Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1953. november (8. évfolyam, 88-95. szám)

1953-11-04 / 88. szám

4 Romárommegyei DOLGOZ KÚPJA 1953 november 4. A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL Péter János új, szép élete Vil&géletében igyekvő ember volt Péter János. Dol­gozott kicsi koráitól kezdve, s miután megnősült, még szorgalmasabban, minden percet ki­használva. Két hald földecshéjéi Vos- megyében szorgal­masan művelte és mellette többször vállalt napszámos- munkát is. Szorgal­mas munkájának meg tett a gyümöl­cse. 1949-ben házat épített magának. Itt éltek az asz- szonnyal együtt még két évig. Harminckét éves korában Péter J á- nos nagy dologra határozta el ma­gát. Az oroszlányi bányába jött dol­gozni. Mikor alá­írta a szerződést, 400 forintot, mun­karuhát, alsóneműt, gumicsizmát ka­pott. XVII-es ak­nába került dolgoz­ni. Kezdetben ha­vonként hazautazott családjához, később elhozta őket is. Földjét, házai az otthoniakra bízta és a kis csatád tanyát ütött Oroszlányon. Felesége odaérhe. zéskor azonnal kö­rülnézett és elha­tározta, hogy ö is bányában fog dol­gozni. Megtetszett neki a bányamun­ka. Hiába vitázott vele a férje, nem engedett Neki lett igaza. Péter János az­óta 1800—1900 fo­rintot keres. Fele­sége közel 1000 fo. rintot. A család az üzemé konyháról ét­kezik, napi három­szori bőséges kosz­tért — mely most a minisztertanács ha­tározata után még javult — 880 fo­rintot fizetnek ha­vonta, a többi pénzt elvásárolják. A jó kereset meglátszik kis lakásukon is. Az asszony a la­kásban legjobban a fürdőszobának örül. Ez természetes is, hiszen otthon gon­dolni sem mert vol­na arra, hogy neki valamikor csempés, beépített fürdőká­das, fürdőszobája legyen. A kereset­ből bőven jut szó­rakozásra is. Sokat járnak moziba, né­ha színházba és na­gyon sok szép könyvet vásárol­nak, hisz az egyik kedvenc szórakozá­suk az olvasás. Péiér János le­velez az otthoniak­kal. ír a bányáról, és szép életükről. Mióta itt van, már nyolc barátját hív­ta el a bányába dolgozni. Köztük van a vasmegyei András János, Hu­szár Lajos, Cseh András és Serman Margit. Egyik sem bánta meg, hogy a bányába jött dol­gozni, hiszen pár­tunk és kormá­nyunk egyre több és több gondot for. dtí a bányászokra. Kosa Lajos Rend, tisztaság, fegyelem a síkvölgyi legényszálíóban A tatabányai XI-es akna vállalatvezetője ünnepélyes kere­tek között adta át rendeltetésének október 19-en a síkvölgyi Jegényszp. ^ ,jo!igozó kapott egészséges, kellemes pihenési nyújtó Otthont. Bár a szálló még nem készült el teljesen, mégis érzi minden dolgozó, hogy a szocializmus országában legtöbbet kapnak bányászaink. A minisztertanács legmesszebbmenőkig tá­mogatja a széncsaták bátor harcosait. _ . _ . , — Mi a síkvölgyi legényszálló Iáitól tudjuk kötelességünket — és a felénk áradó megbecsülést fokozott munkafegyelemmel; tudá­sunk maradéktalan kihasználásával hálálja#, meg. Mintaszál.ó lesz a síkvölgyi legényszálló. Nem tűrünk ™g magunk között kalandraváigyó piperkőcöket, akik a bányát csak vá-'tozatos élet­formájuk egyik állomásának tekintik. Nevelni fogjuk az új dol­gozókat, megszerettetjük velük a bányát. De a bányászbecsületet nem engedjük beszennyezni. Otthonunk falai közt megkövetel­jük az öntudatos fegyelmet. A lelkiismeretesen ledolgozott 8 órai után pihenni, szórakozni és művelődni akarunk. Rend, tisztaság, fegyelem, becsületes munka, derűs jókedv, és komoly művelődés; ez lesz a szálló programmja. Mihályi József. „Csendélet" a keszfölci népboltban A múlt héten Készt öle közsé­gen vezetett keresztül az utam. Betértem a Népboltba, hogy élelmet vegyek magamnak. Mi­kor az üzíetbe léptem, még a köszönésemet sem fogadták. Az eladók a pult tetején ültek és mesél gették az elmúlt est ese­ményeit. Mikor kérdeztem, hogy kaphatok-e valami enni valót, rö- v>d „nincs kérem’" választ kap­tam, és máris folyt tovább a beszélgetés, nevetés. Az üzletet elhagyva, felkerestem egy isme­rősömet, aki elmondotta, hogy az elláfiás igen gyenge, a kiszol­gálás csapnivaló. Az fiz'etvezető ahelyett, hogy áru után nézne, szívesebben motarozgat Buda­pestre és más felé Helyes lenne, ha az illetékesek felfigyelnének az ilyen kesztölci esetekre és intézkednének, hogy megjavuljon Készt öle község ellátása. Lesietnezki László A Lábatlan! Vasbetonipari Váliailat korszerű, csinos mun­kásszállójának kertjét szépen parkosították. Látszik, hogy a. szálló lakói szeretik a rendet, a szépet. Szabadidejüket pedig a könyvtárban olvasással tőitek. Ez az érem egyik oldala. Nem ilyen azonban a másik. A szálló emeletén a 47/3-as számú Építőipari Vállalat dolgo­zói laknak. Sajnos egészen más körülmények között, mint a Vasbetonipari Vállalat dolgozói. A szobákban szenny, bűz, piszok. A szép új lailiszekrény ajtaja erőszakosan leszakítva. A WC, fürdő csupa piszok, és mindezt nem látják a 47/3-as Építőipari Vállatait vezetői. Egy hónappal ezelőtt Mohács elvtárs tervfelbontóval beszél­tem és arra kértem, hogy közölje az illetékesekkel, hogy teremt­senek a szállóban rendet. Javulás nem történt. Néhány nap múlva újra beszéltem az egyik munkavezető elvtárssal, ki elmondotta, hogy Kedves elvtárs felelősségére tették a földre a szalmazsáko­kat, mert ágyhiány van. Azóta Kedves elvtárs helyett új munka- ügyi osztályvezetője lett a vállalatnak. Beszéltünk vele a szálló problémájáról. Egy dolgozót megbíztak a szobák takarításával. De hogy ezután is miért szennyes, piszkos minden, azt nem tudom. A muH hét elején Barczánfalvi igazgató elvtárssa:! és Sáska István főmérnök eivtárssal megbeszéltük e tarthatatlan helyzetet, ígéretet tettek, de még a mai napig sem követte tett az ígéretet. A vállalat dolgozói szeretnének más körülmények között élni, Biczók Imre, Török Mihály, Drávái István dolgozók sok esetben panaszkodnak, hogy két-három hét is eltelik, miire felmossák a szobát. Sürgősen teremtsenek rendet a lábatlan: építőipari dol­gozók szállásán a vállalat vezetői. Léránt György Levél az önkéntes ápolónői tanfolyamról A székesfehérvári önkéntes ápolónői tanfolyam hallga­tója vagyok. Úgy érzem, hogy el kel mondanom mindazt a sok szépet és jót, amiben itt az isko­lán részünk van. Soha nem hittem volna, hogy én, az egyszerű takarító, nő iskolára kerül­hetek, tanulhatok. Megtanulhatom ápolni beteg em­bertársaimat és be­csületes, lelkiisme­retes ápo'ással mi­előbb visszasegit- hetem őket a terme­lőmunkába. Kormányunk és pártunk