Lenhossék Mihály dr.: Az ember anatomiája 1. (Budapest, 1922)

IV Könyvemet hosszas tanári működésem tapasztalatai alap­ján írtam meg. Ezek szabták meg nemcsak a tartalmát, de terje­delmét is. A felvett anyag nagyjában megfelel előadásaim kere­tének, helyenként némi bővítéssel, például a nyirokérrendszer­nek az orvosra oly fontos fejezetében. Nem akartam egyszerű eompendiumot írni, hanem olyan tankönyvet, amely a komo­lyabb, törekvőbb orvostanhallgató érdeklődését és tanulnivágyá- sát is kielégítheti. Emellett azonban azt hiszem, nem tévesztet­tem szem elől, hogy nem anatómusoknak írok, hanem leendő •orvosoknak, akiknél az anatómia nem öncél, hanem csak esz­köz : alap, amelyre szükségük van, hogy felépíthessék reá szoros értelemben vett orvosi tanulmányaikat. Remélem, sikerült meg­találnom a helyes középutat. Szomorú volna, ha a magyar orvostanhallgatónak az ana­tómiából nem kellene más, mint rövid compendium vagy silány „jegyzet“. Munkámba csak csekélyszámú ábrát illesztettem. A hall­gató úgyis beszerzi az anatómiai atlaszok egyikét s így nem lett volna célja annak, hogy könyvemet még egy másik, tökéletlen, a nagy atlasz beszerzését feleslegessé nem tevő atlasszal drágít­sam, nem is szólva arról, hogy az ábrák elkészíttetése könyvem megjelenését elodázta volna. Így csak néhány ábrát tettem a szö­veg közé, az atlaszok rajzainak kiegészítéséül. Könyvemet azzal az óhajtással bocsátom útjára, hogy az orvostanhallgatók megkedveljék és szívesen olvassák. Budapest, 1922 május havában. Lenhossék Mihály i

Next

/
Thumbnails
Contents