Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-01-01 / 1. szám

— 30* Íanuár szerda __________________________________________________________________XXX. évfolyam, 1. szám Po litikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE, MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Helyben ...... • - 12 P 80 fül. | Vidékre ................. E GY SZÁM ÁRA IS FILLÉR .......ie P A lapította i PRÁGER FERENC Szerkesztőség, Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) Kiadóhl vatat i Városháza épületében Magánhtrüetések CIPŐT 3000 párból választhat min­dig a legolcsóbban — FODOR CIPÓ- HAZBAN (Városház épület) Nem drágább, de fe'tétlenüjl kifogás­talan munkát kap, ha Faragónál, a vá­rosháza épületben javíttatja óráját, ék­szerét, szemüvegét. Csonka Mihály felsőszál'.ási tanyáján széna és szalma eladó. Fiatal nagy fajta belga nyálak tenyész­tésre igen alkalmasak, páronként is el­adók, Felsőnádor-u. 5. sz. Feles dohányost felveszek. Jelentkezni Strasszburger Tibor soltvadkerti tanyá­ján egész nap. Id. Rékasi Ferenc Füzesen 500 kéve kukoricaszárat e'ad. Tudakozódni Toldi- u. 17. sz. alatt. . Fehértón Lázár József szomszédságá­ban l lánc 100 n.-öl föld eladó. Tuda­kozódhatni Konkoly Józsefnél Jánoshal­mán, Kiserdő, 9. tanyaszám. Bútorozott szoba, konyhával és egy lakás január 1-re kiadó Vörösmarty-u. 19 Magyar kajszin o'tványok eladók Alsö- öregszölőkben özv. Király Gy. Lajosné- nál. FAKSz-ház, városi faiskola mellett le­vő rokkant te'epen átadó. Ág-u. 5. sz. Smolcz Mihály Alsószálláson három kát. hold szántóföldet elad. Tudakozód­hatni Petöfi-u. 27. sz. alatt. Püspöki András Felsőkiste'eken 3 hold földjét lakással jutányosán kiadja. Azon­nal átvehető. Tudakozódni Átlós-u. 8. sz. Kálvin-tér 1. sz, alatt egy Iák ás és izlethelyiség azonnali átvétellel kiadó. Általános újévi jókívánság! Minden ‘■«Iád, — ahol szeretik a jó meleget, takarékosságot és a célszerűséget, .’szerezhessen otthonába egy jó Csikós­le kályhát. Fagyos kezet és lábat és annak visz- ,etö érzését, vörösségét biztossan el­mulasztja a Rákóczi-fagybalzsam. Kap­ható: Szekér József gyógyszertárában, "’osta mellett). Korcsma üzletemet Petőfi- és Szép u. •arokra helyeztem. Kérem a n. é. közön­ség szives pártfogását. — Tisztelettel Blumenthal Áron. Felveszünk gépek eladására ügyes gynököket jó jövede'emmel. Kohn Se- astyén vasáruháza, Kossuth-u. Kacagással kezdje az újévet s ezért ,ézze meg az Apolló sylveszteri ás uj- •vl műsorát! Betegápolás! eszközök, kötszerek, vat- Jt, hőmérők, csecsemőszopókák, gum­iáruk, irrigátorok kaphatók a gyógy­ír tárakban. Hajnal-u. 6. sz. alatt (özv. Vájná Sán- mé-féle) házban két szobából és mel- helyiségekből álló lakás kiadó. Ér- •klődőknek felvilágosítással szolgál dr. licsek Lajos ügyvéd, Takarék épület. értesítjük a tisztelt őröltető közönsé- - 1, hogy a Rádóczi-féle alsó városi gőz­ölöm továbbra is üzemben van, hol rálást és