szerető gondoskodásával lehetővé vált. hogy a tanfolyam a'atl fizetésünket folya­matosan megkap­juk. Vannak köz­tünk olyan elvtárs­nők, kik a háztar­tásból jöttek el és ezek is havi 80 fo­rint ösztöndíjat kapnak, teljes ellá­tással és bentla­kással. Alabéf Istvánná Pályázati felhívás A tatabányai városi tanács takarékossági albizottsága pá­lyázatot hirdet az egyéni pénz­takarékosság előnyeinek megis­mertetésére. A pályázaton min den dolgozó résztvehet. Az aláb­bi kérdésekre kg.ll választ adni. 1. Ho] lehet legelőnyösebben, legbiztonságosabban összegyűj­teni a pénzt és Tatabányán ho> lehet takarékbetétkönyvet vál­tani? 2. A takarékbetétben való ta­karékosságnak milyen előnyét látja? 3 Van-e az üzemben pénzta- karékossági felelős és jó felvi­lágosító munkát végez-e? Indo­kolja meg, miért jó, vagy rossz a felvilágosító munkája? 4. Miért jelentett fokozott előnyt az árleszállítás azok ré­szére, akik megtakarításaikat rendszeresen takarékbetétben helyezték el? 5. Védi-e a törvény a takarék­betét titkosságát, örökölhetőségét és adómentességét? A legjobb pályázatokat kerék­párral, aktatáskákkal, órákkal és egyéb használati tárgyakkal jutalmazza az Országos Taka­rékpénztár. A jutalomtárgyakat a Tatabányai Kiskereskedelmi Bányászellátó Vállalat Gallai- útj 70-es számú boltjának kira­katában lehet megtekinteni. A legjobb pályázatot és ai pá­lyázat nyerteseinek névsorát a Komárom megyei Dolgozók Lap. ja közölni fogja. A pályázaton bárki résztvehet. pályázni lehet egyszerű, sima papíron is, hi­vatalos. kérdőív nélkül, csak a kérdések megválaszolásával. A pályázatokat november 20-ig kell eljuttatni az Országos Ta­karékpénztár tatabányai fiókjá­hoz (nagyiroda mellett), vagv a -Komárommegyei Dolgozók Lapjának szerkesztőségéhez Tóth, Bucsoki-út 362. A jutal­mak odaítélése tárgyában a meg­választott bírálóbizottság dönt. melynek névsorát közölni fog juk. A kitöltött kérdőíveket címzés és bélyeg nélkül a megye terü­letén lévő bármelyik postaládá­I ba be lehet dobni, va<rv bárme­lyik postai kézbesítőnek át lehet adni. Kapitány Miklós Labdarúgás NB II. j T. Építők—Zalaegerszegi Vörö4 Me­teor 5:2 (2:0) Tatabánya, 500 néző. V- Szarvas. T. Építők: Bartucz — Dick, Waltz, Oszoli — Csermák, Mé­száros — Rónaszéki, Batke, Galkó, Gaál. Szabó. Edző: Vágó Zoltán. Zalaegerszeg: Tihanyi — Dolgos, Ne­meth, Nádasi — Szíj jártó, Zsidó Sinka, Szabados, Kelemen. Loppert, Ebedli. Edző: Göncz István. Közepes iramú mérkőzésen a hazai csapat rit­kán látott ötletes csatárjátékkal győ­zött. A II. félidő 10. percében Szaba­dost sportszerűtlenségért kiállított--. G.: Rónaszéki (2), Galkó (2), Gaál. Jó: Bartucz, Oszoli, Mészáros, Galkó, ill. Nádasi, Kelemen, Ebedli. T. Bányász—Bp. Vörös Meteor 3:0 (1:0). Tatabánya. 