Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1953. augusztus (8. évfolyam, 61-69. szám)

1953-08-01 / 61. szám

zenVT r/L^G PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK TrgyáUOZiq9l;'H9Ií>^ ' ^ * A KOMAROMMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA Vili. ÉVFOLYAM, 61. SZÁM. Ára 50 fillér 1953 AUGUSZTUS 1. 50 éves a Szovjetunió Kommunista Pártja AUGUSZTUS 2 0-11A KÉSZÜL A EK ÜZEME IÁK DOLGOZÓI A tatabányai frontbrigádok közötti versenyben az eredmények napról napra változnak. Az első helyen Fruzsina Mihály frontbrigádja áll 146.7 százalékkal. A második Barta István, Szeptembere aknai frontbrigádja 138 százalékos havi ered­ményével. A harmadik Gácsi László frontmester 124.2 százalékra teljesítette havi tervét. Simái Sándor frontbrigádja 123.8 százalékot ért el, Gáspár János 123 százalékra teljesítette havi ter­vét. Árendás Lipót XII-es aknai frontbrigádja 122.7 százalékon áll júliusi terve teljesítésével. A XV-ös aknai frontbrigádok közül Bognár Já­nos frontmester brigádja 107 százalékra teljesí­tette tervét. A többi XV-ös aknai frontbrigád még mindig nem teljesíti előirányzatát. a cement«'!ót szeptem­ber 6-tg átadják ren­deltetésének. A gyárve. zetőség vállalta, hogy a forgóeszköz csök­kentése végett a gyár területén hosszabb idő óta felhalmozott hi­bás betonaljakból szep­tember 6-ig 5500 dara­bot kijavíttat és azi el­szállíttatja. 1. Tervünket a teherel­osztó által diktált terv szerint teljesítjük; 2. a karbantartási ter­vünket 110 százalékra tel­jesítjük; 3. a villamosönfogyasz­tás csökkentésével 400 má­zsa szenet takarítunk meg; 4. az elmúlt negyedév­ben igazolatlan mulasz­tás nem történt. A későn- jövők számát 50 száza­lékkal csökkentjük. A bal­esetekből származó kiesett munkaórák számát az elő­ző negyedévhez viszonyít­va, felvilágosító munká­val csökkentjük. MOLNÁR FERENC párttitkár RM/ll JÓZSEF igazgató ÁCS JÓZSEF ÜB-elnök A Lábatlani Vasbetongyár dolgozói nyolc százalékkal túlteljesítik III. negyedévi tervüket A Lábatlani Vasbe­tonipari Vállalat dol­gozói elhatározták, hogy alkotmányunk ünnepére harmadik ne­gyedévi tervüket 8 szá­zalékkal túl teljes tik A felajánlás biztosí­tására a gyár dolgo­zói elhatározták, hogy Tovább javítják a minőségei a Tatai Szőnyeggyár dolgozói Forgóeszköz csökkenté­sére elhatároztuk, hogy a raktáron lévő műselyem- készletet július 31-ig 350.000 forint értékre csökkentjük. Elhatároztuk, hogy 300.000 forint értékű selejtes minőségű műse­lyemfonalat augusztus 20-ig ugyancsak leépítünk. Vállalásunk teljesítésé­ért keményen küzdünk, mert gyárunk, a nagyobb mennyiségű és jobb mi­nőségű selyem gyártásá­val hozzájárul dolgozó né­pünk életszínvonalának emeléséhez.” RATH ÁGOSTON igazgató KAJTAR KAROLY párttitkár SZABÓ ISTVÁN ÜB-elnök A tatabányai bányászgyerekek Balatonon üdülnek Siófokon ■ Vidám, felszabadult gyermekkacagás tö ti be a siófoki gyermek- üdülő szépen parkíro­zott, fásított kertiét. A kastély egykori lakói, a letűnt társadalom ingvenéiői helvett a tatabányai bányászok gyermekei élvezik a Balaton minden szép­ségét. A ragyogó napsü­tésben bőséges reggeli és tízórai elfogyasz­tása után birtokukba veszik a gyerekek a Balaton egv