Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1934 (34. évfolyam, 1-103. szám)

1934-01-03 / 1. szám

1934. január 3, szerda XXXIV. évfolyam, 1. szám JGhkunhaüvs J&IuiCrie* üőie Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÄR EGY ÉVRE MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON 33 P —* Vidékre •« «• ........... 1# P EGY SZÁM ÄRA IS FILLÉR Alapította. PRÄGER FERENC Szerkesztőségi Molnára. 2. — Telefon 45 Kiadóhivatalt Városháza épületében Magánhirdefések Két hónapig tartó, szabó és varró tan- folyamot január 15-én megkezdem la­kásomon, Vörösmarthy ucca 32. sz. alatt. Szives érdeklődőket várva, maradok tiszte’ette'.: Markovits Гопа kézimunkái tanítónő. Harisnyákban óriási választékot tart a Hangya. 3 drb. 120—130 kilós hízott sertés eladó Szász Károly ut 7. sz. allaitt. ButorfozJOti szoba azonnal kiadó, eset­leg koszttal is, Szilády Áron ucca 32. bz. alatt. Kisebb nagyobb jegenyefa teJcnok el­adók Zrínyi ucca 3. sz. alatt. Akácfa ucca 81. sz. alatt szép világos szoba kiadó. Ugyanott jó házikoszt kap­ható. Szekrínyek, ágyak, díványok, többféle kredencek, székeik, eladók özv. Weisz Emilnénál, a ref. templommal szemben. KÉT különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó Szent Imre u. 12. sz. a. Tábor ucca 17. sz. alatt egy pékséghez való kemence ajtó és kemencéhez valló felszerelés eladó. özv. Bontás Imréné elsószáilási ta­nyáján 150 mm. nagyobbrészt tavalyi termés széna eladó. Értekezhetni Do­hány ucca 3. sz. alatt. BOROSHORDÓK, keveset használtak, literenként 8 fillérért, újak, legerősebb tölgyfából készültek, literenként 12 fil­lérért, óriási raktár miatt edadó. Gärt­ner Simon és Fia, iroda Visegrádi u„ 23., eladási raktár Budapest, Dohány ucca 77. Bacsó János felsőszállási birtokán 9- én, kedden dé’e ött 9 órakor nagyobb mennyiségű lábon áöó akácfát rátaszám­ra, önkéntes árverésen elad. Fiatal zsirsertések (130 kgr. körül) el­adók Kisfaludy ucca 35. sz. alatt. Babö Ferenc ny. városgazda pi­actéré lakóházánál pinceüzlethelyisé­get mellette levő szobával kiad. Figyelmezteti a rendőrkapitányság mindazon magyar állampolgárokat, akik 1916. évben szu ettek, hogy január 31-ig jetentkezni kötetesek. Ez a különleges ie’entkezés mindenkire vonatkozik, ha akár szüleinél, akár szolgáiaitad ójánál be is vannak jelentve. Aki a jelentkezést fenti időpontig elmulasztja, a rendelet a'apján 200 pengőig terjedhető pénz­büntetéssel büntethető. RADIÓSZERELÉST, ACCUMULATO- ROK TÖLTÉSÉT, javítását és villany­szerelést jutányosán, felelősséggel készíti PAPRIKA IMRE (Hajnal- és Katona-ucca sarok). Vennék 25—30 mázsa répát. Csi­szár telekkönywezető. KUNSÁGI bajuszpedrő, elsőrangú. Készíti a RÁCZ-PATIKA, Kossuth u. 1 (Takarék épület). Jung József felsőszállási iskola mel­letti tanyáján egy fejős tehenét elad. Ha olcsón iés jól akar ruházkodni, keresse föl a Hmgya főitókíiéít. Vlán Benjámin ref. lelkész látrányi (Somogy vm.) gazdaságába olyan 16 —20 év körüli munkaszerető, hűséges férfi cselédet keres, aki a jószágok­kal szeretettel bánik s a mezei mun­kákhoz ért. Ajánlkozó Bocskay-u. 4 szám alatt jelentkezzék. Halász D. Gyufa Báota pusztai tanyá­ján ó-bor van eladó. VILLANY- és ránfiószerelcst, javí­tást, akkumulátor töltést vállal Kristóf Károly, Kossuth ucca 12. sz. 10 pengő jutalmat adok annak, ki nyomra vezet, hogy ki vitte el Temyák- féle malimon feliüli padlásomról 100 ké­ve nádamat. Cim a