Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1953. október (8. évfolyam, 79-87. szám)

1953-10-03 / 79. szám

KOMÁROMMEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja Vili. ÉVFOLYAM, 79. SZÁM. A KOMÁROMMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA Ara 30 fillér 1953 OKTÓBER 3. MEGYÉNK DOLGOZÓINAK VÁLASZA Bár gépállomásaink országos viszonylatban az első helyen haladnak az őszi vetésű növények alá végzett talajmunkában, megyénk árpavetésben és rozsvetésben az utolsó megyék között ku> log. Nagyon sok egyénileg dolgozó paraszt és termelőszövetkezet is előkészíttette már a talajt, kitisztította, csávázta a vetőmagot, de a vetéssel vártak. Szinte valamennyien arra hivatkoztak, hogy száraz a töld, eső kell, mert különben tönk­remegy a vetőmag. Cunyi István mocsai, ifj. Gruber János szó­módi dolgozó paraszt és rajtuk kívül nagyon sok jól gazdálkodó parasztember és több termelőszö­vetkezet tagjai sem vártak esőre, hanem igye­keztek a vetéssel, hiszen mindannyian tudják, hogy a jó termés első feltétele a korai vetés. Szerdáin délelőtt bőséges eső öntözte megyénk területét. Megszűnt tehát az az egyedüli „ok” is, amivel a lemaradást nemcsak a termelők, ha­nem sok esetben a tanácsszervek is magyarázták. Semmi indok nincs most már arra, hogy á vetést halogassák. Súlyos lemaradást kell behozni. Bár az elmúlt évben sokkal nehezebbek voltak a kö­rülmények, kevés volt a vetőmag, takarékoskodni, kellett a takarmánnyal és sokhelyen a jövedelem sem volt olyan kielégítő, hogy :ó munkára lelke­sített volna, mégis többet vetettünk már az el­múlt év hasonló időszakában, rrdnt most. Most bőven van vetőmag, biztosítv^ van min­denkinek évi bőséges kenyere, jól tápláltak, erő­sek az állatok és vetésre nagyszerűen alkalmas a talaj is. Súlyos bűnt követ el népünkkel szem­ben, megkárosítja tehát sajátmagát az a ter­melő, amelyik még mindig halogatja a vetést. Tanácsszerveink álljanak végre élére a vetés­terv teljesítéséért folyó harcnak, ne legyen olyan kés’ekedő termelő, akinek ne hívnák fel a figyel­mét haladéktalanul kötelességére. Nincs ma fon­tosabb feladat falun, mint vetni, vetni, vetni. CSEJKEI JÓZSEF FELELŐS A TAGOKÉRT — MERT NÉPNEVELŐ A termelőszövetkezetek és gépállomások dolgozóinak me­gyei tanácskozásán meg arról beszélt Csejkei József, a tatai Augusztus 20. termelőszövetke­zet brigádvezetője, hogy 14 tag ki akar lépni a szövetkezetből. Azóta közülük néggyel. Nagy Lajossal, Gombás Józseffel, Fa­zekas /Gyulával és Szuhovács Józseffel sokat beszélgetett Csejkei elvtáis, aki nemcsak jó brigádvezető, hanem a termelő­szövetkezet legjobb népnevelője is. Elmondta Csejkei elvtárs mind a négy kilépni szándékozónak, hogy ha a kormánytól kapott rengeteg kedvezmény a tagok jó munkájával párosul, már az idén is, de jövőre különösen, olyan boldog életet teremtenek a szövetkezetben, amilyet egyéni­leg dolgozó paraszt a legmcg- feszítettebb munkával is nehe­zen érhet el. Együtt számította ki a tagokkal, hogy a legújabb begyűjtési rendelet értelmében a szövetkezetnek kenyérgabonából 14.788 búzakilogrammal keve­sebbet kell beadni jövőre, mini az idén. Az árpabeadási kötele­zettség 1735 kilogrammal csök­kent. Zabból 433. májusi mor­zsolt. kukoricából 2164, naprafor­góból 1881, sertésből 372, vá­gómarhából 455. tojásból 106, baromfiból 145 