Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1937 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1937-01-02 / 1. szám

1937 január 2, szombat XXXVII. évfolyam, 1. szám Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. Helyben ...... 12 P - Vidékre ..... EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON 16 P Alapította: PRÄGER FERENC Szerkesztőség: Molnár u. 2. — Telefon 45 Kiadóhivatalt Városháza épületében ÚJÉVI REMÉNYEK IRTA: GRÓF TELEKI MIHÁLY Mielőtt lezárnék az óesztendőt s mielőtt az Újév kapui kitárulnának, szaladjunk végig gondolatainkban az elmúlt éven, nézzük meg, vájjon örö­möt, avagy szomorúságot hozott az a magyarságnak, gazdaságilag meg­erősödtünk-e, közelebb ju,tottunk-e vá­gyaink teljesüléséhez, készítsünk mér­leget a multrőli s annak tanulságai alapján szőjjük a jövő terveit. Az életben is igy van ez, hisz az év végén számot vet a gazdia, ipa­ros, kereskedő egyaránt múlt évi munkássága eredményéről, feljegyzé­seiből, könyveiből megállapítja, váj­jon milyen volt a termése, milyen volt üde,ti forgalma, az igy kapott adatokból elkészíti a múlt mérlegét s annak tapasztalatai álapján elő­irányzatot gyárt a jövőre. Ugyanezt kell tenni ;az ország po­litikai és közgazdasági életében is s teljes tárgyilagossággal bírálatot mon­dani a múltról, hogy a jövőben iaz eddig esetleg tapasztalt hibák kike­rülhetők legyeinek. Az 1935-ös választások után ösz- szeült parlament első komoly alko­tásai, első igazi reformjai ép a múüt évre esnek. Tavaly alkottatott meg a hitbizományi reform, melynek se­gítségével a Dunántúl guzsbakötött magyarsága földhöz juthat — a bir­tok eloszlás évszázadok óta kijege- tesedett, sok helyen hibás eloszlása általa helyes irányba fog terelődni Is ha hozzávesszük még ehhez a te­lepítési ;törvény megszavazását, mely Szintén agrár népességünk megerő­sítéséi, földhöz juttatását kivánjía megvalósítani, láthatjuk, hogy sze­gény boldogult Gömbös Gyula az eléje tornyosuló akadályok dacára, vasenergiával, a nép Szeretőiétől át­hatva meg tudta ed a két fontos törvényt alkotni s most az utánna következő kormány feladata a meg­adott lehetőségek alapján erősebben röghöz kötni a magyarságod Szociális politika terén a múlt év javára Írandó a gtazdiaadósságok kér­désének rendezése, a Faksz. kölcsö­nök törlesztési összegeinek csökken­tése, az egy szoba, konyhás házak adómentessége, az ipar és kereske­delem terén a 48 órás munkahét bevezetése egypár iparágban, ezek mind kezdeti lépések, ezek várnáik a jövőben elsősorban folytatásra. Külpolitikai szemszögből nézve pe­dig direkt gazdag vo!;t a 936-os év, a, római paktum újabb megerősítésé­vel, a Kormányzó Ur külföldi lá­togatásaival még jobban megpecséte­lődött az olasz, magyar, osztrák ba­rátság s a néme;t birodalommal való jóviszonyunkat erősítette meg Goring porosz miniszterelnök ur budapesti, Kozma belügyminiszter ur berlini lá­togatása. A múlt évben hangzott el Mussolini milánói beszéde, melynél világosabban, érthetőbben még egy államférfi sem hirdette a revízió, országgyűlési képviselő szükségét! Politikai szempontból tehát az el­múlt év föltétlenül a haladás jegyé­ben zárul le s ha hozzávesszük még, hogy a személyeskedések, ál­datlan parlamenti harcok lecsendesül- tefc, nyugodtabb atmosphéra kelet­kezett, méltán remélhetjük, hogy a megkezdett úton az építő munka a következő évben nagyobb tempó­ban lesz folytatható. Közgazdasági