részét, mely az üdülőtől mint­egy tíz percnyire van. Tóth Gábor a tatabá­nyai VI-os aknai bá­nyász gyermeke, a két Lázár testvér. Imre és János, akiknek édes­apjuk a VII-es aknán dolgozik és Takács József az oroszlányi XVl-os akna bányá­szának a gyermeke versenyt futnak. A lendületük, jókedvük, vidámságuk átragad a többi gyermekre is, valamennyien f: tva érkeznek a Balaton­hoz. A vidám lubickolás után napozás követ­kezik, maid vissza­térnek az üdülőbe, ahol fehér terítős asz­talokon párolgó leves várja őket. Nagv tá- nvér és kainálosöröm- pöiéssel megkezdődik az evés. Ebéd után kis fehér ágyban pi­henik ki a délelőtti fürdés „fáradalmait”. Lassan, méltósás' tejesen kúszik fel az árboc tetejére a reg­geli nap fényében csillogó selyémzász'ó. Az üdiilö kis ven­dégei az előző nap délutánján érkeztek. A gyermekeknek még újdonság a magyar tenger, melyre szép kilátás adódik az üdülő erkélyér'ó'. és nem győznek betelni nézésével. A balatonszemesi üdülő erdő közepén épült. A gyönyörűen berendezett épület a viz partjától csak 30 méterre van. Nyugodt, csendes he'yen fek­szik, nincs ami za­varná a gyermekek pihenését és szórako­zását. A nap már jó ma­gasan áll. de Légrádi Ilona és Hrasztics Ro­zália még mindig az üdülő erkélyéről gyö­nyörködnek a táj szép­ségében. — Látod milyen jó, hogy szorgalmasan ta­nú'tunk az iskolában, mondja Légrádi Ilon­ka. Gyorsan telik a nap. Játék, szórakozás, nó- lázás és fürdés után jólesik a vacsora. Vacsora után mese­mondás és ének kö­vetkezik. A feljövő hold már ágyban ta­lálja a gyermekeket. Önműködő vasúti térközbiztosílót létesítettek Kelenföld és Tatabánya-Felső között Ötven esztendeje nyílt meg az Oroszországi Szociál­demokrata Munkáspárt II. kongresszusa. Ötven eszten­deje, hogy megszületett a vi­lág népeinek reménysége, a bolsevikok dicsőséges pártja. Az a párt, amely példakép­ként, vezérlőcsillagként állt és áll a világ összes kommu­nista és munkáspártja előtt. Az a párt, amelynek vezetésé­vel, hősi harcai árán szétsza­kadt az imperializmus lánca és a világ egyhatodán hozzá­láttak az új társadalom, a szocializmus, a kommuniz­mus felépítéséhez. Az a párt, amelynek élén az emberiség hatalmas lángelméi állottak: a dicsőséges Lenin és hű küzdőtársa, Sztálin. Az a párt, amely félévszázad óta az első sorokban harcolt és harcol a nemzetek független­ségéért, a népek szabadsá­gáért, a békéért. A nép ereje a párt vezeté­sével hatalmas tettekre képes — ezt bizonyította az Októ­beri Szocialista Forradalom. Diadalra jutott a proletárfor­radalom lenini elmélete és megvalósult a párt kon­gresszusának programmja, a föld, a gyár — a haza, a nép tulajdonába került. A világ- történelemben először a mun­kás kezébe került a hatalom — megvalósult a proletárdik­tatúra. A kommunista párt ezzel a legnagyobbat tette, amit párt valaha is az embe­riségért tehetett. És erre azért volt képes, mert élenjáró for­radalmi elmélet vezette, mert szilárd és elszakíthatatlan kapcsolatban állt a néppel, a dolgozók tömegeivel. A Szovjetunió Kommunista Pártja nem csupán arra ta­nította meg a dolgozókat, ho­gyan ragadják magukhoz a hatalmat, de arra is, hogyan tartsák meg azt, hogyan épít­sék fel a szocializmust, a