kilogrammal, tejből 2688, borból 60 literrel csökken a termelőszövetkezet beadási kötelezettsége. A búzát 180. az árpát 250, a zabot 200, a kukoricát 150, a napraforgót 270, a burgonyát pedig 80 forin­tos mázsánkénti áron számítva 43.412 forint jövedelemtöbbletet jelent a szövetkezetnek a rende­let. Ha a sertés kilogrammjátí 20, a vágómarha kilogrammját 5 fo­rinttal, a tej literjét 3, a tojás darabját 1.50 forinttal, a bor literjei 10, a baromfi kilogramm­ját pedig 20 forintos áron szá­moljuk, a növényi és állati ter­mékek beadási kötelezettségének csökkentése eredményeként ösz- szesen 57.559 forinttal több pénzt osztanak ki. jövőre az Augusztus 20 tsz tagjai között. Tagonként több mint 1000 fo­rintot jelént ez. Elmondta ezt Csejkei elvtárs Nagy Lajosnak. Gombás József­nek. Fazekas Gyálának és Szu­Szabó Károly elvtárs. a nagy- igmándi gépállomás sztahano­vista brigádvezetője részt vett a termelőszövetkezetek és gép­állomások országos, majd ké­sőbb megyei tanácskozásán is. A megyei tanácskozás után Szabó Károly brigádjának tag­jai még nagyobb lendülettel végezték a talajelőkészítést, vetést. Hétfőn és kedden a tanácskozást követő két napon 2.9 normálholdas műszaknorma helyett 6.2 normálholdas teljesítményt értek el a Szabó-brigád sztahanovista traktorosai. Tóth Sándor sztahanovista traktoros hétfőn 6.4, kedden pedig 6 normálhold talajmun­kát végzett és ezzel őszi tervét már 76.3 százalékra teljesítette. Alig 1 százalékkal előzte meg, azonban így is Szabó Károly brigádjának eredményét. A brigád már 75.1 száza­kovács Józsefnek. Mind a né­gyen megértették, és a kedden este tartott csoportértekezleten már bejelentették, hogy lemon­danak előbbi szándékukról, nem lépnek ki a szövetkezetből. Csejkei elvtárs nem hagyja félbe a munkát, hiszen tizen még tétováznak. Felelősséget érez azért, hogy ez a 10 szövet­kezeti tag se mondhassa majd később, hogy „ti vagytok a fe­lelősek. mert láttátok a helyes utat, de nem mutattátok meg." lékra teljesítette őszi idény­tervét. A nagyigmándi gépállomáson dolgozik az őszi idényben leg­jobb eredményt elért trakto­ros, traktoros-brigád és maga a gépállomás is első a megyei versenyben, 70 százalékra tel­jesítette már őszi idénytervét. Ünnepi eseményre készülnek ezen a héten a nagyigmándi gépállomás dolgozói. A gépállomások nyári or­szágos versenyében máso­dikok lettek. Ezért 15.000 forint jutalmat kapnak. A cséplési versenyben a legjobb 10 gépállomás közé jutottak. Elnyerték a kitűzött 20.000 forintos jutalmat. Eze­ket a jutalmakat veszik át szombaton délután a nagyig­mándi traktorosok. A műszak- nui-mak naponkénti túlteljesí­tésével harcolnak azért, hogy mint a nyári idényben, úgy az ősziben is a legjobbak közé ke­rüljön a gépállomás.. \i eszi idényben is az ország legjobbjai közé akarnak kerülni a nagyigmándi traktorosok Domonkos László már látja a helyes utat — és megmutatja másoknak is Sokáig emlékezni fog­nak Domonkos Lás zó­nák, a grébicspusztai Uj Elet termeöszövetkezet tagjának felszólalására- azok. akik resztvettek a termelőszövetkezetek és gépállomások élenjáró dolgozóinak megyei ta­nácskozásba. — Ahracjs még egy éve. hogy én is úgy dön­töttem. hogy a szövet­kezeten belül keresek boldog, biztos életet ma­gamnak. — mondta fel­szólalásában Domonkos László. Aztán arról be­szélt. hogy bizony ö is megingott. — Egyik