Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1953. január (8. évfolyam, 1-9. szám)

1953-01-01 / 1. szám

KOMÁROMMEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Dolgozók Lapja A KOMÁROMMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA Vili. ÉVFOLYAM. I. SZÁM. Ära 50 fillér 1953 JANUAR I. J. V. Sztálin válaszai James Rés tonnák, a „New York Times“ diplomáciai munkatársának 1952 december 21-én érkezett kérdéseire NAGY GYŐZELMEK UTÁN - ÖJ FELADATOK ELŐTT írta: BEER JÁNOS Moszkva, december 25 (TASZSZ) Kérdés: üj esztendő köszönt ránk, az Egyesült Államokban új kormány lép hiva­talba; meggyőződése-e Önnek továbbra is, hogy a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és az Egyesült Államok az elkövetkező években békésen élhet? Válasz: Továbbra is hiszem, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közti háborút nem szabad elkerülhetetlennek te' inteni, hogy országaink továbbra is bé­kében élhetnek. Kérdés: Az ön véleménye szerint hol vannak a mostani nemzetközi feszültség forrásai? Válasz: Mindenütt és mindenben, ahol csak a Szovjetunió ellen folyó „hideghá­ború” politikájának agresszív cselekményei megnyilvánulnak. Kérdés: Odvözölne-e ön Eisenhower új kormányának képviselőivel folytatandó diplomáciai tárgyalásokat, annak érdekében, hogy megvizsgálják az Ön és Eisenhower tábornok találkozásának lehetőségét a nemzetközi feszültség enyhítése kérdésében? Válasz: Én egy ilyen javaslatot kedvezően fogadnék. Kérdés: Együttműködnék-e Ön valamely új diplomáciai akcióban, amelynek célja, hogy a koreai háborúnak véget vessenek? Válasz: Kész vagyok együttműködni, minthogy a Szovjetuniónak érdeke a koreai háború megszüntetése. Rákosi elvtárs parlamenti beszéde után újult erővel indult meg a munka a Dorogi Széntröszt üzemeiben. Minden dorogi bá­nyász részese akart lenni a 400.000 tonna termen felüli szén ki­termelésének. A harc után 29-én este 8 órakor nagy győzelmet ünnepeltek a dorogi bányászok. Maradéktalanul kitermelték az 1952-es tervévre előirányzott szénmennyiséget. A Dorogi Szén- bányászati Tröszt teljesítette évi tervét. Hétfőn este 8 órától már min­den csille szén a terv túlteljesí­tését jelentette és kedden reggelig 2544 ton­nát termelt a Tröszt évi ter­vén felük A nagy győzelemhez először az Erzsébet-aknai bányászok járultak hozzá, amikor befejez­ték évi tervüket és hétfőig 7.483 tonna szenet adtak terven felül, majd az Annavölgyi bá­nyászok, akik 13.129 tonnával járultak hozzá hétfőig a Szén- bányászati Tröszt évi tervének befejezéséhez. Az ebszőnybányai dolgozók december 27-én fejez­ték be mennyiségi tervüket. A Borókást vállalat 28-ám. Az év utolsó napjaiban pedig a doro­gi VIII-as akna. majd a tokodi szénbánya dolgozói is jelentet­ték évi tervük befejezését. A csői nők i szénbányászok évközben súlyosan lemarad­tak tervük teljesítésével, de 5 Gerő eivtárs. majd Rákosi elvtárs beszéde után egyre nagyobb eredménnyel tör­lesztettek adósságukból, hogy maradék nélkül menjenek át az új évbe. A csolnoki I-es akna decemberben négynapi adósságot törlesztett le. Hogy teljesítsék évi tervüket, öt nap alatt 9 napi termelésnek megfe­lelő mennyiséget kellett kiter­melni. Ez nagy mennyiség, de a: csolnoki bányászok keményen hozzáfogtak a nehéz feladat megoldásához. A dorogi bányák közül leg­jobban a pilisi szánbányá­szok maradtak le a terv kö­vetelményeitől. Öt