Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1953. november (8. évfolyam, 88-95. szám)

1953-11-04 / 88. szám

KOMÁROMMEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Dolgozók Laple B ; A KOMÁROM MEG YEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA | AZ ADOTT SZÓÉRT Irta: Tolmácsi Ferenc Harminchat évvel ezelőtt ha­talmas győzelmet aratott “az orosz munkásosztály vezetésé­vel az orosz nép. Széttörte bi­lincseit, lerázta magáról az év­százados elnyomatás láncait és hozzákezdett az új szocialista társadalmi rend felépítéséhez. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének ered­ményeként született meg 1945- ben a magyar nép felszabadu­lása is. Nagy ünnepe ezért no­vember 7. a magyar népnek. .Szabadságunkat, függetlensé­günket, ragyogó jövőnket kö­szönhetjük az orosz nép hatal­mas győzelmének. Tisztában vannak ezzel há­lánk dolgozói, ezért készülnek nagy lelkesedéssel a Nagy 'Ok­tóberi Szocialista Forradalom 36. évfordulójának méltó meg­ünneplésére. Ezért követik egy­mást szerte az országban lelkes felajánlások, új kezdeményezé­sek, nagyszerű munkasikerek, ezért léptek október 11 -én pá­rosversenyre a tatabányai és dorogi ezénmedenoe bányászai és ezért tettek fogadalmat, hogy kimagasló termelési eredmé­nyekkel, a terven felül termelt csillék ezreivel készülnek a nagy nap méltó megünneplé­sére. Alig egy hét választ el ben­nünket a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom évfordulójától. Tegyünk most számvetést, hogy a fogadalom óta eltelt időben hogyan tettek eleget megyénk bányászai, műszaki vezetői adott szavuknak, vállalt kötelezettsé­güknek. A tatabányai Vlll-as akna bányászai azt vállalták, hogy november 7-ig 1000 tonna sze­net adnak terven felül nép­gazdaságunknak. Fogadalmu­kat már messze túlszárnyalták. Október 29-én már kiadták a háromezredik tonna szenet is. A XVIII-as aknai bányászok 350 tonnát vállaltak és 2.144 tonnát teljesítettek. Túlszárnyal­ták fogadalmukat a tatabányai X-es. XlI-es, Vll-es, XVII-es és a csolnoki I-es akna bányászai is. Ezekben az üzemekben a bá­nyászok és műszakiak nagy­szerű erőfeszítéseinek, harcos kiállásának köszönheti a Tata­bányai Szénbányászati Tröszt, hogy október havi tervét túltel­jesítette. Az adott szó valóraváltásáért azonban nem minden bánya, üzem dolgozói, műszaki vezetői harcoltak elég áldozatosan, be­csületesen, lelkesen. A Tatabá­nyai VI-os, XIV-es, XV-ös, XVI-os, V/a. aknák, a dorogi tröszt területén Erzsébet-akna, Tokodaltáró, az Annavölgyi szénbányák és ai borókási akna dolgozói nemcsak felajánlásai­kat nem teljesítették eddig, ha­nem elmaradtak tervük teljesí­tésével is. Pedig ezeknek az üzemeknek a dolgozói is szavu­kat adták, ők is megígérték, hogy kimagasló eredmények el­érésével harcolnak a nagy for­radalom 36. évfordulójának méltó megünnepléséért, adós­ságaik törlesztéséért. Azért, mert ezek az aknák le­maradtak tervük teljesítésében is. mert a do'gozők nem állják adott szavukat, a felelősség el­sősorban a pártsze-vezeteket. a szakszervezetet terheli, mert nem hívták fel eléggé, elég sok­szor a dolgozók, a műszaki ve­zetők figyelmét az adott szó tel, jesítésére, a bányászbecsület megvédésére. Nem mozgósítot­ták a párttagokat, a sztahano­vistákat, a termelés élenjáró harcosait. A dorogi üzemekben pé'dául a párttagoknak csupán 35—40 százaléka áll versenyben. A tatabányai üzemekben a párt­tagok mozgósítása mellett meg­feledkeztek ai pártonkívüli dol­gozókról. Ilyen körülmények között nem csoda, ha a két tröszt bányászai együttesen nem teljesítik ígéretüket, nem állják