Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1958. június (13. évfolyam, 45-52. szám)

1958-06-04 / 45. szám

Az Esztergomi Sportszerárugyár új készítményei , Az Esztergomi Sportszerárugyárban az idén több új gyártmány prototípusát készítik el, egyesek sorozat­gyártását is megkezdik. Nemrég hagyta el az özemet a főváros részére készült 5 jégszállító kocsi. Elkészült az első 8 személyes fém-lakókocsi. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium dolgozói találnak majd kényelmes pihenőt benne. Megkezdték az üzemben a hazánkban eddig még nem gyár­tott 1000 literes hűtőszekrények készítését. Favázra szerelik a fémlapokat. KOMÁROM MEGYEI DOLGOZOK LAPJA WAöiWfflÄElAI EGYSOLITEK! * AZ MSZMP ES A MEGYEI TANACS LAPJA* XIII. ÉVFOLYAM, 45. SZÄM. Ara 60 fillér TATABANYA, 1958- JtNIUS 4. Ezek a mai fiatalok BÁNYÁINK MUNKAFEGYELMÉRŐL A termelés pártellenőrzésének tapasztalatai az oroszlányi bányákban Növekszik megyénkben a szovjet-magyar baráti brigádmozgalom Néhány hónappal ezelőtt Borsi József, a tatabányai VIII. akna vájára szovjet— magyar barátsági brigádot alakított és versenyre hívta ki a szomszédos XI. akna ne­ves bányászának. Handler Já­nosnak munkacsapatát. Hand­le rék a kihívást elfogadták. Az utóbbi hónapban már ók állot­tak üzemük brigádjainak az élén. Azóta a mozgalom tovább szélesedett. Tatabányán még hét bányász, Oroszlányon két kőműves, a Komáromi Len­fonógyárban pedig egy női bri­gád csatlakozott Borsiék kez­deményezéséhez. A megyei MSZB Társasággal megbe­szélve kialakították az egysé­ges vensenypontokat és ennek alapján a legjobb eredményt elérő brigád két hét szovjet­unióbeli üdülésben részesül. A bányászok versenyében Borsi József munkacsapata az any agtakarékossáenak újabb lehetőségét tárta fel. Ugyanis a bányaitaipfák sínszegei eddig mind bennmaradtak a talpfák­ban és elkallódtak. A Borsi­brigád egy órai munkával át­lag 100 darab használható sín­szeget szed ki a régi talpfák­ból és miután egy szeg ára 1 forint, nemcsak az üzem részé­re kifizetődő a „sínszeg-men- tés”, de a brigád anyagtakaré­kossági számlája is jelentősen növekszik (—havas—) Csehszlovák vendégek, termelőszövetkezeti tagok, gépállomási dolgozók együtt ünnepük a jubileumi traktorosnapot A 10. traiktorosnapot jú­nius 8-án ünnepeljük. Me­gyénk gépállomásai kiváló eredményekkel készülnek az évfordulóra. A megyék közötti jubileumi versenyben — a má­jus 20-i eredmények szerint — Komárom megye az első. A gépállomások arra érdemes tagjai ezen a napon kitünteté­seket, illetve jutalmakat kap­nak. Csehszlovák vendégeket is várnak az ünnepségekre. A meghívottakat 7-én, a Barát­ság hídjánál ünnepélyesen fo­gadják. Az ünnepségekre a termelőszövetkezetek 1957. évi országos termelési versenyében a koppánymonostori és a pula- pusztai tsz-ek kiváló eredmé­nyeket értek el. A Termelő­szövetkezeti Tanács titkársága a traktorosnapon adja át jól megérdemelt jutalmukat. Kevés a benyújtott újítás, versenyt indított a Dorogi Szénbányászati Tröszt Az újítási mozgalom ez év­ben ünnepli tízéves jubileu­mát. Ez alkalomból a Dorogi Szénbányászati Tröszt ver­senyt indított a bányászszak­szervezet bevonásával az újító­mozgalom kiterjesztésére. A Raqyoqó napsütés, Igazi strandidő köszöntötte vasárnap Orosz­lányban azt a sok száz dolgozót, akik sorban álltak a jegyekért, hogy megtekintsék a város legújabb létesítményét, a „Bányász Strandfürdőt”. Fél 3 órakor, a hivatalos megnyitás idejére már több mint 1500-an jöttek össze. A megnyitóra ellátogatott Oroszlányba a magyar ifjúsági és az utánpótlás vízilabda-válogatott is Csaszlava Jenő beruházási osztályvezető adta át a strandot használatra a bá­nyász-szakszervezetnek, mint üzemeltetőnek. Elmondotta, hogy a für- f®4 a Yel® kapcsolatos sportlétesítményeket 15 vállalat építette, közei 6 milliós beruházással. A fürdő 6 hold területei fekszik gyönyörűen (Mrkositva. Egy nagy medence és eqy