Kisvárdai Munkás, 1919 (1. évfolyam, 1. szám)

1919-04-15 / 1. szám

Megjelenik naponta d. u. 5 órakor. Telefon: 120. SZOCIALISTA NAPILAP. A kisvárdai Szocialista Párt hivatalos közlönye. Egyes szám ára 20 f. vasárnap 30 f- Telefon : 7. Kisvárda proletárjai az urnák előtt. Kisvárda, ápr. 14. Kakastollak erdeje nem virított, élesre fent szuronyok tömege nem meredt az égnek, — megfizetett kor­tesek rekedt kurjongatása nem ron­totta a füleket, — berúgott „polgártár- társakat“ nem cipeltek aggódó gond­dal az urnák elé, nehogy útközben a másik népcsalónak bérencei „jobb meggyőződésre“ térítsék, — de még csak a halottak sem szavaztak le; elhiszitek-e felebarátaim : mégis vá­lasztás volt pénteken Kisvárdan. Vá­lasztott a dolgozó nép; impozáns, méi óságteljes rendben nyilvánította ki akaratát és tette le a hatalmat a maga igazi képviselőinek : munkások­nak, katonáknak és földmives-sze- gényeknek kezébe. A kisvárdai munkástanács vá­lasztásán csaknem ezerhétszáz elv­társunk szavazott annyi ember, ameny- nyinek még választójoga <s?rr volt soha — megközelítőleg sem Kis- yárdán. A megválasztottak valameny- nyijé a leadott szavazatoknak óriási többségét kapta meg, úgy hogy két­ségtelenül valamennyien a dolgozó nép bizalmának letéteményesei. De a preletárdiktatura gondoskodik arról is, hogy ezzel a bizalommal senki emberfia vissza ne élhessen. Nem mint a kapitalista osztályállam, belát­hatatlan időközökben, — hiszen már 8 éve nem volt választás, — engedi meg nagy kegyesen, hogy a lakos­ságnak egy csekély töredéke értékte­len szavazatát leadja ; hanem minden hat hónapban az egész dolgozó nép akaratát érvényre juttatja. Éppen azért, Elvtársak, ha vol­nának is közöttetek egyesek, vagy talán volna egy-egy szakma, akiknek, vagy amelyiknek lett volna még va­lamelyes kívánsága, amely a Mun­kástanács megalakulásában teljesítet­lenül maradt; ha volna is valaki, aki talán mellőztetést érez — hiszen egy választás mindenkit sohasem elégíthet ki —, nyugodjatok meg és gondoljátok meg, hogy ma nem a személyek a fontosak, hanem csak az, hogy a “megválasztottak egytől- egyik becsületes munkásemberek, a munkás érdekek megbízható védel­mezői, a szocializmus meggyőző- déses, elszánt harcosai legyenek. Hogy pedig ez a szempont a pénteki választáson teljesen érvényesült: ab­ban egyiketek sem kételkedik. Gon­doljátok meg azt is, hogy hat hónap múlva ismét az urnák elé álltok és akkor azokat, akik megméretvén könnyűeknek találtatnak, egy szava­tokkal összetörhetitek, azokat pe­dig, akik becsületes munkájukkal s a szocialista társadalom kiépítésében való törekvésükkel hivatottságuknak jelét adják, bizalmatokkal vezéri sorba emelhetitek ! (A választás lefolyása ) a kisvárdai Munkás-, Katona- és Földmivestanács megválasztása pénteken, ápr. tl-én három szavazatszedő küldött­ség előtt ment végbe. Az első bizottságnak, mely a gim­náziumban működött Egry Gyula elvtárs volt az elnöke, Karpel Sándor elvtárs az alelnöke, tagjai Róth Miksa, Gyüre Lajos és Kovács János elvtársak, jegyzője dr. Balkányi Andor elvtárs. A volt Kaszinóban működő második bizottságban Tamás István elvtárs elnö­költ, aielnök volt Váry Emil elvtárs, ta­gok Tóíh József. Bumbera Lajos, Mislay Sá.»?.diW 1:, LakÁA V».'