Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1953. április (8. évfolyam, 26-34. szám)

1953-04-01 / 26. szám

K<~- ' AEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja •vili. ÉVFOLYAM 26. SZÁM. A komarommegyei PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA Ára 50 fillér 1953 ÁPRILIS 1. A Magyar Függetlenségi Népfront országos tanácsának ülése Az Országos Béketanács elnökségének ülése A Magyar Függetlenségi Nép­front Országos Tanácsa szom­baton, 1953 március 28-án a parlamentben ülést tartott. Az ülésen Rákosi Mátyás elvtárs, a népfront elnöke tartott be­számolót, melynek során ismer­tette azt a fejlődést, melyet ha­zánk a Függetlenségi Népfront megalakulása óta elért. A be­számoló után az országos ta­nács kiegészítette tisztikarát. Az Országos Béketanács el­nöksége pénteken délután ülést tartott. Mihályfi Ernő népműve­lési miniszterhelyettes* az Or­szágos Békét an ács a! elnöke az elnökség tagjainak beszámolt a Béke-Világtanács április 10-én kezdődő budapesti ülésének elő­készületeiről. Mihályfi Ernő a többi között a következőket mondotta: — Nagy megtiszteltetés, hogy hazánk gyönyörű városában üd­vözölhetjük a legyőzhetetlen békemozgalom legkiválóbbjait, a nemzetközi, békeíriozgalom harci vezérkarát, Joliot-Curie- vel, a világhírű atomfizikussal az élen. A Béke-Világtanács negyedik ülésszaka április 10-én délután kezdődik. A tanácskozás öt na­pig tart, április 14-én fejeződik be. A viiág minden tájáról, ér­keznek hazánkba a Bélié-Világ- tanács tagjai, vendégek, meg­figyelők. A Szovjetunióból, a népi demokratikus országokból, valamint a kapitalista orszá­gokból számos újságíró is be­jelentette részvételét. A Béke­világtanács budapesti ülése nemcsak megtiszteltetés, hanem kötelezettséget is jelent minden békebizottság, minden magyar békeharcos számára. A világnak számolunk most be békeakara- tunkról és béketetteinkrőt. A világnak mutatjuk most meg, hogv hazánk nem rés, hanem valóban bástva a béke frontján. A Béke-Világtanács budapesti ülésének idején jó alkalom nyí­lik arra is, hogy a magyar béke­harcosok szeméivesen is talál­kozhassanak a nemzetközi béke- mozgaiom vezetőivel. Már több békebizottság fordult azzal a kéréssel az Országos Béke- tanácshoz, hogv küldöttségek útján leveleket, béketarisznyákat adhasson át a neves külföldi békeh arcosoknak. Ezekbe- a napokban ország­szerte megélénkült a békebizott­ságok tevékenysége, új ötletek, kezdeményezések szüietnek min­denfel é. A magyar békeharcosok kisgvmések ezrein . foglalkoznak a Béke-Világtanács budapesti ülésének jelentőségével és meg­fogadják: a felszabadulási &0Í nagyszerű győzelmeivel, a tava­szi munka határidő előtti bei®- iezésével, teljesített békevédeSrrű szerződésekkel köszöntik a béke- harc vezérkarának tanácskozá­sai Hazánk dolgozó népe ieíkesea készül a Béke-Világtanács buda­pesti ülésére. Legyen ez a nagy nemzetközi esemény a magyar békemozgalom újabb fellendülé­sének kiindul ópont ja. Békehar­cosaink új békebizottságok ala­kításával, a békemozgalomtól eddig távolállók bevonásával, a szilárd népi egység megerősíté­sével üdvözölhetik legméltóbban a Béke-Világtanács budapesti ülését. . Országgyűlési választás május 17-én \ Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata Az alkotmány 11. paragrafusa értelmében az 1949-ben meg­választott országgyűlés megbízatása négy év elteltével, 1953 május hó 15. napjával lejár. Az alkotmány 18. paragrafusa értei, méhen az országgyűlés megbízatásának lejárta után három hónapon belül új országgyűlést kell választani. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a minisztertanács javas­latára az országgyűlési választásokat 1953 május hó 17. napjára tűzte ki. A felszabadulási hét lendületével további eredmények eléréséért Munkásosztályunk nagyszerű mozgalma, a felszabadulási hét, komoly fellendülést eredménye­zett valamennyi üzemünk ter­melésében. A munkaverseny, a Sztaba- nov-mozgalom, kiszélesedett. Sztálin elvtárs tanításából tud­juk, hogy a szocialista munka­verseny, termelésünk fő hajtó­ereje és egyúttal a munkához fűződő szocialista viszony leg­fontosabb iskolája. Ezekben a napokban 6zázak és ezrek ta­nultak meg megyénkben szo­cialista öntudattal - gondolkodni és dolgozni. Kemény viták hangzottak el a gyárakban és a bányákban, hogy milyen mu­flon hozzák be a lemaradást. Sokan arról beszéltek, hogy nem bíznak a sikerben, a le­maradást nem tudják behozni. A fizikai és a műszaki dolgozók lelkes akarásán múlott a Duna- yölgyi Timföldgyárban is, hogy a felszabadulási hét előtt, még lehetetlennek tartott terv- Jemaradást is behozzák és 120 130, sőt 140 százalékra teljesít­sék üzemrészenként ai tervet. Azok a bányavezetők, azok a dolgozók, akik eleinte nem hit­tek az eredmények elérhetőségé­ben, ma már maguk állnak a dolgozók elé és javasolják, hogy ezzel a lendülettel harcol­janak tovább, hogy az április 4-i termelések nagy eredményeire támaszkodva, ugyanilyen lendü­lettel kezdjék meg a második ne­gyedévet. Már csak pár nap választ el bennünket, felszabadulásunk ün­nepétől. Most kell minden erőt ■összpontosítani, és mozgósítani, hogy vállalásainkat teljesítsük. Ehhez minden lehetőség meg­van. A munkaverseny, amelyet Sztálin elvtárs a dolgozók „for­radalmi önkritikájának" nevez, elsöpri útjából a régi techniká­hoz tapadó aggályoskodást, a terv teljesítését illetően. Ez a forradalmi önkritika azonban kritikává változik, ha a műszakiak nem támaszkodnak eléggé a dolgozók kezdeménye­zéseire, ha nem bíznak eléggé javaslataikban és csak zavaró körülményeknek tekintik a foko­zott termeléssel járó feladatok megoldását. A tatabányai XIV-es aknából azt írja Danes István üzemi levelezőnk, hogy „sokkal többet is tudnánk ter­melni, ha a termelési értekezle­ten annyiszor elhangzott és ki­fogásolt csorgákat már kijaví­tották volna, hogy ne akadályoz­za a szállítók munkáját“. •Sok üzemünkben elhangzott -ilyen jogos bírálat. A vezetők ■a felszabadulási héten minden tudásukat harcbaveíve igyekez­tek a termelést gátló körülmé­nyeket elhárítani és valóban a termelés irányítói, parancsnokai­vá váltak — mégis, még most is gyakran elsikkadnak a dol­gozók nagyszerű kezdeményezé­sei, javaslatai. A legfontosabb feladatunk ezekben a napokban a dolgozók versenylendületét, a vetélkedés szellemét továbbfejleszteni. E feladat- megoldására kell foko­zottabb mértékben nyilvánosság­ra hozni az eredményeket. A fel­szabadulási hét napjaiban újult érövéi lobbant fel a párcsverseny tüze. A Do­rogi Szénbányászati Tröszt üzemeiben 215 csapat harcol a feiízábádútási hét legfőbb brb gádja címért és vetélkedésük nyomán, a tröszt már az első öt napban 1852 tonnái szenet törlesztett adósságából. Pártunk és dolgozó népünk százféle módon érezteti a fel- szabadulási hét csatájának har­cosaival, hogy mennyire megbe­csüli munkájukat A bányaüze­mek udvarában zenekar köszönti a legjobbakat, a lakásokba a pos­tás naponta kopogtat be köszö- tő levelekkel; amelyek még jobb eredmények elérésére ösz­tönzik a dolgozókat. A felszabadulási hét napjai­ban sem szabad megengedni, hogy látszateredmények vakít­sanak el bennünket. A terv tel­jesítése nemcsak most, a fel­szabadulási héten fontos. Min­den előkészületet meg kell már most tenni, a műszaki feltétele­ket biztosítani kell egyidejűleg, a további terv teljesítése érde­kében. A műszakiak és a mun­kások szoros együttműködése a felszabadulási héten — ha ezt jól felhasználják — biztos alap a további jó munkához. A győ­zelmek sorozata ne megnyug­vást keltsen, hanem a nagyobb eredmények eléréséért folytatott harc kiindulópontja legyen. „Meg nem hátráló, harcos és szívós tömegrnunkára van szük­ség, amelyben megtalálja a maga napi harci feladatát min­den egyes párttag és tagjelölt, sőt a pártunk mögé sorakozó rokonszenvezők óriási tömege is" — mondotta Horváth Már­ton elvtárs ai Központi Vezető­ség elmúlt évi június 27-i ülé­sén. Pártszervezeteink feladata, hogy mozgósítsák és harcba vi­gyék a tömegeket továbbra is. úgy, ahogy a felszabadulási héten teszik, pártunk