téren Is örvendetes javulás képét mptatja az elmúlt év, mert habár az év első felében [ten­geriért súlyos összegekkel adóztunk a külföldnek, július óta nem Várt mértékben javult külkereskedelmi forgalmunk — eddig már 66.5 mil­lió pengő a kiviteli többletünk — s gabonatermésünk sikerülte esetén, ez az emelkedés még sokkal szembe­tűnőbb lejt volna. De a gazdásági helyzet javulásit mutatja az állami üzemek forgalmának, bevételeinek folytonos emelkedése, a MÁV-náí az áruforgalomban 10.9 százalékos, uta­soknál pedig 7.3 százalékos a javulás, ugyanez a helyzet a postánál 'is s igy remélhető, hogy az állami üze­mek veszteségei, melyek folytán költse gve'£ésünk évek óta vesztesé­ges, állandóan csökkenvén, az állam­háztartás helyzete továbbra is ja­vulni fog. Úgy látszik, hogy a gazdasági vál­ság, mely 932-ben érte el mélypont­ját, most végre megenyhül, ennek a folyamatnak a meggyorsítására azon­ban szükséges, hogy a kormány szo­ciális és gazdasági törvényalkotások­kal segítségére siessen az ország egész népességének. Mint mezőgazdasági álamban ter­mészetesen elsősorban olyan szoci­ális érzéstől áthatott gazdásági po­litikára van szükségünk, ahol az ag- rárgoindólat a vezérlő mo;tivum s ezért elsősorban gondoskodni kel arról, hogy a mezőgazdaság a magá termelését jövedermözöen folytathas­sa, csak igy lendülhet fel az ipar és kereskedelem, hisz a mezőgazda­ság szolgáltatja minden termelési ág legnagyobb fogyasztó táborát. , A magyar mezőgazdaság válsága magá­val sodort minden termelési ágat, minden társadalmi osztályt, ez Vilá­gosan mutatja, hogy itt kell elsősor­ban segíteni. Ezzel nemcsak az egész lakosságon segítünk, hanem igy tud­juk legjobban megerősíteni a ma­gyarságot, mer;t a gazdatársadatom volt mindenkor az ország oszlopa, a nemzeti tradíciók tántoríthatatlan őre. Már eddig is sokat [tett a kor­mány a gazdák érdekében, de én remélem, hogy ez az irányzat a kö­vetkező évben még fokozottabban fog érvényesülni, egész sereg kér­dés vár it;t végleges megoldást. A földreform folyamán kiosztott földek vételár hátralékának méltá­nyos rendezése nem várathat magára, 400.000 magyar család boldogsága, jövője függ ettől, dje itt van a gaz­daadósság kérdés komplexumnak végleges rendezése, a most teljesen ismeretlen mezőgazdasági hitelnek újra való megalkotása, a mezőgaz­dasági és ipari cikkek árdiisparitása, egy újabb kartel törvény szüksége — a régiről bebizonyosodiotjt, hogy erőtlen, nem védi meg a gyengét az erőssel szemben — szóval a gaz­da óhajok egész csokra, melyek mind azt bizonyítják, hogy nem ér­vényesült eddig Magyarországon az agrárirányzat olyan mértékben, ami­lyen mértékben arra a gazdák jog­gal igényt formálhatnak. Az értékesítés terén a jövőben fontos feladatok várnak megoldásra, a gabona feleslegünket a római pak­tum s egyéb kereskedelmi megegye­zések alapján nagyrészt el ‘[tudjuk helyezni, die számítani keffi gyümölcs­termésünk fokozódásával, tehát en­nek már jó előre piacot kell keres­ni, úgyszintén borértékesítésünk kér­dése is sürgős megoldást vár. Nem szabad többet előfordulnia annak, hogy hordó hiányában a kisemberek egész évi szorgalmas, munkájának gyümölcse lési költségeit se érje el, meg kell valósítani a borközraktápak vagy pinceszövetkezetek egész hálózatát azok érdiekében, kik képtelenek edé­nyeket vásárolni s kik reá van­nak szorulva a must árára. A bor- kérdéssel kapcsolatosan megoldásra vár a szesz kérdése is, hisz a ketjtő között szoros összefüggés van. Igyekezzenek a gazdák saját ma­guk állattenyésztésük fokozásávaie helyzetükön segíteni, az .