A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1913

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 - Tudománykarok - Bölcsészettudományi kar

AZ 1911 — 12. TANEVKE. Ö5 1911 március 10-én, nyilvános rendes tanárrá a budapesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.) V., Fáik Jiliska-utca 15. sz. Kuzsinszky Bálint, bölcsészetdoktor, az egyetemes ókori történe­lem ny. r. tanára, okleveles középiskolai tanár, a M. Tud. Akadémia l. tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társaság másodelnöke, a Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja, a M. Nemzeti Múzeum volt őre, a német császári régészeti intézet s az osztrák archaeologiai intézet l.-tagja, a Fővárosi Múzeum s az Aquincumi ásatások és Múzeum igazgatója. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1901 október 25-én, ny. rendes tanárrá 1911 október 3-án.) VIII., Csepreghi-utca 2. sz. Suták József, bölcsészetdoktor, a matematika nyilv. r. tanára. (Kineveztetett 1912 március 21-én.) I, Atlós-út 11. sz. Demeczky Mihály, bölcsészetdoktor. a matematika ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, a m. kir Ferencz József nevelőintézet volt kormányzója, a budapesti kir. egyetemi katb. főgimnázium volt igaz­gatója, a tanárképző-intézet gyakorló-főgimnázium volt tanára, az internationális matematikai bizottság magyarországi subcomissiójának alelnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagja, m. kir. honvéd- őrnagy sz. k. v. stb. stb. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá a budapesti egyetemre 1912 március 21.) II., Nyál-utca 15. sz. AldáSY Antal, bölcsészetdoktor, a középkori egyetemes történet nyilv. r. tanára, oki. középiskolai tanár, magyar nemzeti múzeumi igazgató-őr, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a Magyar Történelmi, továbbá a Heraldikai és Genealógiai Társulat igazgató választmányának tagja, s az utóbbi titkára s a Szent István-Társulat választmányának, tud. és irodalmi osztályának tagja és az utóbbi helyettes előadója, a párisi Société d’histoire diplomatique levelező-tagja, az Országos Pázmány-Egyesület igazgató-választmányi tagja, a „Pro Ecclesia et Pontifice“ pápai díszkereszt tulajdonosa. I, Krisztina-körút 123. sz. Némethy Géza, bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett a kolozsvári tud.-egyetemre 1909. év augusztus hó 25-én; a budapesti kir. magyar tudományegyetemre 1912. évi május hó 22-én.) IX., Ferencz-körút 4. sz. Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár. Lóczi Lóczy Lajos, oki. mérnök és a budapesti Kir. M. Tudo­mány-Egyetem tiszteletbeli bölesészetdoktora, az összehasonlító föld­rajznak címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, u. e. társaság 5

Next

/
Thumbnails
Contents