2000 néző. V: Ko­vács J. T. Bányász: Fertői —^ Far­sang, Zárai, Triff, Árkosi — Gáspár, Majtán — Beck, Nagy (Kárpáti), Bállá, Halasi, Jobbágy. Edző: Ba­logh Sándor. Bp. Vörös Meteor: Jám­bor — Kelemen; Varga dr., Mick — Henn, Várszegi — Vájjon, Szentesi, Szentmihályi, Fenyvesi, Kalmár. Ed­ző: Hermann Imre. A mezőnyben szépen játszott a Vörös Meteor, hosz- szú labdákkal eredményesebbnek bi­zonyult. G: Balla(2), Halasi. Jó: Farsang. Zárai, Beck, Balia, ill. Ke­lemen. Szentesi, Fenyvesi. E. Vasas—Kinizsi Sörgyár 0:0. Esz­tergom, 800 néző. V: Szelei. Eszter­gom: Szilasi — Sipos, Mihályfi, Ja­kab — Finta, Schmieder — Kerekes, Horváth, Zsoldos, Kassai (Fényi), Lu­kács. Edző: Dobra János. Sörgyár: Patai — Gondos (Budai), Pál, Tóth — Anda, Mottl — Holló. Minkó, Pe- sek. Streliczky, Bojtár .Edző: Varga György. A hazai csapat nem tudta kihasználni nagy fölényét. Jó: Mi­hályfi, Finta, Schmieder (a mezőny legjobbja), 111. Patai, Pál, Bojtár. Megyei bajnokság Ácsi Kinizsi—Bábolnai Traktor 1:0 (0:0). Gyenge, lelkesedés nélküli já­ték jellemezte az Ácsi Kinizsi utolsó hazai mérkőzését. Különösen az első félidőben csapkodó, tervszerűtlen volt a játék. A lelkesen harcoló bá­bolnai védők mindig megakadályoz­ták a Kinizsi csatárok egy-egy tá­madását A második félidőben már nagyobb lelkesedéssel küzdöttek az ácsiak. A 11. percben Palotás gól­jával szerezték meg a vezetést. Et­től kezdve nagy ácsi fölény alakult ki. Annak ellenére, hogy a Kinizsi 1:0 arányban megnyerte ezt a mérkőzést, mégis a dicséret inkább a bábolnai védőket illet, köztük elsősorban Taká­csot. aki Patakit, a tapasztalt ácsi csatárt teljesen kikapcsolta a játék­ból. Komáromi Lokomotív—Tatai Postás 8:2 (3:0). A mérkőzés első percétől kezdve a komáromiak voltak fölény­ben. Tetszés szerint érték el góljaikat á Tatai Postás tartalékos esápáta el­len A tataiak teljesen alárendelt sze­repet játszottak a jóképességü Loko­motív csapata ellen. A Postás védők nem tudták megakadályozni a ko­máromiak kapuratörö csatárait. Szőnyi Maszolaj—Tatabányai Vasas 3:0 (0:0). Az első félidőben a Tatabá­nyai Vasas egyenrangú félnek bizo­nyult. A második félidőben a Vasas csapata visszaesett . védelme megin­gott, így a szőnyiek megérdemelten nyerték a mérkőzést. Tokodi Bányász—Esztergomi Vasas 2:} 0;1). Az első félidőben a fia­tal játékosokból álló Vasas csapata méltó ellenfélnek bizonyult a Tokodi Bányásszal szemben. A második fél­időben azonban felülkerekedett a Bányász-csapat. Jobban bírták a mérkőzés erős iramát, így megérde­melten érték el a 2:1-es eredményt. Esztergomi Dózsa—Esztergomtábori Bányász 3:0 (2:0). A jobban játszó Esztergomi Dózsa már az első fél­időben 2:0-ás veeztésre tett szert. A Bányász-csapat csatársora nem tud­ta támadásait góllá értékesíteni, mert a Dózsa védelme lelkesen és jól küzdött. A második félidőben a Dózsa jobb csatárjátékkal 3:0-ra nö­velte előnyét. Tatabányai Bányász II—Tatabányai Építők II. 3:1 (2:0). Mezőnyjátékban mindkét csapat egyenlő képességű volt. Az Építők gyenge csatársora a kapu előtt tehetetlen volt, értékes le­futásaikat nem tudták góllá értéke­síteni. A Bányász-csapat viszont ügyes csatárjátéka folytán minden gólhelyzetet kihasznált, ezzel nyerte a mérkőzést. Almásfüzitői Szikra—Dorogi Bá­nyász II. 3:2 (1:2). Változatos,, nagy­iramú volt a mérkőzés. Az első félidő közepéig kiegyenlített erőviszonyok mellett folyt a játék. A dorogi csa­pat ötletes, helycserés támadásai folytán 2:1-es vezetésre tett'szert. A második félidőben magára talált a Szikra csatársora és állandó táma­dásaival felőrölte a dorogiak védel­mét, átvette a játék irányítását és megérdemelten nyerte a mérkőzést. A