állati termé­kek hús, zsír, vaj, áralakulása emel­kedő tendenciát mutat, ép ezért na­gyobb gond fordítandó a takarmány termelésre. A havi tejpénz biztos bevételi forrás s a tapasztalat mu­tatja, hogy azokban a falvakban, megyei városokban, ahol a gazdák gondot fordítanak a tehenészetre, az adók befolynak, a gazdák prospe­rálnak, remélhetőleg igy lesz ez a jövőben Halason is! Az ipar és kereskedelem terén is A város képviselőtestülete legutób­bi ülésén úgy határozott, hogy a Hor­thy Miklós téren levő Jóba-féle há- Zat 21 ezer pengőért, az örökösök által felajánlott vételárért megveszi. A közgyűlés határozatát megfelleb­bezték, kérve a felsőbb hatóságot, a népi ролика további kiépítését vár­juk a jövő évtől, a közszálKitásokban föltétlenül elsőbbség biztosítandó a kisipar számára s itt ép úgy, mint a mezőgazdaságnál, a hitel kérdése is megoldásra vár, mert hiába biz­tosítunk a kisiparnak a közszállitá- sokban megfelelő hányadót, ha Bz nem rendelkezik kelő pénzzel a nyersanyag beszerzésére. Van itt még egy fájó probléma, melynek megol­dása még sok fejtörést fog okozni, ez a kisiparosság adósságainak ren­dezése! ; i ; í : (I Remé'em, a kormány módját fogja találni a jövő évben az ipari mun­kásság helyzetének megjavítására! az eddig megtett lépések további eré­lyes kiépítésével, hisz a 48 órás munkahét bevezetése egyes iparágak­ban már eddig is kitünően bevált, ezt kell majd1 a kormánynak a mi­nimális munkabérek kérdésének ren­dezésével az összes ipari, szakmák­ban megvalósítani. Sok egyéb óhajt lehetne még elő­terjeszteni, de én ezeknél a realitá­sok mezején kívánok maradni, azok­nál1, melyek tényleg megvalósíthatók melyek rendezését Darányi miniszter­elnök ur kilátásba is helyezte. Az álam javuló pénzügyi helyzetével kapcsolatosan föltétlenül iokozni lehet majd a közmunkákat, utakat rendbe­hozni, újakat építeni, csatornákat ásni, szlóval munkát és kenyeret adói; az igy kiadott pénz gyorsan forog hozza magával, sok uj fogyasztót kapcsolván be a piacba. Utoljára hagytam, pedig talán el­sőnek kellett volna felhoznom, hogy igazságosabb, arányosabb adóztatást várunk a jövőtől, a földre háruló túlzott terhek föltétlenül csökkenten­dők, általában egész adórendszerünk átdolgozandó, nem adókodexet, 'ha­nem adóreformot várunk, ahol a va­gyonnal és tényleges jövedelemmel arányos lesz az adóztatás. A legjobb magyar revíziós politika! az ország szociális és gazdasági meg­erősödése, erre talán sohasem volt oly égetően szükség, mint ma, mi­kor hol itt, hol ott dörrennek el a fegyverek és sohasem tudni, mit hoz a jövő. A hitetlenség, a tagadás szel­lemével szemben az Istenfélelem, a szociális alkotás szellemét kell mun­kába állítani stestvéri jobbot nyújtva minden magyarnak, együtt doLgozni az Újévben a magyar feltámadásért! hogy a házvételhez na adjon hozzá­járulást. Ezt a vételi ügyet nem a fellebbezés tette bonyolulttá, hanem az a fordulat, hogy az örökösök egy része közölte a várossal, hogy a vá­ros által felajánlott összegért nem adják oda a házat és az újabb vétel­verejtékesl leszürete- I s aZ egész gazdasági étet feltenditéset я* '■■■мнит—**'—»n———дни——,дд Bonyodalmait a Mm ház mosváteíe kfirííl: az Örökösök 6000 peooövel drágábban akarják a városnak eladni

Next

/
Thumbnails
Contents