Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1958. szeptember (13. évfolyam, 71-78. szám)

1958-09-03 / 71. szám

KOMAROM DOLGOZOK LAPJA VILÁG PDOLETÄDJAIEGYESÜLJETEK! XIII. ÉVFOLYAM, 71. SZÄM. Ara HO fílírr TATABANYA, 1958. SZEPTEMBER 3. Séta az épül^Orosálányban egy héttel a bányásznap előtt Az elmúlt 10 év alatt mintégy milliárd forintot költött államunk Oroszlány fejlesztésére. Most is városszerte új falak emelkednek s az idén újabb mintegy 50 millió forintot ruház­nak be. A bécsi országúiról akár Budapest, akár Komárom fe­lől jövet, vörössalakos út fi­gyelmeztet arra, hogy itt be lehet térni valahová. És mint­ha csak valami rejtett ere csalogatná az embert, be is tér a csárdába. Finom halász­lé, rántott ponty, harcsa és sü i keszeg várja az éhes .ven­déget. Utána jófajta pecsenye­bor. Sokan azt hitték, hogy kár felépíteni a csárdát, vi­szont a megnyitás óta napon­ta 70—80, sőt 100 fogás is el­fogy a csárdában. Az építkezés még tovább folyik. A külső teraszra színes tetőponyvát húznak. Bekerítik a mólót, hogy valamelyik jó­hangulatú ember bele ne es­sen a Dunába. Színes naper­nyőket vásárolnak az aszta­lok fölé. Elkészítik a neon- hirdetőibetűket. És ha mindez meglesz, valóban reprezenta­tív hely várja a külföldi és a hazai vendégeket. Olcsó hálószobabútort, szőnyeget, porcelánt hoz a tatabányai bányásznapi vásárra a Bizományi Áruház Ez a lakóház is szeptember első felében készül el. Földszint­jén helyezik el a központi gyógyszertárat, Meg'jezdödött a tanítás. Útban az iskola felé. A Budapesti Bizományi Áruház szintén részt vesz a tatabányai bányásznapi vásá­ron. Az előrejelzés szerint rendkívül olcsó hálószoba bú­torokat, kombinált szekrénye­ket, konyhaberendezéseket, szőnyegeket, porcelánt hoznak le. Ezenkívül sezlondkat, reka- miékat és sok egyéb más áru­cikket. A Bizományi Áruház elárusító helye hétfőtől kezd­ve a sztahanovista-klubban van, s ott meg lehet tekin­teni a kiállított áruféleségeket, Az új házakhoz új utak vezetnek. Az idén 4,5 kilométer hosz szán építenek aszfaltútat, (Foto: Berde Éva) A csolnoki ll-es akna több terven felüli szenet adott, mint a többi dorogi bánya együttesen Á dorogi szénmedencében a termelés váratlan nehézségei­nek sikeres leküzdésével a csolnoki II es akna került élre a bányásznapi versenyben. Amikor a lefejtett munka­helyek tömedékeléséhez nél­külözhetetlen iszap szállító- berendezése — tízévi haszná­lat után — elromlott, az üzem vezetősége ötletes módon azon­nal megtalálta az áthidaló, ideiglenes megoldást és így fennakadás nélkül dolgozhat­tak tovább a csapatok. Köz­ben a hiba megkeresésénél és a több hétig tartó javításnál Kovács Lajos brigádja napo­kon át térdig érő vízben, az úszóhomok ellen harcolva dol­gozott. A külszínről új lyukat fúrtak és iszapoló csövet ve­zettek le a bányába és a múlt hétfőn már újra a szokott mó­don kezdődött meg a tömedé­kelés. A váratlan akadály si­keres elhárításával egy időben a fejtési csapatok állandóan \ bányásznap versenyben kétszeresére növelték az év eleje óta szerzett előnyüket az oroszlányi XVII-es akna MSZ-brigádjai * Az oroszlányi XVII-es ak­nán dolgozók cöbb mint fele fiatal. Az ifjú bányászok jól megállják helyüket, de külö­nösen kiemelkedik a három KISZ frontbrigád munkája. ! Termelésük az akna tervének j mintegy harmadát teszi ki. j így nagyon számottevő az a túlteljesítés, amit rendszere­den elérnek. Május elsejéig — amikor az aknán a bányász- napi versenye megkezdték — már tizenkettőezer csille volt az évi előnyük. Közben e hó elején két brigád — Boros Miklósé és Németh Sándoré — nagyon nehéz körülmények közé került. Nagy melegben, nagy nyona^sú munkahelyen dolgoztak, mégis esedékes havi tervüket 130 százalék felett teljesítették. Nem sokkal marad el tőlük a harmadik KISZ-brigád, Horváth Béláé sem, 126 százalék áll nevük mellett. A'három ifjúsági bri­gád a b:nyásznapi verseny során már kétszeresére növel­te előnyét, s így az idén már több mint 24 ezer csille sze­net adtak terven felül. növelték teljesítményüket. A bányásznapi versenyben a vá­járok már 7 mázsa