Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1933 (33. évfolyam, 1-104. szám)

1933-01-04 / 1. szám

1933 január 4, szerda XXX1I1. évfolyam, 1 szám JGbkunhalajs 3(eluiErie* iiőie Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÄR EGY ÉVRE. MEGIELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Nairbea....... — 1Я P ВО Й11. — Vidékre ••• ........... egy szAm Ara « fillér Alapította . PRÄGER FERENC Szerkesztőség. Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) Kiadóhivatal. Városháza épületében Magánhlrdefések Eladó 125 kát. hold jó birtok nagy halastóval pirtói állomás mellett. Ér­tekezhetni Meggyesi Jánossal a hely­színén. KOSÁRFONÁSHOZ való füzvesszőt, száraz és nyers á'lapotban keres megvé­telre Kovács Sándor kosárfonó, Szász Károly-ut 7. sz. Baki István alsófehértói 11 és fél kát. hold szántóját Almási testvérek szomszédságában és id. Mészáros Sándor szomszédságában levő В és fél kát. hold szántóját eladja. Érte­kezhetni fehértói tanyáján, vagy Es­kü-tér 1 sz. házánál. EGY keveset használt fényképezőgép eladó. Cim a kiadóban. Modern öt szobás lakás május el­sejétől kiadó. Cim a kiadóhivatal­ban. ELADÓ egy kétcsövű kakasos 16-os vadászfegyver, vagy 12-ért elcserélhető. Cim a kiadóhivatalban. Pázsith Antal egy kommenciós ko­csist azonnal felfogad. ROZSKORPA eadó Nefelejts-u. 6.sz. JókaiHu. 8 sz. alatt 2 szoba, kony­ha és 3 kamra azonnal kiadó. Szegfű ucca 9 sz. ház, a piachoz 2 perc, eladó. Értekezhetni I. kér. Csaba-u. 7 sz. alatt, az uj kaszárnya kony­hájával szemben. Két egymásba nyíló szép uccai szoba bútorozva, esetleg bútor nél­kül is, a város központjában kiadó. Cim a kiadóhivatalban. Széchenyi-u 57. sz. alatt három zsirsertés eladó. KÄMCSÄTKAI fagybalzsam megszün­teti a kéz és láb vörösségét és fagyás- tól eredő viszkető érzést és az ujjak piiffedtségét. Kapható Rácz János gyógyszertárában, Kossuth-u. 1. sz. (Ta­karék épület). A honvéd laktanya közvetlen kö­zelében, Akácfa-u. 81 sz. ház üz­lethelyiséggel, két portával eladó vagy kiadó. Ugyanott villany- és petróleumlámpák, üzleti 5 kg.-os mér­leg, könyvek, fegyverek, hordók, hő­mérők, kosarak, posztófüggöny, sám­fák, lábszárvédő és egyéb különböző árgyak eladók. AKAC ölfa eladó Dohány-u. 3. sz. ■ att özv. Borbás Imrénénél. TOKAJI gyógyborok, asszu 2 P 50 fillér, máslás 1 P 20 fillér literenkénti árban előjegyezhető Kigyó-u. 4. sz. alatt. Akácfaerdő kataszteriig cirka 3 hold 1000 n. öl területű, a tajói állomáshoz félórái távolságban, amely gerendáknak, táviró és villanyvilági- tási oszlopoknak is való, egytételben eladó Gyenizse Lajosnál Bodoglár puszta 44 tanyaszám, ahol az eladási feltételek megtudhatók. KÜLÖNBEJARATU bútorozott szoba kerestetik a felsővárosi részen. Cim a '"ladóhivataban. Tájékoztató húsárak: Marhahús elsőrendű hizlalt 80 fill. Birka hús kilogrammja 80 fill. Borjú hús (paprikás) kg-ja 100 fill. Borjú hús (pecsenye) kg-ja 120 fill. Sertés hús (pecsenye) kg-ja 120 fill. Sertés hús (paprikás) kg-ja 100 fill. Zsír kilogrammja 180 fill. Egy kilogramm kolbász 160 fül. Kérem a husvásárló közönség szives pártfogását özv. Juhász Istvánná hentes és mészáros. Két prima sertés eladó Kossuth-u. 36 sz. alatt. Ugyanott bútorozott szoba kiadó. Keresek megvételre 1 vagy fél hold szőlőt. Cim Tábor-u. 7. SZEMÜVEGET olvasáshoz, egész olcsó és finom minőségű, kapható RÁCZ patikában, Kossuth-u. 1. (Takaréképü­let). Nagy Vendel tajói birtokán na­gyobb mennyiségű takarmány és 2000 kéve etetni való csuma eladó. Értekezhetni a helyszínén. II. kér. Kölcsey-u. 3 sz. lakóház kiadó, esetleg eladó. Értekezhetni Jó- kai-u. 26 sz. alatt szerdai napokon. Zrínyim. 