őrlést minden napra elfoga- nk. Búzáért a legkitűnőbb bácskai ■.teket adunk. Rozsot tetszés szerinti ■Zalákban elsőrendűen őriünk. Kérjük őröltető közönség szives pártfogá­t. Ugyanitt a legkitűnőbb minőségű nden fajta liszt, dara és korpa a leg- !esőbb napi áron alul kapható. Alsó- árosi gőzmalom. ! BORT a legmagasabb napi áron vá­sárol Adám Dezső borkereskedő, Kos­suth-u. 3. sz. i Legszebb búza liszteket és legjobb rozs liszteket Halason a Rádóczy-malom | ad, a Harangos-tó mellett. SylvesztJr és Újév este külön műsor kizárólag felnőtteknek. Újév délutánján a legújabb Chaplinvfilm. Bútorozott szoba kiadó Harmat-u. 1. Akármilyen vörös, akármilyen kemény, nem lesz többé vörös és kérges a ló­szerszám, ba Bodolinnal kezeli. Egyszeri használat ntán a Rodolln újjávarázsolja. Kapható Arvay, Szenté, Langermannál a Keresztes-vendéglővel szemben és a Hangya összes üzleteiben. i ! Egy kommenciós bérest és egy kom- menciós kocsist felfogad Babó Dezső Petőfi-u. lakásán. Mig On alszik, a francia mézkocsonya a vörös, kirepedezett, csúnya kezét es­tétől reggelig bársonysimává, fehérré varázsolja. Kapható a Rácz-patikában, (Takarék épület.) özv. Hambalkó Imréné egy jó üszőt, szénát és szalmát elad. Tanyáját is ki­adja. Tudakozódhatni Szondi-u. 25. sz. Egy nagy ebédlő szőnysg eladó. Cim a kiadóhivatalban. Egy jókarban levő, 6 üléses, jó mo­torral felszerelt, 5 uj gummival ellátott személyautó 1600 pengőért eladó. Cim a kiadóhivatalban. Árverés. Értesítjük a közönségei, hogy a »Rásonyi Papp Gedeon és Ge'eta Jó- j zsef« borkereskedő cég feloszlik és ősz- , szes ingóságait magán árverésen eladja. Az árverés 1930. évi január hó 5-én, va­sárnap délután 1 órákor Pirtón, a hely­színen lesz megtartva. Az árverésen el i esz adva: 380 hl. idei bor, 250 hl. boros | hordó, prések, szeszfőző készülék, sze- - mélyautomobil stb. stb. Venni szándé- j kozók az eladásra kerülő tárgyakat az 1 "árverés előtt is megtekinthetik. Harangos-tér 8. sz. alatt szoba, kony- j ha mellékhelyiséggel és kerttel kiadó. Ricz rum- és likőr-essenciával olcsón és könnyen készíthet kitűnő italokat. A j kis üsti pálinka izét, zamatját megja­víthatja. Kapható Rácz-patikában, Kos- suth-u. (Takarék épület.) Bútorozod szoba kiadó Bálvány-u. 4a sz. alatt. Ugyanott mosást vállalnak. Egy fiút tanulónak vagy kifutónak felvesz Heizler pék. I 'Tóth Lajos emeletes házában egy üz­lethelyiség kiadó. Felhivom azon egyént, aki nagy- ! kabátomat folyó hó 22-én éjjel pártfo- ] gásába vette, hogy 8 napon belül vagy I a rendőrségen, vagy pedig Katona-V 3. sz. alá szolgáltassa be. Ellenkező eset­ben ellene bűnvádi feljelentést teszek. Uzletá'hlyezés. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy fehérnemű j mosó, festő és vegytisztító üzletemet a Lovassy-házból III. kér., Eötvös-u. 14. j sz. alá, Elmer esztergályos házába he­lyeztem át. Kérem a n. é. közönség pártfogását. Nagy M. Jánosné. Székül'.sz Hermanné üzletében fűszer- ' áru, korpa, liszt, dara, akác- és bükkfa, valamint elsőrendű szén és koksz ház­hoz szállítva jutányos árban kapható. Fehértón 16 hold tanyásbirtok kiadó, kisebb részletekben is. Tudakozódni Hor­váth Péter Kötönyi-ut 6. sz. házánál. Egy szoba, konyha, kamra kiadó Arany János-u. 7. sz. alatt. Karika gyűrűk, ékszerek, órák, ezüst díszműáruk, evőeszközök, szemüvegek legolcsóbban Faragónáí, a városháza épületben. Lászlö-telep, Szalag-u. 38. sz. alatt egy lakás kiadó. Keveset használt uj stráfkocsi eladó Atilla-u. 17. sz. alatt, mely ház szintén e’adó. Széna és szár e’adó Natkai-u. 1. sz. a. Felsőszálláson városhoz közel, 500 kéve kukoricaszár eladó. Tudakozódni Vörösmarty-u. 53. sz. Batiz Károly Damjanics-u. 16. sz. házát és Füzesen 1 hold földjét eladja. Két szobás lakás mellékhelyiségekkel május elsejére, esetleg február 1-re ki­adó Kigyó-u. 9. sz. Orbán Sándor alsóbalotai tanyájára egy baromfikertészt azonnal felfogad. Tudakozódni a he'yszinén, vagy szer­dán és szombaton Szász Károly-ut 8. sz. alatt. Kossuth-u. 3 sz. alalt egy raktárhelyi­ség (műhelynek is megfelel) és egy is­tálló kiadó. Tudakozódni Ádám Dezső borkereskedőnél ugyanott. Kender, len, pamut, zsák., rongynok- róc szövést vállalnak VI. kér., Huszár-u. 7. sz. alatt. Ha köhögés és rekedtség kinozza a torkát, szopogasson Rákóczi-cukorkát. Kapható Szekér-gyógyszertőrban, a posta mellett. Alsószálláson 15 hold jóminőségü szántóföld nagy gyümölcsös-szőlővel, 5—6 hold rozsvetéssel, kellő biztosíték mellett haszonbérbe azonnal kiadó. Fő-u. 3. sz. — Ugyanott szalma és kukorica- szár is van eladó. A Kiskunhalasi Hitelszövetkezet igen előnyös feltételek mellett (100%-ban) fo­lyósít hosszúlejáratú kölcsönöket. Ozletithelyezés! Újévkor üzletemet a Gabonapiac-térre, Biró-vendéglő helyére helyezem át, emiatt raktáramat leapasz­tani óhajtom. Mindenféle női, gyermek és férfi hanlnyák, keztyük és minden­féle fűszer árut olcsó árban árusítok. Használja ki az alkalmat és vásároljon, mig az olcsó árak tartanak. Tisztelettel Szente István. Egy fiút tanulónak fel­vesz. Duudi hintőpor, babakrém megakadá­lyozza a csecsemő bőrének kipállását, kivörösödését. Dundi gyermekfürösztö- szappan kitűnő, olcsó. Kapható Rácz János gyógyszertárában, Kossuth-u. 1. (Takarék épület.) Most olcsón vásárolhat zománc edényt piros, barna és kék színekben. Kályhák és asztaltüzhelyek nagy választékban. Az összes vasáruk a legolcsóbban be­szerezhetők Pollák Emil vaskereskedésé­ben, a ref. templommal szemben. Mi­előtt kályhát és tűzhelyet venne, győ­ződjön meg olcsó áraimról. Ugyanott egy kifutó és egy tanuló felvétetik. Kamcsatka! fagyba'zsam megszünteti a fagyástól eredő viszkető érzést, a kéz és láb vörösségét és püffedtségét. Ezen készítmény csak a Rácz-patikában kapható, Kossuth-u. 1. sz. (Takarék­épület.) Sipí-u. 1. sz. alatt lakatos és mérleg műhely kiadó, haszonbérbe vagy feli­ből a