Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1958. április (13. évfolyam, 27-35. szám)

1958-04-02 / 27. szám

IGAZ BARÁTOKAT KÖSZÖNTÜNK H azánk felszabadulásának 13. évfordulójára számos kül­földi delegációt várunk, hogy együtt ünnepeljünk, együtt örvendezzünk azon az ünnepen, amely népünk szabad­ságának megszületését jelképezi. Minden becsületes magyar ember szívébe zárja a testvéri szocialista országok és min­den más együttérző nép képviselőit örömünnepünkön. A leg­nagyobb szívélyességgel és lelkesedéssel mégis a Szovjetunió­nak, a világ haladó erői vezető országának, a békeharc élen­járó országának Hruscsov elvtárs által vezetett küldöttségét fogadjuk. Szabadságunk 13. évfordulóját az idén minden eddigit felülmúló belső érzésekkel ünnepeljük meg. Bér külsőségei­ben is megmutatkozik ez ünnepségek nagyobb jelentősége, a íő tartalom a szocializmus győzelmébe vetett hit, az őszinte­ség, amikor számvetést készítünk magunkban arról, milyen küzdelmes másfél esztendő áll mögöttünk. Olyan hasznos másfél esztendő, amelyben összefogott a munkásosztály, a parasztság, az értelmiség legjobbjaival és közös harcban te­remtettünk rendet gazdasági vonalon ebben az országban. Ez az összefogás biztosított erőt arra, hogy sikeres harcot folytassunk a behatolt ellenséges eszmék ellen; hogy a mun­káshatalmat megerősítsük; hogy a magasra felszított nacio­nalizmus mérgét az emberek fejéből jó részben kiűzzük. A szovjet delegáció megtisztelő látogatása még bensősé­gesebbé, még tartalmasabbá teszi legnagyobb nemzeti ünnepünk, a felszabadulás napjának 13. évfordulóját. Ez a kül­döttség képviseli azt az országot, amely a történelemben páratlan segítséget nyújt az elnyomott népeknek. A delegáció tagjaiban és Hruscsov elvtársban ugyanis olyan vezetőket üdvözölhetünk hazánkban, akik á legnagyobb veszély idején álltak mellénk, hogy a szovjet nép, a dicsőséges vörös had­sereg által kapott szabadságunkat ismételten megvédjék szá­munkra. Az igazi barátot a bajban ismeri meg az ember. A Szovjetunió vezetői és a szovjet nép a legigazabb barátnak bizonyult az elmúlt tizenhárom év alatt, s nem riadt vissza akkor sem, amikor 1956. őszén fegyverrel és véráldozatok Érán kellett ezt a barátságot megszentelni. E nnek a nagy baráti nemzetnek baráti képviselőit üdvö­zöljük ma, hazánkba érkezésük alkalmából. A szovjet párt- és kormányküldöttséget Hruscsov elvtárs, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vezeti. N. Sz. Hrus- csovban, a szovjet delegáció vezetőjében nemcsak a világ első szocialista államának és a legtöbb harci tapasztalatokkal rendelkező kommunista pártnak bölcs vezető személyiségét, hanem a jelenkor kimagasló tudósát, államférfiét is üdvö­zöljük. Hruscsov elvtársban olyan kommunista vezetőt ismertünk meg, aki egész életében következetes harcot vívott és vív ma is a Lenin által meghatározott politika megvalósításáért. Az ő vezetése alatt ért el az SZKP és a szovjet kormány hatal­mas nemzetközi sikereket a békéért, a népek felemelkedéséért vívott küzdelemben. A népek közötti béke megteremtésének legelső harcosa. Ezirányú tevékenysége nem korlátozódik a szocialista tábor országaira. Valamennyien jól emlékszünk ar­ra, hogy a kapcsolatok kiszélesítése, a népek közötti megértés elmélyítése érdekében Angliától Burmáig, Jugoszláviától Afga­nisztánig szinte mindenütt megfordult és milliós tömegek ün­neplése közepette hirdette a békés egymás mellett élés lehető­ségeit. Hruscsov elvtárs vezetésével irányítja az SZKP Központi Bizottsága azt a gigászi harcot, amelyet a Szovjetunió vezet a népek barátságáért és a béke megszilárdításáért. Ennek a küz­delemnek máris sok sikeres állomása van a genfi csúcstalál­kozótól az