Győry Tibor dr.: Morbus hungaricus (Budapest, 1900)

Előszó

Munkámmal a morbus hungaricusnak mindeddig tisz­tázatlan kérdésébe óhajtottam világosságot vetni s ezen czél elérésére mindenekelőtt a korábbi századok nagy szakirodalmát kellett összegyüjtenem; mert csak az eredeti, túlnyomó részt egykorú szerzők Írásait ismerhettem el munkám egyedül hiteles forrásaiul. Bármily csekélynek tűnt fel sokszor első pillantásra egyik vagy másik adat, mégis feljegyeztem; nem egyszer erős hidat alkottak úgy a kórtani, mint a logikai lánczolat nyílt hasadékai felett. Az eredeti munkák túlnyomó részét külön tárgyaltam; kisebb részüket — a fárasztó olvasás elkerüléséért — alkalom- adtán beékelve jegyeztem fel. Mert munkám czélja nem lehet, hogy mindenkor a pontos eredeti szöveget nyújtsa: sem szó­szerinti fordítást, sem a régi könyvek új kiadását nincs mód­jában s nem hivatása adnia. Csak kivonatban, váz alak­jában hozza az eredeti szerzők leírásait s ezért gyakran idé­zetekre szorul, arra törekedvén, hogy a fontosabb s lényegesebb adatokat az olvasó maga is szemmel tarthassa. Czéltudatosan közöltem mind amaz adatokat, melyek nézetemet e betegség felől megerősítik, de még inkább azokat, melyek vele első tekintetre látszólagos ellentmondásban vannak s ha a szövegből való összefüggésükből kikapcsoltatnának : helyt nem álló czá- folat fegyvereivé volnának kovácsolhatok. Idéztem tehát mind­azt, a mire e munkának bizonyítás kedvéért szüksége volt és idéztem mindig s mindama passusoknál, melyek — hogy röviden szóljak : az olvasót utánaolvasásra ingerelhetnék. 1* ELŐSZÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents