Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1936 (36. évfolyam, 1-104. szám)

1936-01-01 / 1. szám

1936 január 1, szerda XXXVI. évfolyam, 1. szám Г »Q i • !gv anepi C gát., ónak г.-i. . íeiv. ’eplíft: . ál, 'íária 5t, iW GS ■w“ ácltf . lyárak ’nyíelen % 3 4, epén b árak télen // • Politikai, társadalmi és közgazdasági >ap ELŐFIZETÉST ÁR EGY ÉVRE. Helyben ...... 12 P — Vidékre ...... 16 P EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség: Molnár u. 2. — Telefon 45 Kiadóhivatalt Városháza épületében Magánbirdeíések SZÉP ffiJAMDEKOKST UJEVBE OLCSÓN ES PRAKTIKUSAN CÉGÜNKNÉL VÁSÁROLHAT. Ha kira­kataink árait megtekinti, konyha edé­nyeket, háztartási cikkeket, evőeszközö­ket, rádiókat, csillárokat, szerszámokat saját érdekében csakis maiunk fog be­szerezni, KOHN SEBESTYEN VAS- ARUHAZA, KOSSUTH ü. 10. * VII. KOCSI József né rekettyéi tanyáján január 7-ém, keddien délelőtt 8 órakor lábon álló akácfát önkéntes árverésem elad. FIGURA István felsőszállási birtokán a kocsi- és gyalogközlekedést betiltja, az ez ellen vétőket rendőrileg büntet téli. VII. kér., Bükkönyös u. 20. tsz. lakó­ház éladó. NÓZI NATHA OLAJ a legkitűnőbb. Ara 30 fillér, üveg nélkül, TOMORY- NÄL (Miker-patika). SZÉP László használt, de jókarban levő kerékpárt és trágyát keres megvé­telre Kisfaludy u. 46. sz. alatt. »URAN« SZESZ, jó háziszer fogfájás ellen, fertőtlenít, szeszes folyadékkal hí­gítva, fájdalom! ellen bedörzsöld. Kap­ható: CZURDA ÉS ARVAY gyógysze­részeknél, Szent István patikában. KÓSTOLT már HATÉRT a javából SCHÖNNÉL, Petőfi u. 19., ha nem, úgy siessen, mig nem késő! Konzum-jegyre mindent kiszolgálunk. ALSÓSZÉNASKERTBEN 5 öl 2 éves száraz puhafa és Fdsőszénáskertben száraz puhafa tuskó és akácgaj1 feladó. Értekezhetni; a csősszel. TRÄGYÄ eladó Nefelejts u- 6 sz. a. EGY lakás kiadó Bercsényi u. 6. alatt. DUNDI baba hintó por, DUNDI baba crém megakadályozzák a csecsemő bő­rének kipállását, kivörösödését. DUNDI gyermek fürösztő szappan kitűnő. Kap­ható RÄCZ JANOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1., (Takarék épület). özv. KIS Faragó Jámosné rekettyéi 10 hold szántóföldjét eladja. Értekez­hetni Bajza ucca 4. sz. laJlatt. 1936. évre szóló nagy naptárak meg­érkeztek és olcsó árban kaphatok a Pressburger-kömyvkereskedésbem. HA kitűnő izü SONKÁT akar enni, úgy SONKÁJÁT csak a TOMORY-féle PRÁGÁI SONKAPACCAL PÁCOLJA, 4 sonkára való 96 fillér. Egyedül TOMO- RYNAL kapható (Mikes-patika). BÄRANYI Gábor járgányhoz való szecskavágót megvételre keres. Értekez­hetni Tábor u. 13. sz. alatt. TISZTA rongyokat megvételre ke­resnek Nefelejts u. 6. sz. alatt. HASZNÁLT bútorok eladók Vörös­marty u. 19. sz. alatt. BOGARZÓN a Hambalkó-tanyán jan. 10-én, pénteken d. e. 10 órakor lábon álló akác- és puhafát önkéntes árveré­sen eladnak. j ÚJONNAN BESZERZETT áram átala­kításommal io ÓRA alatt töltöm AKKU- MULATORJÄT, 2-est 1 pengőért, 1-est 50 fillérért, felest 30 fillérért, negyedesf 25 fillérért. HOFMEISTER ILLÉS vili. mérnök, Kossuth u/3., bejárat a Dohány uccából. VARGA Testvérek eladják Alsózsanán levő 8 kát. holdnyi tamyásbirtokukaí Süli László szomszédságában1. Értekez­hetni szerdán, szombaton, vasárnap Petőfi u. 27. sz. alatt. 