Bock Ernő Károly: Az egészség négy könyve (Pest, 1865)

I. Könyv. Az egészséges ember mivolta

A SZERZŐ ELŐSZAVA a jelen munka első kiadásához *). Minden embernek természeténél fogva tehetségében s ennélfogva kötelességében is áll: magát, s a mennyire tőle telik, embertársait is jó egészségben és a hosszú élet lehetőségében megtartani. Mert betegeskedni, korán megvé­nülni és idő előtt meghalni, épen oly kevéssé tartozik az emberi nem egyedeinek rendeltetéséhez, s épen úgy nem függ a véletlennek, vagy valamely rajtunk kivül álló hata­lomnak előleges végzésétől, mint nem függ attól egészsé­günk tartós volta s életünk hossza; hanem úgy amazok mint ezek szigorún meghatározott feltételekhez vannak kötve, és igen szabatosan működő erők (okok) hatása szerint folynak le és mennek végbe. Ennélfogva minden valóban mívelt embernek, sőt min­denkinek, ki az ember felséges nevét méltán viselni vágyik, szoros kötelessége: a most mondtuk feltételekről és okokról nem csak helyes és alapos tudomást szereznie, hanem ere­jéhez képest azok szerint cselekednie is, hogy a betegséget s kora halált kikerülhesse. Az itt következő négy könyvet a végre irám, hogy olvasójával az egészség és hosszú élet feltételeit úgy meg­ismertessem, a mint a tudomány jelen állása engedi. Ennél­fogva e munkám, támaszkodva testünk és a test egyes szerveinek szerkezetére és munkásságára, mind az egész­séges mind a beteg test ápolásáról értekezik. Anyáknak és tanítóknak pedig azért ajánlom könyvemet kiválólag, mert ezeknek hatalmában áll: a gyermekek okszerű neve­lése által a mostani nemzedéknél, úgy testi mint szellemi és erkölcsi tekintetben, épebbet s ez által szebbet, jobbat és boldogabbat létre segíteni. *) Az első kiadás megjelent 1854-ben s nyomban rá 1855-ben már a második. Most az ötödik is be van fejezve, s mi nem hisszük, hogy ez már az utolsó. Az ötödik kiadás mellett megjelent előszót későbben.

Next

/
Thumbnails
Contents