kiadóhivaltaffibain. Dr. KRAFTMANN-FÉLE China-vas- bor vérszegénység, étvágytalanság ese­teiben, betegség utáni gyengélkedésnél kiváló hatású vaskészitmény. Egyedül kapható a Szekér-patikában. Egy jól kijátszott hegeadü, egy figli- hom, Siklós Ailbert-fé’e összhangzattan és zenekáté eladó. Értekezhetni Róka ucca 6. sz. alatt, Bánfi Józsefnévail1. Dr. Walter szeminárium legolcsób­ban és biztos sikerrel készit elő kö­zépiskolai összevont magánvizsgákra és érettségire. Vidékieknek levelező oktatás. Kimerítő prospektus. (Válasz- bélyeg). Budapest, József-körut 2. (Rákóczi-ut sarok.) Egy hármas számú modern pénztár és egy Fridrich-fé’e prima rádió hang­szóróval, jutányosán eladó. Cim a ki­adóban. A kiskunhalasi ref. egyház közhírré teszi, hogy Debeák—Szarkás pusztai birtokán nagyobb mennyiségű puhafát szándékozik kitermeltetni. A kiterme­lésre vállalkozók a vágatás feltételeit megtudhatják dr. Nagypál Ferenc egy­házi ügyésznél, vagy Baki Károly gond­noknál. Feliből kiadó szőlő. Natkiai u. 1. sz. A KISKUNHALASI Vadásztársaság minden hétfőn frissen lőtt nyulat olcsó árban bocsájt a közönség rendelkezé­sére. Kapható Tirmann Komád üzleté­ben. öregszőlők 212. sz. alatt, dr. Enitz Béla egyetemi tanár szőlőjében első­rendű kadarkai ó-bor 25 literes msny- nyiségben is e’adó. Pannónia szálló, Budapest, Rákó­czi-ut 5. Nagymagyarország úri kö­zönségének kedvelt találkozó helye, kényelmes éttermek, söröző, kávéház, separék. Elismerten kiváló konyha. Mérsékelt polgári árak. Eötvös ucca 12. SiZ. alaitt egy kis üzlet- helyiség olcsón kiadó. Értekezhetni Sza­bó-trafikban, Fő ucca 11. sz. alatt. A MAGYAR SZEBB JöVö perspektí­váit nyitja meg dr. Loschitz Elemér: »A MAGYAR MEZŐGAZDASAG UJ UTJAI» cimü könyve. Lapunk olvasót 2 pengőért kaphatják. ó-kadarka borunkat minden vevőnk dicséri. HaMjgyia, OROL NÄTHASZESZ 50 fiitér. Kap­ható a RÁCZ-patikában, Kossuth u. 1 (Takarék épület). Schön Dávid bútorkereskedő asztalos műhelyében a legkényesebb Ízlésnek, megfe'ei'ö bútorokat készíti és a legol­csóbb áron árusítja. Kiállításon bútorai a legefjső dijat nyerték, Trianon fájdalom szobrát. Megtekinthető a kirakatban. HÓCIPŐK, HÓCSIZMAK, női bárány- béléses pásztó, fűzős és cBaltltois cipők, TÉLI SZÖRCSIZMAK, gyermek erős is­kolacipők, igen OLCSO ÁRBAN, női divat cipők, igen szép és jó minőségben, Női STRAPA CIPŐK, férfi box és strapa, fűzős és cu- gos cipők, férfi strapa bakancsok, fiú bakancsok, olcsó árban. Férfi VADÁSZ cipők igen jó minőségben, női szövet hócipők 4 pengő, szandálok, női és férfi, házi komód cipők, haris­nyák. Győződjön meg, hogy tartós, jó cipőket milyen OLCSÖN VÁSÁROLHAT SPITZER BÉLA cipőáruházában, vá­rosházával szemben. BoltiszoTga felvétetik Weisz Ignác ke­reskedésébe. Aki már üzletben volt, előnyben részesül*. Mindenki legolcsóbban, legtökéle­tesebben, hideg utón, maga vulkani­zálhatja autó- és kerékpár köpenyeit, tömlőit, hó- és sárcipőit a minőségi­leg egyedül álló GUMASIT VULKA- NISATOR-ral. Kapható a legolcsóbb gyári áron KELLNER FÉLIX cégnél Városház épület. Egy női téükabát és egy leányka ka­bát eladó olcsó árért Szathmáry Sán­dor ucca 12. sz. alatt, Farkas Kálmán órás, a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali, Inga, ébresztő és zsebórákat és szemüveget nagy választékban. Briiliáns, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt (töröttet is) magas áron vesz, órát és ékszert pontosan javít. RACZ-féle ESSENCIAK-kal kitűnő