nap alatt 35.582 tonna lema­radást kellett volna behozniuk. A hátralévő napokban a pilisi bányászok újult erővel fog*ak hozzá a termeléshez, a nagy lemaradást már nem tudták be­hozni. A lemaradáshoz hozzájá­rult az is. hogy évközben a pi­lisi bányák műszaki vezetői nem teremtették meg úgy a tervtel- jesités fettételeit, ahogyan azt a követelmények előírták. Decem­berben már minden lehetőt elkö­vettek, a rövid idő azonban már kevés volt a nagy lemara­dás beliozásához. A dorogi bányászok n-gy győzelmét segítette a szo­cialista munkaverseny. Az üzennek egymás után jelen­tették a Sztahanov-műszakok győzelmét. A Széntröszt vala­mennyi vállalata, üzeme jelentő­Az év utolsó napjaiban a ta­tabányai bányák dolgozói is nagy lendülettel dolgoztak, hogy dósság nélkül lépjenek át az új esztendőbe. A lemaradó bá­nyaüzemek egyrésze behozták adósságukat és teljesítették évi tervüket. A tatabányai VIII-as akna december 23-án délben je­lentette évi tervének befe­jezését. Az oroszlányi XVIII-as akna ugyanakkor. A VII-es akna 29- én, a VI-os akna 30-án jelen­tette: teljesítettek kötelezettségü­ket államunk, népünk iránt. A VI-os akna dolgozói amint befejezték tervüket, vállalták, hogy az év végéig 2100 tonna szenet termelnek tervükön felül. A Béke-akna bányászai 1000 tonna terven felüli szén kitermelését fogadták meg és december 30-án reggelig már 371.4 tonná­val túlteljesítették terv- előirányzatukat. Mindkét bányaüzem dolgozói­nak a negyedik negyedévben sok akadállyal! 'kellett megküzdeni. Többször lemaradtak tervük tel­jesítésével. Decemberben azon­ban a, verseny kiszélesítésével nagy eredményeket értek el. A VI-os akna bányászai a december hó elejei 67.3 szá­zalékról 104.3 százalékra, a Béke-akna bányászai pedig 80.8 százalékról december 29-ig 109.6 százalékra küz- dötték fel magukat. Az oroszlányi XVI-os akna dolgozói vállalták, hogy évi ter­vükön felül 24.000 tonna szénné] járulnak hozzá a Rákosi elvtárs­inak ígért 400.000 tonna szén ki­sen túlteljesítette a december havi előirányzatát, így a Szén­tröszt december 29-ig 109.9 szá*- zalékon áll a december havi tervének teljesítésével. Az egész éven át folyó kö­vetkezetes harcban új szta­hanovisták nevelődtek ki Dorogon. Az ezüstcsillagot viselő kiváló bányászok száma az 1951. évi 155 röl 332-re emelkedett. A brigádok közül 8 brigád nyerte el a megtisztelő sztahanovista brigád címet, s köztük a Bom- bicz-brigád „A magyar szénbá­nyászat legjobb fejtési brigádja.” címét is elnyerte. termeléséhez. 30-án reggelig 22.840,5 tonna szenet termeltek már. A Síkvölgyi akna bányá­szai, akik 10.000 tonna sze­net ajánlottak fel, 9431.3 tonna szenet termeltek ter­vükön felül kedden reggelig. A VIII-as akna dolgozói decem­ber 23-tóJ már 5091 tonnát, a XVIII-as akna dolgozói, akik ugyancsak 23-án jelentették ter­vük befejezését már 6323.1 ton­na szenet adtak 30-án reggelig. A XIV-es akna dolgozói 7996 tonnával járultak hozzá a Tata­bányai Szénbányászati Tröszt tervének teljesítéséhez. A nagy eredmények elérését lehetővé tette, hogy bányá­szaink nagyrésze keményen harcol felajánlásainak telje­sítéséért, sőt túlteljesítéséért. Moravcsik János csapata a XIV-es aknán 380 csillét ajánlott fe] a negye­dik negyedévben terven felül. 