kommunizmust. Csak így vál­hatott a győzelmes nép igaz pártjává, a győzők pártjává. Nem egy nehézséggel kel­lett megküzdenie, nem egy el­lenséget kellett legyőznie a pártnak ahhoz, hogy megvaló­suljon az emberiség remény­sége, a világ első szocialista állama, a ma már kommu­nista társadalmat diadalma­san építő Szovjetunió. A vi­lágkapitalizmus — tizennégy kapitalista állam támadt vad dühvei a fiatal szovjet állam­ra — vereséget szenvedett. Támadt a belső ellenség, tá­madtak a kulákok, a volt tő­kések, az imperialista béren­cek — vereséget szenvedtek. Támadt a hitleri fasizmus — és elvérzett! Hatalmas a lista, amelyre a párt győzelmeit, s a vele eggyé forrott szovjet nép győzelmeit feljegyezhet­jük. A világ proletariátusá­nak élcsapata, első roham­brigádja a kommunista pár­tok példaképévé vált. Harcok, áldozatos és véres küzdelmek árán érdemelte ki ezt a meg­tisztelő helyet. A világ minden dolgozója" — a Fokföldtől az Északi-sar­kig, akár hindu vagy kínai, néger vagy fr'ancia. román vagy arab, beszéljen bámilyen nyelven — nacvon, nagyon sokat köszönhet ennek a párt­nak. Hogy mit köszönhet a mi dolgozó népünk, azt nehéz szavakkal megformálni. Az életet — s azt, hogy viszony­lag békés körülmények között teremthettük meg a proleta­riátus hatalmát, építhetjük fel á szocializmust. A mi pártunkat, a Magyar Dolgozók Pártját a Szovjet­unió dicsőséges Kommunista Pártjának nagy példája, hősi harcainak tanulságai vezetik szocializmust építő munká­jában. Az SZKP olyan nagyjelentőségű tanításai, mint 'a proletariátus diktatú­rájáról, a nemzetiségi kérdés­ről, az élenjáró elmélet jelen­tőségéről, a forradalmi éber­ségről szóló elméleti útmuta­tások, mind a mi erőnk forrá­saivá is váltak. Az SZKP ta­nítása a szocializmus gazda­sági alaptörvényéről, s e tör­vény megvalósulása egész népünk felemelkedésének, élet- színvonala szakadatlan emel­kedésének alapja. A szocia­lizmus gazdasági alaptörvé­nyét Sztálin elvtárs így fo­galmazta meg: ,,Az egész tár­sadalom állandóan növekvő anyagi és kulturális szükség­letei maximális kielégítésének biztosítása a szócialisla ter­melésnek a legfejlettebb tech­nika alapján történő szaka­datlan Ytövekedése és tökéle­tesedése útján." A Magyar Dolgozók Pártja és kormá­nyunk ennek az elvnek alap­ján javítja ki az elkövetett hibákat és harcol azért, hogy szüntelenül emelkedjék né­pünk életszínvonala, javuljon a lakosság ellátása. A Szovjetunió Kommu­nista Pártjának gyakorlati, forradalmi tapasztalatai már nem egy ízben adtak hatal­mas segítséget a mi pártunk­nak, a mi népünknek is a szocializmus építése során felmerülő ezernyi, számunkra újszerű kérdés megoldásában Vezetők és egyszerű dolgo­zók tízezrei tanulmányozzák a párttörténetet, ismerik meg belőle a szocializmus építésé­nek törvényszerűségeit, tanul­ják meg belőle, hogyan tá­mad az osztályellenség, ho­gyan kell visszaverni táma­dásait. Forró szeretettel, igaz szív­ből köszöntjük a Szovjetunió Kommunista Pártját, a párt központi bizottságát és meg­fogadjuk, hogy — hasonlóan a szovjet néphez, amely szilár­dan tömörül a párt központi bi­zottsága köré — mi is min­den igyekezetünkkel azon le­szünk, hogv erősödjék, növe­kedjék a mi