így beszélt, a másik úgy. Engem is megtévesztettek. Gyenge a pártszervezetünk, nem volt, aki megmagyaráz­za, hogy milyen helyte­lenül gondolkozók. Az­tán odaírtam a neve­met, hogy kilépek. Itt, ezen a tanácskozáson lőttem rá, hogy a nyu­godt, bo’dog életről mondanék le, ha kilép­nék. Döntöttem. Benn maradok a szövetkezet­ben és most már én beszélek minden kilépni szándékozóval. Nem sok ' idő, alig négy nap telt él azóta, hogy mindezt elmondta a tanácskozáson Do­monkos László. Amit megígért, teljesítette. Azóta <5 a termelőszövet­kezet legfáradhatatla­nabb népnevelője. Be­szélget a tagokkal mun­kaközben, elmegy hoz­zájuk a lakásukra, min­den alkalmat megragad, hogy a többieknek is megmutassa a helyes utat. amit ő ismét meg­talált. — Nyolc hold földdel léptem be tava y a szö­vetkezetbe. Eddig 450 munkaegységem van, pedig csak november végén kezdtem a mun­kát. Több,, mint 17 má­zsa kenyérgabonát kap­tam. Az idei részesedé­sem 20,000—22.000* fo­rint lesz. Melyik az a nyotcholdas egyénileg dolgozó paraszt, ame­lyik ilyen eredménnyel zárja az évet. A tatabányai Béke-akna dolgozói lelkesen jegyeztek békekölcsönt A tatabányai Béke­akna bejáratánál szer­dán reggel ilyen röp­lapokat lehetett olvas­ni: „Ebben az évben Tatabányán 320 lakás épült 20 millió forint értékben forintjaid se­gítségével”. „1953-ban 30 miliő 245 ezer fo­rintot fordított álla­munk a bányák gépe­sítésére”. „1938-ban nem vblt gyermekor­vos a megyében, ma 18 gyermekorvosunk vari.” A felolvasóteremben 70 leszálló bányász gvült össze. Nem is röpgyülés volt ez. in­kább egyszerű, öntu­datos megbeszélés. A Béke-akna bányász^ tudják, mit jelent szá­mukra a kormánypro- gramm és cselekede­tekkel segítik annak megvalósulását. Har­madik negyedéves ter­vüket az egész szén­medencében elsőnek teljesítették szeptem­ber 23-án, azóta 2643 tonna szenet termeltek terven felül. Szerdán ismét jóval ICO száza­lék fölötti eredményt értek el a Béke-akna bányászai. Csaszni Lajos beve­zető szavai után első­nek Boda Viktor szta­hanovista vájár állt az egybegyűltek elé, hogy / kölcsönjegyzéssel is szavazzon a kormány programmjárá. Utána lelkes hangulatban a röpgyülés minden rész­vevője odaírta a ne­vét és az összeget a jegyzési ívre. A Negyedik Béke­kölcsön jegyzése lent a bányában is tovább­folytatódott. A népne­velőknek nem volt ne­héz a feladatuk. Az akna dolgozói szívesen fogadták őket. Délelőtt 10 óráig mintegy 120 kölcsön jegyzésről ér­kezett jelentés. göjc leszállásra szólí­totta a bányászokat. A felolvasóle rém lassan kiürült. A zene azon­ban tovább szólt a fel­lövő bányászok kö­szöntésére. Fazekas János, if jú­munkás frcnlmesterrel az een 10 fiatal, szén- porosarcú bányász té­pett a felolvasóterem­be. — A Hám-brigád — jegyezte meg a párt- titkár, amikor meg­látta őket. A Hám-brigád egye­nesen az irodába ment. A felszálló bányászok közül elsőnek jegyez­tek békekö csont. A brigád vezetője. Faze­kas János elvtárs el­mondotta. hogy a bá­nyából jel jövet szám­vetést csináltak. — A brigád tagjai közűi három új, össz­komforton lakásban, hét pedig korszerű, szép legényszállóban lakik. Sokat kaptunk a kormányprog rammt ól. Miután valameny- nyien lejegyeztek, a fe. olvasóterem egyik sarkában rövid megbe­szélést tartottak. El­határozták, hogy a szuhakállói 17 bányász megmentésekor hősi halált halt Hám