30-án reggelig 800 csillét adott előirányzatán felül. Hontvári .Jáno= 225 csillét vállalt és 400 csillével teljesített terven fe­lül. Erős János, Béger János 224-es csapata a 750 csillés fel­ajánlását 917 csillére teljesítet­te. Tortágh János és Sarkadi Antal ugyancsak 750 csillét ajánlottak fel, amelyet 100 csil­lével túlteljesítettek. Az élenjáró bányák dolgozói bebizonyították, hogy a terv reá­lis, teljesíthető. A XV -ös akna, a XH-es akna és a Xl-es akna dolgozói mégis nagymenyiségű adóssággal kezdik el az új évet. Ezekben a bányaüzemekben sok­kal jobban kel] megszervezni a munkát hogy a lemaradás mel­lett tervüket is teljesítsék. Az oroszlányi XVI-os akna bányászai a megígért terven felüli 24.000 tonna szénből kedden reggelre már 22.840 5 tonnát teljesítettek Egy eredményekben és harcokban gazdag év telt el. Ötéves tervünk harmadik éve, a döntő tervév eredményei, hasznos tanulságai állnak megyénk dolgozói előtt. A döntő tervév felada­tainak végrehajtása odaadó, áldozatkész, harcos munkát követelt meg minden egyes párt- és tö­megszervezeti funkcionáriustól, műszaki vezető­től és minden dolgozótól. Az elmúlt év eredményei nagymértékben já­rultak hozzá a béketábor erősítéséhez. Fokozó­dott megyénk dolgozóinak harcos helytállása, hazaszeretete a tervek végrehajtásáért folytatott harcban. Ezért érdemes az elmúlt évet mérleg­re tenni. Levonni belőle a hasznos tanulságokat, hogy ezeket a jövőben is alkalmazni tudjuk. Ugyanakkor felszínre hozni az előforduló hibá­kat, hogy ennek ismeretében ezeken javítani tudjunk. Megyénk legjelentősebb iparágát a bányá­szatot tekintve megállapíthatjuk, hogy az 1951-es évhez viszonyítva 1952-ben bányáinkban 12 százalékos emelkedést értünk el. Lényegesen ja­vult a munkafegyelem, az igazolatlan műszak- mulasztók száma, 1951 december 31-hez viszo­nyítva 1952 december végére 25 százalékkal csökkent. Dolgozóink hatalmas lelkesedését és erejét mutatják azok a hatalmas eredmények, amelye­ket Rákosi elvtárs 60. születésnapja alkalmával, alkotmányunk ünnepe, valamint december 21-re Sztálin elvtárs 73. születésnapjára indított ver­seny során értünk el. Egyes akna üzemeink, mint a tatabányai Síkvölgyi, az oroszlányi Szeptember, 6 és a tokodi Erzsébet aknákon az üzem vezetőségei jó munkája eredményeképpen biztosítani tud­tuk a terv rendszeres, tel jesítését. Még ezek közül is kiemelkedik a .„Szeptember 6” akna, mely nemcsak a havi tervét teljesítette, hanem a dekádtervét is. Komoly mértékben növekedett bányászaink öntudata az elmúlt év folyamán. Ezt bizonyítja, hogy a negyedik negyedéves versenyben a tata­bányai és a dorogi tröszt dolgozóinak 80 száza­léka meghatározott felajánlást tett terve teljesí­tésére, illetve túlteljesítésére. Meg kell azonban jegyezni, hogy egyes üzemeknél komoly hiá­nyosságok vannak a vállalás teljesítése terén. Az üzemek vezetőinek mindent el kell követni­ük, hogv olyan vájárokat neveljenek ki, mint Paulik Dezső, aki munkatársával, Karádi Ist­vánnal december 20-ig 1640 csillét termeltek.1 Az elmúlt évben komoly mértékben növeke­dett műszaki vezetőink felelősségérzete a tervek teljesítése iránt. A Központi Vezetőség határo­zata, útmutatása folytán a megyei pártbizottság harcot folytatott az egyes helyeken megmutat­kozó értelmiség-ellenesség megszüntetéséért. Ennek eredményeként, ha még kis számban is, de üzemeinkben kezd kialakulni az élenjáró műszaki értelmiség típusa. Az olvan típus, mint Kóta István, aki számtalan újításával, találmá­nyával segítette elő. illetve