ác eivtarsak, jegyző Fekete László elvtárs. A színházteremben dolgozott a har­madik bizottság; elnöke Leíkovits Fer- dinánd elvtárs, alelnöke Tóth Ferenc elv­társ, tagjai Fenyvesi Jenő, Valu János és Kovács János elvtársak, jegyző Kövesi Barna elvtárs. Bizalmiférfiak voltak az egyes bizott­ságoknál Pipcsák János, Jáger József és Dombrády István elvtársak. A szavazás mindenütt pontosan reg­gel 8 órakor kezdődött s a legcsekélyebb tncieens nélkül, lélekemelő komolyság­gal ment végbe. Délután négy óráig, amig a szava­zást lezárták, leszavazott az első bizott­ságnál 501, a másodiknál 688 és a har­madiknál 494 elvtárs. A szavazatok összeszámlálása a nyíregyházi direktórium által kiküldött Stefáni Gyula elvtárs vezetésével ment végbe és már délután 6 órára a követ­kező eredménnyel nyert befejezést: (A választás eredménye.) Leszavazott összesen 1683 eivtárs. A pártvezetőség által hivatalosan jelöltek listája óriási többséggel győzött. Alig körülbelül 300 elvtársunk tett apróbb változtatásokat a hivatalos listán ; a hi­vatalos jelöltek közül az is, akit a leg­többen töröltek, megkapta a szavazatok 0 százalékát, — de a legtöbban az ösz- szes szavazatok 90—95 százalékát meg­kapták. (A Munkástanács tagjai.) A megválazstott 50 tag névsora a következő : Barkóczy Ferenc épitőmunkás, Bajka Miklós molnár, dr. Bernát Bertalan ügy­véd, Bodó András gépkezelő, Bőr Péter vasutas, Császy László tanár, Egry Gyula famunkás, Fáczán István épitőmunkás, Fekete Ferencz rendőr, Fekete László magánhivatalnok, Fenyvesi Jenő pénz­intézeti munkás, Ferenczy Miklós posta­főnök, Fiedler Ferencz épitőmunkás, Flamm Jenő magánhivatalnok, Gyüre Lajos földmunkás, Hajdú József épitő­munkás, Heimlich Nándor nyomdász, Jászai József gépész, Karpel Sándor vas­munkás, Kálmán Sándor pénzintézeti mun­kás, Klimkó József vasutas, Koch Sá­muel mérnök, Koponyás András föld­munkás, Kopcsay Ernő köztisztviselő, Kovács Rezső (vörös hadsereg), Kovács János földmunkás, Kovács Elemér köz- tisztviselő, Kovács Miksa kereskedelmi alkalkalmazott, Kovács Pál épitőmunkás, Lakatos József pénzügyőr, Lefkovíts Ferdinánd vasmunkás. Lunczer Mariska dohánygyári munkásnő, Mislai Sándor földmunkás, Róth Sándor bőrmunkás, Rófhbaum Herman nyomdász, Skira József famunkás, Stasik Balázs postás, Szabó Gyuia bőrmunkás, dr. Szilágyi József orvos, Sziklay Árpád vörös had­sereg, Szombati Kálmán földmunkás, Tamás István vasmunkás, Tamás István földmunkás, Tivadar Endre vasmunkás, Tóth rerencz épitőmunkás, Tóth József famunkás, Valu János földmunkás, Vargha lános t.Tiíjró. ; 1 „ -* * *> ■ VVei’sz Jakab tanító. A választás erec enyét este 6 óra­kor Steíani Gyula elvtárs hirdette ki. Az újonnan megválasztott Műnk vsiaíMcs w.ig pénteken este megtartotta első gyűlését. Erlő! lapunk más helyen számolunk be. április 14. * Pihenőre jöttek az ungmegyei front harcosai Kisvárdára. A tanács kor­mány szerető gondoskodása és vörös had­seregünk napról-napra való megerősödése lehetővé tette annak a gyönyörű eszmé­nek megvalósítását, hogy a demarkációs vonalon őrködő és küzdő hősies vörös katonáink időnként, sűrű időközökben fel­váltassanak s ilyenkor a front mögé vo­nulhassanak egy-két heti testi és szellemi pihenésre. Tegnap, vasárnap délben érkezett meg Kisvárdára első csoportja a felváltott frontkatonáknak : a 66-osoknak egy zász­lóalja és az egyik budapesti vörös ezred­nek két százada. A Tanácsköztársaság hősi védelmezőit meieg szeretettel, lelkes ünnepléssel fogadta Kisvárda munkásnépe. Az állomáson nagy tömeg élén Fián ni Jenő elvtárs üdvözölte lángoló szavakkal a munkástanács nevében a frontkatoná­kat, akik most pihenőre térnek, hogy az­tán ismét felragadják a fegyvert és le­sújtsanak a munkásság bárhonnan támadó ellenségeire. Ezután a katonák hosszú sorokban parancsnokaik vezetésével zene- és nóta­szó mellett vonultak be a városba, ahol a főtéren Egri Gyula elvtárs tartott még hozzájuk lelkesítő beszédet, mely után laktanyáikba tértek. A frontharcosok mintegy két hétig lesznek vendégeink.

Next

/
Thumbnails
Contents