pártunk. Július 30-án nyitotta meg Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi miniszter a Buda­pest—Kelenföld és Tatabánya— Felső között létesített, Közép - Eurőpa egyik legkorszerűbb ön­működő vasúti térközbizíosító berendezését. Ez a berendezés biz osabbá és gyorsabbá tesz: a vasúti közlekedést. Eddig pé-- dául a Tatabányai—Felső és Szár közötti szakaszon, legfel­jebb csak három vonat közle­kedhetett. Ügy a jelzőberendezés, mint a válióberendezés miatt több szerelvényt nem indíthat tak útba. Addig, amíg a fogadó- állomás nem jelezte telefonon a vonat érkezését, a másik vona­tot nem lehetet-: elindítani. Most a forgalmi irodában el­helyezett vágánytábla elek: ro­mos jelzőcsíkkal jelzi, hogy » kiindított vonat, a pályaszakasz melyik részén halad. Ha vala­melyik szerelvény a pálya köze­pén valami oknál fogva leáll, ezt úgy a forgalmistának, mint az utána haladó mozdonyveze­tőnek önműködő fényjelző-ké­szülékkel jelzi mindaddig, amíg az meg nem ál!. Az eddigi há­rom szerelvénnyel szemben, most egyszerre és egviránvba hat szerelvényt lehet indítani. Ezzel a berendezéssel biztosab­bá válik a közlekedés és gyor­sabb lesz a kocsiforduló. A be­rendezés továbbépítését, még ebben az évben folytatják. Az átadási ünnepségről és Bebritis elvtárs beszédérő:, a legközelebbi számunkban tudó­sítást közlünk. Hírek a Szovjetunióból fgv kiváló lisztai kohász A liszvai kohászati kombinát martinüzeme határidő előtt tel­jesítette félévi tervét, s iúlius* ban tovább fokozza a tempót. Félhónap alatt 800 tonna acélt olvasztottak a martinászok ter­ven felül. Különösen kiemelkedő -sikert ért el az évi terv határidő előtti teljesítéséért folyó versenyben Szakovics elvtárs, fiatal olvasz­tár. Az ő egyéni e számolási számláján már több mint 360 tonna -terven felüli acél szerepel. Július eleje óta Szakovics elv­társ kizárólag gyorsított mód­szerrel olvaszt acélt. \ sarkvidéki dolgozók kultórélr.te Napról napra gazdagabbá, tartalmasabbá válik a nyenyec nemzetiségi körzet k-olhozíaiui- na-k és ha-!ászfa-1 vainak kuitűr- élete. A Karszki-tender partián fekvő Kara fa’uban állandó filmszínházat szereltek fel. A „Vörös Október” milliomos kol­hoz rénszarvasteny-észíöi. akik ezen a telepen laknak, rövid időn belül megnézték a „Berlin eleste”, ai „Becsületbíróság”, ai „Bátor emberek’1 s má-s Főie­ket. A „Vorosilov” kolho!z rén­szarvascsordái, -a Bolsaja Zemlja végtelen tundráin ván­dorolnak. A nyári legeltetési idő­szakra a pásztorokkal együtt kiutaztak a kultúrmunkások is. A „vándorló klubban " gyakran rendeznek beszélgetéseket, új­ság- és folvóira-t olvasást. Kulturáltan és vidáman töl­tik a szünidőt a sarkköri isko­lások. A fiatalok úttörőtáborok­ba utaztak, ai diákok egy nagy csoportja Moszkvába és Ar- changel-szkbe utazott tanul­mányútra'. A narian-mari hét- osztályos iskola tanulói a haza különböző vidékein utazgatnak. [Ikészült „A népek barátsága“ koShuz-vízierőmű 1951 végén a bielorussziai Molotov kolhozban, az Adam Mickiewicz litván és a Szverdiov lett kolhozban gyű és zai-'ot-t le, amelyen a mezőgazda-sági év eredményeit vitatták meg. A Molotov kolhozban Mihail Iva- novics Szamuszenok javasolta-, hogy kössenek szocialista