megyei labdarúgóbajnokság héttőiben lejátszott mérkőzései Nyergesújfalusi Viscosa—Tokodi Üveggyár 6:3 (5:0). Az első félidő a Viscosa támadásaival kezdődik és fél perc múlva Süttő révén 1:0 vezetés hez jut a csapat. A hirtelen kapott gól meglepte a tokodi védőket és ez azt eredményezte, hogy a második percben ismét újabb gólt kapott. To­vább is gyors támadásokat vezetett a Viscosa csatársora és az ötödik perc­ben ismét egv góllal növelte előnyét. A tokodi csatárok többízben megkísé­relték a támadást, de eredménytele­nül. mert a Viscosa védelme jól zárt. visszavert minden támadást. A Vis­cosa csatársora azonban továbbra is lelkesen támadott és a 35. majd a 42. percben ismét gólt éri el. így az első félidőben már 5:0-ás vezetéshez iutott a Viscosa csapata. A második félidőben megváltozott a Játék képe. A Tokodi Üveggyár vette át a játék irányítását. Lendületes, jó ^ámadás'Dkat vezetett és az első fél­időben kifáradt Viscosa védelmét át­törve, a 30. percig 5:3-ra javította az eredménvt. A 43 .nercben a Vis­cosa csatárai egv gyors, meglepetés­szerű támadást vezettek a tokodiak kapujára. aminek eredményeként megszületett a 6 s e<*vben a mérkő­zés utolsó gólia. A Viscosa csapata fgv megérdemelten nyerte ezt a mér­kőzést. Oroszlány! Bányász—Almásfüzitői Szikra 4:2 (1:0). Az első perctől kezdve a hazai csaoat irányította a iátékot. A csapat jól felkészült erre a mérkőzésre és a játékán meglát­szott. hogv tudása legjavát ad?a. Az első negyedórában az oroszlányiak szinte egy kapura játszottak. Terv­szerű, sorozatos támadásokat vezet­tek a Timföld kapufára. A második félidőben továbbfolytatták az iramot, de a 20. perctől kezdve a védelem megingott és ez két rrőlt fele^^ett a Szikra csapatának. Ekkor Ismét erő­síteni tudtak és végeredményben megérdemelten nyerték ezt a mérkő­zést. November 7-én kezdődnek a fárás! labdarúgó-csapatok osztályozó mérkő­zései a megvei labdarúgó-bajnok­ságba jutásért. T. forduló november 7-én: 4nnavölgyi -Bánvá sz—'Timföld Épí­tők. O ro*szl á rtivf ép Tb .Bánya gép­gyártó. II. forduló, november !5-én: Timföld Ép.—Annavölgvi Bányász. Tb. Bányagépgvártó—Oroszlányi Ép. TIT. forduló, november 22-én: Tb.^ Bánvagéngv.—Annavölgyi Bá­nyász. Timföld Ép.—Oroszlányi Ép. IV. forduló, november. 29-én: Annavölgvi Bányász—Tb Bánva- gépgvártó. Oroszlányi Ép.—Timföld Építők. V. forduló, december 6-án: Annavölgyi B.—Oroszlányi Építők. Tb. Bányagépgyár—Timfőldi Építők. VI. forduló, december 13-án: Oroszlányi Ép.—Annavölgyi B. Timföld Ép.—Tb. Bánvagépgyártó. Az osztályozó mérkőzések után a két legjobb csapat jut be a jövőévi megyei labdarúgóbafnokságbfe. A megyei labdarúgóbajnokság állá­sát következő lapunkban közöljük. KOMÁROMMEGYEI DOLGOZÓK LAPJA Megjeenfk hetenként kétszer. Szerkeszti » «izerkeszrflhlznttság. Felelős kiadó: NAGY KALMAN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Tar Abánva I. kér Tóth Bucsokl-út 362. az. Telefon Szerte 380. Kladóhfv 428. Előftzetésrt tffjs 1 hóra 3.50 FL Szikra Tannyomda Budapest. VIIU Rökk Szilárd-u. «. ír v . Kulcsé* Mibálv Az idei jó kukoricatermés is lehetővé teszi, hogy a sertés­hizlalásra kötött szerződések minél nagyobb jövedelmet biz­tosítsanak a dolgozó parasztok­nak. Biztosítja ezt a szerződés- kötés re!tétele is. Harminc ki­lótól felfelé, bármilyen súlyú hizlalásra alkalmas süldő le­köthető. A szerződéskötéstől számított 9 hónapon belül kell átadni a sertést. A vételár 126 kiló súlynál kilónként 15 forint, 127—140 kiló súlyig a 15 fo­rinton felül még 2.50 forint, 141 kilón felül pedig a 15 forinton felül még 4 forint minőségi prémiumot kap a termelő. A szerződésileg termelt zöldség csökkenti a beadási kötelezettséget A zöldségtermelésre szerződő parasztok és tsz-ek új, nagy­jelentőségű kedvezményeket kapnak. A szerződésre lekötött terület után nem kell beadási kötelezettséget teljesíteni. Az egyéni termelők egy katasztrá- lis hold lekötött zöldség után két hold földről mentesülnek a beadási kötelezettség alól. A termelőszövetkezetek ter­ménybeadási kötelezettségüket zöldségfélékkel is teljesíthetik. 100 kiló zöldpaprika beadásá­val 25 kiló búzaegységet telje­sít a tsz. A paradicsom, korai fejes'káposzta és kései káposzta megállapított búzaikilogramm egyenértéke ugyancsak 25 kilo­gramm. A korai kelkáposztáé, A magtermelésre lekötött terület után nincs beadási kötelezettség A minisztertanács ai szerződé­ses termelés fejlesztéséről ho­zott határozatában javította a szerződéses magtermelés felté­teleit is. Nagy kedvezmények­ben részesülnek azok a tsz-ek és egyénileg dolgozó parasztok, akik tavaszbükkönyre, koriander­Amennyiben a szerződésben ki­kötött idő egy része május, jú­nius, július vagy augusztus hó­napra esik, az előbbi összege­ken felül még két forint nyári prémiumot is fizet a vállalat kilónként. A baconnevelési akció kere­tében szerződés köthető leg­alább 20 kiló súlyú hizlalásra alkalmas süldőre. A sertés ára átvételkor 15 forint és még két forint prémium. Szerződéskötés­kor a szerződők sertésdarabon­ként 400 forint kamatmentes előleget kapnak. Szerződés köt­hető 3 vállalat felvásárlóinál és szerződtetőinél. kései karfiolé, és kalarábéé, va­lamint a sárgarépáé 30 kilo­gramm. A korai karfiolé, vörös­káposztáé, uborkáé és petrezse­lyemé 40 kiló, a zöldborsó, zöldbab, vöröshagyma 50 kiló, a fokhagyma búzaértéke pedig 50 búzakilogramm. Zöldborsó, zöldbab és hagy­mafélék kivételével a szerződé­ses termelők ingyen kapják a vetőmagot. Kamatmentesen kap­ják hitelbe a műtrágyát és a szükséges növényvédő szere­ket is. Az átadandó mennyiség a legtöbb zöldségfélénél kisebb az eddiginél. Lényegesen emel­kedett a szerződésileg termelt zöldségek átvételi ára is. re, somkóróra kötnek szerző­dést. A szerződésilesi lekötött te­rület után a termelő mentesül a termény-, tojás-, baromfi- és húsbeadási kötelezettség; alól. Az a termelő, aiki az átlag­termésnél többet ad be, juta­lomban részesül. v A DOLGOZÓ PARASZTOK ÉRDEKE A SZERZŐDÉSKÖTÉS Magas jövedelmet biztosít a sertéshizlalási szerződés Táviratot kapott szombaton estére Nagy Sándor Tatabá­nya, Béke-utca 324 szám alatti lakos. Izgatottan fogta körül a családfőt a Nagy csa­lád másik három tagja, a fe­leség és a két gyerek. — Csak nincs otthon vala­mi baj? — aggodalmaskodott Nagy Sándor, mert azt mind­járt látta, hogy Cegléden ad­ták fe! a táviratot. — Biztosan esküsznek Pisr táék — találgatta Nagyné is a távirat még rejtett