li­kőrt, rumot, konyakot készíthet házilag. Kapható RÁCZ JÁNOS gyógyszertárá­ban, Kossuth u. 1 (Takarék épület). Kovács B. László temetkezési vál­lalkozó egy idősebb magános embert tehenésznek azonnal felfogad Szenthá­romság-tér 1. sz. alatt. Kunz vászonfizlet fehérnemű, ágy­nemű kelengye stb„ Budapest, IV., Petőfi Sándor ucca 17. Egy jó fiút tanulónak felvesz ifj. Kovács borbély, Kárpát u. 2. sz. (Zilah- ma’om mellett). HÍZOTT prima sertések eladók. Ér­tekezhetni Babó Bélával, Alkotmány ucca 4. sz. alatt. — A ref. Szilády-reálgimnázium könyvtárának uj rendje. A ref. reál- gimnázium nyilvános könyvtára; ezen­túl minden héten szerdán délután 3 —5 óráiig lesz nyitva a közönség számára;. »IRISZ« arcápolók, crém, szappan, pú­der, areviz a legjobban beváltak. Ere­detiségükben beszerezhetők Makay »Ki- győ«-patikában, Kossuth-u., gimnázium­mal szemben. FEHÉR szabályozható cserépkályha eladó Apponyi tér 1. sz. alatt. A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI: A gyümölcstermalIs legnagyobb ellen­ségeinek, a vértetü, altnaimoily, gyü- mölespenész és bábaszillvának irtásta minden gyümölcsfa tulajdonosnak élsö- tiendü köteessége. Az irtásnak iegaltal- masabb ideje a téli időszak, január és február hónapok, az irtást legkésőbb március végéig teljesen be kell fejezni. Akik az irtást elmulasztják, vagy! nem kellő módon végzik, kihágásért szigo­rúan bűntetteim fognák s azonfelül költ­ségükre a hatóság fogja az irtást foga­natosíttatni. Az irtás mikénti foganates.- tását a hatósági közegeken kívül a m. kir. gazdasági felügyelőség is ellenőrizni fogja. , . Az alispán rendeletéi alapján a hatóság felhívja a lakosság figyelmét a gyü- mö'csfahernyó irtására. Az irtásnak' a levetek és gyümölcsök eltávolításával! hernyók kézzel való szedésével, száraz és gondos permetezéssel kell történ­nie, annál is inkább, mert akik gyü­mölcsfáikat ezen kártékony rovartó® leg­később március 1-ig megóvni, ‘ illetőleg mentesíteni elmulasztják, az irtást, a hatóság fogja a mulasztók költségére eszközöltetni, azonfelül kihágás miatt szigorúan bűntetteim fognak. A város elöljárósága az 1934. és 1935. évben előforduló lópatköló, bognár és szíjgyártó munkákra árlejtést hirdet. — Szakiparosok minden egyes szakmába vágó munkákra külön-külön teendő ajánlataikat zárt és lepecsételt boriték- ban 1934. évi január 9-én délelőtt 10 óráig adhatják be a városi iktató hi­vatalban »Ajánlat (a szakma szerint megnevezendő) munkákra« felírással el­látva. Elkésett, vagy táviratilag tett ajánlat nem lesz figyelembe vehető. A beérkezett ajánlatokat ugyanaznap dél­előtt fél tizenegy órakor bizottság fogja a városháza tanácstermében fölbontani, mely alkalommat” ajánlattevők, vagy iga­zolt képviselőik jelen lehetnek. Ajánlati űrlapok és vállalati föltételek díjmen­tesen kaphatók a v.-gazdai hivatalban a hivatalos órák alatt, hol bővebb fölvi­lágosit ássál is szolgál a: hivatal. Kiskunhalas m. város hatósága fel­hívja az adófizető lakosságot, hogy hátralékukat fizessék be, mert az elég- te’em fizetési eredmény folytán a pénz­ügyi hatóságok a város elten kimon­dott fe’e ősséget alkalmazni fogják s állami végrehajtókat küldenek ki a hát­ralékok behajtására. Figyelmezteti; a hatóság a lakossá­got, hogy az -udvarokból a havat csak a várost környező nádasokhoz és víz­állásokhoz szabad kihordani. A hónak más helyre történő kihordása bünte­tendő cselekmény.

Next

/
Thumbnails
Contents