Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-01-03 / 1. szám

193 január 3., szombat XXXI. évfolyam, 1. szám / Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Hefen ............. 13 P 80 fill. | Vidékre .................. EG Y SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította, PRÄGER FERENC Szerkesztőségi Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) Kiadóhivatal. Városháza épületében Halas város 1930-ban 1.023,658 pengőt fizetett be adóba Bolettával 88.000 pengő adót egyenlítettél« ki. Adótartozás miatt egész évben egy árverést foganatosítottak A városi adóhivatalban hatalmas számsorokon szaladgál le s fel az újságíró szeme. Hatalmas summák sorakoznak egymás alatt, hogy az­tán, amikor vége az összeadásnak, hétjegyű szám fejezze ki azt a hő­sies áldozatkészséget, amelynek Ha­las közönsége tanujelét adta az 1930-as irgalmatlanul rossz eszten­dőben azzal, hogy az adózás terén — mondhatjuk egész nyíltan — ere- t jén felül eleget tett kötelességének, f Mert ha hétjegyű számokkal állunk I szemben, ugyan mi másról is lehetne szó, mint — adóról. Az adóivek ke­gyetlenül rideg, precisen nyugodt számai nem ismerik a lágy lírai han­gokat, nem beszélnek arról, hány síró szem könnye, hány álmatlan éjszaka töprengő vergődése tapad hozzájuk, ezek a számok csak arról beszélnek kegyetlenül, őszintén, mi­lyen óriási erőfeszítésre volt képes ennek a városnak dolgozni szerető lakossága. Hónapok szerint irtuk ki az adó­kat. Ez igy oszlik meg: januárban 42.370 P, februárban 109.585 P, már­ciusban 20.097 P, áprilisban 18.640 P, májusban 115.066 P, júniusban 40.867 P, júliusban 40.664 P, augusz­tusban 160.115 P, szeptemberben 106.892 P, októberben 87.184 P, no­vemberben 170.471 P, decemberben pedig 111.702 pengő adót fizettek be, összesen 1930. évben 1.023,658 pengő adót. 1930. évre az adóelőírás 1.077,090 pengő volt, hátralék volt 1929. évről 497.700 pengő, az összes tartozás 1.574,791 pengő volt. A mostani be­fizetéssel (1.023,650 P) 1931-re ma­radt adóhátralék 551.132 pengő. Az adóhivatal legforgalmasabb hó­napja természetesen az évnegyedek voltak: február, május, augusztus, november. Ebben a négy hónapban 555.237 pengőt fizetett adóba Kis­kunhalas. A felsorolt összegekben már ben­ne van a bolettával fizetett adóösz- szeg is, amely Halason 88.729 pengőt tett ki. Az esztendő folyamán 5609 intőt bocsájtottak ki, amelyben adófizetés­re szólították fel a közönséget. Zálo­golást 2218 esetben tartottak. Az ár­verést már csak 1192 esetben tűzték ki, mig árverésre mindössze egy esetben került sor. A tiz legtöbb adót fizető 107.626 pengőt fizetett be. Az adófizetők összes száma: 8453. LEGÚJABB! (Budapesti tudósítónk telefonjelenlése) Időjárás A Meteorológiai Intézet jelentése sze­rint I az időjárás enyhülése várható csa­padékkal. Szorosabb gazdasági kapcsolat Magyaror­szág, Ausztria és Németország között íj félt kongat fei a toronyban a templom ha- raja: Újév jön és az idő vén ka­pui, a két örök strázsa: a Tegnap ést Holnap között, belép. zakód ás sál és szepegő remény- késsel köszöntünk téged, Újév, Knosz újszülött gyermeke! Mo- scgó szemedből áradjon derű és ffyesség. Ne láss közöttünk zor- dt arcot, küzködő lelket, csüggedt szét. Sugarazd be hajlékainkat a be és boldogság derűjével, he- gizd be a mély sebeket, oszlasd elhomlokunkról a komor tél és a bonytalan Holnap borúját. lozd el fehér szárnyaidon a meg- éés, a jóság, a reménység taliz- nnjait is. Es hozd magaddal a cső­szert, amellyel a becsületes mun- K a szorgalom ki tudja harcolni iamaga jutalmát. De hozd magaddal erosszindulat, a gonoszság és gyü- Iködés büntető ostorát is. lem ölhetett kézzel könyörögjük lied az istápot, Ismeretlen Jöve- uiy. Dolgozni akarunk, köteles- sgeinken túl is eleget kívánunk ten- i e súlyos idők ránknehezedő pa- mcsainak. Szegények és mértéktar- fc vagyunk óhajtásainkban és re- zénységeinkben. Mindössze arra ke­ink, légy méltányosabb hozzánk, int volt elődöd, akit Szilveszter éj- sakáján az idő trónusán felváltasz, égy