37 sz. lakóház eladó. Ér­tekezhetni a helyszinén szerdán és vasárnap. RADIÓSZERELEST, ÄCCUMULATO- ROK TÖLTÉSÉT, javítását és villany­szerelést jutányosán, felelősséggel készíti PAPRIKA IMRE (Hajnal- és Katona-ucca sarok). — Egy fiút tanulónak felvesz. 2000 kéve kukoricaszár eladó, ná­dat és kutut lehet vágni. Értekez­hetni özv. Murgács Jánosuknál. VILLANY csillárok, lámpaernyők, égők, mindenféle villamosszerelési anyag nagy választékban, olcsón kap­ható Weisz Endre villanyszerelőnél, Fő u. 11. Villanyszerelést olcsón vállal. Lakodalmi ajándéktárgyak nagy választékban. Kölcsön edények és nikkel evőeszközök használatra ki­adók Szász Károly-ut. 3 sz. (Stern ház). Ugyanott a trafikhelyiség azon­nal kiadó. Kukoricaszár és tőnek olcsón el­adó helybeni megtekintésre Zsana pusztán, Korka-féle birtokon, ahol fordítás is kiadó. Értekezhetni Szi- lády Áron ucoa 31 sz. alatt, vagy kint a helyszinén. Pigylaímiezlteti a hatóság a lakosságot, hogy r obbantó anyagoknak házilag való előállítása, használata és forgalomba ho­zatala szigorú büntetés terhe mellett ti­los. Kizárólag csak az I. fokú rendőr- hatóságtól nyert vásárlási engedély alap­ján beszerzett robbantóanyagok használ­hatók. Tábor-u. 21 sz. alatt nagyobb mennyiségű répa eladó. A református reálgimnázium nagy könyvtára minden vasárnap délelőtt 10—11-ig rendelkezésére áll a kö­zönségnek. Az érem és régiségtár ezentúl nem délután, hanem szintén vasárnap délelőtt 11—12-ig tekint­hető meg. Ifj. Ván Sándor Fehértón szénát, árpaszalmát, 2000 kéve kukoricaszá­rat és 300 mázsa répát elad. Füzesen 1 és fél hold, Pirtón 2 és fél hold föld eladó. Értekezhetni Kisfaludy-u. 87 sz. alatt. OZOM kézfinomitó kirepedezett, vö­rös, reszelős kezét egy éjjel bársonyo­san simává varázsolja. Ára olcsó, minő­sége jó. Készíti RÁCZ patika, Kossuth ucca 1. sz. (Takarék épület). SIMON Sándor fe'sőkiste’eki tanyá­ján nagyobb mennyiségű szénát elad. Értekezhetni Kisfa'udy-u. 3. sz. alatt. Akácfa hasáb 2.70 P, aprított 3 pengő mázsánként, házhoz szállítva. Megtekinthető és rendelhető Szász Károly-u. 4 sz. alatt. ELVESZETT egy 16-os kakasos va­dászfegyver özv. Farkas Orbánné re­kettye! birtokától Orbán Duccos Sándor birtoka környékéig. Becsü’etes megta­láló adja be Borass Gyula kereskedő üz­letébe, ahoi il.lő jutalomban részesül. Suba Imre felsöszállási 10 hold szántóföldjét egészben vagy részle­tekben eladja. A VÁROSI hatóság értesíti a fuva­rosokat, hogy a Fehér-házi jégverem jéggel való megtöltését (be'eszámítva a beletörést is) árlejtés utján óhajtja biz- tositani. Fe'hivja tehát mindazokat, akik vállalkozni óhajtanak, hogy zárt Írásbeli ajánlatukat 11-én déli 12 óráig az iktatói hivatalba adják be. A jég a nagytóról 'esz kivágandó és beszállítandó. Natkai-u. 2 sz. lakóház május 1-re kiadó. GAZDÁLKODÓKHOZ! Ki!sk Kovács Lajtoís 18 éves külső gazdasági cseléd, aki bal kezére kissé nyomorék, — csu­pán ellátás és némi ruhanemű ellenében hajtandó <vOlna elszegődni jobb érzésű gazda!'kiodóhoz. 'Érdeklődni lehet a köz- gyáimi jhivá'taübani. A VÁROSI hatóság értesíti a szíj­gyártó iparosokat, hogy az 1933. évben szükséges lószerszámok javítását és kar­bantartását árlejtés utján óhajtja bizto­sítani. Fe'hivja tehát a szíjgyártó iparo­sokat, hogy az aján’ati űrlapok átvétele céljából legkésőbb 9-én d. e. 10 óráig a városgazdái hivatalban jelenjenek meg s az ajánlatukat pedig 12-én d. e. 12 óráig az iktatói hivatalba zárt boríték­ban adják be. Jó fejőstehenet megvételre keres ifj. Zilah Sándor Avar-u. 17 sz. (Zi- lah malom.) A RENDŐRSÉG figyelmezteti mind­azon álampolgárokat, akik 1915. évben születtek, — 1933. január 31-ig jelentkezni kötelesek. — Ez a külön­leges jelentkezés azokra is vonatkozik, akik akár szüleiknéi, akár szolgálatadó- juknáí már be vannak jelentve. Aki jelentkezését fenti időpontig elmulasztja, 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel sújtható. í HALASI i GAZDASÁGI BANK RT. j j KISKUNHALAS, I A PESTI \ MAGYAR KERESKEDELMI < \ BANK LEÁNYÍNTÉZETE j í a Magy. Nemzeti Bank mellékhelye ; •'/ kölcsönöket kedvező feltételekkel \ folyósít, elfogad betéteket gyű- j 1 mölcsöztetésre, foglalkozik a $ bankszakma minden ágával, a \ m. kir. osztálysorsjáték elá- rusitóhelye Külföldi uta­záshoz valuta, vizűm i ‘ és menetjegy be­szerezhetők < ________________________________\ »IRISZ« arcápolók, crém, szappan, pú­der, areviz a legjobban beváltak. Ere­detiségükben beszerezhetők Makay »Ki- gyóc-patikában, Kossuth-u., gimnázium­mal szemben. PÄLYÄZAT. A város közkórháza kór­termeiben hiányzó fabútorokra nyilvá­nos árlejtést hirdet. Bútordarabok alak­járól és méreteiről a kórház gondnoki hivatala ad bővebb felvilágosítást. Pá­lyázatok lezárt borítékban január 21-ig bezárólag ugyanott nyújtandók be. Farkas Kálmán órás, a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali, inga, ébresztő és zsebórákat és szemüveget nagy választékban. Brilliáns, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt (töröltet is) magas áron vesz, órát és ékszert pontosan javít. Bútorozott szoba kiadó, esetleg tel­jes ellátással Magyar-u. 8 sz. alatt. GYERMEK fog'alkoztató nagymüveít- ségü urinő lakásán kizárólag német nyelven, birodalmi német kiejtéssel. Gyermekek . részére 3—6 éves korig egyéni nevelés és szórakoztatás Montes- sori módszer szerint. Hőadás után is­kolás gyermekek részére is. Német-fran­cia oktatás és társalgás felnőttek ré­szére, a legmérsékeltebb díjazás mel­lett. Tudakozódhatni lapunk kiadóhiva­talában. ELADÓ Báthory-u. 3. sz. lakóház 3 szoba, konyha és sok mellékhelyiségek­kel és 400 öl telekkel. Értekezhetni a helyszinén. A VÁROSI hatóság értesíti a lakos­ságot, hogy nagyobb mennyiségű alom- szalmát és szénát kíván beszerezni. Ajánlatok zártan megtehetők a városi iktató hivatalban, legkésőbb jan. 7-én déli 11 óráig. Széchenyi-u. 41 sz. (Pap-kert) la­kóház két holdas gyümölcsös és ve­teményessel eladó. Ugyanott egy gyermekágy eladó. Értekezhetni özv. Pázsit Józsefnéval. A földművelésügyi miniszter rende­leté alapján közli a hatóság a közönség­gel, hogy a mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan kihasználásá­nak meggátiásáról szóló 1923 :XXV. te. 2—14. §-ainak hatályát az 1933, 1934 és 1935 évekre kiterjesztette.

Next

/
Thumbnails
Contents