adott szavukat. A tatabányai VIII-as, X-es, XVII-es és a csolnoki I-es akna dolgozói azért tudtak jó ered­ményt eiérni, mert a pártszerve­zet nap-nap után figyelmeztet­te a dolgozókat, műszaki veze­tőket ígéretükre, adott szavuk­ra, mozgósították, harcba indí­tották a párttagokat, sztahano­vistákat, eredményeiket napról napra értékelték és ismertették. A lemaradt üzemek pártszerve­zetei, szakszerveze'ei és DISZ- szervezetei elölt most az ai fel­adat áll, hogy a még hátralévő napokban harcbavigyék az üzem dolgozóit, elsősorban párttag­jait, a műszaki vezetőket az adott szó teljesítéséért, a lema­radás behozásáért Állítsák csa­tasorba elsősorban a párttago­kat, sztahanovistákat, a szak­szervezet pedig biztosítsa a ver­seny naponkénti értékelését, ál­landó nyilvánosságát. Pártszervezeteink figyelmez­tessék a dolgozókat arra is, hogy a verseny megkötésekor fogadal­mat tettek a munkafegyelem megszilárdítására, az igazolat­lan mulasztások csökkentésére is. Az elmúlt hetek tapasztalatai mégis azt mutatják, hogy két üzem kivételével ezen a téren nem történt javulás. Sőt a tata­bányai Xl-es aknán. Borókáson és Annavölgvön nagy mérték­ben megnövekedett az igazolat­lan mulasztások 6záma, különö­sen a dorogi üzemekben csök­kent a munkaidő teljes kihasz­nálásának foka. A párosversenyre lépett üze­mek versenyszerződésének meg­kötésekor a versenytársak szta­hanovistái is párosversenyre léptek egymással, mégsem hal­lunk semmit a sztahanovisták, élenjáró dolgozók párosverse- nyéről, pedig a szakszervezeti funkcionáriusok azt vállalták, hogy a páro'svenseny eredmé­nyeit nau nap után nyilvános­ságra hozzák a dolgozó töme­gek előtt. Megyénk bányász^r" de a más munkaterületek dol­gozói is kíváncsiak arra-, hogy Harastáék, Bombiczék, a Taijko- vok. Széiplakié'k, Billiók, Gás­párok hogyan tesznek eleget részleteiben is adott szavuknak, kíváncsiak arra, hogy a nemes vetélkedésben melyik brigád ke­rült megyei viszonylatban az élre, kik azok, akik lemaradtak. Súlyos felelősség terheli a szakszervezetet azért, hogy ezek­től a lehetőségektől megfosztotta megyénk dolgozóit, de felelősek pártbizottságaink, is, mert nem figyelmeztették a szakszervezetet eddig e mulasztás pótlására. Kz adott szó teljesítésének határideje, még nem járt le, de erősen közeledik. Megvan a le­hetőség még arra, hogy minden területen behozzuk a lemaradást, csak az kell, hogy minden bá­nyász érezze a felelősséget az adott szó teljesítéséért. Ezt kell felébreszteni pártszervezeteink- nék azzal, hogy nap nap után figyelmeztetik dolgozóinkat, párttagjainkat, műszaki veze­tőinket az adott szó teljesítésé­nek becsületbeli kötelességére, azzal, hogy a szakszervezet nyilvánosságra hozza az ered­ményeket, megdicséri aíz élen­járókat. buzdítja a lemaradókat. Adjanak meg minden lehetősé­get párt- és szakszervezeteink, az üzemek műszaki vezetői, hogv megyénk minden becsüle­tes bányásza kimagasló eredmé­nyeikkel, a vállalt kötelezettség teljesítésével ünnepelhesse a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 36. évfordulóját. NOVEMBER 7 TISZTELETÉRE A Tatabányai Szénbányászati Tröszt jelentette vasárnap reggel, hogy októberi! tervét 100.9 szá­zalékra teljesítette. Az utolsó Három műszakban nagy lelkesedéssel dolgoztak az aknák bányá­szai. A tatabányai VI-os akna 162.9 százalékot ért el, az oroszlányi XVI-os akna pedig 139.6 százalékot. A tatabányai és oroszlányi bányászok az ok­tóberi siker után folytatják az ünnepi műszakot, hogy újabb kimagasló eredményekkel járuljanak hozzá a széríbányászat adósságának letörlesz- téséhez. Háromszorosan