könnyítette meg bá­nyászaink munkáját, vagv Kálmán György, a XIV-es akna főmérnöke, aki kemény harcot foly­tat a Donbassz-kombá jn eredményes munkájáért, Csanádi Miklós a „Szeptember 6” akna főmér­nöke, aki eredményesen valósította meg a 24 órás ciklust. A műszaki vezetők közül egyre töb­ben vezetik be sikerrel az új módszereket, harcolnak a cíldus-grafikon szerinti termelésért, törődnek a gépekkel, segítik a munkaversenyt, maguk is aktívan részt vesznek benne. Hasonló feilődést tanasztalunk egyes akná­szok, lőmesterek munkájában is. Egyre több aknász, lőmesíer, bányamezője, bányakörzete teljesíti túl rendszeresen és egyenletesen dekád- ró!.«dekádra ai tervét. Ilyen például Kómár Ist­ván a VIII-as aknán, aki november havi tervét 109.3 százalékra teljesítette, vagy Léber Vince a XlVes aknában, aki november . havi tervet 125-2 százalékra, decemberi eliső dekádtervét is 120.4 százalékra teljesítette. Megyénk dolgozóinak eredményes harcát mu­tatja az a tény. hogy' december 24-ig 30 fontos nagyüzem fejezte be évi tervét. Köztük olvanok, mint a tatabányai eementiművek vagy az Eszter­gomi Sportárugvár az Almásfüzitői MASZOLAJ, a szőnyi MASZOLAJ, a tatabányai Bányagép­gyártó stb. Az elért eredmények mellett bányaüzemeink­ben komoly, egyes aknáknál súlyos hiányossá­gok vannak. Egyes vezetők elfeledkeztek a terv­szerű feltárási és fenntartási munkák időbeni elvégzéséről, ez az oka azután annak, hogy egyes üzemekben nem tudnak a dolgozóknak megfele­lő munkahelyet biztosítani, sok esetben nehéz, rossz levegőjű munkahelyeken dolgoztatják bá­nyászainkat. Munkánk hiányosságai mutatják, hogy a terme­lés emelkedése nem áll arányban sem az ez év­ben történt beruházásokkal, sem a dolgozók létszámának emelkedésével. A komáramme-gyei bányák egy év alatt 16 gumiszalag, 22 kaparó­szalag felszerelését, 169 különféle mintájú fú­rógépet, 55 fejtőgépet, 127 különböző villany­motort és számos kisebb gépet kaptak. Az el­múlt évihez képest több, mint kétezerrel emelke­dett a trösztök dolgozóinak havi átlagos lét­száma. A hiba ott van, hogy ennek alig 20 szá­zaléka került csak szénre. A műszaki vezetők’ legfontosabb feladata, hogy a jövőévi megnöve­kedett tervfeladatok sikeres végrehajtása érdeké­ben ezeket a hiányosságokat leküzdjék. A legfontosabb iparágak közül az építkezés, a múlt évi termelését 100-nak véve, az idén 130 százalékra növelte teljesítményét. Építő­anyagot gyártó üzemeinkben is szervezettebb lett a munka és ma már az 1951-es termelést ala­pul véve az építőanyaggyártás_ terén a téglagyá­rak 34.7 százalékkal, a tatabányai Cementgyár 20.8 százalékkal, a Lábatlani Cementgyár pedig 6.3 százalékkal növelte termelését. Ezek az eredmények pártunk szilárd vezető szerepét és pártunk által vezetett munkás- osztály önfeláldozó harcát mutatják — a szo­cializmus építéséért. Az elmúlt év ismételten be­bizonyította, hogy pártunknak és Rákosi elvtárs­nak megyénk dolgozóiba helyezett bizalma lelkes megértésre és harcos cselekvésre talált. Mi rajta leszünk, hogy jó munkává] a jövőben is kiérde­meljük pártunk és Rákosi eivtárs bizalmát. Megyénk iparának fejlődésével párhuzamo-^ san fejlődött mezőgazdaságunk is. 1952-ben 24 új tszcs jött létre és erőteljesen gyarapodtak a nur meglévő tszcs-k is, úgy a közös vagyon, mint a tagság létszáma tekintetében. Tavasz óta a kést- tölci ..Jószerencsét" tagsága közel