tartal­mát. Neki volt igaza, „Szombaton délután eskü­szünk. Várunk benneteket. Pis­ta és Erzsiké.” Ez állt a táviratban. Nagy Sándor hirtelen a nap'árra nézett és valami megmagya­rázhatatlan rossz érzés fogta el. — Melyik szombaton? Csak nem ma? Aztán megnézte a feladás kellét. — Hiszen ezt csütörtökön reggel ad'ák fel. Hogy azt a... — így kezdte a monda­tot a takzira hivatalos, de le­késett rokon és hasonló han­gon folytatta amíg a postára nem ért. Az úton csak magú­ba dünnyögte a postát „di­csérő" szavakat, de amikor a postahivatal vezetője elé ke­rüli, nagyon kiengedte a hangját. Szegény hivatalfö- nök nyugodtan végighallgat­ta, okával-fokával megnézte a ‘áviraiot, majd helyjel kí­nálta a magyarázatot követe­lő Béke-utcai lakost. — Hallgasson meg engem is Nagy elvtárs. — A négy köz­ségből várossá kovácsolt te­lepülés térképét eléjük terítet­te az asztalra. — A távirat csütörtökön délután érkezett ide. A kézbesítő 'azonnal elin­dult. Elmen' a Béke-utcába. Az egyik Béke-utcába. Öreg este lett, mire minden lakást végig kilincselt és mire kide­rítette. hogy ebben a Béke­utcában nem lakik Nagy Sán­dor, bár 324-es számú ház van benne. — Másnap, tegnap, szóval pénteken a város másik vé­gén. a második Béke-u'cáhan próbálkozott. Legelőször itt is 324-es számú lakást keresett. Azt talált is, Nagy Sándort zonban az egész utcában nem. — Ma reggel ismét nyaká­ba vette a táskáját és a vá­rost és megkereste a harmadik. Béke-utcát, hogy ott végre megtalálja Nagy Sándort. Ne­ki végre szerencséje volt. Ar­ról viszont beláthatja, hogy mi nem tehetünk — maguknak nem volt szerencséjük. Nagy Sándort azonban nem abból a fából faragták, és a lekésett lakzi és esküvő is jobban bosszantotta, min's cm megelégedett volna ezzel a különben világos, kézen fekvő magyarázattal. — De hiszen a város kerü­letekre van osztva. Miért nem osztják szét a küldeményeket a kerületek postahivatalai közt. Akkor nem kellene a III. ke­rületből az elsőbe kézbesíteni az elsőből pedig a Ill-ba. Nagyon hegyezte a fülét a következő magyarázatra Nagy Sándor, de sehogy sem sike­rült észszerűséget felfedeznie abban, amit hallott. — Hát igen. Tatabányán kerületek vannak. Aztán a ke­rületekben postahivatalok is. A III. kerületben azonban l-es posta van. Az 1. kerületben vi­szont lll-as posta van. A IV. kerületben pedig nincs posta, így az I-es a lll-asba. a lll-as az I-esbe és az l-es meg a III-as együtt a IV-esbe jár. Nagy Sándor valósággal beleszédült a számokba és be­látta, hogy végsösoron ebből a káoszból mégis csak ö húzta a rövidebbet. Az öcsse most esküszik, ő pedig Tatabánya „rendjét" tanulmányozza. Zsebredugta a táviratot és megelőzve a további bosszú­ságot nem busszal, hanem vo­nattal indult a HL kerületből az I-be. Ott feljött az aluljá­rón és a körülbelül 300 méter hosszú járdán végigiaposotl körülbelül 3 éves és körülbelül 30 centiméter vastagságú sa­rat. Otthon pedig leült és táv­iratot szövegezett Ceglédre az ifjú párnak: „Nagyon sok boldogságot, kevés bosszúsá­got, és ehhez gondosabb, jobb városi tanácsot kívánunk nek­tek, mint nekünk van." — os — os ígéretekből nem lesz rend a lábatlanI legény szádét an EGY ELKÉSETT TÁVIRAT

Next

/
Thumbnails
Contents