túlteljesítették már vállalásukat a tatabányai Vlll-as akna bányászai Komárom megye legjobb bányájában, a tatabányai VIII-as ak­nában csütörtök reggel taggyűlést tartották az akna kommunistái. Szó volt arról is, hogy hogyan, milyen müsizaki intézkedések kel, milyen politikai munkával érték el azt, hogy a tatai és dorogi bányászok november 7-i versenyének élen­járói, legjobbjai let­tek. November 7-ére 1000 tonna szenet vál­laltak, s a csütörtök reggeli taggyűlés kez­detéig 2980 tonnát ad­tak esedékes havi ter­vükön felül a VIII-as akna bányászai. csütörtök reggel, ott a taggyűlésen jelentet­ték be az*, is, hogy Lu­gosi Ferenc kétszeres sztahanovista, Kos­A csehszlovákiai Nováky-i és a tatabányai bányászok versenyében a X-es aknaiak vezetnek suth-díjas vájárral az élen 13 kiváló bányász fejezte be ötéves ter­vét a VIII-as aknában. Még tartott a gyű­lés, amikor arról érte­sültek, hogy a csütör­tök reggel kezdődő műszak harmadik órá­jában 9 órára felszín­re küldték a terven fe­lüli háromezredik ton­na szenet. A széncsaí&kban aratott ilyen győzelmi sorozást még . nagyobb tettekre sarkalta a VIII-as akna kommu­nistáit. Megfogadták, hogy november 7. tisz­teletére csütörtök reg­geltől kezdve, a for­radalom évfordulójáig ..Forradalmi müsza. kot” tartanak, s ez­alatt az idő alatt rend­szeresen túlteljesítik napi feladataikat. Augusztus elején' — amikor a magyar és csehszlovák bányászok is hagyományos ünne­pükre, a bányásznapra készültek — léptek egymással versenyre a tatabányai X-es akna és a Nyitra-melléki Nováku-i bánya dolgo­zói. A verseny első de- kádjában a szlovákok, majd a tatabányaiak, szeptember elején új­ból a Nováky-i, most októberben pedig már a hónap első dekádjá- tól kezdve a tatabá­nyai bányászok vezet­nek a csehszlovákok és a magyar bányá­szok versenyében. A csütörtök reggel­től péntek reggelig tar­tó műszakban a tata­bányai X-es akna bá­nyászai 116 százalék­rak teljesítették a napi tervet, míg a Nováky-i bányászok csak 90,89 százalékos napi terv- teljesítéssel dolgoztak csütörtökön. A november 7-i ver­seny, október 30-ig, péntek reggelig tartó szakaszában a nyitra- melléki Nováky-i bá­nya kollektívája 96,6 százalékra, míg a ta­tabányai X-es akna bá­nyászai 108,2 száza­lékra teljesítették szál­lítási, illetve termelési tervüket. A tatabányai X-es akna bányászai újabb győzelmükről is hírt adtak csehszlovákiai versenytársaiknak. Péntek reggelre, te­hát hét nappal a határ­idő előtt befejezték ok­tóber havi tervüket, sőt közel 50 tonna szenet már havi ter­vükön felül szállítottak a magyar ipar szá­mára. A csolnoki szénbánya I-es aknaüzemének és a tatabányai VI-os akna dolgozói október 11-e óta versenyben állnak egymással. A verseny­szerződés megkötése óta a csolnokia.k vezetnek a párosversenyben. Napról napra 100 százalé­kon felül teljesítik tervüket, míg a VI-os akna eredménye 100 százalék alatt áll. A párosverseny még jobb, eredményesebb munkára, az eredmények további fokozására lelkesíti az I-es akna bányászait. A brigádok versengéséből fakadó munkasikerek töltettek a művezetők számításán "is. November 7-re, ai 475 tonnás lemaradásuk behozásara, ezt követően ez év végéig 436 tonna tervenfelüü szén kiter­melésére dolgoztak ki tervet. A bányászok lel­kes munkája' nyomán napról napra iemelkedett a termelés és 436 tonnás felajánlásuk helyett eddig 965 tonna szenet adtak terven felül nép­gazdaságunknak. A 40Í-es DISZ-brigád valóságos motorja a csapatok közötti versenynek. A lelkes DISZ- fiatalok 1406 csillés tervvel szemben 1910 csil­lét termeltek