új csúcstalálkozó előkészítésének mai diplomáciai szakaszáig. «' Hruscsov elvtárs nevéhez fűződik az SZKP XX. kong­resszusának előkészítése és nemzetközi jelentőségű sikere mind a marxizmus elméletének továbbfejlesztése, mind a szo­cializmus építése gyakorlati feladatainak kidolgozásában. Az ő munkájának nagy része volt abban, hogy az SZKP Központi Bizottsága a kollektíy tapasztalatok általánosítása alapján utat mutatott a dogmatizmus, a revizionizmus elleni harcban a töb­bi kommunista és munkáspártnak. A Szovjetunió belső életének alakulásában is kimagasló ér­demeket szerzett Hruscsov elvtárs. Fáradhatatlan harcá­nak eredményei: a mezőgazdaságban, az állattenyésztés nagy­arányú fejlődése, a szűzföldek hasznosítása a gép- és traktor­állomások átszervezése. A mezőgazdaság, az ipar és közleke­dés, a tudományos kutatások hatalmas sikerei, mind-mind ar­ról tanúskodnak, hogy a kollektív bölcsesség párosulva a szé­leslátókörű vezetéssel hatalmas erőt jelent a tudományos ala­pokon való előrehaladásban. Hruscsov elvtárs egy olyan ország vezetője, amely már negyven éve a népek boldogulásáért harcol, amely soha nem látott eredményeket ért el a társadalmi haladás, a gazdasági és a tudományos élet területén. Megyénk dolgozói különös örömmel és lelkesedéssel köszöntik a szovjet nép küldötteit, teljes szívvel üdvözlik Hruscsov elvtársat Magyarországra ér­kezése alkalmából. Az a tény, hogy a szovjet delegációt ő ve­zeti, megtisztelő számunkra, mert személyében hazánk régi barátját és népünk küzdelmeinek jó ismerőjét üdvözölhetjük. Hruscsov elvtárs és a szovjet delegáció megjelenése a felsza­badulási ünnepségeken a dolgozók őszinte lelkesedésével talál­kozik majd és a közvetlen találkozások még bensőségesebbé, még szilárdabbá kovácsolják a nagy küzdelmekkel és sok igazi iazafi vérével megpecsételt szovjet—magyar barátságot. KOMAROM DOLGOZOK LAPJA VILÁG PDQLETAD1AIEGYESOUETQO * AZ MSZMP ES A MEGYEI TANACS LAPJA* XIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. Ara 60 fillér TATABÁNYA. 1958. ÁPRILIS 2, FELSZABADULÁSUNK ÜNNEPE ELŐTT A Dorogi Szénbányászati Tröszt aknaüzemei közül a dorogi X-es akna üzemi tanácsa példamuta­tóan segíti az önköltségcsökken­tést, a gazdaságos termelő mun­kát. Többek között egy nagysza­bású kiállítást készítenek elő, me­lyet április 4-én akarnak megnyit ni. A kiállításon apró modelleken keresztül mutatják be, hogy mennyit érnek az anyagok. Szám­adatokat közölnek az elmúlt év­ben elveszett anyagokról, öt ha­talmas tablón fényképeken kérész- tül bemutatják a bányában elhe­verő, sok pénzt érő anyagokat. Ugyanakkor azt is bemutatják, hogy milyen baleseti veszélyt okozhatnak ezek. Így vetélkedik a két Fridrich-testvér Az ifjúság hősiességéről, nagy akaraterejéről számtalan példát jegyzett fel a történe­lem. Dorogon szájról szájra jár most az a hír, mely a munka hőseivé teszi a két Fridrich- testvért. Mind a ketten 25 éven aluliak, és az annavölgyi X-es aknán dolgoznak. Fridrich László nevét már tavaly meg­ismerte a dorogi fiatalság. KISZ-brigádja állandóan a munkaverseny élén áll. Ter­melési százalékai jóval 100 százalék felett állnak. Hóna­pokon keresztül őrizte elsősé­Ismét élüzem az Eternit gyár Nagy ünnepségre készülnek az Eternit Művek dolgozói áp­rilis 3-án. Nemcsak azért, mert ekkor emlékeznek meg felszabadulásunk évfordulójá­ról, hanem azért is, mert ezen a napon adják át az élüzem zászlót az elmúlt évben elért jó eredményekért. Az élüzemi zászlóátadással egyetemben 21 000 forint jutalmat osztanak ki a jól dolgozók között, s ugyanakkor kifizetik a 21 napi bérnek megfelelő nyereségré­szesedést is. Az eternit-gyáriak jó eredményüket a gazdaságo­sabb termeléssel teremtették meg. 