célkitűzé­seinek megvalósfíásáért. Párt- szervezeteink feladata, hogy ál­landóan ébreniártsák az érdek­lődést a termelés iránt, hogy küzdjenek az „úgysem megy” hangulat, ellen, pártszervezeteink feladata, hogy ezt a lelkes han­gulatot, amellyel most dolgo­zóink tervüket teljesítik, tovább­fejlesszék, hogy komolyan meg­alapozott és tartós sikereket ér­hessünk el, a második negyed­évben is. A FELSZABADULÁSI HÉT SIKERÉÉRT Tizenkét akna tornyán gyulladt ki a vörös csillag vasárnap hajnalban Tatabányán A felszabadulási hét kezdete óta fokozatosan törnek előre a tatabányai bányászok. Az el­múlt kilenc nap alatt sokszáz tonna szenet törlesztettek hó- eleji adósságukból. A szombat reggeltől vasárnap reggelig elő­írt tervüket közel 2470 tonnával szárnyalták túl. A felszabadulási hét eddig eltelt napjai legna­gyobb széncsatáját vívták irfeg‘ szombaton a tatabányai bányá­szok. A X-es akna kivételével valamennyi akna kollektívája túlteljesítette tervét, melynek eredményeként a vasárnap haj­nali szürkületben tizenkét akna tornyán gyulladt ki a győzel­met jelentő vörös csillag a ta­tai szénmedencében. Különösen jói dolgoztak a XV-ös számú Rákosi Mátyás­akna bányászai. Szombaton is megőrizték az előző , nap meg­szerzett elsőségüket. A pénteki 118.3 százalékos napi tervtelje­sítés után szombaton 171.6 szá­zalékos napi eredményt értek el. A Béke-akna bányászai a má­sodikok lettek: 141.6 százalék­ra teljesítették szombatra ese­dékes tervüket. Az akna lég­ibb békeharcosa Szilágyi Imre sztahanovista vájár lett, aki ez év február 5-én fejezte be első ötéves tervét s azóta is maga­san túlszárnyalja normáját. Szi­lágyi elvtárs három fős csapata a 30 csillés előirányzatát 50 csillére, 168 százalékra teljesí­tette szombaton. Kiemelkedő eredménnyel dol­goztak a IX-es akna bá­nyászai is, Napi tervüket 131.9 százalékra teljesítették vasárnap reggelre. Ebben a bányában kü­lönösen a frontbrigádok páros- versenye hozott szép eredmé­nyeket. A 42-es számú fronton Hanler János sztahanovista frontmester 11 fős brigádja úgy, mint az előző nap, szom­baton is lehagyta versenytársát, a 68-as fronton dolgozó Blank Antal frontmester ugyancsak 11 fős brigádját. Handler János irontbri gadja a pénteken elért 125 százalékos napi eredmé­nye után szombaton a 160 csil­lés előirányzatát 203 csillére: 127 százalékra teljesítette. A szombaton elért jó eredmé­nyek után a felszabadulási hét kezdetétől, március 20-tól 29-én, vasárnap reggelig elő­irányzott tervüket együttesen 104.3 százalékra teljesítették a tatai szénmedence bányászai. A Gáspár-brigad vezet a „Szeptember 6“ aknan a felszabadulási hét versenyében Kemény küzdelem folyik az oroszlányi Szep­tember 6 akna frontbrigádjai között az elsőbb­ségért. Az első negyedévi terv teljesítésében a Hám Kálmán nevét viseiő DISZ-brigád jár az élen. A negyedévi tervükön felül vállalt 2400 csille szén kitermelését már teljesítették. Csü­törtökön 101 csille szénnel termelt a brigád elő­irányzatán felül. Pénteken fokozták eredményü­ket és széntermelési tervüket 133 százalékra tel­jesítették. A Hám-brigád ezzel már április 4-i tervét is teljesítette. A felszabadulási hét versenyében Gáspár Já­nos fromtmester brigádja tartja az elsőséget, 158 százalékos átlagos eredményével. Versenytársa Gairai Pál frontmester brigádjai 135 százalékos eredményével lemaradt, de megfogadta, hogy április 4-ig utoléri Gáspár János brigádját. A negyedévi tervtel jesítéeben Bartha Zoltán sztahanovista 214 százalékos teljesítményével az első, mögötte Fekete Gólya Lajos áll, aki ne­gyedévi tervét eddig 194 százalékra teljesítette. A lelkes verseny következtében valamennyi frontbrigád napról napra túlteljesíti előirányza­tát, de a bánya még mindig nem teljesíti havi tervét, a kis csapatok lemaradása, a fenntartás elhanyagolása miatt. Gyors munkájukkal 200 tonna szenet mentettek meg csütörtökön a Tatabányai Bányagépgyártó dolgozói A felszabadulási hét kezdete óta mozgalmas élet folyik a Ta­tabányai Bányagépgyártó Válla­lat üzemrészeiben. A versenyben több műhely és üzemrész március 26-án teljesítette első negyedévi tervéit. A hagesztő- műhely dolgozói négy napja áprilisi tervükön dolgoznak. A kovácsműhely dolgozói március 25-én jelentették negyedévi ter­vük befejezését. Szombat .