3 lámpásos rádió hangszóróval és te­leppel jutányosán eladó Apponyi tér 1. sz. alatt. GAAL Mihálynak Felsőszálláson egy engedélyezett bikája, van. LEGOLCSÓBB tüzelő a gépforgács, fürészpor, száraz gyertyán- hulladékfa minden mennyiségben kapható Petőf- u. 6. sz. alatt. Príma mangalica hizottsertések el­adók Rét-u. 5 sz. alatt. GONDJAI vannak? űzze el azokaé. Egy pohár legfinomabb »Gondüzö« csak 6 fillér SCHÖNNÉL, Petőfi u. 19. Kon- zum-jegyre mindent kiszolgálunk. MINDENNEMŰ szü csínunk át olcsón vállai Birkás János szűcs, Eötvös u. 13. ELŐRELÁTÓ EMBER mindig óvako­dik az utánzatoktól! Valódi DODO ideá­lis hashajtó dragé, kitünően bevált son- kapáe. Utolérhe tétlenül kiváló IDEÄL- KREM csakis kizárólag egyedül TO- MORY ELEMÉR gyógyszerésznél (Mi­kes-patika) szerezhető be. Ugyancsak a GLÓRIA rovarirtó szer stb. HÖRPINTSEN ön is egy pohárral 6 fillérért. SCHÖNNÉL, Petőfi u. 19. Kon- zum-jegyre mindent kiszolgálunk. ÚJÉVRE ÓRÁT, ÉKSZERT A LEGOLCSÓBBAN SZEREZHETI BE GÁRDONYITÓL. KONZUM JEGYRE az összes fűszer­áruk, cukor, kávé, liszt, tea, keksz, rum, likőr, pálinka, szalon cukor, rövidáruk, piperecikkek, valamint tüzelőanyag ház­hoz szállítva, legolcsóbb árban besze­rezhetők SCHÖN SÁNDORNÁL, Petőfi ucca 19. Bercsén;yi-u. 4 sz. lakóház azonnal kiadó. ' : , LEGKITŰNŐBB minőségű szépség­ápoló szer a.z IDEAL KREM. Egyedül kapható TOMORY gyógyszerésznél, (Mi­kes-patika). CSAK SZAKKÉPZETT órásnál javít­tasson. Javításokat lelkiismeretesen jót­állás mellett a legolcsóbban válal GÁR­DONYI ÓRÁS. FIX és jutalékos alapon biztosító inté­zet keres, kerületi főügynököt, fiatalabb szervezési gyakornokokat, valamint üz­letszerzőket. Részletes ajánlatok Sze­ged, postafiők 38. alá küldendők. , SZÉNÁS u. 3. sz. lakóház eladó. SZESZES ITALOK legolcsóbb bevá­sárlási forrása SCHÖN SÁNDORNÁL, Petőfi ucca 19. Viszonteladóknak áren­gedmény. Konzum-jegyre is beszerez­hető. ÁTHELYEZÉS miatt mélyen leszál­lóit árak, olcsó női és férfi órák, kínai ezüst, disz- és ajándéktárgyak Gárdo­nyinál. TISZTELETTEL értesítem a. m. é. közönséget, hogy Nagy M. Jánosnékézii- vaí és a legdivatosabb sablonokkal fel- munka üzletét átvettem és azt uj áru- szereltem. Kézi- és géphimzést olcsón vállalok. Tisztelettel: LAGNER JULIA, Eötvös u. 14. sz. Gallér tisztítást to­vábbra; is vállalok. i Fiatal zSfirsertjéssk eladók Abroncs ucca 14 sz. alatt. Sáfrik szélmalom mellett. | j KAMCSÄTKÄI FAGYBALZSAM meg­szünteti a fagyástól eredő kéz- és láb- vörösséget, annak viszkető érzését és püffedtséget. Kapható RÁCZ JÁNOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1. (Ta­karék épület). Nagyobb mennyiségű akác- és pu­hafa, a keményfa szerszámfának, a puhafa gerendának, vájumk, fedél- fának is. alkalmas és ölbe vágva eladó. Megtekinthető