hozzávaló szerszámokkal együtt. Elsőrendű koksz, szén, száraz hasáb és vágott tűzifa, házhoz szállítva is a legolcsóbban Práger Dávid-féle fakeres­kedésben, Fő-u. 9. sz. kapható. »IRIS«, »IRIS«, »IBIS«-crém, arc viz, (szappan, púder) használata eltüntet szeplőt, májfoltot, mitessert és minden más arctisztátlanságot, az arcot, a bőrt alabástrom-fehérré, üdévé varázsolja. Ezen »IRISí-készitmények eredeti való­diságában beszerezhetők csakis Makay »Kígyó« uj patikájában a Kossuth-ut- cán, Gimnáziummal szemben, a vasúti állomástól bejövét. »IRIS« kölnivíz és parfüm különlegességek! Elsőrendű Bay-rum és hajszesz korpásodás és haj­hullás ellen. ! Botor, úri szobák, szalon garnitúrák, ebédlők, hálók óriási választékban, rész­letfizetésre is beszerezhetők Fleischl bu- j toráruházában, Kossuth-u. 27. 3 szobás úri lakás Csillag-u. 10. sz. I »tett azonnali vagy későbbi beköliö- j véssél kiadó. Tudakozódni a helyszínén vagy Schönfeld Izidor terménykereske­dőnél, Kossuth-u. 3. sz. BORT VÁSÁROL Adám Dávid, Pe­tőfi-«. Sezlon 50 pengő, dívány 100 pengő, ismert jó minőségben készít, javításo­kat olcsón vállal Fleischl Samu kár- ! pitos, Kossuth-u. 27. I KERÉKPÁROSOK! Zománcozott név­táblák, piros hátfény (kocsira is'1 esőbben beszerezhető Weis» Fö-u. 20. Ozom^fogpéptől ragyogóan fehér j fogsora lesz. Megszünteti a szájbüzt, i megakadályozza a fogak romlását. Ké- | sziti Rácz-patika, Kossuth-u. 1. sz. (Ta- j karék épület.) Építési és tervezési munkákban fel- , tétlenül forduljon ajánlattételre építési ! irodámhoz. ízlés, csinosság, szépség és ' praktikus olcsó megoldással a környék I legszebb épületét fogja kapni. »Épitte- i tök tanácsadója« cimü könyvemet 5.— ! P utánvétel mellett bárkinek megküldöm. | Építési kölcsönöket szerzek. Érti Viktor ! építészmérnök, Budapest, Erzsébet-kör- ut 2. II. 16. 2 éves háziszappan kilónként 1 pengő 60 fillérért kapható Keresztes-vendéglő­ben. Bort vásárol Czunterstcin Vilmos Szi- lády Áron-u. 6. sz. üzletében. LANGERMANN JÓZSEF kereskedő tudatja, hogy t. vevőinek a nagy ké­pes falinaptárt ingyen adja és köny­ves vevőinek 2°/o-ot visszafizet áru­ban. Uj könyves vevőt szívesen fel­vesz és a legolcsóbb árban számit. Kristály cukor 1.18, kocka cukor 1.24 pengő. Minden vevő egy doboz pótkávéhoz egy drb. alpakka kávés­kanalat kap ingyen. Gáspár Mihály szomszédságában egy lánc szántó és egy hold kaszáló haszon­bérbe kiadó. Tudakozódni lehet Berger- féle vendéglőben, Petöfi-u. 12, ahol kosz- tosokat felvesznek. Meghívó- A harkai vendéglő termei­ben jan. 5-én, Vizkereszt első napján 7 órai kezdettel nagyszabású zene- és tea­estét táncmulatsággal egybekötve ren­deznek, me’yre a közönséget ez utón hívja meg a rendezőség. Első tea 80 fill., több rendelésnél 40 fillér. Zenét egy jóhirü zenekar szolgáltatja. Ízletes éte­lekről és kitűnő italokról gondoskodva van. Aki el nem megy a bálba, csípje meg a kánya!

Next

/
Thumbnails
Contents