megértőbb, belátóbb, igazsá- psabb. Fokozott munkánk, becsü- Jtes erőfeszítésünk jutalmául segíts bzzá bennünket egy karéjjál több fcnyérhez és ne mérd oly zsugori ezzel a boldogságnak, ennek a íindennél ragyogóbb gyémántnak, a arátjait. Jutalmazd az érdemet és üntesd a kártevést — csak ne légy i jutalmazásban oly fösvény és a üntetésben olyan bőkezű, mint elő- eid. S főleg: ne büntesd az ártat- mokat, az özvegyeket, az árvákat s a nélkülözőket. Ujesztendő fohásza ma is, most 5 változatlanul az áhitatvágyódás aktusait döbbenti ki az emberi szi- ’ekböl, ez a bucsuzás és ez a kö­zöntés a remény örök zöld ágaival ran átdekorálva, lüktetése, sóvárgá­sa 1930. esztendő után is még min­iég zsenge és jó szándékkal körül- ceritett. Mosolygó Újév, Isten hozott kö- ‘ünkbe. Szőlők drága nedűjével telt toharak, örömkiáltások és kacajok tözben a lelkünk feléd száll. Kitár­uk a szivünket: írjad bele az Idő áthatatlan ujjaival valamennyiünk szebb, jobb, boldogabb jövőjét. Béesből jelentik: Beavatott he­lyen úgy tudják, hogy Bethlen ja­vaslatot tett az osztrák és német (kormánynak arranézve, hogy a 3 ország az eddiginél szorosabb gaz­dasági kapcsolatba lépjen egymás­sal. Gazdasági megállapodást kötné­Ma délután v a kormány tagjai minisztertanácsot tartanak gróf Bethlen István minisz­Hock János v. képviselő a kom­mun alatt erősen exponálta magát és külföldön tartózkodik. Józsefvárosi hívei mozgalmat indítottak az­iránt, Ä nek, amelyben részletesen felsorol­nák az egymásnak kölcsönösen szál­lítandó cikkeket és ezeket az elvá­molásnál kedvezményes elbánásban részesítenék. A terv állítólag úgy Németországban, mint Ausztriában tetszéssel találkozott. terelnök etnöklésével. í A minisztertanács gazdasági ügyeket fog I tárgyalni. hogy a volt képviselő hazajöhes­sen. 30 ezer aláirásu kérvény­ben kérnek részére amnesztiát, amit most juttattak el a kor­mányzóhoz. Kitartás! — üzeni újévre Rothermere lord Nem kell már tiz év a revízióig Lord Rothermere felkérte a Magyar Revíziós Ligát, hogy újévi üzenetét tol­mácsolja a magyar nemzetnek. Az üze­netben a lord ezeket mondja: — Szomorúsággal és csalódással telt évtized zárult le a tegnappal és ma egy vidámabb, biztatóbb évtized kez­dődik. Senki sem meri kétségbe vonni, hogy az igazság Magyarország oldalán van. A müveit világ már teljesen ráesz­mélt a Magyarországot ért sérelem- nagyságára és nőttön-nő a revíziót kí­vánók tábora. Három és fél éve, hogy sikraszáUtam Magyarország igazáért és azóta nagyot haladt a revízió ügye. — Magyarország barátainak a száma egyre növekszik. Már nemcsak Musso­lini, hanem más országok befolyásos államférfiai is teljesen megegyezenek ab­ban, hogy a békefeltéte'eket revízió alá kell venni. \ — A múlt csalódásai, a jelen nyomott hangulata ellenére üzenem: Kitartás! Nem lehet biztosabbat jósolni, mint­hogy hosszú idővel a most kezdődő évti­zed lejárta előtt Magyarország vissza­kapja három és félmillió fiát az általuk benépesített területekkel együtt! — Külbogyiszlót Nemesnádudvar- hoz, a többi bogyiszlói pusztát Fájsz községhez csatolták. Bogyiszló köz­ségnek a törvény által Tolna vár­megyéhez való csatolása aktuálissá tette a községhez tartozó pusztáknak' pestvármegyei' községekhez való el­osztását. A törvény értelmében ezért 1931. január 1-ével Külbogyiszla 3885 kát. hold területtel Nemesnácf- udvar községhez, Karasz, ösztövéry 1 Szerecsen, Eperjes és Küldoromlás- puszták 988 kát. hold területtel Fájsz I községhez csatoltatok. i , Éles kritika a kormány politikájáról a keresztény gazdasági pártban Élénk feltűnést keltett, különösen politikai körökben a Keresztény gaz­dasági pártban gróf Zichy Jánosnak, a párt elnökének a beszéde. Uj.év napján gróf Zichy János nagyobb beszédet mondott, amelyben élesen bírálta a kormány politikáját és a; a kijelentést tette, hogy ha a ko: mány bizonyos kérdésekben net változtatja meg álláspontját, a K< resztény gazdasági párt az ellet zékbe vonul. Ma délután minisztertanácsot tartanak Amnesztiát kérnek Hock János részére

Next

/
Thumbnails
Contents