-02 / 88. szám

KOä ^ ?Y) G(£yGÍ Világ proletárjai. egywiljelek! XVIII. ÉVFOLYAM, 88. SZÁM * Ára: f»0 fillér * 1963. NOV. 2. SZOMBAT Tovább növekednek a gazdasági, kulturális és egészségügyi célokra fordítható összegek ELFOGADTA A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉST A MEGYEI TANÁCS Az 1964. évi költségvetési tervezetet, a jövő esztendő községfejlesztési előirányzatát és az elmúlt félévi gazdálko­dás értékelését terjesztette az október 31-én megtartott rendkívüli megyei tanácsülés elé a végrehajtó bizottság, összesen 435 977 000 forint, il­letve érték felhasználásáról döntöttek a megyei tanács tag­jai. Ebből 403 633 000 forint a költségvetés, 32 344 000 pedig a községfejlesztés előirányzott értéke. A beruházások megvi­tatására majd a népgazdasági terv jóváhagyása után tél vissza a megyei tanács. A költségvetés tételei A költségvetés általános jellemzője és célja: hozzájá­rulni a lakosság jólétének emeléséhez, igényeik fokozot­tabb kielégítéséhez. Ennek szemléltetésére — a mindennél beszédesebb számadatok elem­zése előtt — idézzünk néhány mondatot a végrehajtó bizott­ság javaslatát beterjesztő Kiss István elnökhelyettes beszá­molójából: „A fő cél továbbra is az egészségügyi, a szociális és a kulturális igények kielé­gítése marad. Fontos feladatot képez a különböző intézmé­nyek által nyújtott ellátás színvonalának fenntartása és a szolgáltatások színvonalá­nak javítása. A költségvetés gazdasági ágazatának — ide­genforgalom, tanácsi utak, hi­dak, lakásgazdálkodás, víz- gazdálkodás stb. — növekvő előirányzatai elsősorban a vá­rosok kommunális ellátottsá­gát kívánják javítani. A há­zak gondosabb kezelését az ingatlan-fenntartási összegek emelése teszi lehetővé.” A most megtárgyalt javas­lat a múlt évinél 43 millióval nagyobb összeggel számlálha­tott. A többletnek csupán 3 százaléka, körülbelül egymil­lió forint kerül az igazgatási költségekhez. Ezzel szemben 16 százalékkal növekszik a szociális és egészségügyi, 11- gyel a kulturális és gazdasági célokra fordítandó összeg. Er­re a három területre irányul a költségvetés legnagyobb ré­sze, csaknem 343 600 000 forint. A kiadások többsége a já­rási és az alsóbb tanácsok te­rületén kerül felhasználásra. Pontosabban az előirányzat 73 százalékát, mintegy 295 millió forintot tesz ki ez az összeg. Hasonló a helyzet a kereten felüli igények kielégítésénél. A végrehajtó bizottság felha­talmazást kért — és kapott — a megyei tanácstól, hogy meg­tegye az intézkedéseket Esz­tergom útjainak korszerűsíté­sére egymillió, Tata kommu­nális fejlesztésére szintén egy­millió, Tatabánya útjainak megjavítására pedig két és fél millió forint biztosítása érde­kében. A felhasználásra kerülő ösz- szegek túlnyomó többségét nem a lakosság fizeti be. A megyében működő összes ta­nácsi bölcsődék, óvodák és az iskolai napközik teljes évi be­vétele például mindössze 12 333 000 forint, a kiadások viszont meghaladják a 45 mil­lió forintot. A kórházak fenn­tartására — mintegy 3.5 millió forintos bevétellel szemben — 81,5 milliót' fordít a tanács. A gazdasági ágazat közel hét­milliós bevétele mellett több mint 59 millió forint kiadás áll, a szociális és egészségügyi ágazat 6 milliós bevétele is el­törpül a 146 milliót meghala­dó kiadással szemben. Mind­ehhez a fedezetet az állam termelő tevékenysége nyújtja. A községfejlesztési előirányzat Hasonló . kép tükröződik az elfogadott községfejlesztési előirányzatokból is, amelynek valóra váltásához — az elő­irányzatok szerint — jövőre is számottevő segítséget nyújt a lakosság. A tervek azzal szá­molnak, hogy az egy keresőre számított társadalmi munka mindenütt meghaladja a har­minc forintot. A legmagasabb értéket Tatán tervezték, ahol ez az összeg 64 forint körül lesz. A megyeszerte várható fejlődéssel sikerül majd az or­szágos eredményekhez felzár­kózni. Az év eleji választási gyűléseken elhangzott kíván­ságok nyomán községfejleszté­si alapból épül meg 1964-ben egy egészségház, három orvosi rendelő, négy orvosi lakás, hét általános iskolai tante­rem, 9 művelődési ház, 6 sportpálya, 2 tűzoltószertár, közel kétkilométemyi új vil­lanyhálózat, 12 autóbuszváró, több