eddig. Balta Sándor sztahanovista brigádja 143 százalékos tervteljesítésével ai leg­jobb csapatok közé került. Simon János, Zemp- lényi Ferenc és Schuszter Antal vájárok jő munkája is nagyban hozzájárult, hogy a csol­noki I-es akna határidő előtt befejezte október havi tervét. A műszaki vezetők jó irányításával a negye­dik negyedévi terv és a november 7-re tett fel­ajánlásuk teljesítése érdekében új. vastag szén- pilléreket tártak fel. s ezekben úi fejtési mun­kahelyeket készítettek elő. A 34, 36 fokos meleg- ségű üzemrészekben a munkahelyeket visszafej­tették, a termelést beszüntették. A harmadik negyedév során összetört 'égvágatokat a mező­ben átácsolták, és ventilátor beépítésével a mező levegőe’látását megjavították. A nagy meleget úgy csökkentették, hogy a légvágat .átácsolá- sávat egyidejűleg a vágat belső oldatait deszka- fallal béielték ki, s szénfait és a deszkaíal közé vizes homokot iszapolfak be. így az áthúzó levegő sehol sem érintkezhet a nagy nyomás alatt álló meleg szántaijai, Ezzel kiküszöböl­ték a bányaiüzet is. A szeneiő csapatok munkáját a szállítók lel­kes munkával segítik. Szállítóbrigádok alakul­tak minden mezőben a szállítás gyorsabb lebo­nyolítására, a munkahelyek faanyaggal való el­látására. A „November 7. szállilóbrigád” októ­ber hónapban 1166 csille helyett 1833 csille szenet szállított fel az alagút szintjére. Versenyben áll az egész tizem, mindenki tu­dásának, munkájának legjavát adva harcol a párosverseny győzelméért. Ebben a légkörben még a fegyelmezetlenek is min‘ha megjavul­tak volna, s naponkénti igazolatlan mulasztások száma 15—20-ról 2—3-ra csökkent. Egy évve! ezelőtt kezdték meg a tatabányai régi, beiszlpolt 3-as akna; még igen gazdag és érintetlen szénvagyonának kitermelésére a 3/a akna mélyítését A 120 méternyi szkip- rendsizerű szállítóaknát április 4-re, mintegy másfél hónapos előnnyel mélyítették le az akna- mélyítők legjobbjai, s ezért április 4-én nem­csak a felszabadulás, de az új bánya névadó ünnepségét is megtartották. Augusztus 17-én tervszerű előkészületek után megkezdték a bánya ugyancsak 120 méternyi légaknájának mélyítését is. Igen nagy, az akna- mé'yítés történetében szinte egyedülálló mun­kára tettek akkor fogadalmat. Amring András, Fülöp Antal sztahanovista atonamélyítő brigád- vezetők és Till Márton sztahanovista üzemveze­tővel az élen az új „Április 4.” akna mélyítésé­nél dolgozók megfogadták, hogy november 7-én, tehát két és fél hónap alatt lemélyítik az ak­nát. Igen komoly és lelkes munka indult a fogada­lom nyomában. Az akna mélyítésével egyidő- ben 120 méterre! a föld színe alatt megkezd­ték a szállítóaknától a légaknához vezető ösz- szekötő vágat hajtását is. Pénteken reggel, alig, hogy Amring András 5-fős brigádja munkába kezdett, megszületett az első nagy győzelem. A földalatti összekötő vágatot hajtó és ai légaknát mélyítő brigádok összelyakasztás után találkoz­tak egymással, megteremtették a légjáratot az épü'ő bánya szállító és légaknája között. Az atknamélyítök lelkes röpgyűlést tartottak ebbő; az alkalomból, mivel péntek reggelre ket­tős győzelem született az „Április 4.” aknánál. A november 7-i verseny vredményeként októ­ber 1 -tői 30-án délig 50 méter kész aknát mé­lyítettek, ami az aknamélyítésben eddig még páratlanul álló rekordteljesítmény. A kormányprogramm megvalósítása ko­moly, az eddiginél fo­kozottabb feladatok elé állítja a kereske­delmi szervek dolgo­zóit is. Tudják ezt az oroszlányi 72-es szá­mú Népbolt dolgozói. Hogy feladataikat, a. dolgozók pontos, tisz­ta kiszolgálását mara­déktalanul