gyermekmedence tartozik hozzá. A Nyugatmagyarországi Üzemi Vendéglátó Vállalat­nak egy II. osztályú vendéglője várja a vendégeket. A strandfürdő 950 furdőző befogadására alkalmas. A megnyitó beszéd után megkezdődött a bemutató vizllabda- mérkozes, majd birtokba vették a strandot, valamint az ahhoz tar­tozó kosárlabda-, kézilabda-, röplabda- és négy teniszpályát az oroszlányi dolgozók. Az idén 2400 bányász vizsgázik a Dorogi Szénbányászati Tröszt különböző tanfolyamain A dorogi szénmedence szak­mai tanfolyamain az év végéig 108 volt csillés szerzi meg a vájárképesítést. Így a vájár­iskolák végzett tanulóival együtt 170 vájárral erősödik az idén a bányák legfontosabb szakmunkásgárdája. A szerve­zett oktatásban balesetelíhárí­tásból, gépkezelésből, hegesz­tésből, villanyszerelésből, for­gácsolásból is sokan szereznek új ismereteket és december végére a továbbképző tanfolya­mok hallgatóit is számítva, összesen 2400 bányász vizsgá­zik a szénmedencében. verseny ideje alatt az elfoga­dott és bevezetett javaslatokat az újítási díjazáson kívül érté­küknek megfelelően különböző díjtárgyakkal te jutalmazza a tröszt: mosógéppel, rádióval, fényképezőgéppel stb. Ha az elmúlt év utolsó negyedévét ez év első negyedévének újítási eredményével hasonlítjuk ösz- sze, akkor azt látjuk, hogy szám szerint kevesebb a be­nyújtott újítás. Hat üzemnél jóformán megszűnt az újítási mozgalom. A hiba oka az, hogy az üzemeknél az újítási meg­bízottak egyéb munkájuk mel­lett végzik ezt a feladatot, s nem tudnak megfelelő propa­gandát kifejtem emiatt a dol­gozók között. Ha a bevezetett újításokat nézzük, akkor már az elmúlt évihez viszonyítva valamivel jobb az arány. Míg a tavalyi utolsó negyedévben csak 42,8 százalékát fogadták el az újításoknak, ez év első negyedévében 52,8 százalékát. Ebszőnybányán az elmúl év­ben visszaesett az újítómozga­lom. Űj újítási előadót állítot­tak be, aki a régebben húzódó ügyeket is kedvezően intézte el, ennek eredményeként ez évben már több a javaslat. A bányagépgyárban ugyancsak hullámzóak az eredmények. Itt segíteni lehetne, ha az újí­tási előadó és a szakszervezet összefogna és meggyőző pro­pagandát, főleg helyes újítási feladattervet dolgozna ki. A tatabányai bányákban sok bosszúságot okozott, hogy a szénmedence mintegy 80 Köta- féle felrak ógépének legnagyobb része nagyjavításra szorult és a tartalékaíkatrész hiánya miatt nem tudták üzembe he­lyezni. Arra sem volt lehetőség, ,-iogy eztíknák kis Javítóműhe­lyeiben elkészítsék ezeket az al­katrészeket. Ezért a tröszt ve­zetőségének utasítására most egy jól felszerelt műhelyben központosították a Kőta-rakodók javításét és megkezdték a tarta- lékalkatréstzek gyártását. A ter­vek szerint később már a nagy­javításra küldött Kóta-rakodókat mindjárt kicseréli a központi műhely Javítóműhelye más. fel­újított rakodógépekre. Szamos pedagógust tüntettek ki szombaton Szombaton délelőtt a Komá­rom megyei tanács, a pedagó­gus szakszervezet és a me­gyei tanács művelődésügyi osztálya fogadást rendezett a kitüntetett pedagógusok és népművelési dolgozók tisz­teletére. A fogadásra és az ezt követő ünnepségre kedves vendégek is érkeztek. A Ko­márom megyével szomszédos Nyitra kerületből Augusztin Vaskó, a kerületi pártbizott­ság köznevelésügyi felügyelő­je és Jahn Melis, a kerületi is­kolai osztály irányítójának ve­zetésével 8 tagú csehszlovák pediagógusküldöttség látoga­tott el megyénkbe, hogy kö­szöntsék magyar kollegáikat Csehszlovák barátaink, a meghívott pedagógusok, a párt, a tanács, a pedagógus szaikszervezet és a nötanács képviselői a tanács klubszobá­jában baráti beszélgetésre jöttek össze. Az ünnepélyes aktusra 12 órakor került sor. Moharos Jó- zsefné, a pedagógus szakszer­vezet titkára köszöntötte a vendégeket, majd Schiller Ist­ván, a megyei tanács elnöke emelkedett szólásra. A tanács­elnök megköszönte gyerme­keink nevelőinek fáradozását, kérte