szénnel ter­meltek többet műszakonként a tervnél. Az akna pedig egy­maga több előirányzaton fe­lüli szenet küldött a felszínre, mint a szénmedence 10 üzeme együttvéve. A szén minősége és az önköltség is javult. Eb­ben a hónapban például 200 000 kilowattóra villamosenergiat takarítanak meg és 155 kaló­riával jobb a szén minősége, mint a tervezett fűtőérték. Az akna dolgozói most elhatároz­ták, hogy az előirányzaton fe­lül 1000 tonna terven felüli szenet termelnek a bányász­napig. MAI SZAMUNKBÓL: HÉREGI JEGYZETEK 3 old. A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL 4 old. A KULTURÁLIS FORRADALOM GYŐZELMÉÉRT 6 old. MI TETSZETT A SOROZÁSON 7 old. Nemrég adták át a város egyik legszebb épületét, az úgyneve­zett városkaput. A pótmilliókkal a tervezettnél 20 százalékkal többet ruház be az idén a dorogi tröszt A népgazdaság idei beruhá­zásainak felemeléséből annyi jutott a Dorogi Szénbányá­szati Trösztnek, hogy 20 szá­zalékkal tudja növelni bányái­A bányásznapra átadják a kétezredik lakást Tatabánya-Újvárosban Tatabányán az első három- éves tervben kezdték építeni az új bán’/ásznegyedet, Új­várost. Több mint tízezren élnék már itt, s minden év­ben ekészül egy-egy új léte­sítmény, ami a bányászok ké­nyelmét. szórakozását szol­gálja. Több száz személyes Nehéz körülmények között is helytáll a bányászőrségben a tatabányai XiV-es akna szabadtéri színpad és jól fel­szerelt tágas üzlethäzak épül­tek. Tizenhat-tantermes mo­dern iskolában, 150 személyes óvodában tanulnak a bányász­gyerekek, s nemrég adták át a második bölcsödét. Egy hó­napon belül új strandfürdő építését kezdik meg, erre kettő millió forintot fordítanak. Most a bányásznap tiszteleté­re az építők újabb 48 korszerű lakást adnak át, s ezzel a kétezredik lakásba költöz­nek be az új lakónegyedben.. nak ez évi fejlesztésére terve­zett összeget. Ebből gyorsít­ják a folyamatban levő üzemi beruh; zásokat. új bányák helyének megállapítására ku­tatófúrásokat végeznek Eb- szőny és Nagysáp környékén. A pótmilliók legnagyobb ré­szét a dorogi VI-os akna újra­nyit ásához szükséges víztele­nítési vágatok készítésére és a feltárás alatt levő XIX-es ak- iia építésére fordítják. új szobormodellek készültek el. Kálor Aurél a Pillangókisasz- szony opera főszereplőjét, Cso- cso-szánt mintázta meg, Bariha Lajos iparművész pedig Vá­gyódás címmel készített új női aktot. Mindkét szobor színes és fehér változatban még szep­temberben forgalomba kerül. ' A tatabányai XiV-es akna bányászai, akik a szénmeden­cében a legnehezebb körülmé­nyek között dolgoznak, augusz­tus 25-től szeptember 7-ig béinyászőrséget állnak. Azt vállalták, hogy a két hét alatt mindennap 30 tonna szénnel teljesítik túl tervüket. Bányá­juk délkeleti része erősen víz­veszélyes, az északi szénmező­ben pedig — ahonnan az akna termelésének többségét adják i— homok alatti szénfejtések­ben dolgoznak. A szénfalakra nehezedő 17 méter vastag ho­mok miatt fokozottabban ér­vényesül a földrétegek nyo­mósa, s így a csapatoknak rendkívül sokat kell biztosíta- niok. A művelés alatt álló fejtésekben például másnapon­ként cserélik az ácsoiatoi. Ezekre a helyekre a bányában már régebben dolgozó, tapasz­taltabb munkásokat telepítik. Annak ellenére, hogy sok időt töltenek biztosítással, valóra váltják ígéretüket. 25-e óta még mindennap túlteljesítet­ték tervüket, s szombat reg­gelig öszesen 207 tonna sze­net termeltek előirányzatukon felül. Új halászcsárda Nyergesűjfalun Nyergesújfalu valamikor hajóállomással dicsekedhetett. Az idők folyamán azonban a Duna vízállása miatt lehetet­lenné vált itt a kikötés, de a régi hajóállomás épülete, a móló, megmaradt. Ez év nya­rán az esztergomi „Uszófalu” halászszövetkezet kibérelte ezt a területet és itt felépítet­te a megye legújabb és leg­szebb halászcsárdáját, melyet alkotmányunk ünnepén nyi­tottak meg. Az utolsó simításokat végzik az új 16 tantermes iskolán. Ez a megye legszebb iskolája. A bányásznapon adják át ezt az új, 16 lakásos épületet. Mel­lette újabb házfalak emelkednek. k herendi Páftelangyárban

Next

/
Thumbnails
Contents