Kál­mán dorogi vájár ne­vére, amit brigádjuk visel, a negyedik ne­gyedévben sem hoznak szégyent. Október el­sejével az egész bri­gád csatlakozik a pén­tek-mozgalomhoz. Ez­által hetenként 180 csi'Je szenet adnak terven felül a hazá­nak. A kölcsönjegyzésben a Hám-brigádot igen sok 1XVII-es aknai bá­nyász követte. Már az első másfél órában mintegy 150 bányász jegyzett békekölcsönt. A dorogi dolgozók lelkesen jegyeznek békekölcsönt Esett az esö'szerdán reggel. Több traktoros tartózkodott a nagyigmándi gépállomáson, mint máskor. Együtt mentek be békekölcsönt jegyezni. Tóth Sándor sztahanovista traktoros az elsők közölt irta a jegyzési iv alá a nevét. Megígérte, hogy nemcsak a kölcsönadott pénz­zel, hanem jó munkával is dolgozik a kormány programmjának végrehajtásáért. A következő dekádbán 2.9 nórmálhoíd műszaknorma helyett 6.9 normáibold talajmunkát’végez egy műszak alatt. Székely Dénes és Pogránvi váltótársak, már 72 százalékra teljesítették őszi tervüket. A köl­csön jesryzéskor határozták el. hogy a következő dekádban napról napra 150 százalékon felül tel­jesítik müszaknorrriájukat. Szerda reggel 5 óra után már zsúfolásig megtelt az oroszlányi XVII-es akna felolva­sóterme. Az üzemi, ze­nekar pattogó induló­kat játszott, maid ün­nepi röpgyűlést tartot­tak a reggefes leszálló szak bányászai. A sze- mély szállító-kas csen­A dorogi szénmedence aknaüzemeíben már Tora reggel a dolgozóü százai jegyeztek. Szer­dán egész délelőtt folyt a jegyzés a kü'üzemek- né!. Az első jelentések beszámoltak a dolgozók lelkes jegyzéséről. Több üzemnél ai kö csont jegyző dolgozók új vállalásokat tettek a kölcsön kibocsátása tiszteletére. Megfogadták, hogy még jobban dolgoznak, többterme: ésse! támasszák alá. hogy helyeslik és örömmel támogatják pár­tunk és kormányunk politikáját. Apostol János e'.vtárs, a> dorogi VlTl-as akna dolgozója a köl- csönjegvzéskor .egynapi twvtúltel jesiiésre szólí­totta a bányászokat. A szerda délig beérkezett jelentések szerint az Anyageílátó Vállalat­nál már 124 dolgozó lejegyzett. Együt­tes jegyzésük meghaladta az 51.000 forintot. Csolnokon az első órákban 111 dolgozó 47.000 forintot, a borókási vállalatnál 6zerda délelőtt 10 óráig 79 dolgozó 40.800 forintot jegyzett. Az első órákban már Tokod-altárón is. több mint 58.000 forintot jegyeztek e dolgozók. A népnevelők lenn a munkahelyeken végezték felvilágosító munkájukat a. kölcsön jegyzés si­kere érdekében. De nemcsak a népneve;ők. ha­nem maguk a kölcsön jegyzők is elmondották sok helyen: a köles önjegyzés a legjobb takaré­koskodás. Forintjaink előbb utóbb sokszorosan viss'za'érülnek, mert nemcsak életszínvonalunk további növekedését, az új árleszállításokat se­gítjük kölcsön jegyzésünkkel, hanem a nyeremé­nyek összegében is, amelyet a sorsolásokon térí­tenek vissza a kölosönjegyzőknek. Megyénk egyik békeműve: a vajaskufi ikerakna A képen látható Ikeraknát az ötéves terv első évében, 1949 májusában kezdték mélyíteni Ya- jaskúion. Jelenleg a feltárási munkák folynak. Az ötéves terv utolsó évében az úi akna teljes kapacitással dolgozik majd. .VETNI* VETNE VETNI! Az oroszlányi XVII-es aknában a Hám Kálmán DISZ-brigád jegyzett elsőnek békekölcsönt Tóth Sándor traktoros nemcsak kölcsön adott pénzzel, hanem jó munkával is segíti a kormány Programm megvalósulását

Next

/
Thumbnails
Contents