mun- kaversenyszerzödést a szomszé­dokkal, a- litván és lett kolho­zokkal. A versenyszerződésben a kolhozok képviselői egyöntetűen első pontként bevették az aláb­biakat: „Föl kell építeni a driszvjáti tavon, a- három baráti köztársaság — Litvánia. Lett­ország és Bjelorusszia találko­zási pontián a -kolhozok együt­tes erejével, a népi építkezés módszeréve' egv kolhozközi vízi­erőművet.” A népek örök és megdönthetetlen barátságának jeléül az erőművet ., A népek barátsága1’ vízierőműnek kell elnevezni. Egv évvel ezelőtt rakták le -a vízierőmű alapjait. Gyorsan ha­ladt a munka-. Az alapvető és a legmunkaigényesebb föl várná­tokat “énesítették. A lenlngrádi védnökök füzem! dolgozók akik önként vállalták, hogv támo­gatják az építkezést) segítségé­ve! egv nap alatt elkészítették a vízierőmü főépületének a-laip- göd.rét. A hatalmas földgátal je­lentősen megerősített rézsüve! mindössze egv hónap alatt épí­tették meg. Ugyanannyi időt vett igénybe , a csatorna ásása, a híd és -a csatlakozó út építése. A két héttel eze'őtti vasár­napon nagy örömteli napra vir­radtak a driszviáfi tónál. Autó­kon. kocsikon és gyalogosan ünneplőruháb-a öltözött bielo- russz, litván és észt kolhozis­ták ha'adtak a tó feté. E napon nyitották meg „A népek barát­sága” vízierőművet. A frontbrigádok versenyében változatlanal Fruzsina Mihály brigádja vezet Mi, a Bánhidai Erőmű dolgozói örömmel fo­gadtuk a tatabányai X-es akna dolgozóinak alkot­mányunk ünnepére, illetve a bányásznap méltó megünneplésére indított versenykihívást. Elhatá­roztuk, hogy csatlakozunk a felhíváshoz. Ezért vállaljuk: A Bánhidai Erőmű dolgozóinak csatlakozása a A-es akna dolgozóinak felhívásához Balalonszemesen 1 atíil ozütiyeg u y ulUl cnim u*zóicm, hogy a tatabányai X-es akna dolgozóinak felhí­vásához csatlakozva augusztus 20-ra, a bányász­nap tiszteletére a következő felajánlást teszik: A minőség terén előirányzott 92 százalékos nyers- árut 92.2 százalékra teljesítik. A 99.3 százalékos készáruminőségi előirányzatot 99.5 százalékra teljesítik. A fonodában előírt 70 százalékos kifo­nás helyett 72 százalékot érnek el. A munkafe­gyelmet megszilárdítják úgy, hogy augusztus és szeptember hónapokban nem lesz igazolatlan müszakmu I a sz t ás. A Viscosa-gyár dolgozóinak csatlakozása a X-es akna dolgozóinak felhívásához A Nyergesújfaiui Magyar Viscosagyár dolgo­zói nagy lelkesedéssel csatlakoztak a tatabányai X-es aknai dolgozók felhívásához és alkotmái- nyunk ünnepére a következő felajánlásokat tet­ték: „Vállaljuk, hogy au­gusztus 20-ra a cellofán- tervünket 4 tonnával, a szivacstervünket 4 köbmé­terrel túlteljesítjük. Au­gusztus 20-ra befejezzük a cord-gyártás kísérleteit. A harmadik negyedévben 100 tonna matt műrostot gyártunk, és a kísértete­ket augusztus 20-ra befe­jezzük. A karbantartó részleg vállalja, hogy 4 darab nyomásos mosóberende­zésből 2-tőt augusztus 20-ig felszerel. A „V” üzem dolgozói vállalják, hogv a rendelkezésre álló szürőkendőkkel 9 darab sirsi-késziiléket augusztus 20-ig felszerelnek. A míírosthulladékot 0.95 százalékról 0.8 százalékra csökkentjük. A cellefán minőségét a június havi 43 százalékról 76 száza­lékra emeljük.

Next

/
Thumbnails
Contents