mint 16 kilométer hosz- szúságú vízvezetékhálózat, kö­zel öt kilométer csatorna, több ezer négyzetméternyi szilárd burkolatú út, járda, portalaní- tott út és még sok más. A végrehajtó bizottság által benyújtott javaslat arra is fel­hívta a figyelmet, hogy a vá­lasztás idején felmerült jogos kívánságokat jövőre még nem sikerül maradéktalanul telje­síteni. Ezeket továbbra is ál­landóan napirenden kell tarta­ni. A megyei tanács végre­hajtó bizottsága arra is rámu­tatott, hogy a lakosság az ed­diginél is jobban segítené tár­sadalmi munkájával az állami beruházások és felújítások megvalósítását, ha a helyi ta­nácsok nagyobb gondot fordí­tanának a szervezésre. Sok feltáratlan lehetőség rejlik a műszaki tervek társadalmi el­készítésében is. A tanácsülés foglalkozott a továbbiakban az idei első fél­évi gazdálkodás eredményei­vel. Az erre az időszakra elő­irányzott bevételek mintegy 93 százaléka folyt be, a kiadá­sok területén, különösen a fel­újítások elvégzésében viszont jelentősen elmaradtak. A TARTALOMBÓL: Mi valósult meg egy év alatt a megyei pártértekezlet határozataiból ? (3. oldal) Befejezték a gesztesi vár rekonstrukciós munkáit. Az évszá­zados falakat gyakran keresik fel a túristák Befejezte évi tervét az oroszlányi XX-as akna A fejtések teljesítménye 12 százalékkal haladja meg a felvezettet Vita a beszámoló felett A költségvetési vitában el­sőként Schiller István, a pénz­ügyi állandó -oizottsán elnöke szólalt fel- Elmondta, hogy ja­vaslatot tettek a költségvetési előirányzat emelésére, amit a Pénzügyminisztérium el is fo­gadott. Gondoskodni kell róla — mondotta —, hogy végre megkezdjék az esztergomi Szenttamáshegv támfalainak építését, hiszen a pénzügyi fe­dezet rendelkezésre áll. Hang­súlyozta, hogy az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani a lakóházak karbantartására is. Homor Imréné, a művelő­désügyi állandó bizottság el­nöke javasolta, hogy a járási és városi kultúrotthonok fenn­tartására tervezett összeget emeljék fel, mert a jelenlegi előirányzat alig fedezi a ki­adásokat. Biró Dénes, a Pénzügymi­nisztérium tanácsi osztályának helyettes vezetője rámutatott, hogy célszerű lenne a helyi tartalékok jobb kihasználásá­val is növelni a bevételeket. Az eddiginél nagyobb figyel­met kell a jövőben szentelni a kiadási tételek teljesítésé­nek, mert nem ez az első esz­tendő, amikor elmaradással kellett számolni. Különösen kirívó ez a mezőgazdasági szakoktatásra és az útjavítás­ra tervezett összegeknél. A további hozzászólások so­rán Harasta Simon, a pénz­ügyi osztály vezetője a meg­növekedett költségvetésből adódó feladatok gondos előké­szítésére hívta fel a figyel­met. Mezey Gy. Lóránd ta­nácstag arról szólt, hogyan segíthetik a lelkipásztorok építő terveink valóra váltá­sát. Vaderna József vb-elnök- helyettes tájékoztatta a ta­nácsülést, hogy a mezőgazda- sági szakoktatásra szánt ősz- szeg nagyobb részét a téli idő­szakra tervezett tanfolyamok kiadásainak fedezésére hasz­nálják fel. Szirtei Viktor ta­nácstag javasolt^, hogy külö­nös gonddal biztosítsa a vég­rehajtó bizottság a tatabányai közgazdasági technikum és az oroszlányi gimnázium építésé­nek jövő esztendei megkezdé­sét. Zábráczki Antal osztály- vezető a lakóházak karbantar­tásáról, az útépítés helyzetéről tájékoztatta a tanácsülést, és bejelentette, hogy az esztergo­mi Szenttamáshegy támfalá­nak építése a jövő évben kez­dődik meg. Nemeslaki Tivadar, a me­gyei pártbizottság első titkára bírálta azokat a szakosztályi vezetőket, akik felszólalásaik­ban önmagukat Igyekeztek igazolni és elfeledkeztek a fe­lelősségről, a hibák feltárásá­ról. Takács Tihamér megyei tanácstag az idei költségvetés kiadási tételeiben tapasztalha­tó elmaradások behozására hívta fel a figyelmet. Izsáki Mihály, a Hazafias Népfront megyei titkára elmondotta, hogy a népfront aktívái a jö­vőben jelentős erőfeszítéseket tesznek a társadalmi munka szervezésében, valamint a me­zőgazdaságii szakoktatás ldter­jesztése érdekében. A tanácsülés a költségvetést az elhangzott javaslatok fi­gyelembevételével egyhangú­lag elfogadta. A vita után el­hangzott négy interpellációra adott választ a tanácsülés ugyancsak egyhangúlag elfo­gadta. Megyénk valamennyi szén­bányájában kemény munka folyik a terven felül kért szén kitermeléséért. Dorog, Tata­bánya és Oroszlány bányá­szai egymással vetélkedve igyekeznek a feladatoknak eleget tenni. Nemcsak a szo­cialista brigádmozgalomban részt vevő csapatok küzdenek nagy akarattal, hanem vala­mennyi egyéni versenyformá­ban dolgozó is. A mennyisé­gi előirányzatok teljesítésén kívül Versenyvállalásukban helyet kap a minőség és az önköltségi feladatok teljesíté­se is. E vetélkedés eredménye­ként megyénk szénbányái közül elsőként az orosz­lányi XX-as akna jelen­tette évi terve befejezé­sét. Fehérre mázolt csillére raj­zolt felirat vitte a szénosztá­lyozóra a hírt, hogy felszínre gördültek a bányából a terv teljesítéséhez hiányzó utolsó csillék is. A XX-as akna bányászai kiváló munkát végeztek. A fejtési teljesítmények tizen­kettő százalékkal haladják meg a tervezettet. Németh János frontmester brigádja az év folyamán mindig túltelje­sítette előirányzatát. Az el­múlt napokban értékelték a szocialista brigádok eredmé­nyeit. Az ötös és a hatos elővá- jási brigád az egy évig tartó időszakban minden verseny feltételét teljesí­tette, s így kiérdemelte a szocialista brigád okleve­let. Rövidesen sor kerül a front­brigádok munkájának értéke­lésére is. A brigád tagjai azt mondják, nem maradnak le az elővAjási csapatok mögött. A XX-as aknai bányászok az év végéig harmincezer tonna szenet" adnak előirány­zatukon kívül. Példájukat rö­videsen követik a többi ak­nák is, és jelenthetik: eleget tettek évi feladatuknak. Ismeretes, hogy a dorogi bá­nyák vízveszélyességére való tekintettel a gazdasági bizott­ság jelentős összeget biztosí­tott a tröszt részére a vízvéde­lem megerősítésére, a munka biztonságának növelésére. Eb­ből az összegből épült meg a tokod! XV-ös akna í jszivattyú- kamrája, melynek kapacitása a korábbi 25 köbméterről 65- re nőtt. A bányából jelenleg percenként 20,5 köbméter vi­zet emelnek, tehát háromszor ros a biztonság. A gépek szerelését befejez­ték. Az üzem behelyezés idő­szakában Dorogon tartózkodott egy lengyel mérnök is, aki a nagy teljesítményű lengyel szi­vattyúkkal kapcsolatban adott hasznos útmutatókat. A program szerint ez a lé­tesítmény a hozzátartozó ener­giahálózat megerősítésével együtt csaknem 44 millió fo­rintot igényelt, de az év végéig előreláthatólag 7,5 millió fo rint megtakarítást érnek el. Kiváló kukorica-terméseredmények megyénk állami gazdaságaiban Komárom megye állami gazdaságaiban befejezték a kukorica silózását. Ez a munka szép eredménnyel zá­rult. Az állami gazdaságok át­lagtermése elérte a holdan­ként 148 mázsát. Ahhoz, hogy Csapolás a komáromi „Munka” Vasöntödében e mennyiség nagyságát mél­tányolhassuk. tudnunk kell, hogy a korábbi években leg­jobb esetben is csak 100 má­zsa körüli átlagot sikerült a megye gazdaságaiban elérni; Az ez évi rekordtermés ered­ményeként a Komárom me­gyei Állami Gazdaságok igaz­gatósága 119,5 százalékra tel­jesítette silókukorica-termelé­si tervét. Ezzel első lett a tervteljesítésben az ország összes megyei igazgatóságai között. A megyében a legjobb eredményt a Tatai Tangaz­daság érte el 157 mázsás, va­lamint a Könnyei Állami Gaz­daság 155 mázsás átlagtermé­sével. Hasonlóan szép termés­re számítanak csöveskukori- cából. Bár a kukorica törés a megye gazdaságaiban még csak 65 százalékban történt meg a betakarított táblák utáni átlagtermés igen bízta-' tó. A legjobb eredményt ed­dig a Komáromi Állami Gaz­daság szőkepusztai kerüle­tében érték el, ahol ,.Márton- vásári l”-es fajtából májusi morzsoltra átszámítva 29 mázsás átlagtermést takarí­tottak be. Ezt a termést jó ta­lajerőben levő földeken, vegy­szerrel gyomtalanított táblá­kon érték el. A Bábolnai Állami Gaz­daságban is vannak olyan te­rületek. ahol májusi morzsolt- ban számítva megközelíti a kukoricatermés a 30 mázsás átlagot. E gazdag termés itt is a Mar ton vásári 1-esnek kö­szönhető. Ez nagv csévéjű. bő termésű, de későn érő fajta. Az idei időjárás kedvezett ne­ki. termése beérett és gazda­gon fizet. Több mint 7 millió forint megtakarítás

Next

/
Thumbnails
Contents