13,1 százalékkal csökken­tették önköltségüket. A verseny most is folyik a gyárban. Nagy átalakítások mennek a palaüzemben. Igye­keznek a szerelők, hogy felsza­badulásunk ünnepén a 4-es sz. palagyártó gép termelni tud­jon. Már most tervbe vették a negyedik palagyártó gép be­építése után az ötödik beépí­tését is, amelynek segítségével 1960-ig 100 százalékkal több tetőfedő palát tudnak gyártani a jelenleginél. gét a KISZ-brigádok verse­nyében. Most, a felszabadulási ver­senyben azonban váratlan ese­mény történt. Fridrich Ferenc, aki a Steinriegel-üzemben dol­gozik, váratlanul megelőzte KISZ-brigádjával öccse KISZ- brigádját. Március 1-e óta a legutóbbi értékelés szerint 206 százalékra teljesíti havi tervét, s ezzel első lett a dorogi KISZ- brigádok versenyében. A két testvér egy harmad­ban dolgozik, két különböző bányamezőben. Állandóan fi­gyelik egymás eredményét. László ugyan csak 186 száza­lékra teljesítette eddig már­ciusi tervét, de a X-es aknán azt beszélik, hogy nem hagyja magát és valószínűleg április 4-ig feltörekszik az első hely­re. Lehetséges, hogy elhagyja Ferenc bátyját és annak KISZ. brigádját. Sok sikert mindket­tőjüknek e nemes versenyben. A Tatabányai Szénbányásza­ti Tröszt ebben a negyedévben dekádról-dekádra egyenletesen teljesítette, sőt többször túltel­jesítette tervét. Amellett, hogy a bányák állapota a korábbi­nál sokkal jobb — elsősorban ez segítette elő, hogy a tröszt határidő előtt négy nappal« pénteken 2 órára teljesítette első negyedéves előirányzatát. A jó eredményben kilenc ak­na osztozik, míg három nem teljesítette még a negyedévre előirányzott mennyiséget. A hátralevő napokban előrelát­hatólag több mint 2000 vagon szenet adnak terven felül. így köszöntik felszabadulásunk ünnepét. Felszabadulási ünnepségek megyénkben Megyeszerte megünneplik hazánk felszabadulásának 13. évfordulóját. Komáromban április 3-án fáklyás felvonulást rendez a városi KISZ. Április 4-én pe­dig a város lakossága a szov­jet emlékmű elé vonul, ahol nagygyűlésen vesz részt. Ko­szorúzás után a munkásőr- zászlóalj díszeleg majd az ün­neplő közönség előtt. * A műszakiak a verseny gazdái a Komáromi Lenfonógyárban A Komáromi Lenfonógyár­ban szinte már hagyományossá vált, hogy a nagy ünnepek előtt jutalomversenyt indíta­nak. Április 4-e tiszteletére mintegy három héttel ezelőtt kezdődött a vetélkedés a mi­nőség és a munkafegyelem ja­vításáért. A verseny önkéntes, s a dolgozók mintegy 90 szá­zaléka vesz részt benne. A ver­seny gazdái maguk a műsza­kiak. A gyár legfontosabb üzemrészében, a vizes fonóban például — ahol csaknem há­romszáz dolgozó versenyez — Szabó Magda főművezetőnő maga beszélgetett minden dol­gozóval, akar-e csatlakozni. Az eredményeket is ő maga érté­keli. minden nap minden .dol­gozót meglátogat, s pontos nyilvántartást vezet a- gépek tisztaságáról, a fonal minősé­géről, a dolgozók munkafegyel­méről. Aki az utóbbi ellen vét — például igazolatlanul hiány­zik — kiesik a versenyből. A hetenként összegezett ered­ményeket kiteszik a verseny­táblára. Ilyenkor mindenki ezt figyeli, hisz a legjobbak kö­zött tizenötezer forint értékű jutalom tárgyakat osztanak ki. A verseny eredményét csak április 4-e után értékelik, de amióta a vetélkedés tart, már­cius eleje óta komoly minőségi kifogás nem volt az üzemben. Szabó Magda, a vlzcsfonő főművezetője — korábban az or­szág legjobb fonónője — a gyár egyik legrégibb dolgozójának Hajós Máriának az eredményeit jegyzi be a versenynaplóba. Tatabányán az ünnepi nap zenés ébresztővel kezdődik. Reggel 8 órakor kerül sor a li­getben álló 1914—18-as em­lékmű megkoszorúzására. A Népiház előtti Szovjet, hősi em­lékmű felavatása díélelőtt 10 órakor lesz. Közvetlenül