háromszori>- 6ára emelkedett, Ácsteszéren pedig a falu dolgozó parasztjainak nagvobb része választotta a közös nagyüzemi gazdálkodás' útját. Süt tön már csak 5 dolgozó paraszt van, aki nem tagja a csoport­nak. Komoly eredményeket értünk el a dolgozó pa­rasztságunk öntudatának emelkedésében, vala­mint a tanácsszervek munkájában. Ezt bizonyít­ja, hogy megyétek az országos begyűjtési ver­senyben harmadik helyre került, holott tavaly állandóan az utolsók között voltunk. Ez az ered­mény betudható annak is, hogy a pártszerveze­tek. segítségéve] a tanács fokozta a harcát az állami fegyelem megszilárdításáért, az állammal szembeni kötelezettségek maradéktalan teljesíté­séért. Meg kell említeni e téren, hogy a beadás teljesítése terén egyes termelőszövetkezeteknél mutatkozott meg húzodozás, főleg a kukoricabe­adási kötelezettség teljesítésénél. „A mezőgazdasági termelésben — mondotta Gerő elvtárs a KV. 1952 november 29-i ülésén — a fö feladat a hozam növelése. A növényterme­lésben a hozam emelésének a kulcsa: az alap­vető agrotechnikai rendszabályok következetes megvalósítása, valamint a talajerő fokozása. Az ezévi tapasztalatok azt mutatják — foly­tatta Gerő elvtárs —, hogy ott. ahol betartották s betartják az alapvető agrotechnikai eljáráso­kat, az eredmény nem marad el." Gerő elvtárs e megállapítása természetesen vonatkozik, nem utolsósorban, a fejlett, zoótechni- kai eljárások fokozottabb alkalmazására is, az ál­lati termékek hozamának növelése érdekében. A Bakonysárkányi Állami Gazdaság az idei fagy és aszály ellenére is ez évben búzából 50 kg, rozsból 140 kg-mal termelt többet kh-ként, mint tavaly. A babo.nai AG több üzemegységben 20—22 . q kukorica termésátlagot ért el ez évben. Elüzem lett. Növekvő iparunk dolgozóinak és egész népünk fokozottabb ellátása az ipar szükségletének mind több és több nyersanyaggal való ellátása meg­követeli a növénytermelés és az állattenyésztés hozamának növelését, az ipari termékek vetés­területének kiszélesítését. . Jelentősen megnövekedett megyénk állatállo­mánya is az elmúlt évhez vézonyítva. Az állat­állomány gyarapodására jellemző, hogy alóállo- mány a felszabadulás óta megháromszorozódott, a szarvasmarha 4.5-szer annyi, mint 1945-ben volt és a sertésállomány a felszabadulás idején lévő állománynak nyolcszorosára emelkedett. emelkedett az állatállomány termelékenysége is. A bábolnai hetesmajori tszcs elérte az évi 3500 1. fejest átlagot. A kisbéri „Dózsa” tízes­ben Sámtik Imre 16 mangalica anyakoca után 109 malacot nevelt fel. Az elért eredmények mellett mezőgazdasági termelésünk ez évben jelentős mértékben lema­radt a döntő tervév követelményeitől. Ennek el­lenére dolgozóink életszínvonala, anyagi jóléte emelkedett, amit bizonyít például az, hogy amíg az 1951-es év első három negyedévében megyénk dolgozói cukorból 19.189 mázsát, húsból 15.033 mázsát fogyasztottak, addig az 1952-es év első három negyedévében a cukorfogyasztás 24.031 mázsára, a húsfogyasztás 17.112 mázsára emel■ kedett. Az 1952-es évben, január 1-tő! ezepfembei 30-ig 15.817 gyermekruháva] vásároltak többet megyénk dolgozói, mint az 1951-es év hasonló időszakában. Hasonlóan jelentős emelkedés fa’ (Folytatás a 2. oldalon.) Megyénk bányatrösztjei adósság néikül lépik át az új év küszöbét Kedden reggelig 2544 tonna szenet termelt terven felül a Dorogi Tröszt

Next

/
Thumbnails
Contents