-ég- gélig 5 tonnával több sínszeget gyártottak tervüknél. A Vas­öntöde dolgozói pénteken dél­után 2 órakor fejezték be há­romhavi tervüket. A negyedévi tervük teljesítése mellett sok olyan munkát is végeznek a Bányagépgyár dol­gozói, amelyek nem szerepelnek n unkatervükben. Az elmúlt hé­ten csütörtökön a VIII-as akná­ban a főszáHítóvágatban elhe­lyezett gumiszalagbe.endezés tengelye eltört. Igen komolyan veszélyeztette ez a> VIII-as ak. nai bányászok eredményét. A Bányagépgyártó dolgozói azon- ral hozzáláttak az új tengely el­készítéséhez. Kirschner Ferenc esztergályos és Kovács Sándor marós nem egészen három óra alatt elkészítették a tengelyt ét. hat órakor már a tengely besze­relésén dolgoztak a VIII-as akna bányai akatosai. A bányászok így behozták a lemaradásukat es pénteken reggelig 101.8 szá zaiékra teljesítették napi t-í -'ü- két. A Bányagépgyártó dolgo­zói ezzel mintegy 200 tói iá nyi szén termelésiből való kiesé­sét akadályozták meg. Tatabánya-Felső vasútállomás dolgozói biztosítják a felszabadulási hét többlcrmelésének zavartalan elszállítását Tatabánya Felső vasútállomás dolgozói a fel- szabadulási hét megkezdése óta kettőzött erővel dolgoznak, hogy a kitermelt szenet, a Cement­gyár dolgozói által gyártott cementet időben el­szállítsák. A felszabadulási hét megkezdése óta, csütörtökén délután 2 óráig 24 tervenfelüli irány, vonatot indítottak útnak. Az elmúlt napokban Tatabánya üzemeiben új, kimagasló eredmények születtek. Ez fo­kozott fetadatot hárít a vasút dolgozóira. File- lóth Mihály forgalmista és Bognár János tola- tási brigádvezető irányításával péntek reggelig új nagy eredményt értek el. A tizenkét órára elő­irányzott ötszáz kocsival szemben hé'.száztíz ko­csit gurítottak és hat irányvonat helyett tizenkét irányvonatot indítottak útnak. Bognár János bri­gádja ezzel 140 százalékra teljesítette tervét. Az elmúlt héten csütörtökön és pénteken Tatabánya vala­mennyi aknaiüzemében tiltakozó röpgyűlést tartottak a francia kormány újabb fasiszta merény­lete, André Stil elvtárs, a „l'Humanfté" főszerkesztőjének letartóztatása ellen. A Rákosi Mátyás akna bányászainak nagy része személyesen ismeri Stil elvtánsat. Stil elvtárs egy évvel ezelőtt, amikor Tatabá­nyán járt, ellátogatott a Rákosi Mátyás aknába is. A tiltakozó röpgyűlésen a dolgozók meg­fogadták, hogy Stil elvtárs ki­szabadításáért még nagyobb eredmények eléréséért indulnak harcba a felszabadulási héten. Pénteken már az első har­madban 110 százalékos ered* ménnyel dolgoztak. Molnár Ist­ván sztahanovista vájár, 3 fős csapata 21 osillés előirányzata helyett, 40 csillét rakott. 190 százalékra teljesítette tervét. A délutános harmadban dolgozók még jobb eredményt értek el. 120.6 százalékra teljesítették előírt tervüket. A délutános harmadban a „Ságvári Endre" DISZ-brigád érte el a legjobb eredményt. Zábráczki Béia, sztahanovista vájár vezetésével, 24 csillés előirányzatuk helyett, 43 csillét raktak, 179 száza­lékra teljesítették tervüket. Az éjjeles harmad bányászai mé, keményebben fogtak munkáho Szombaton reggelig, 130 száz: lé kas eredményükkel elsők le: tek a harmadok közt folyó ver senyben. Előre a felszabadulási hét új sikereivel a széntermelés fokozásáért 1 szomódiúti Téglagyár dokjozéi március 25-én befejeztek negyedéri tervüket A szomódiúti Téglagyár dó!go* zói márc. 25-én délben 12 órakor befejezték első negyedévi nyere- téglagyártási ten»ükét. A ne* gyedévi terv befejezése a lkai­méból párperces röpgyűlést tar* tottak, amelyen a dolgozók el­határozták. hogy a felszabadu­lási hét hátralevő napjaiban még 200.000 darab téglát gyár­tanaik terven feiül hazánknak. itöpgyüléseken tiltakoztak Tatabánya bányászai Stil elvtárs letartóztatása eüei

Next

/
Thumbnails
Contents