Halasi Hirlap, 1933 (1. évfolyam, 1-34. szám)

1933-05-15 / 1. szám

Ma : Halasi csipke T iskunhalas, 1933. május 15 1. szám I, évfolyam ELŐFIZETÉSI ÁR: él évre — — — 2 pengő 50 fillér egyed évre — — 1 pengő 50 fillér GYES SZÁM ÁFA TÍZ FILLÉR Politikai, gazdasági és társadalmi lap GAZDASÁGI EGYESÜLET FÉLHIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő lapvezér: MEDVECZKY KÁROLY gazdasági főtanácsos ■■■mnBBtna SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: HURT KÖNYVKERESKEDÉSE (VÁROSHÁZA ÉPÜLET) MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN Baranyi László hittanár lett az uj plébános Egyhangú volt a választás rendkívüli lelkesedéssel, gyönyörű harmóniában Beköszöntő Szeretettel köszöntjük, Kiskunhalas ősi múltú egyei városnak és a Délvidéknek hatalmas ol- asótáborát. Éveken át megnyilvánult általános özóhajra, sikerült megszerezni a második lapnak megjelenésére a felsőbb engedélyt, amit társa­dalmunk vezető csoportjai már annyiszor sür- :ettek. A nemzeti lendület és cselekvés mai nagy' • orszakában, mint a kultúra uj lámpása óhajtjuk ég teljesebben megvilágítani régi érdemes lap­punkkal a Helyi Értesítővel karöltve a város- . zdasági és kulturális közélet és munkafejlesz- > sorsdöntő kérdésiéit. Összefogásnak, egymás kölcsönös megbecsü- sének, a haladásnak é, a Szent Egységnek nagy képeiben kezdjük meg munkánkat Halas és Dél- :stvármegye nagy érdekeinek képviseletében. Régi városunk hatalmas bástyaerőd a jelen­ei Délvidék magyar ha tár városainak Makónak— Jegednek—Bajának—Pécsnek díszes város soro­zatában. Igyekszünk kivívni részére a nagyvá­rossá fejlesztés összes jogait- Igyekszünk szolgálni nberfeletti erővel nemzeti területeink felszaba- tását, a mostani döntő évben közönségünk ala- sabb és állandóbb írül' i tájékoztatásával és nyitásával. E kérdésben magyar ember és rna- ar ember között Istennek hála nincs különbség! Széchényi Istvánnak, a legnagyobb magyar- k évek ezreire szóló célki' ízeseit kívánjuk szól­ni és érvényesíteni a kcztermelés hatalmas iinek a mező- és kertgazdarágnak, a teremtő és dolgozó iparnak és a kivitelre uj értékeket állító kereskedelemnek c lefogásával; bekap- )lva a nemzeti munkások szorgalmas rétegeit a Munka Uj Magyarországán ik« megteremtésére. Nem akarunk elmerülni a sajtótermékek és újságoknak végtelen és sivár betütengerében. A "ermészet—Művészet és Vall s hatalmas, fensé- s eszményei lebegnek leiki szemeink előtt. A . izdasági, vagyoni és műnk a fejlesztési megerö- ■ déssel kapcsolatban óhajtjuk mind a három gyháznak; Iskolavárosunk magas klassisához eltó előrevitelét, a múltak mulasztásainak pot­yával; a törökvilág alatt elrombolt pusztai kis íplomok visszaá litásávak Szólaljanak meg végre légyszáz éves elnémult pusztai harangok! Az mi Mester dicsőségére! Kérjük Kiskunhalas és Délvidéke kiterjedt ol- ó közönségét, álljon mellénk, nemes és szent i fáradozásunkat karolja fel lelkes erővel, hogy Magyarok gyorsvonatával eljuthassunk a várva- t Célállomáshoz, az egységes és oszthatatlan :y-Magyarország talpraálíítP^-ához. Világmin- séget mozgató Istenünk ad . hogy ezt meg- essük! M Veczky Károly. Vasárnap tartotta meg a róm. katolikus egy­ház képviselőtestülete dr. Kovács Vince kano­nok elnök eiével a bemutatandó plébános válasz­tást Három jelölt közül — amint előre látható volt — Baranyi László hittanári egyhangúlag vá­lasztották meg plébánosnak. A »Halasi Hírlap« is nagy örömmel üdvözli az uj plébánost mert Halason eltöltött hat évi egyházi, szociális és jótékonysági tevékenysége biztosítéka annak, hogy minden erejével Halas javát fogja szem előtt tartani. Az uj plébános fiatalon került a halasi plé­bánia élére. 1897-ben született Kiskunmajsán. Kö­zépiskolai tanulmányait Kalocsán, teológiai évelt Kalocsán, Esztergomban és Vácott végezte. 1921-ben szentelték pappá. Először Jászkarajenőn, majd Lajosmizsén volt káplán. Innen került a mezőtúri ref. gimnáziumhoz hittanárnak. 