őket, hogy harcoljanak a bukások számának csökken­téséért. hogy vegyenek részt az iskolán kívüli népművelési munkában, végül sok sikert kívánt a pedagógusoknak to­vábbi munkájukhoz. Ezután a kitüntetések át­adása következett. Az „Okta­tásügy kiváló dolgozója” ki­tüntetést kapták: Fekete Gyu­la tatabányai tanfelügyelő. Daczó Anna tatai járási tan- felügyelő, Pás János, a me­gyei tanács művelődésügyi osztályának munkatársa, Pis- kolti Béla, a komáromi Jókai gimnázium tanára, szakfel* ügyelő, Mihályfi Lászlóné, az esztergomi József Attila ál­talános iskola igazgatóhelyet­tese. Dóri Pálné bakonyszom- bathelyi pedagógus, Boros Jó* nosné körzeti óvónő, Fü­redi Erzsébet bábolnapusztai tanítónő, Keszthelyi István, a csolnoki általános iskola igaz­gatója, Narancsok Emil, a hé- regi általános iskola igazga­tója és Gál István, a tatabá­nyai Bányaipari Techniktun igazgatóhelyettese. A „Szocialista kultúráértP* kitüntetést kapták: Miklós Lászlóné, az esztergomi városi könyvtár dolgozója, Moharos József, a TTIT Komárom me­gyei titkára és Bárdos Lász­ló, a megyei könyvtár helyet­tes vezetője, „Kiváló dolgozff’ kitüntetés­ben részesült Vezér Györgyná lábatlant hivatalsegéd, „Miniszteri dicsérő elismer rést” kaptak: Szlávik Mihály- né Lábatlan II. általános is­kola igazgató és Kovács Esz* tér szendi tanítónő, A kitüntetett pedagógusok nevében Fekete Gyula tata­bányai tanfelügyelő mondott köszönetét: „A kitüntetést nemcsak úgy tekintjük, mint jutalmat — mondotta, — ha­nem úgy is, mint előleget, kö­telezvényt arra, hogy még job* ban végezzük munkánkat”. Az ünnepség délután 6 óra­kor folytatódott a Zsdanov művelődési otthonban. A nagy számban összesereglett peda­gógusokat dr. Antos István, a KV póttagja, pénzügyminisz­ter a párt és a kormány nevében köszöntötte. A beszédek után kultúrmű­sor következett, majd a TTIT székházában szórakoztak a vá­ros pedagógusai és a cseh­szlovák vendégek. Átadták az ácsi tűzkárosultaknak a szakszervezet segélyét Megindító ünnepség ez az ácsi tanácshézán. Szó alig hal­latszik, mindenkinek valami különös érzés szorítja belül a torkát. A tűzvésznél károsult tíz szervezett dolgozó — tíz meghatott ember — állja kö­rül Raticza Gyula elvtársat, a szakszervezetek Komárom megyei tanácsának elnökét, aki egymás után nyújtja át nekik a SZOT segélyét. Nehéz is ilyenkor szavakat Az idén 50 millió forintot fordítanak az oroszlányi bányák fejlesztésére Az Oroszlányi Szénbánya Vállalat dolgozói az idén 50 millió forintot költenek bá­nyászati beruházásokra. A legtöbbet a külszíni létesítmé­nyek építésére fordítják. A bányászoknak három aknánál építenek fürdőt. Az orosz­lányi bányászváros szívében pedig 250 személyes munkás-] szálló és 1000 személyes1 konyha építését kezdték meg.] A széntermelés és a szállítás1 gépesítésére az idén 8 millió forint áll rendelkezésükre. Rövidesen elkészül a XIX-es akna 400 méteres új kötélpá­lyája. Az év második felében új üzemként lép a termelésbe a 3-as lejtősakna. találni, hiszen alig két hét telt el azóta, hogy a tűzkígyók fel­szaladtak az ácsi faluvégi há­zakra, de már teljes erővel fo­lyik az újjáépítés, építkezési anyagok tömege, felajánlott társadalmi munkák, baráti* elvtársi, emberi segítés ezer­nyi tanújele törli le a tűzvész szomorú nyomait a községről, A szakszervezet sem maradt le a támogatásban és tekintélyes összeggel, 60 000 forinttal sie­tett bajbajutott tagjainak a segítségére. Tóth Péter, az ácsi cukorgyár dolgozója — akinek a háza és akörül minden oda­veszett — 18 000 forint segélyt kapott Horváth István, ugyan­csak az ácsi cukorgyár dolgo­zója 12 000 forint támogatást kapott, hogy leégett házát fel­építhesse. Nyolc kisebb mér­tékben károsult szakszervezeti tag pedig 1500—8000 forint rendkívüli segélyben részesült (havasházi) Felavatták az croszlányi strandot Központosították a Kóta-féle felrakógépek javítását Tatabányán

Next

/
Thumbnails
Contents