teljesítsék, versenyre hívták no­vember 7 tiszteletére a megye Népboltjai­nak dolgozóit. Versenyfelhívásuk ban elsősorban fokozott tisztaságot vállalnak, ígérik többek között, hogy a bolthely iséget, a raktárt és az üzlet elejét rendszeresen tisztítják. A hentes­árut, csemegeárut és a kenyeret az eddiginél gondosabban, tisztáb­ban kezelik. A dolgo­zók valamennyien fe­hér köpenyben és feji kendőben, mindig tisz­ta kézzel végzik mun­kájukat. Rohamosan fejlődik Kínában a teatermelés A felszabadulás előtt a kínai íöldesurak, a spekuláns kereske­dők és a külföldi kapitalisták nagymértékben kizsákmányolták a kínai teatermelőket. A széles néptömegek alacsony vásárlóké. pessége miatt a tea belső fo­gyasztása évről-évre csökkent. Kína felszabadulása ezen á téren is gyökeres változást Eio- zott. A teatermelők a népi kor. mánytó! sokoldalú segítséget kapnak ai featermelés fejlesztés sere. Rohamosan javult az ál­lami teafeldolgozógyárak felsze-' relése is. 1951-ben már nyolc­szor több teafel do’gozóüzem mű­ködölt, mint 1949-ben. A népi Kínában évről évre emelkedik a teatermelés. Ha az 1950-es tér. mést 100 százaléknak vesszük, 1951-ben 10 százalékkal, 1952- ben pedig 22 százalékkal több teát szedtek. Nagy figyelmet fordítanak a tea minőségének állandó javítására is. Míg 1952- ben az I. és II. minőségű tea az egész termésnek mindössze 40 százalékát tette ki, addig idén több mint 65 százalékra emelkedett. Egyedül Cslnghao vidékén több mint 800.000 új íeacsrjét ültettek. Kína teakivi­tele 1950 óta 213 százalékkal emelkedett, ugyanez alatt az idő alatt a belső teafogyasztás 350 százalékkal. 17 j erőmüvek' Szlovákiában Szlovákiában egyre gyarap­szik a gőzerővel és vízierőivel hajtott erőművek száma, hogy az egyre sokasodó ipari üze­mek áramszükségletét hiányta­lanul fedezze. Ebben az évben 7 új erőművet helyeznek üzem­be Szlovákiában, amelynek egy része egy-egy áramgenerátorral máris^ működik. A gőzhajtású villamosművek közül a novákyf villamoserőmű egy generátorral már üzemben van és most sze­relik annak második generáto­rát. A vízihajtású erőművek kö­zül elsősorban a dobsinai és az. oravai érdemel figyelmet. A dobsinai erőmű most két gene­rátorral dolgozik, a harmadikat pedig javában szerelik. Az ora­vai duzzasztógát egyelőre nem dolgozik teljes erővel, mert a vizeket még nem fogta fel. A második generátort itt is rövi­desen üzembehelyezik. A bolgár cukoripar új termékei Bulgáriában 1951-ben az 1939. évihez viszonyítva háromszoro­sára növekedett a cukorgyártás. Ezzel párhuzamosan tizenötszö­rösére növekedett a különböző cukorfajták gyártása is. Az or­szágban 1951 május 15-én kezd­tek elsőízben kukoricából cukrot előállítani. Ezt a cukrot legin­kább a bolgár gyógyszeriparban használják Fel. Megkezdték a vérképző albumin gyártását, amely eddig behozatali cikk volt. Ennek előállításával többezer leva külföldi valutát takarítottak meg. 1951-ben Bulgáriában megalakult az első édesipari vállalat Ez az üzem két év alatt bőségesen ellátta a szófiai és vidéki cukrászdákat és cukorka. üzleíeket. A cukoripar ez év legutóbbi hónapjaiban nagy eredményeket ért el. Hosszú kí­sérletezések után megkezdték a kalciumtartalmú keksz és a halva gyártását. A kalciumos keksz és a halva különösen fon­tos gyermektápszer. Tatabánya túlteljesítette októberi tervét Messze túlteljesítik felajánlásukat a csolnoki l-es aknai bányászok Tisztasági verseny a népboltok dolgozói között A tatabányai aknamélyítők kettős győzelme HÍREK A KÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL

Next

/
Thumbnails
Contents