1927-ben helyezték Halasra gimn. hittanárnak. Középisko­lai tanulmányai közben 1915-ben bevonult kato- ; námak. Az orosz, oláh és olasz harctéren harcolt, ! Egy város fejlődésének a feltételei minden­kor adva vannak. A város társadalmától, lakóitól, a város vezetőségétől függ, hogy miként tudja az adottságokban • és a helyzetben rejlő erőt a város és polgársága javára hasznosítani. Kiskunhalas földjében, népében, területi és helyzeti adottságában olyan erők vannak elrejtve, amelyeknek további fejlődése és kimunkálása a város számiára nagy jövőt biztosíthat. Az élet mindenkor megszabja a fejlődés irá­nyát és útját. Kiskunhalasion már ki van jelölve ez az ut, csak haladni kell rajta. Ez a gyümölcstermelés és a baromfitenyész­tés. Ha Kiskunhalas forgalmi adatait nézzük, ak- i kor megállapíthatjuk, hogy piacának ez a keltő | a legnagyobb értékű és jelentőségű cikke és ez j a kettő az, amely anélkül fejleszthető, hogy túl- ' termelés állhatna elő. Ez a két termelési ág az, amelyben a nemesítés, fejlődés, szaktudás kor­látlan lehetőséget nyújt a minőségi termelés s ezá'tal a nagyobb jövedelmezőség felé. Ha a lakosság a gyümölcs telepítést tovább folytatja, a gyümölcsfa ápolás és gondozás a mainál tökéletesebben fog megoldódni, ha mind­inkább a keresettebb fajtákra irányul a termelés, úgy a lakosság termelő rétege igen ér­tékes és jelentős bevételhez jut. De jelen­tős bevételhez juthat ezáltal sok munkás­kéz is, mert a csomagolás, a vasútra szállítás, a láda készítés, stb. igen sok. embernek nyújt­hat szintén kenyeret. Ezenkívül arra: keli törekedni, mint hadapródjelölt. Több kitüntetést szerzett: II. O'. ezüst vitézségi érmet, Károly csapatkeresztet, háborús emlékérmet és a német hadji érmet a kardokkal. Jelenleg emléklapos főhadnagy lelkész. Munkatársunk fölkereste az uj plébánost és megkérdezte, hogy mily ideálok fogják vezetni uj hivatalában. Az uj plébános barátságosan válaszolt a kö­vetkezőkben: Újításokat nem hoz. Mint eddig is, ép oly tevékenységgel fogja folytatni ielkipász- tori, szociális és jótékonysági munkásságát, mint ahogy azt első tanító mesterétől Mihálovics Ernő c. kanonoktól tanulta. Igazi papi ideálja, plébá­nos! munkásságának útmutató eszménye dr. Ko­vács Vince kanonok marad, akinek közelségében hat évig élt- Azon az úton akar haladni tovább, melyet ez a nagytudásu, tisztaéletü főpap jelölt ki munkásságával és oly mértékben kívánja szol­gálni hivei érdekeit, mint azt mindenkori ideák' jától látta. Az uj plébános beiktatása a pápai kinevezés leérkezte után — előreláthatólag junius végén lesz. hogy ki lehessen munkálni Kiskunhalason olyan niagyobbszabásu gyümölcspiacot, amelynek for­galmából azután a város maga, sőt" a kiskun- halasi kereskedelem is tekintélyes bevételekre te­het szert. Nem szabad előfordulni annak, hogy a kiskunhalasi gyümölcsöt, hogy jól érlékesülhes- sen, Jánoshalmára kell elvinni. Az értékesítés előmozdítása terén a gyümölcs­piac kifejlesztése mellett nagyon fontos az, hogy a kis termelési ágak forszirozása minél nagyobb liendü'etet nyerjen. Külkereskedelmi mérlegünkben kiviteli adataink között itt a legkisebb a vissza­esés és ma is itt vannak a legnagyobb kilátások. Erre különösen a tanyavilág nyújt nagy lehető­séget, amelyet ki is keld használni. Mindennek azonban bizonyos feltételei van­nak. Ezek közül elsőnek kell megemlíteni a város polgárságának 'egységét, egységes fellépését, össz- munkálását minden olyan kérdésben, amely a vá­ros javát, a lakosság boldogulását s a mai ne­héz viszonyok elviselhetővé tételét szolgálja. Min­dig előttem van a kis Lett-ország (összesen 1 millió 400 ezer lakosa van), parlamentjének hom­lokzatára vésett felirat: Egyetértéssel a kis dol­gok is naggyá fejlődhetnek, széthúzással a nagy dolgok is tönkre mehetnek. A második nagyfontosságu kérdés, amely fel­tétedét képezi Halias város fejlődésének: a tanyák lakóinak az élőbbrevitele, nekik ut, vasút, tele­fon, közigazgatási kirendeltség, orvosi szolgálat, stb. révén legalább azoknak a legprimitívebb elő­Kiskunhalas fejlődésériek feltételei Irta: Gesztelyi Nagy László egyetemi m. tanár, m. kir. gazd. főtanácsos, a Duna»Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatója

Next

/
Thumbnails
Contents