Göböljáráson. Bővebb felvilágosítást Dohány-U. 3 sz. alatt, özv. Borbás Imrénénél. KUNSÁGI BAJUSZPEDRŐ. A bajuszt viselők 25 év óta kedvelt pedröje. Ké­szíti RACZ JANOS gyógyszertára, Ко»- . suith ucca 1., (Takarék épület). GÉPJAVÍTÁSOKAT, autó- és motor­szereléseket, hegesztéseket, vaiamlnt mindenféle lakatos munkákat, vizvaz*- ték szereléseket szakszerűen éa olcaón készít SZILAGYI DEZSŐ gépműhelye, Posta u. 6. (a Ref. Kör meŰstt). FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épületé­ben, raktáron tart mindenféle órát, ék­szert és szemüveget, nagy választékban. Brilliánst, "ezüst pénzt, arany és ezüst ! ékszert, használtat is, magas áron vesz; órát és ékszert pontosan javít. OZOM FOGPÉPTÖL ragyogóan fehér fogsora lesz, megszünteti a száj bűzt, megakadályozza a fogak romlását. Ké­szíti R ACZ-gyógyszertár, Kossuth u. 1., (Takarék épület). ÍRÓGÉP, varrógép, zenegép javítást valamint fegyver javítást és barnitást, ke­rékpár zománcozást és autogén hegesz­tést olcsón vállal KÖRMENDI műszerész és puskamüve» (Göre-vendéglő mellett). LUKSZUS fűző és gyógyhaskötő, fe­lelősség mellett Konzum-jegyre hat havi részletre kapható Práger Irén Fő u. rőfösüzletében. FELSŐÖREGSZŐLöKBEN Rafai Imre szomszédságában; 900 n.-öl szőlő lakó­házzal e’adó. i i ,: NOVAK Sándor tudatja a gazdaközön- zönséggel, hogy javított növendékmarhát vásárol és nála jőminőségü húsok kap­hatók. Kisfaludy u. 44. sz. özv. MOZGAI Imréné Alsófebérfón 1 lánc földet és kövesut mellett, Visz- meg-szőíő szomszédságában 2 drb. fé­ké tetőidet elad. Ka kuk József alsókis­teleki útban 2 hold szőlő-, szántó- és gyümölcsösét lakóházzal e’ad ja. Érte­kezhetni alsókisteleki útban levő szőlő­jében. ELŐKELŐ, régi intézet Halas és kör­nyékiére helyi képviselőt keres. írásbeli ajánlatokat az eddigi szolgálat és élet­körülmények leírásával »Törekvő« jeli­gére e lap kiadóhivatalában kérik leadni; legkésőbb dec. 31-ig. ESTÉNKINT egy-két szem Tomory- féle DODO DRAGE e legmakacsabb székrekedést is elmulasztja. Hatása bá­mulatos. Két szem ára 8 ff lér TOMOBY- NÄL, (Míkes-patika). II. kér., Akácfa u. 9. sz. alatt egy szoba, konyha, speiz és 2 lóra való istáló február 1-től kiadó. Értekez­hetni a tulajdonossal a helyszínén. ALSOFEHÉRTÓN, Füzesen keresek 5 —10 hold jo- földet tanya nélkül, esetleg tanyával1. Eladni szándékozók a föld mennyiségének és árának feltüntetésével adják be címüket a kiadóhivatalba. HARMAT SZAPPAN a legkiválóbb, kitünően habzik. 1 darab 10 fillér TO- MORYNAL (Mikes-patjka). »IRISZ« »reápolók, erem, szsppan, pú­der, nreviz a legjobban beváltak. Ere­detiségükbe beszerezhetők MAKAY >Kigyó«-pe,tikáb*n, Kossuth ucc*, gim­náziummal szambán. UJ u. 46. sz. lakóház 473 n.