az avatás után kezdődik a tata­bányai munkásőrzászlóalj név­adó ünnepsége. Beszédet mond: Vass József elvtárs. a városi pártbizottság titkára. A zászlóalj Tóth Bucsoki Ist­ván nevét veszi fel. Jó idő esetén a labdarúgó- pályán sportműsor lesz. Este pedig valamennyi művelődé­si otthonban tánccal egybekö­tött műsoros esteket rendez­nek. Tatán április 4-én, délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepi gyűlés. Kollok Péter elvtárs, a járási pártbizottság . első tit­kára beszédet mond. majd az Internacionálé elhangzása után elvonulnak a katonai- és munkásőr díszszázadok. Az üzemek dolgozói munkahelye­ikről vonulnak az ünnepség színhelyére. Az Ácsi Gépállomásom ápri­lis 3-án tartanak ünnepélyt. Ez alkalommal kerül sor az ország legjobb gépállomásának járó vörös zászló átadására is. A nyereségrészesedés kiosztá­sára az emlékbeszéd után ke­rül sor. Dorogon április 3-án, dél­után a temetőben. 4-én dél­előtt fél 9-kor pedig a József Attila Művelődési Otthon előt­ti emlékműnél tartanak ko­szorúzást. Az ünnepi megem­lékezés 3-án este 8 órakor lesz a kultúrház nagytermében. Az ünnepséget kultúrműsor kö­veti. Esztergomban, a volt tiszti klub nagytermében tartják aä ünnepséget, este 7 órai kez­dettel. Herbály Jánosnak, a városi pártbizottság titkárá­nak '"‘befezéde' után egyórás kultúrműsort tartanak. He­lyi csoportok lépnek fel. így például a KIOSZ énekkara, a földművesszövetkezet tánc­csoportja és fúvószenekara, A Dobó Katalin leánygimná. zium tanulói verset szavalnak« zongora- és hegedűszámot ad­nak elő. A koszorúzási ünnep­séget 4-én délelőtt 10 órakor tartják. Délután szovjet ala­kulat fúvószenekara szolgál, tat térzenét. Este bál lesz. A Lábatlani Cementgyár dolgozói, a falu lakóival együtt vesznek részt 3-án a koszorú­zási ünnepségen. Koszorúzás után az üzembe térnek vissza« ahol a díszünnepség alkalmá­val 35—40 kiváló dolgozót ju­talmaznak meg. A felszaba­dulási évforduló alkalmából a cementgyár pártszervezete zászlót adományoz az üzemi ifjúsági szövetségnek. A Magyar Viscosagyárban április 3-án, délután 5 óra­kor indulnak* el a munkások« hogy a községi tanáccsal és a társadalmi szervekkel együtt megkoszorúzzák a szovjet hő­sök emlékművét. Az emlék­műnél a rendőrség s a mun­kásőrség áll őrt. Koszorúzás után a kultúrotthonban tar­tanak ünnepséget, ahol Pató Géza elvtárs méltatja felsza­badulásunk íelentőségét. Az ünnepi beszéd után kultúr, műsor következik. Előrelát­hatólag ezen a napon fizetik ki a gyár dolgozóinak a hatnapi bérnek megfelelő nyereség- részesedést. Üdvözlet országhatáron túlra A dömösi Ságvári Endre úttörőcsapat nagyon sok más város úttörőjével, többek kö­zött szovjet fiatalokkal is le­velez. Április 4-e alkalmából az alábbi levelet küldték szov­jet najtásaiknak. Kedves Barátaink! Leveletekre mi, a Harkály őrs tagjai válaszolunk o dömösi „Ságvári Endre” út­törőcsapat nevében. Üdvözletünket küldjük nektek felszabadulásunk ün­nepe alkalmából. Tudjuk hogy a ti hős édesapáitok szabadították fej hazánkat. A csapatunkról, úttörőéle­tünkről majd később írunk. Egy kérésünk lenne, ame­lyet, ha tudtok, teljesítsetek. Keressetek fel városotokban minden olyan embert, oki részt vett hazánk felszabadí­tásában. Szorítsatok velük kezet és adjátok át üdvözle­tünket nekik, amelyet hő­sökhöz méltóan megérdemel­nek. írjatok iskolátokról, csapa­totokról. Levelünkre lehető­leg leányok válaszoljanak, ha a ti iskolátokba lányok is járnak. Baráti üdvözletünket küld­jük a csapat nevében: a Harkály őrs tagjai. Április 4 re megnyitják a dorogi X-es aknán az üzemi tanács önköltségcsökkentő kiállítását Á Tatabányai Szénbányászati Tröszt pénteken befejezte negyedéves tervét

Next

/
Thumbnails
Contents