-öl telek­kel eladó. Felvilágosítást ad Darázs Mi­hály bognár Mélykúti ut 339. sz. alatt. FRANCIA mézkocsonya a kirepede­zett, kifújt, érdes, vörös kezet egy éj­szaka bársony »imává teszi. Kapható a RACZ-patikábíwi. (Külön piper*ofiztály). A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI: FELHÍVJA a városi javadalmi hiva­tal azokat ;a bortermelőket, akik álta­lány egyezségüket 1936. január 1-től kezdődően a várossal megkötötték, hogy a le által ányozotfc bor után járó félévi boradót 1936 január 15-ig feltét­len f izessék meg, mert aki fizetési köte­lezettségének eleget nem; tesz, általány­egyezsége tárgytalannak tekintetik s bora után az adót literenként fogja fi­zetni- i FELHÍVJA a hatóság a birtokosságot arra, hogy akik földbirtokukon művelési ág változást (legelő, rét fé törés, uj sző­lő ültetés, erdő ültetést) eszközöítek, azt . sürgősen jelentsék be a város hatóságéi­nál; (7. sz. szoba), annál is inkább, mert a be nem jelentett, 'illietv© eltitkolt és a hatóság által hivatalosan 'felvett mű­velési ág változás esetében ha adósza- porulatot eredményez, a különbözet után 25 százalékos bírságot is meg keli fizetni. FELHÍVJA a hatóság a ;sa,ját kos­sal rendelkező ép a 'legalább' 30 darab­ból álló juhállománnyal rendelkező 'gaz­dákat, hogy' juhállományuk gya.pjának minősítése végett egy-egy fürt' gyapjút a városgazdái hivatalba minél előbb szol­gáltassanak ,be. A gyapjút a birka lapoc­kájáról' kell lenyimi és -szorosan ösz- szekötv© egy papírlapra fel kell jegyezni 1) a, tenyésztő nevét, 2) lakhelyét, 3) a- juhállomány darabszámát, 4) a kosok darabszámút, 5) a juhok ;fajtáját. A SERTÉS- és marhahizlaliás Statisz­tikája tárgyában 65828—1935. F. M. sz. rendelet szerint hizlalásba fogott, vagy hizlalt szarvasmarha és sertés állomá­nyát az 1935. ju’ius 1-től kezdődően min­den naptári negyedév első napján, vagy­is minden év július 1-én október 1, ja. nuár 1 és április 1-ső napján fennálló állapot szerint bejelenteni: köteles: az ipari hizlaló; az.a gazda, íaiki egy község határában 200 kát. holdnál nagyobb ter­jedelmű mezőgazdasági földbirtokos, akár mint tulajdonos, akár mint haszon- élvező, javadairnns vagy haszonbérlő gazdálkodik; — az az állattartó, aki eladás céljára egyidejűleg legalább 8 drb. hizlalt vagy feljavítás alatt álló szarvasmarhát tart; — az az állattartó, aki saját házi szükségletén felül élő, -le­olt vagy feldolgozott állapotban való- eladás céljára egyidejűleg legalább 20 drb. hízott, vagy hizlalás alatt álló ser­tést tart. A bejelentésieket a fent meg­jelölt napokat k,ölvető 8 napon belül keli eszközölni. Felhívja tehát a ható­ság a. bejelentésre kötelezetteket, hogy bejelentéseiket a rendőri, büntetöbirói hivatalban jianuár 8. napjáig feltétlenül büntetés terhe mellett eszközöljék. A várm egyei alispán Schneider' Ignác utóda leégnek Állomás u. 7. sz. és Fd- sőszáüliás 152. sz. alatti telepein enge­délyt adott arra-, hogy artézi kút víz­használatához szükséges vízmüveket lé­tesítsen. Az erre vonatkozó véghatáro­zat 1935 december '23-tól 1936 január 22-éig a városi mérnöki hivatalban köz­szemlére van kitéve ф 'ott a hivatalos órák alatt bárki által í megtekinthető s ellene észrevételeit a. kitűzött 'határna­pig bárki megteheti. ■_ k , i • ,

Next

/
Thumbnails
Contents